Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка14/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТУ - текст майбутнього документа, що не пройшов процедури узгодження, затвердження і реєстрації.

ПРОКРУЧУВАННЯ — вертикальне чи горизонтальне переміщення
зображення у вікні екрана.

ПРОКСИ-СЕРВЕР — мережевий комп’ютер, який використовується для зв’язку між інтрамережею та мережею Internet.

ПРОТОКОЛ – сукупність правил і погоджень, які регламентують формати і процедури обміну даними між двома або кількома незалежними пристроями або процесами.

ПРОТОКОЛ КОМУНІКАЦІЇ [protocol of communi­cation] - погоджений набір конкретних правил обміну інформацією між різними пристроями передачі да­них. Є протоколи для швидкості передачі, форматів даних, контролю помилок тощо.

ПРОЦЕСОР [processor] - пристрій для обчислення й обробки інформації. П. виконує команди одну за од­ною, тобто працює послідовно. Існують паралельні об­числювальні системи, які мають кілька П., що працю­ють одночасно. Найпотужніші з них називаються су­перкомп'ютерами. Вони розв'язують складні задачі керування космічними апаратами, моделюють зміну клімату Землі, роблять розрахунки складних форм літальних апаратів тощо.
Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.
Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.

Функції П.:

— обробка даних по заданій програмі шляхом виконання арифметичних і логічних операцій;

- програмне керування роботою пристроїв комп'ютера.

Та частина П., що виконує команди, називається арифметико-логічним пристроєм, а та, що виконує функції управління пристроями, - пристроєм керу­вання. П. персонального комп'ютера виконаний у ви­гляді мікросхеми.
Р

РАСТР — подання зображення у вигляді двовимірного масиву крапок (елементів растра), впорядкованих у рядки та стовпці. Для кожної крапки растра зазначається колір і яскравість.

Яскрáвість - світлова характеристика тіл, які є джерелами світла. Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в одиницю тілесного кута до площі її проекції в площині, перпендикулярній напряму спостереження.


РЕАКТИВНІСТЬ (ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ) СИСТЕМИ — час, протягом якого системою генерується дія (реакція), спричинена подією (подією вважається поява сигналу як від користувача, так і від фізичного пристрою).

РЕГІСТР [register] — пам'ять процесора, в якій збе­рігається адреса команди, сама команда, дані для її ви­конання і результат. Основним елементом Р. є елек­тронна схема — тригер, яка здатна зберігати одну двійкову цифру (розряд двійкового коду).

Існує кілька типів P., що різняться видом викону­ваних операцій: • суматор - P., що бере участь у виконанні кожної операції;

 • лічильник команд-P., уміст якого відповідає ад­ресі чергової виконуваної команди; служить для авто­матичного вибору програми з послідовних комірок пам'яті;

 • Р. команд — Р. для зберігання коду команди на період часу, необхідного для її виконання. Частина його розрядів використовується для зберігання коду операції, інші - для зберігання кодів адрес операндів.

РЕДАГУВАННЯ [editing] - внесення змін у текст або перетворення програм чи даних у вигляд, необ­хідний для їх подальшого використання. Р. тексту складається з переміщення, видалення й зміни його окремих символів і фрагментів, а також уведення но­вого тексту й зміни формату. Р. тексту виконується за допомогою спеціальних програм — текстових редакто­рів і текстових процесорів.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА - цифрове або буквено-цифрове позначення, що привласнюється документу при його реєстрації.

РЕЄСТР СИСТЕМНИЙ — база даних, яка містить настанови, необхідні для роботи Windows і підтримки її компонентів. Для внесення змін використовується редактор RegEdit.

РЕЛЯЦІЙНА БАЗА ДАНИХ — база даних, логічно організована як набір відношень (прямокутних таблиць) над ділянками визначення елементів даних.

РЕСУРС — логічна або фізична частина обчис­лювальної системи, яка може бути виділена користувачу або процесу.

РОБОЧИЙ СТІЛ [desktop] - метафорична назва прийому організації графічного інтерфейсу користу­вача, що існує, наприклад, в операційній системі Windows. У початковий момент роботи системи на ек­рані комп'ютера розташовуються значки додатків, до­кументів тощо. Користувач має зручний доступ до об'єктів, значки яких розміщені на Р. с. Наприклад, по­двійне клацання кнопкою миші запускає додаток або відкриває документ. Користувач може додавати на Р. с. значки, видаляти їх з Р. с, переміщати, розташовую­чи значки зручним для себе чином.

РОБОЧЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [packager software] – програмне забезпечення в спеціальній упаковці, яке продається через роздрібну мережу.

РОЗДІЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ (ЗДАТНІСТЬ) — для растрових дис-
плеїв визначається кількістю крапок растра на екрані, для растрових друкувальних пристроїв — кількістю крапок растра на одиницю довжини.

РОЗМІР ШРИФТУ, кегль шрифту [font size, type size] — висота символів шрифту, яка вимірюється в пунктах (1 пункт = 1/72 дюйма, або приблизно 0,36 мм). Найчастіше використовується Р. ш. 10 пунктів. Дріб­ніші шрифти (8 пунктів і менше) важко читаються. Варто мати на увазі, що Р. ш. визначає тільки висоту рамки, в яку повинні бути вписані символи шрифту, але аж ніяк не фізичну висоту кожного окремого сим­волу.

РОЗМІТКА СТОРІНКИ [page layout] - 1. Пара­метри розміщення текстового й ілюстративного мате­ріалу на сторінці. До цих параметрів належать, на­приклад, розміри полів сторінки, відстані між колон­титулами й основним текстом і т. ін. 2. Режим відоб­раження сторінки на екрані комп'ютера, за якого видно всі параметри Р. с. На принтері сторінка дру­кується зазвичай у режимі Р. с, тобто з полями, ко­лонтитулами й ін., у той же час на екрані сторінка може відображатися й без урахування Р. с, наприк­лад, без колонтитулів, без зображення порожнього простору полів.

РОЗРЯДНІСТЬ ПРОЦЕСОРА [bit of processor] -

кількість бітів, яку комп'ютер може обробити одночас­но і яка визначає можливості комп'ютера. Спочатку персональні комп'ютери мали 8-бітові процесори. Перші комп'ютери IBM PC були вже 16-бітовими. Су­часні персональні комп'ютери є 32-бітовими.РОЗШИРЕННЯ ІМЕНІ ФАЙЛУ, розширення [file name extension, extension] - необов'язкова частина імені файлу, призначена для вказівки типу файлу або опису його змісту. В операційній системі MS-DOS P. і. ф. записується після імені, відокремлюється крапкою, за котрою ідуть до 3 символів. Типи Р. і. ф.:

exe, com - програма машинною мовою, готова до ви­конання;

txt, doc - текстові файли, що містять опис готового програмного забезпечення, тексти корис­тувачів тощо;

bmp, pcx - файли малюнків;

arj - архів, що містить файли, спеціальним

способом зменшені в обсязі;

hip - файли допомоги;

drv, sys — службові програми комп'ютера;

bas, pas - файли програм на Бейсику і Паскалі.

Символи в Р. і. ф. можуть бути великими й малими латинськими літерами, цифрами й символами;

Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
—, _, $, <, >, @, !, %, (,), {,', . Пробіли в Р. і. ф. не допуска­ються. В інших операційних системах діють інші принципи використання Р. і. ф.РУБРИКАТОР - різновид словника, змістом якого є перелік предметних рубрик та їх класифікаційних індексів. Одним із найпоширеніших видів Р. є ієрар­хічні тематичні рубрикатори (УДК, ВБК та ін.).

РЯДОК СТАНУ [status bar] - рядок у вікні додат­ка (як правило, у нижній частині вікна), в якому відображається інформація про обрану команду, на-тиснуту кнопку панелі інструментів, режим роботи додатка або виконувані у даний момент дії.
С

СЕГМЕНТ МЕРЕЖІ - частина мережі, відокремлена маршрутизатором.

СЕРВЕР [server] - високопродуктивний комп'ю­тер з великим обсягом зовнішньої пам'яті, що забез­печує обслуговування інших комп'ютерів шляхом уп­равління розподілом ресурсів спільного користуван­ня (програм, даних і периферійного устаткування).

