Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка11/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

МАНІПУЛЯТОР [manipulator] - спеціальний при­стрій (миша, джойстик та ін.), який використовується для управління курсором.

МАРКЕРИ АБЗАЦУспеціальні символи, що визначають початок і кінець абзацу.

МАРШРУТИЗАТОР [router] — пристрій, який за допомогою складних алгоритмів і з урахуванням взаємодії багатьох мереж визначає опти-
мальний у даний момент шлях між відправником і отримувачем інформації.

МАСИВ [array] - упорядкована структура великої кількості документів або даних одного типу. В М. можна об'єднати результати експериментів, списки прізвищ співробітників, різні складні структури да­них. У М.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
дані розрізняються за своїми порядковими номерами (індексами). Якщо кожний елемент М. ви­значається за допомогою одного номера, то такий М. називається одновимірним, якщо за двома - то дво­вимірним.

МАСОВИЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИ­СТРІЙ [mass data storages] - 1. Зовнішній запам'ято­вувальний пристрій великої ємності. 2. Система ре­зервного зберігання типу бібліотеки картриджів з магнітними стрічками, що може містити дуже великі обсяги записів даних.

МАСШТАБУВАННЯ — помноження координат елементів зображення на певне число (коефіцієнт масштабування), що приводить до зміни їх розміру, стискання чи розтягування.

МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА [mother board] - голов­на плата системного блоку персональних комп'юте­рів. На М. п. персональних комп'ютерів розташовані центральний процесор, оперативна пам'ять, системна і локальна шини, а також роз'єми, в які вставляються виконані у вигляді окремої плати адаптер дисплея, контролери жорсткого і гнучких дисків, порти.
Ро́зтяг (стиск) або ро́зтяг-стиск - вид деформування твердого тіла, при якому його розміри вздовж однієї осі збільшуються (зменшуються) під дією сил, рівнодійна яких є перпендикулярною до поперечного перерізу тіла і проходить через центр ваги його.
Гнучкий диск також Дискета, Гнучкий магнітний диск чи Флоппі Диск (англ. Floppy disk) - портативний носій інформації, який використовується для багаторазового запису та зберігання даних, що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус (диск діаметром 3½ має жорсткіший футляр, ніж диск діаметром 5¼) гнучкий магнітний диск, покритий феромагнітним шаром.
В ін­ших персональних комп'ютерах адаптер, контролери та порти можуть бути виконані як частини М. п. Ни­ні у виробників комп'ютерів існує тенденція велику частину пристроїв комп'ютера розміщувати на М. п.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
, оскільки можливості сучасних мікросхем це дозво­ляють, таке технічне рішення є більш дешевим і на­дійним (рис. 32).

МАТРИЧНИЙ ПРИНТЕР [dotmatrix printer] - принтер, який друкує зображення символа за допомогою друкувальних голок і барвної стрічки.

МАШИННА МОВА [machine language] – набір інструкцій у двійковому або шістнадцятьковому коді (машинних команд), які комп’ютер виконує безпосередньо, тобто без додаткового перетворення. Усі програми, розроблені мовою програмування високого рівня, спочатку трансляція на машину мову, а потім починається виконуватися. Програми для обчислювальних машин першого покоління розроблялися машинною мовою.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.


МАШИННЕ СЛОВО [machine word] – кількість розрядів, які процесор обробляє як єдину групу. Кількість розрядів машинного слова називають його довжиною, яка зазвичай містить 16, 32 або 64 двійкових розрядів.

МЕДІА – ПРОЦЕСОР [media processor] – контролер або одно кристалічний мультипроцесорний, призначений для оброблення потокового відео, аудіо, графіки тощо.
Цифрові звукові формати - формати файлів для збереження звукових даних у комп'ютерних системах. Файли таких форматів називають також аудіофайлами, або звуковими файлами.


МЕЙНФРЕЙМ [mainframe] - велика, високопродук­тивна ЕОМ зі значним обсягом оперативної та зовніш­ньої пам'яті, що виконує функції сервера в розвинених локальних обчислювальних мережах з великою кіль­кістю периферійних ЕОМ і терміналів. М. призначені для вирішення багатьох науково-технічних завдань, їх застосовують у системах за наявності не менше 200—300 робочих місць. Централізована обробка даних на М.
Централізо́вана держа́ва - держава, підкорена єдиній центральній владі.
об­ходиться приблизно в 5-6 разів дешевше, ніж розподі­лена обробка при клієнт-серверному підході.

