Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка12/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Н

НАВІГАТОР [navigator] - схема маршрутів, алго­ритм або сукупність алгоритмів пошуку записів у базі даних або в інформаційно-пошукових масивах.

НАВЧАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ КОМПЛЕКС (НКК, комплекс) — сукупність програмно-апаратних засобів, які утворюють навчальне середовище.

НАКИДНИЙ ФОРЗАЦ застосовується для книжкових блоків, що скомплектовані вкладкою. Накидний форзац являє собою два листка такого ж формату, що й приклеєний, які сфальцьовані разом в один згин. Зовні по згину цей зошит склеюється стрічкою тканини завширшки 40 мм. У підготовлений таким чином форзац вкладають скомплектований блок і пришивають його разом з форзацом.

НЕДРУКОВАНІ СИМВОЛИ [nonprinting charac­ters] — символи, які можуть відображатися на екрані, але не повинні з'являтися в друкованій копії доку­мента, наприклад, пробіли, символи табуляції й кін­ця абзацу й т. п.

НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ ДОСТУП — спроба звертання до даних, за відсутності при цьому відповідних повноважень.

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ [new infor­mation tehnology] — інформаційні технології, для реа­лізації яких використовуються останні досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації суспільства, в тому числі - електронна обчислювальна техніка, ін­формаційно-телекомунікаційні системи, методи штуч­ного інтелекту.
Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.


НОСІЙ ДАНИХ [data medium] - 1. Матеріаль­ний об'єкт або пристрій з певними фізичними власти­востями, що дозволяють використовувати його для за­пису, зберігання і читання даних. Як Н. д. в обчислю­вальній техніці застосовуються напівпровідникові кристали, магнітні та лазерні диски, магнітні стріч­ки, магнітні карти, перфокарти і перфострічки, а та­кож папір (для роздруку). Разом із пристроями, що здійснюють запис даних на Н. д. і читають їх, Н. д. ут­ворюють запам'ятовувальні пристрої. 2. Фізичне тіло або середовище, що використовується для запису і по­стійного зберігання інформації. 3.
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Перфока́рта (англ. punched card) - носій інформації, призначений для використання в ранніх (до початку 1980-х років) системах автоматизованої обробки даних. Виготовлялась з цупкого паперу, мала товщину близько 0.
Фізи́чне ті́ло або просто тіло - предмет вивчення фізики. Тіло - це певна сутність, яку можна розглядати як єдине ціле й характеризувати певними фізичними величинами. Наприклад, у класичній механіці тіло характеризується масою, положенням у просторі, розмірами й орієнтацією, на нього діють сили, воно може мати швидкість чи прискорення.
Матеріальний об'єкт, в який або на який дані можуть бути записані і з яко­го вони можуть бути зчитані.

НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ [data carrier] - засіб для за­пису, зберігання і відтворення даних. Розрізняють перфоровані, магнітні, лазерні, паперові та екранні Н. і. До перфорованих Н. і.
Перфорація (англ. perforation, лат. perforo - пробиваю) - результат перфорування, тобто передбаченого виготовлення значного числа правильно розташованих отворів правильної форми в листовому і іншому матеріалі.
належать перфокарти і перфострічки, до магнітних— магнітні стрічки та маг­нітні диски, до паперових — папір для друкарських пристроїв, до екранних — екрани дисплеїв. Перфокар­ти і перфострічки служили переважно для введення даних і виготовлялися на спеціальних пристроях -перфораторах. Тепер перфоровані носії використову­ються рідко, переважно в системах управління про­мисловим обладнанням.
О

ОБ'ЄКТ [object] - предмет, явище, поняття, що є джерелом або адресатом інформації. У базовій ета­лонній моделі відкритих систем О. називають реаль­ні або абстрактні поняття, які передають дані одне одному. В інформаційних мережах (системах) О. є за­гальним терміном, котрий визначає елемент, якому надається сервіс. Так, О. можуть бути процес, корис­тувач, клієнт, сервер, функціональний блок, опера­ційна система, інформаційна система.