С. повинен мати достатню оперативну пам'ять (хо­ча б 8 Мб) і ємний вінчестер (починаючи з 1 Гб). Опе­раційна система С. дозволяє розв'язувати кілька за­дач одночасно. Для локальних мереж може викорис­товуватись операційна система Windows for Work­groups (для робочих груп). У невеликих локальних мережах кожен комп'ютер може бути С. При цьому частина його ресурсів (деяка частина пам'яті вінчес­тера, принтер) є загальнодоступною для всіх робочих станцій мережі.СЕРВІСНА ПРОГРАМА, УТИЛІТА [utility pro­gram] — програма, яка належить до широкого різнови­ду допоміжних програм, що входять до складу загаль­ного програмного забезпечення.

СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ [image synthesis] - галузь комп'ютерної графіки, що поєднує методи побудови реалістичних зображень тривимірного світу, в тому числі математичне моделювання.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУ­ВАННЯ (САПР) [computer-aided design] - комплекс­на програмно-технічна система, призначена для виконання проектних робіт із застосуванням матема­тичних методів. Широко використовується в архітек­турі, електроніці, енергетиці, механіці й ін. У процесі автоматизованого проектування вхідною інформа­цією є технічні знання фахівців, котрі вводять проект­ні вимоги, уточнюють результати, перевіряють отри­ману конструкцію, змінюють її тощо.

У САПР накопичується інформація, що надходить із бібліотек стандартів (дані про типові елементи конструкцій, їх розміри, вартість тощо). У процесі проектування розроблювач викликає певні програми й виконує їх. Із САПР інформація видається у вигля­ді готових комплектів технічної та проектної доку­ментації.СИСТЕМА ЗАХИСТУ ДАНИХ [system of data pro­tection] - комплекс програмних, технічних, крипто­графічних і організаційних засобів, що забезпечують захист даних від несанкціонованого використання, а також навмисного або випадкового їх знищення й спотворення.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД) [database management system] - комплекс про­грамних і лінгвістичних (мовних) засобів загального або спеціального призначення, що підтримує створен­ня баз даних, централізованого управління й організа­ції доступу до них різних користувачів в умовах прий­нятої технології обробки даних.
Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
Кома́ндос (англ. Commando від афр. Kommando) - загальний термін, яким позначаються спеціально підготовлені військовослужбовці та військові формування, які входять до складу елітної легкої піхоти або військ спеціального призначення (сил спеціальних операцій), що спеціалізуються на проведенні амфібійних висадок, бойовому дайвінгу, десантуванні з повітря, дюльфері тощо для проведення чітко скоординованих спеціальних операцій.
СУБД дозволяють поєднувати великі обсяги інформації й обробляти їх, сортувати, робити вибірки за певними критеріями й т. п.; дають можливість включати до них не тільки текстову і графічну інформацію, але звукові фрагмен­ти й навіть відеокліпи. СУБД забезпечують правиль­ність, повноту й несуперечність даних, а також зруч­ний доступ до них. Популярні СУБД — FoxPro, Access for Windows, Paradox.

СИСТЕМНА ПЛАТА [system board] - основна складова системного блоку. Вона містить компоненти, що визначають архітектуру комп'ютера:

  • центральний процесор;

  • постійну й оперативну пам'ять, кеш-память;

  • інтерфейсні схеми шин;

  • гнізда розширення;

  • обов'язкові системні засоби введення/виведен­ня й ін.

С. п. виконується на основі наборів мікросхем, які називаються чипсетами (ChipSets). Часто на С. п. уста­новлюють і контролери дискових накопичувачів, відео­адаптер, контролери портів тощо. У гнізда розширення С. п. встановлюються плати таких периферійних при­строїв як модем, мережева плата, відеоплата й т. п.

СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР [system adminis­trator] — людина або група осіб, відповідальна за стан, розвиток і використання системного програмного за­безпечення організації або установи. С. а.
Чипсе́т (англ. chipset, буквально набір чипів) - це набір мікросхем у складі персонального комп'ютера, що керують його центральним процесором, оперативною пам'яттю і постійним запам'ятовуючим пристроєм, кеш-пам'яттю, системними шинами й інтерфейсами передачі даних, а також низкою периферійних пристроїв.
Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.
веде обліко­ві записи користувачів, визначає політику облікових записів, забезпечує працездатність операційних сис­тем і необхідний рівень захисту даних. Він взаємодіє із системними інженерами, системними програмістами й користувачами даної організації.