Відомий М. S/390 фірми IBM має три процесори. Максимальний обсяг оперативного зберігання дося­гає 342 Терабайти. Продуктивність його процесорів, пропускна здатність каналів, обсяг оперативного зберігання дозволяють збільшувати кількість робочих місць від 20 до 200 000 за допомогою простого дода­вання процесорних плат, модулів оперативної пам'я­ті й дискових накопичувачів. Десятки М. можуть пра­цювати спільно під управлінням однієї операційної системи над виконанням єдиного завдання (рис. 33). МЕНЮ [menu] - зображення на відеоекрані спис­ку команд, їх параметрів та інших можливостей (оп­цій) для вибору користувачем дії системи. Обрана опція вказується засобами керування курсором: кла­вішами клавіатури, маніпулятором миша або іншим пристроєм. Один з основних елементів графічного ін­терфейсу користувача й один із засобів реалізації ін­терактивного режиму взаємодії користувача з обчис­лювальною системою.МЕНЮ - перелік умовних назв, дій або опцій програмного засобу (його складової), апаратно­го забезпечення.

МЕРЕЖА ЗВ'ЯЗКУ, МЕРЕЖА ПЕРЕДАЧІ ДА­НИХ [communication network] - сукупність пристроїв (терміналів) зв'язку, об'єднаних каналами передачі даних і комутаційних пристроїв (вузлами мережі), що забезпечують обмін повідомленнями між всіма при­строями.
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.


МЕРЕЖА «КЛІЄНТСЕРВЕР» — архітектура мережі, що базується на розподіленій обробці даних, у якій для виконання потрібних операцій клієнт запитує служби серверу.

МЕРЕЖЕВА ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА [commu­nication operating system] - операційна система, при­значена для забезпечення роботи обчислювальної ме­режі.

МЕРЕЖЕВИЙ АДАПТЕР [communication adap­ter] - електронна плата, яка під'єднується до ком­п'ютера. Для кожного М. а. існує своє програмне за­безпечення.

МЕТАДАНІ [metadata] - дані про дані: каталоги, довідники, реєстри, бази даних, що містять відомості про склад даних, зміст, статус (актуальність та онов­лення), походження (способи й умови одержання), місцезнаходження, якість (повноту, несуперечність, вірогідність), формати і форми подання, умови досту­пу, придбання й використання, авторські, майнові та суміжні з ними права на дані й про інші характерис­тики.
Вірогі́дність - властивість знання, істинність якого твердо встановлена суб'єктом.


МЕТОД [method] – в об’єктно-орієнтованому програмуванні вбудована процедура об’єкта, яка асоційована з його типом, змінює стан об’єкта чи змушує його відправити повідомлення. Більшість об’єктів мають три типи модулів: конструктори, деструктори, і методи поведінки.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.


МЕТОД ДОСТУПУ [assess metod] – це сукупність правил, за допомогою яких комп’ютер, підключений до мережі, визначає, коли він може передавати дані в канал зв’язку ябо приймати їх з цього каналу.

МИША [mouse] - спеціальний пристрій (маніпуля­тор), який використовується для управління курсо­ром. М. має вигляд невеликої вюробки, яка повністю вміщається на долоні. М. пов'язана з комп'ютером ка­белем через спеціальний блок - адаптер, і її рухи пе­ретворюються у відповідні переміщення курсору по екрану дисплея. У верхній частині М. розташовані кнопки управління (дві або три), що використовують­ся для введення команд, дозволяють задавати поча­ток і кінець руху, здійснювати вибір меню й т. п. На екрані покажчик М. має частіше за все вигляд широ­кої стрілки, що пересувається при пересуванні миші. Основні дії з використанням М.:

  • короткочасне натискання на кнопку М. (за замов­чуванням - ліву);

  • подвійне короткочасне натискання лівої кнопки М. з малим інтервалом між натисканнями;

- пересування М. при натиснутій лівій кнопці.

МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ, інтерліньяж [line spacing, leading] - поліграфічний термін, що означає відстань між базовими лініями рядків тексту. Вимі­рюється в пунктах (1/72 дюйма), у міліметрах або в рядках.
Міліметр (від мілі і метр) - одиниця вимірювання відстані, що дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.
В останньому випадку мається на увазі мно­ження звичайного (одинарного) М. і. на певний кое­фіцієнт. Наприклад, для тексту з розміром шрифту в 10 пунктів одинарний М. і. дорівнює 12 пунктів. На рис. 35 показане діалогове вікно для настроювання М. і. у додатку MS Word.

МІЙ КОМП'ЮТЕР [my computer] — назва папки ро­бочого стола, призначеної для доступу до папок, ди­сків й інших пристроїв персонального комп'ютера, що працює під управлінням операційної системи Windows. На рис. 36 показане розкрите вікно М. к.

МІКРОБІБЛІОТЕКА, БІБЛІОТЕКА МАКРОСІВ [macro library] – додатковий сервіс у деяких системах програмування для створення, зберігання, використання та супроводу користувацьких макросів.

