Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка13/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ [data comunication, data transfer] - процес пересилання даних каналами зв'яз­ку від джерела до одержувача.

ПЕРЕЗАПУСК, повторний пуск, рестарт [rerun, restart] - повторний запуск програми. П. виконується після аварійного завершення, спричиненого машин­ним збоєм чи збоєм у роботі операційної системи або після тимчасової зупинки, що виникла, наприклад, через небажаний хід обчислювального процесу. В пер­шому випадку П. може бути здійснений автоматично операційною системою, в другому також автоматично, якщо це заздалегідь передбачено в завданні, або вруч­ну - користувачем. У багатьох програмах програміста­ми встановлюються контрольні точки, що дозволяють здійснювати повторний пуск не з самого початку, тобто не повторюючи завантаження програми.

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ (файлів, папок) [rename] -надання файлам та папкам іншого імені.

ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ (ЗОВНІШНІ ПРИ­СТРОЇ) [peripheral device] - частина технічного забез­печення, конструктивно відділена від основного бло­ку комп'ютера. Комплекс пристроїв для зовнішньої обробки даних, що забезпечує їх підготовку, введен­ня, зберігання, керування, захист і передачу на від­стань каналами зв'язку. До П. п. належать дигитай-зери, сканери й т. п.

ПЕРСОНАЛЬНА ЕОМ (ПЕОМ), персональний комп'ютер (ПК) [PC, Personal Computer] - універсаль­на ЕОМ, призначена для індивідуального викорис­тання.

ПЕОМ складається з таких основних частин (рис. 42): • системний блок;

 • монітор;

 • клавіатура.

До комп'ютера можуть бути підключені додаткові пристрої (наприклад, миша, принтер тощо).

ПІДКАЗКА [help] - 1. Додаткова функція системи, що полягає в наданні користувачеві допомоги у ви­гляді повідомлень, виведених на екран дисплея. 2.
Фу́нкція об'єкта, системи (лат. functio - здійснення, виконання) - діяльність, роль об'єкта в рамках деякої системи, робота, що виконується органом, організмом; роль, значення чого-небудь.
Запрошення користувача з боку операційної систе­ми ввести команду або з боку діалогової системи ввес­ти дані.

ПІДКРЕСЛЕННЯ [underline] - операція текстово­го редактора, що додає риску під текстом. Деякі текс­тові процесори дозволяють виконувати П. подвійни­ми, пунктирними або хвилястими лініями.

ПІДСИСТЕМА [subsystem] - сукупність елемен­тів, об'єднаних єдиним процесом функціонування, які, взаємодіючи, реалізують певну операцію, необ­хідну для досягнення мети, поставленої перед систе­мою в цілому.

ПІДСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ [subsystem of the automated system] - частина автома­тизованої системи, виділена за функціональною або структурною ознакою, що відповідає конкретним ці­лям і завданням.

ПІКСЕЛ (ПІКСЕЛЬ) [pixel] - елемент зображення, найменша з його складових, одержана в результаті дискретизації зображення. Характеризується прямо­кутною формою й розмірами, що визначають розпо­дільну здатність зображення.

ПІКТОГРАМА [icon] - невелике растрове зобра­ження на екрані для ідентифікації об'єкта (файла, програми тощо), вибір і активізація якого спричинює певну дію. Один із елементів графічного інтерфейсу користувача.
Дискретиза́ція - перетворення функцій неперервних змінних у функції дискретних змінних, за якими початкові неперервні функції можуть бути відновлені із заданою точністю. Роль відліків виконують квантовані значення функцій.
Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.


ПЛАТА [circuit board, circuit card] - тверда панель (тонкий прямокутник), на якій монтується електрон­на схема, що виконує певну функцію під час роботи комп'ютера. На одному з кінців плати є з'єднувач, що забезпечує всі необхідні з'єднання з іншими схемами комп'ютера.