ОБМІН ДАНИМИ [exchange] - перенесення да­них між функціональними пристроями відповідно до правил управління, переміщення даних і узгодження обміну.
Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.


ОБОЛОНКИ [shells] - програми, створені для спрощення роботи зі складними програмними систе­мами (такими, наприклад, як DOS). Вони перетворю­ють незручний командний користувальницький ін­терфейс на дружній графічний інтерфейс або інтер­фейс типу «меню». О. надають користувачеві зручний доступ до файлів та інші сервісні послуги. Найпопу-лярніша у користувачів IBM-сумісного ПК оболонка -пакет програм Norton Commander.

ОБРОБКА ДАНИХ [data processing] - виконання за заданою програмою певних дій з даними. До таких дій належать, наприклад, пошук даних, сортування да­них, їх аналіз і об'єднання. Економічні й інженерні розрахунки, вирішення науково-технічних завдань і завдань управління виробництвом теж є процесами О. д. У них початкові дані шляхом обчислень перетворю­ються на кінцевий результат.

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ [information processing] -одержання одних інформаційних об'єктів з інших шляхом виконання певних алгоритмів, головний за­сіб збільшення обсягу й розмаїтості інформації. Засо­би О. і. — пристрої та системи і в першу чергу — ком­п'ютер.

ОБСЯГ (ІНФОРМАЦІЙНА МІСТКІСТЬ) — максимальна кількість одиниць даних, що може зберігатися в запам’ятовуючому пристрої.

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА, МЕРЕЖА ЕОМ [computer network] єдиний комплекс, до якого входять територіально розосереджена система ЕОМ і термінали, об'єднані в єдину систему засобами зв'яз­ку, комутаційним устаткуванням, програмним забез­печенням і протоколами для вирішення інформацій­них, управлінських, обчислювальних й/або інших завдань.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.


ОГЛЯДАЧ, ВЕБ-ОГЛЯДАЧ - програма, що використовується для навігації і перегляду різних Інтернет-ресурсів.
Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Веб-оглядач зчитує HTML-документ і форматує його для представлення користувачу. Найбільше поширення отримали веб-оглядачі Microsoft Internet Explorer (близько 90% користувачів), Netscape Navigator, Opera.

ОНЛАЙНОВИЙ РЕЖИМ, режим on-line [online mode, on-line mode] - оперативний режим роботи. На­приклад, в О. р. працює джерело безперервного жив­лення, що фільтрує напругу, яка надходить від мережі, а у випадку відключення цієї напруги забезпечує по­дачу живлення від батареї. В О. р. працюють комп'ю­терні системи продажу й резервування авіаквитків, оперативно реагуючи на замовлення й забезпечуючи цілісність та вірогідність даних.

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ [main information] -інформація, яка використовується безпосередньо в хо­ді виконуваного процесу (роботи) і, як правило, дово­диться до споживача.

ОПЕРАТИВНА ПАМ'ЯТЬ (ОСНОВНА, ВНУТРІШ­НЯ) [main memory, main storage, Random Access Memory, RAM] - пристрій для тимчасового зберігання інформації, що містить програми й дані, з якими у да­ний час працює комп'ютер.

0. п., що становить невід'ємну частину обчислю­вальної машини й перебуває під її безпосереднім уп­равлінням, виконана у вигляді інтегральних мікро­схем пам'яті SDRAM. Кожен інформаційний біт у SDRAM запам'ятовується у вигляді електричного за­ряду крихітного конденсатора, утвореного в структурі напівпровідникового кристала.

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Через струм такі кон­денсатори швидко розряджаються, і їх періодично (приблизно кожні 2 мілісекунди) підзаряджають спеці­альні пристрої. Цей процес називається регенера­цією пам'яті. Мікросхеми SDRAM мають ємність 16 - 256 Мбіт і більше. Вони встановлюються в корпуси й збираються в модулі пам'яті. Модулі пам'яті характе­ризуються такими параметрами як обсяг (16, 32, 64, 128, 256 або 512 Мбайт), кількість мікросхем, паспортна частота (100 або 133 МГц), час доступу до даних (6 або 7 наносекунд) і кількість контактів (72, 168 або 184).