МІКРОКОМАНДА [microinstruction] – елементарна команда, що виконує одну або кілька елементарних дій за одним робочий такт комп’ютера.

МІКРОКОНТРОЛЕР [microcontroller] – мікропроцесор, зазвичай, однокристалічний , призначений для систем керування технологічними процесами, а також для керування периферійними, комунікаційними, побутовими прикладами тощо.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Дає певний обсяг оперативної, енергонезалежної пам’яті та порти введення-виведення.

МІКРОКОМП'ЮТЕРИ [microcomputers] - ком­п'ютери, в яких центральний процесор виконаний у вигляді мікропроцесора.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Сучасні моделі М. мають кілька мікропроцесорів, які з кожним роком збільшу­ють потужність, а їх периферійні пристрої - ефектив­ність. Продуктивність М. визначається не тільки ха­рактеристиками застосовуваного мікропроцесора, але й ємністю оперативної пам'яті, типами периферійних пристроїв, якістю конструктивних рішень тощо. Швидкодія М. - 1—10 мільйонів операцій на секунду. Різновид М. - мікроконтролер.
За одну секунду:


МІКРОКОНТРОЛЕР [microcontroller] - заснова­ний на мікропроцесорі спеціальний пристрій, вбудо­ваний у систему управління або технологічну лінію. М. — різновид мікрокомп'ютера.

МІКРОПРОГРАМА [micro program] – послідовність мікрокоманд, що забезпечує виконання певної команди. Кожній команді комп’ютера відповідає своя мікропрограма. Уперше мікропрограмне керування реалізоване в 1965 році в ЕОМ ІВМ. System / 360.

МІКРОПРОЦЕСОР [microprocessor] - інтегральна схема у формі тонкої пластинки кристалічного крем­нію прямокутної форми площею всього кілька квад­ратних міліметрів, на якій розміщено схеми, що реа­лізують усі функції процесора.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Кристал-пластинка міститься в пластмасовому або керамічному плоскому корпусі.
Кера́міка - неорганічні, неметалічні тверді вироби, підготовлені дією тепла з наступним охолодженням. Керамічними називають вироби і матеріали, що одержуються внаслідок спікання глин й їхніх сумішей з мінеральними додатками, а також оксидів і їхніх сполук.


МІКРОСХЕМА [microcircuit] - мікроелектронний пристрій, створений на кристалі напівпровідника і зміщений у мініатюрний корпус. У вигляді М. вико­наний процесор персонального комп'ютера (рис. 37).

МІСЬКА МЕРЕЖА fcity network] - мережа, що об­слуговує інформаційні потреби великого міста.

МОВА АСЕМБЛЕРА - див. АВТОКОД

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ [programming lan­guage] - спеціальна мова для створення комп'ютер­них програм, яка дозволяє записувати команди в та­кій формі, щоб їх можна було замінити на машинні коди. Це перетворення автоматично здійснюється за допомогою спеціальних програм-перекладачів, які називаються трансляторами. Приклади М. п. - Па­скаль, Фортран, Сі.

МОВА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ [functional language] – мова програмування, яка грунтується на понятті функції.
Маши́нний код - код, безпосередньо зрозумілий апаратній частині певного пристрою. Наприклад, процесорний код у комп'ютерах. В основному машинний код представлений у двійковій (для зручності людини відображається у шістнадцятковій системі числення переважно парами символів від 00 до FF).
Функційне програмування - парадигма програмування, яка розглядає програму як обчислення математичних функцій та уникає станів та змінних даних. Функційне програмування наголошує на застосуванні функцій, на відміну від імперативного програмування, яке наголошує на змінах в стані та виконанні послідовностей команд.
Побудова програм заснована на виклику функції. Функції обмінюються між собою даними безпосередньо, без використання проміжних змінних і присвоювань. Цикли замінюють рекурсивним викликом функції.
Рекурсія (лат. Recursion) - метод визначення класу чи об'єктів методів попереднім заданням одного чи декількох (звичайно простих) його базових випадків чи методів, а потім заданням на їхній основі правила побудови класу, який визначається.
З набору простих функцій створюється складна програма. Прикладом такої мови є LISP.

МОВА HTML — мова форматування, що складається з тегів. Використовується для створення таблиць, списків, гіперпосилань тощо.

МОДЕМ [modem] - пристрій для передачі ком­п'ютерних даних на великі відстані телефонними лі­ніями зв'язку. М. забезпечує перетворення цифрових сигналів комп'ютера у змінний струм частоти звуко­вого діапазону (цей процес називається модуляцією), а також зворотне перетворення (демодуляція).
Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.
Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.
Звідси інша назва пристрою - модулятор/демодулятор.