ПЛОСКИЙ ДРУК - один з видів друку, особливість якого в тому, що друковані елементи в формі для друку лежать на одній поверхні з елементами, що не друкуються. Способами плоского друку являються: літографія, фототипія, офсетний друк.
Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).
Літогра́фія (від грец. λίθος - камінь та грец. γράφω - писати) - техніка гравюри, коли фарба під тиском переноситься з пласкої друкарської форми на папір. При застосуванні літографії на кам’яній або металевій пластині створюється малюнок літографським олівцем або літографською тушшю.
На формі плоского друку друкуючі і пробільні елементи перебувають в одній площині. Друк стає можливим тільки тому, що поверхня друкарської форми хімічно оброблена. Після хімічної обробки пробільні елементи набувають здатності вбирати воду, а друкуючі - фарбу.
Офсе́тний дру́к - спосіб непрямого плоского друку, при якому фарба з не прямого картріджа передається на папір через проміжний, офсетний циліндр.

Літографія вже давно застарілий вид плоского друку. Друкарська форма для літографії виготовлялася або з літографського каменю, або на металевій пластинці. Фототипія дозволяє відтворювати зображення з різноманітними відтінками (з переходом від більш слабкіших відтінків до яскравих кольорів).

Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.
Друкарська форма для фототипії виготовляється на скляній пластині, що вкрита світло чуттєвими елементами.ПЛОТТЕР, графобудівник [plotter] - пристрій, що креслить графіки, малюнки або діаграми під управ­лінням комп'ютера. П. використовується для одер­жання складних конструкторських креслень, архітек­турних планів, географічних і метеорологічних карт, ділових схем. П. бувають роликові (які прокручують папір під пером) та планшетні (які переміщають перо через усю поверхню аркуша паперу, що лежить гори­зонтально).

П., як і принтеру, потрібна спеціальна програма -драйвер, що дозволяє прикладним програмам пере­давати йому інструкції: підняти й опустити перо, ро­вести лінію заданої товщини й т. п.ПОВТОРЮВАЧ [repeater] — пристрій, який використовується для збільшення дальності зв’язку.

ПОКАЖЧИК МИШІ [mouse cursor] - значок на екрані дисплея, що пересувається внаслідок руху миші по площині. У графічному режимі роботи екрана П. м. зазвичай являє собою яскраву, обмежену чітким конту­ром стрілку. В текстовому режимі П. м. має вигляд яс­кравого прямокутника, який підсвічує одне знакомісце. У додатках Windows для персональних комп'ютерів ви­гляд П. м. може змінюватися залежно від режиму робо­ти й виконуваних функцій. У табл. 2 наведено різнови­ди П. м. і його функції, прийняті в додатках Windows.

ПОКОЛІННЯ КОМП'ЮТЕРІВ [computer genera­tions] - категорія в історичній класифікації комп'юте­рів, що базується головним чином на технології, яка використовується при їх виробництві. Перше поколін­ня базувалося на реле або електронних лампах, дру­ге - на транзисторах, третє - на інтегральних схемах, четверте - на великих і супервеликих інтегральних схемах.
Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.


ПОЛІГРАФІЯ (від полі… і …графія), — галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.


ПОЛЕ ДАНИХ [data field] - 1. Ділянка на носії ін­формації, виділена для запису даних, елементів да­них. 2. Частина запису або заповнюваної форми, що має функціонально самостійне значення й обробля­ється як окремий елемент даних.

ПОРТ [port] - електронні схеми, що містять один або кілька регістрів введення/виведення й дозволя­ють підключати периферійні пристрої комп'ютера до зовнішніх шин мікропроцесора. Послідовний П. обмі­нюється даними з процесором побайтно, а із зовнішні­ми пристроями - побітно. Паралельний П. одержує й посилає дані побайтно.

До послідовного П. приєднують нешвидко дійні або вилучені пристрої (такі як миша й модем). До па­ралельного П. приєднують більш «швидкі» прист­рої - принтер і сканер. Через ігровий П. приєднується жойстик. Клавіатура й монітор підключаються до своїх спеціалізованих П. - роз'ємів.ПОРТАЛ, веб-портал, Web-портал [portal, Web-por­tal] - веб-сайт, що надає користувачам комплекс по­слуг мережі Інтернет, серед яких пошукова система, котра пропонує широкий вибір тем для пошуку в Word Wide Web;
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
електронна пошта, служба розмов (чати); довідкова служба, що дозволяє одержати, на­приклад, метеопрогноз, курс валют і т. п.; індивіду­альна підписка на новини різної тематики; форум ко­ристувачів; банерна реклама тощо. П. відбиває коло інтересів його авторів або власників і збирає нав­коло себе більш-менш постійних користувачів, для яких він служить входом у Всесвітню павутину. На рис. 44 показана веб-сторінка П. Яндекс.