Обсяг О. п. вимірюється в кілобайтах (1 Кб = 1024 байти або 210 байтів) і мегабайтах (1 Мб = 220 байтів).

Кілоба́йт (кбайт, кБ) - одиниця вимірювання обсягу даних, що дорівнює 210 стандартним (8-бітним) байтам або 1024 байтам. Застосовується для вказання обсягу пам'яті у різних електронних пристроях.
Мегабайт (megabyte) - одиниця виміру обсягу даних. Дорівнює 1 048 576 (220) байт або 1024 кілобайт.

О. п. використовується тільки для тимчасового збе­рігання даних і програм, тому що коли машина вими­кається, все, що перебувало в О. п., пропадає. Доступ до елементів О. п. прямий — тобто кожен байт пам'яті має індивідуальну адресу.

О. п. називається внутрішньою пам'яттю комп'юте­ра. До неї також належать регістри і кеш-пам'ять.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА (ОС) [operating sys­tem] - програма або сукупність програм, що здійснює діалог із користувачем, керує основними діями ЕОМ, її периферійними пристроями, забезпечує запуск ін­ших програм, а також взаємодію з оператором.

О. с. зберігається в зовнішній пам'яті комп'ютера — на диску. При вмиканні комп'ютера О. є. завантажу­ється до його пам'яті з твердого або гнучкого диска, після чого комп'ютер готовий до роботи.

Першою є нижня головка (тобто головка 0). В односторонніх дисководах фактично використовується тільки нижня головка, а верхня замінюється повстяною прокладкою.

До функцій О. с. входить:


 • здійснення діалогу з користувачем;

 • керування даними;

 • планування й організація процесу обробки про­грам;

 • розподіл ресурсів (оперативної пам'яті й кеш-пам'яті, процесора, зовнішніх пристроїв);

 • запуск програм на виконання;

 • допоміжні операції обслуговування;

 • передача інформації між різними внутрішніми пристроями;

 • програмна підтримка роботи периферійних пристроїв (дисплея, клавіатури, дискових накопичувачів, принтера й ін.).

Операційне середовище — частина операційної системи або надбудова над операційною системою, яка дає користувачу засоби безпосередньої взаємодії з прикладними програмами, засоби керування одночасним виконанням декількох програм, а також засоби інформаційного обміну між прикладними програмами.

ОПЦІЯ [option] - додатковий параметр, варіант ре­жиму або додатковий засіб, який вказує користувач за допомогою меню, списків, діалогових вікон або спеці­альних команд.

ОПЦІЯ МЕНЮ - позначена у меню позиція, з якою пов’язані наперед обумовлені способи опрацювання даних, подій або область дії програмного засобу.

ОРГАНАЙЗЕР [organizer] - програма, електрон­ний секретар, який дозволяє ефективно розпоряджа­тися робочим часом, фінансовими засобами й т. ін., має можливість автоматизації регулярних дій, скла­дання персональних і групових розкладів, плануван­ня зустрічей, ведення записника. До його складу вхо­дять календар, годинник, калькулятор тощо.

Приклади О. - Lotus Organizer (блокнот, розбитий по секціях: календар, список справ, адресний і теле­фонний довідник, планувальник, записник, список пам'ятних дат), Microsoft Project (дозволяє спланува­ти здійснення проектів і представити розклад у гра­фічному вигляді).Організаційно-розпорядчий документ - вид письмового документа, у якому фіксують рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності органів влади, установ, підприємств, організацій, їх підрозділів і посадових осіб.

Офіційний документ - документ, створений юридичною чи фізичною особою, оформлений і засвідчений у встановленому порядку.
П

ПАКЕТ [batch, package, packet] - блок даних у мережі передачі даних, який має певну структуру, що містить заголовок і поля даних. Передане повідом­лення може бути розбите на кілька П.

ПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ [applica­tion program package] - набір (комплект) програм і пов'язаної з ними документації (ліцензійне посвід­чення, паспорт, інструкції користувача тощо), при­значений для вирішення завдань у певній проблем­ній ділянці.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Залежно від характеру вирішуваних завдань роз­різняють такі П. п. п.: • пакети для вирішення типових інженерних, пла­ново-економічних, загальнонаукових завдань;

 • пакети системних програм;

 • пакети для забезпечення систем автоматизовано­го проектування й систем автоматизації наукових досліджень;

 • пакети педагогічних програмних засобів тощо.
  Кожен П. п. п. має ряд можливостей щодо методів

обробки даних і форм їх подання, повноти діагности­ки, що дає змогу користувачеві обрати зручний за конкретних умов варіант.

П. п. п. забезпечує значне зниження вимог до рів­ня професійної підготовки користувачів у галузі про­грамування, аж до можливості експлуатації пакета без програміста.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.ПАКЕТНА ОБРОБКА (ПАКЕТНИЙ РЕЖИМ) [batch processing, batch mode] - обробка даних або ви­конання заздалегідь підготовлених завдань без учас­ті користувача (на відміну від інтерактивного режи­му).

ПАЛІТРА (palette] - 1. Кольори, які можна відоб­разити на екрані дисплея. Багатство П.
Багáтство (від - Бог) - походить від поняття «бог», має значення достатку, розкошів та надлишку цінностей, великої кількості чогось (багатоманітність); щось дуже значне, важливе і цінне. Використовується і замість терміну «скарб» (майнó), щодо матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Протилежне поняттю «бідність» (від - «біда»).
залежить як від апаратного, так і від програмного забезпечення. Монітор і відеоадаптер комп'ютера визначають роздільну здатність екрана й максимально можливу кількість відображуваних на ньому кольорів. Однак наявне програмне забезпечення може не використо­вувати всіх графічних можливостей і обмежити кіль­кість кольорів, доступних для формування зображен­ня. Колір кожного піксела в машинній програмі зада­ється двійковим кодом. Тому кількість кольорів у П. визначається кількістю бітів, відведених для подання кольору одного піксела. 2. Таблиця відповідності між кодами кольорів і кольорами, відображеними на ек­рані дисплея.

ПАМ'ЯТЬ [memory] -1. Функціональний при­стрій, в який дані можуть бути поміщені, в якому во­ни можуть зберігатися і з якого вони можуть бути ви­тягнуті. 2. Весь адресний простір пам'яті в пристрої обробки і будь-якої іншої внутрішньої пам'яті, який використовується для виконання команд. П.
IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).
ком­п'ютера побудована з двійкових запам'ятовувальних елементів - бітів, об'єднаних у групи по 8 бітів, які на­зиваються байтами. Всі байти пронумеровані. Номер байта називається його адресою.

Розрізняють два основних види П. - внутрішню та зовнішню. До складу внутрішньої П. входять опера­тивна пам'ять, кеш-пам'ять і спеціальна пам'ять.ПАНЕЛЬ ЕКРАНА, екранна панель, панель [screen panel, panel] - виділена частина екрана дисплея або вікна, призначена для розміщення меню, кнопок уп­равління, довідкової й іншої інформації. Користувач не може змінювати розміри й розташування П. є. (а розмір вікна — може).

ПАНЕЛЬ ЗАВДАНЬ [task bar] - панель екрана операційної системи Windows, розташована горизон­тально в нижній частині Робочого стола (рис. 40). Міс­тить кнопку Пуск, табло, що показує поточний час, позначені значками кнопки керування системою й кнопки завдань, які з'являються із запуском додатків і використовуються для їх перемикання. П. з. можна сховати, перемістити у верхню частину Робочого стола або настроїти в інший спосіб.

ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ, інструментальна панель [toolbar] - панель екрана з розміщеним на ній піктографічним меню.
Піктографічне письмо, Піктографія - одна з найбільш ранніх форм писемності через зображення предметів, подій тощо спрощеними умовними знаками, схемами, малюнками; у деяких народів збереглася до новітніх часів.
На рис. 41 показана П. і. Стандартна текстового процесора Microsoft Word. На цій панелі зосереджені кнопки виклику інструмен­тальних програмних засобів, за допомогою яких вико­нуються стандартні дії (створення документа, його відкриття, збереження, друк тощо). Натискання по­трібної кнопки за допомогою миші активізує виконан­ня відповідної дії.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ [control panel] - в опе­раційній системі Windows — вікно, в якому зібрано значки різних обслуговувальних програм, призначе­них для настроювання операційної системи й середо­вища користувача.

ПАПКА [folder] - найменоване місце на диску для зберігання файлів. Ім'я П. може мати до 255 сим­волів. Кожна П. може містити в собі інші папки, доку­менти, таблиці, малюнки та ін. Сукупність П. утворює деревоподібну структуру. Якщо папка X входить до папки Y, то папка X називається вкладеною папкою папки Y. Для відкриття будь-якої П. необхідно двічі клацнути на її значку. Після цього відкриється вікно, в якому буде подано вміст цієї П.

П., з якою в даний час працює користувач, назива­ється відкритою (поточною) П. Якщо потрібний файл міститься у відкритій П., то повний шлях до файла можна не вказувати.

На Робочому столі є спеціальні П.:

- Мій комп'ютер - дозволяє проглядати вміст ди­сків комп'ютера і викощ'вати різноманітні операції з файлами й П. (запуск програм, копіювання, перемі­щення й видалення файлів і П. та ін.);- Корзина - містить перелік усіх видалених файлів і П.;

 • Портфель - використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ю­терах;

 • Мережеве оточення - дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної ме­режі, й виконувати різноманітні операції на них.

ПАРОЛЬ [password] - секретна комбінація симво­лів або слово, запропоновані користувачем для одер­жання доступу до автоматизованої системи.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Служить для захисту програм і даних від несанкціонованого доступу.

ПАСКАЛЬ [Pascal] - одна з найпопулярніших мов програмування, створена в 1968 р. швейцарським ученим Ніклаусом Віртом. Дозволяє записувати ко­манди комп'ютера для розв'язування математичних задач, обробки текстів, побудови зображень на екрані дисплея, для виконання інших дій. Як будь-яка мова, П. має алфавіт. До нього входять латинські літери, цифри від 0 до 9, спеціальні значки ( , —, круглі, квадратні та фігурні дужки, крапка, кома тощо), а та­кож службові слова (begin, end, for, while тощо).
Швейцарці (нім. die Schweizer, фр. les Suisses, італ. gli Svizzeri, рет. ils Svizzers) - група народів, корінне населення Швейцарії (Швейцарської конфедерації). Загальна чисельність - 6 660 000 осіб. (2007).
Квадра́т - чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі. Для задання квадрата необхідно і достатньо задати дві точки на координатній площині, які відповідатимуть будь-яким двом кутам та врахувати їх суміжність.
Ні́клаус Вірт (нім. Niklaus Emil Wirth; *15 лютого 1934) - швейцарський програміст і теоретик програмування, професор, автор мови програмування Паскаль, лауреат Тьюрингівської премії. Вірт є автором багатьох широко відомих праць з програмування.
Службові слова, неповнозначні (систематичні слова - вільні морфеми, що інтонаційно об'єднуються зі словом, словосполученням чи реченням і виражають, подібно до словотвірних і словозмінних (флексійних)) зв'язаних морфем, різні стосунки між повнозначними словами й реченнями, об'єднуючи їх або надаючи їм різних значеннєвих відтінків.
В текстах програм службові слова виділяються жирним шрифтом. Для зручності до текстів програм вносяться пояснення (коментарі), які в П. записуються у фігур­них дужках.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16