Для здійснення зв'язку один М. викликає інший по телефону, а той відповідає на виклик. Потім М. поси­лають один одному сигнали, погоджуючи зручний для обох режим зв'язку. Після цього передавальний М. починає посилати модульовані дані з погодженими швидкістю (кількістю бітів на секунду) і форма­том. М. на іншому кінці переводить отриману інфор­мацію у цифровий вигляд і передає її своєму ком­п'ютеру. Закінчивши сеанс зв'язку, М. від'єднується від лінії.

М. бувають зовнішні (виконані у вигляді окремого пристрою) і внутрішні (у вигляді електронної плати, встановленої усередині комп'ютера). Майже всі М. під­тримують і функції факсів.

Управління М. здійснюється за допомогою спеці­ального комутаційного програмного забезпечення.МОДЕМНИЙ ПУЛ [modem pool] – група модемів, на які користувачі виходять за одним телефонним номером. Вони використовуються Інтернет-провайдером .
Постачальник послуг Інтернету (англ. Internet Service Provider, ISP), також провайдер послуг Інтернету, надавач послуг Інтернету, Інтернет-провайдер (від англ. to provide - забезпечувати, надавати доступ) - організація, яка надає послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними каналами.
Чим більший у провайдера пул, тим легше користувачу додзвонитися й одержати доступ до Інтернету.

МОДЕМНИЙ СЕРВЕР [modem server] – комп’ютер у мережі з одним або групою модемів, який дозволяє користувачем мережі спільно використовувати модеми для вихідних викликів.

МОДЕРАТОР [moderator] – адміністратор телеконференцій або онлайнового форуму, що стежить за відповідністю публікацій та додержанням встановлених правил.
Телеконфере́нція (англ. teleconference) - вид заходу, в якому групова комунікація здійснюється між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів. Приклади: телефонні конференції, аудіоконференції, чат, поштові конференції, відеоконференції, тощо.
Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.


МОДУЛЬ [model] – математичне, натуральне або інше подання пристрою, системи або процесу, використовуване для навчання, аналізу, планування або керування.

МОЇ ДОКУМЕНТИ [my documents] - назва папки робочого стола, призначеної для зберігання докумен­тів, графічних або інших файлів, до яких потрібен швидкий доступ. При збереженні файла в таких про­грамах як WordPad файл автоматично зберігається в папці М. д., якщо користувач не вказав інше місце зберігання.

МОНІТОР [monitor] - пристрій візуального відоб­раження інформації (у вигляді тексту, таблиць, ма­люнків, креслень тощо). Переважна більшість М. сконструйована на базі електронно-променевої труб­ки, тому принцип їх роботи аналогічний принципу роботи телевізора. М.
. Телеві́зор (ТВ) - пристрій, який призначено для демонстрації нерухомих і рухомих зображень із звуковим супроводом. Слово походить від грецького τῆλε (TELE, 'далеко') і латинське (videre VIEWER, 'бачити').
бувають алфавітно-цифровими та графічними, монохромними та кольорового зобра­ження.
Монохромія (від грец. μόνος «один, єдиний» і χρωμά «колір, фарба») - у широкому сенсі «однобарв'я».
Сучасні комп'ютери комплектуються, як пра­вило, кольоровими графічними М.

МУЛЬТИЗАДАЧНИЙ (МУЛЬТИПРОГРАМНИЙ) РЕЖИМ - одночасне (квазіодночасне) виконання обчислювальною системою більше однієї задачі (програми).

МУЛЬТИМЕДІА [multimedia, M-media] - збірне поняття для різних комп'ютерних технологій, у яких використовується кілька інформаційних середовищ -графіка, текст, відео, фотографія, образи, що рухають­ся (анімація), звукові ефекти, високоякісний звуко­вий супровід.
Звукові ефекти (англ. Sound effects або англ. audio effects) - штучно створені або підсилені звуки, або обробка звуку, що застосовуються для підкреслення художнього або іншого змісту в кіно, відео іграх, музиці або інших медіа.
Технологію М. становлять два основні компоненти - апаратний і програмний. Сфери застосування М.:

  • навчання з використанням комп'ютерних техно­логій. Спеціальними дослідженнями встановлено, що з почутого в пам'яті залишається тільки чверть, з по­баченого — третина, при комбінованому застосуванні зору й слуху—50%, а якщо залучити учня до активних дій у процесі вивчення за допомогою мультимедійних додатків, — 75%;

  • інформаційна й рекламна служби;

  • розваги, ігри, системи віртуальної реальності.
    Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
    Віртуа́льна реа́льність (англ. Virtual reality) - уявна реальність, створена за допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують візуальні і звукові ефекти, що занурюють глядача в ілюзорний світ за екраном.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16