ПОРТАТИВНИЙ КОМП'ЮТЕР [portable compu­ter] — комп'ютер невеликих розмірів, які дозволяють користуватися ним поза стаціонарним офісом.

Основні різновиди П. к.:

—.. Laptop. За розміром близький до звичайного портфеля. За основними характеристиками (швидко­дія, пам'ять) приблизно відповідає настільним ПК. Зараз комп'ютери цього типу поступаються місцем ще меншим.

Notebook. За розміром подібний до книги великого формату. Має вагу близько 3 кг. Міститься в портфелі-дипломаті. Для зв'язку з офісом його комплекту­ють модемом. Найчастіше постачаються приводами


CD-ROM.

Palmtop. Найменші сучасні персональні комп'ютери. Уміщаються на долоні. Магнітні диски в них заміняє енергонезалежна електронна пам'ять. Немає й накопичувачів на дисках - обмін інформацією зі звичайними комп'ютерами відбувається через лінії зв'язку.ПОСТІЙНА ПАМ'ЯТЬ (flash-memory) - енергонезалежна пам'ять, яка використовується для збері­гання даних, що ніколи не вимагатимуть зміни. Зміст пам'яті спеціальним чином «зашивається» у пристрій на стадії його виготовлення для постійного зберіган­ня. Насамперед у П.п. записують програму управлін­ня процесором, дисплеєм, клавіатурою, принтером, зовнішньою пам'яттю, програми запуску й зупинки комп'ютера, тестування пристроїв. Найважливіша мікросхема П. п. — модуль BIOS. ПОШУК ДАНИХ (ІНФОРМАЦІЇ) [data retrieval] - з'ясування, чи є в масиві інформації такі записи, які задовольняють заздалегідь визначеній умові пошуку (запиту). Якщо вони є, то П. д. — це ще й процес визна­чення розташування таких записів.

ПОШУКОВА СИСТЕМА [search engine] - система, що виконує автоматичний пошук інформації за клю­човими словами, темами і т. п. П. с, що здійснює пошук даних у WWW, містить у собі три компоненти: 1) роботу пошукової системи, що досліджує веб - сайти й заносить сторінки до індексу системи; 2) індекси по­шукової системи, де зберігаються перетворені особ­ливим чином текстові складові всіх відвіданих і проіндексованих роботом HTML-сторінок і текстових файлів;
Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
3) власне програму пошуку, яка, одержавши запит користувача, знаходить в індексі документи, що відповідають критеріям запиту, і виводить список знайдених документів у порядку зниження релевантності.
Релева́нтність (англ. relevance) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.


ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ [application domain] - пев­на частина реального світу, інформацію про яку зби­рають і використовують.

ПРЕДМЕТНА РУБРИКА [subject heading] - корот­ке найменування класифікаційної ознаки однорідних об'єктів бібліографічної (у вузькому значенні) або інформаційної діяльності загалом.
Бібліогра́фія (грец. βιβλιον - книжка і γραφω - пишу) - галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи.


ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК — перелік слів або словосполучень із зазначенням сторінок документа, на яких вони розташовані.

ПРІОРИТЕТ — число, що приписане задачі, процесу, операції і яке визначає черговість їх виконання або обслуговування.

ПРИКЛАДНА ПРОГРАМА [application program] - будь-яка конкретна програма, що сприяє вирішенню якого-небудь завдання в межах даної проблемної об­ласті. Наприклад, там, де на комп'ютер покладене завдання контролю фінансової діяльності фірми, при­кладною буде програма підготовки платіжних відо­мостей.

П. п. можуть носити й загальний характер, на­приклад, забезпечувати складання й друкування до­кументів і т. п.

П. п. можуть використовуватися або автономно (тобто вирішувати поставлене завдання без допомоги інших програм), або у складі програмних комплексів чи пакетів.

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.


ПРИКЛАДНЕ (СПЕЦІАЛЬНЕ) ПРОГРАМНЕ ЗА­БЕЗПЕЧЕННЯ [application (special) software] - час­тина програмного забезпечення, яка складається з окремих прикладних програм і пакетів прикладних програм, призначених для вирішення різних зав­дань користувачів ЕОМ (робота з текстами, виконан­ня наукових та інженерних розрахунків, управління виробничими процесами, управління інформаційно-довідковими системами тощо) і створених на їх осно­ві автоматизованих систем.
Розрахунок (техніка) - текстовий конструкторський документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


ПРИНТЕР [printer] - автоматичний друкувальний пристрій, за допомогою якого здійснюється виве­дення з комп'ютера закодованої інформації у вигляді друкованих копій тексту або графіки на паперові но­сії. За принципом роботи П. поділяються на пристрої контактного (матричні) та безконтактного (струмене­ві та лазерні) друку (рис. 46).

ПРИНЦИП ВІДКРИТОЇ СИСТЕМИ - така побудо­ва архітектури складної системи, для якої явно описано формати сигналів, якими обмінюють­ся підсистеми.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМП'ЮТЕРА [prin­ciples of construction computer] - загальні принципи, покладені в основу побудови переважної більшості комп'ютерів і сформульовані в 1945 р. американським ученим Джоном фон Нейманом:

 1. принцип програмного управління;

 2. принцип однорідності пам'яті;

 3. принцип адресності.

ПРОВАЙДЕР [provider] - фірма, що надає корис­тувачам доступ до певної частини Інтернету і різно­манітні послуги.

ПРОВІДНИК WINDOWS [Windows Explorer] - до даток, що входить до складу операційної системи Windows, призначений для управління файлами, в тому числі тими, які знаходяться в локальній мережі, й фактично виконує функції оболонки операційної системи. П. Windows дозволяє виконувати всі функції, які реалізує, наприклад, оболонка Norton Commander, але при цьому має зручний графічний інтерфейс.

Вікно П. Windows (рис. 47) поділене на дві основні частини: ліворуч відображається дерево папок, право­руч - вміст відкритої (поточної) папки. Поруч з ім'ям кожного об'єкта (диска, папки, файла) стоїть познач­ка, що вказує на тип об'єкта: • позначка дисководу;

 • позначка диску вінчестера; -позначка CD-ROM дисководу;

 • позначка папки;

 • позначка відкритої папки (поточної папки);

 • папка містить вкладені папки (підкаталоги), що можуть бути показані;

 • папка містить вкладені папки, і вони показані.

ПРОГАЛИНКА (ПРОБІЛ) — текстовий символ, що відображається порожньою позицією у разі виведення на екран або друк.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [software] - су­купність програм для реалізації цілей і завдань систе­ми. До П. з. належить також уся галузь діяльності з його проектування й розробки:

 • технологія проектування програм;

 • методи тестування програм;

 • методи доказу правильності програм;

 • аналіз якості роботи програм;

 • документування програм;

 • розробка й використання програмних засобів, що полегшують процес проектування П. з., та ін.

Усі програми, що працюють на комп'ютері, можна умовно розділити на три категорії (рис. 48):

 1. прикладні програми - безпосередньо забезпечу­ють виконання необхідних для користувачів робіт;

 2. системні програми — виконують різні допоміжні функції (керування ресурсами комп'ютера, створен­ня копій використаної інформації, перевірку праце­здатності пристроїв комп'ютера, видачу довідкової інформації про комп'ютер тощо);

 3. інструментальні програмні системи - полегшу­ють процес створення нових програм для комп'ютера.

ПРОГРАМУВАННЯ, розробка програм (program­ming] - 1. Процес створення програми. П. передба­чає аналіз вимог до програми й усі стадії її розроб­ки та реалізації: вибір алгоритму, структури даних і системи програмування;
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
написання (кодування) програми й підготовку даних; налагодження й випро­бування програми; створення .супровідної програми документації. У більш вузькому значенні П. — напи­сання програми мовою програмування, її налаго­дження й випробування. Якщо алгоритм складний, то П. рекомендується виконувати способом модульно­го П. і починати зі складання блок-схеми програми.
Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
При цьому користуються методами висхідного або спадного П. 2. Наука, що займається розробкою мето­дів і засобів одержання й реалізації програм для об­числювальних машин.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16