СИСТЕМНИЙ БЛОК [system block] — вставлений у металевий або пластмасовий корпус апаратний блок, що містить основні пристрої персонального комп'юте­ра. Існують кілька типів компонування С. б.:

горизонтальний — типів desktop («настільний»), slim line («тонка лінія»);

вертикальний — типів big tower («велика вежа»), midi tower («середня вежа»), mini tower («мала вежа»).

Основні пристрої С. б.:

процесор - пристрій, що виконує всі обчислення й
обробку інформації;

оперативна пам'ять — пристрій для тимчасового зберігання інформації, що містить програми й дані, з якими саме зараз працює комп'ютер;

жорсткий магнітний диск (вінчестер) - пристрій для постійного зберігання інформації;

дисковод — пристрій для запису й зчитування ін­формації з гнучких магнітних дисків (дискет).

СИСТЕМНИЙ ДИСК, системна дискета [system disk] - магнітний або оптичний диск, на якому розмі­щено модулі операційної системи і з якого здійсню­ються її завантаження й запуск.

СІ [С] - мова програмування високого рівня, яку застосовують для розробки системних програм різно­го призначення. Мовою С. пишуться операційні сис­теми, компілятори, редактори, системи керування ба­зами даних, програми мультимедіа, програми вирі­шення наукових та інженерних завдань і програми обробки текстів. С. була розроблена в 1972 р. Д. Рітчі у фірмі «Bell Laboratories» й одержала свою назву як спадкоємиця раніше розробленої в цій фірмі малові­домої мови Бі (В).

С. дає програмістові широку свободу у виборі син­таксичних конструкцій, зокрема допускає довільне використання покажчиків, що ускладнює роботу не­досвідчених програмістів і, навпаки, полегшує досвід­ченим написання системних програм. У мові С. є близько 40 арифметичних, логічних, символьних та інших операцій з даними. Подальшим розвитком мо­ви С. стала мова програмування загального призна­чення СіСІ , Сі плюс плюс [C ] - мова програмування високого рівня. Забезпечуючи основні типи даних, операції, синтаксис операторів і структуру програм мови Сі, мова Сі до своєї «материнської» мови дода­ла новий тин даних - клас.

СКАНЕР [scanner] - пристрій для введення в ком­п'ютер інформації з паперових носіїв (графічних зоб­ражень, креслень, малюнків, фотографій, текстів то­що). С. приймає зображення і перетворює його по точ­ках у послідовність кодів, що характеризують яскра­вість та колір точок, і передає їх до пам'яті комп'юте­ра. Введені в комп'ютер зображення можуть обробля­тися за допомогою спеціальних програм — графічних редакторів, зберігатися на дисках, виводитися на друк тощо. Якщо за допомогою С. вводиться текст, комп'ютер сприймає його як картинку, а не як послі­довність символів. Для перетворення графічного тексту в звичайний символьний формат використову­ють програми оптичного розпізнавання образів.
Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.

С. бувають ручні та планшеті (за зовнішнім ви­глядом нагадують копіювальні машини).СКАНУВАННЯ [scanning] - 1. Перетворення зоб­раження в цифрову растрову форму за допомогою сканера. 2. Один зі способів або етапів цифрування графічних і картографічних джерел для їх векторного подання.

СМАЙЛИКИ [smile] - схематичні зображення, які використовуються користувачами електронної пошти для вираження емоцій.

Приклади С. (розглядати, схиливши голову ліво­руч):-) посмішка : -( плаче

))) регіт ; —) хитрун-а) нежить >: —( гнівається

*)п'яниця : 0 позіхає

0 вусатий ' : —) пускає слинку

[ вампір 8: —) маленька дівчинка

:—) панк :—* з'їв гіркі.

: —Q курить : ) плаче від щастя

: —@ кричить : —> пообіцяв мовчати

: —( смуток О-) аквалангіст

=8-) носить окуляри

СОРТУВАННЯ — процес упорядкування записів (за зростанням або за спаданням) відповідно до значень ключових полів.

СПАМ [spam] - повідомлення, яке примусово надси­лається користувачам яких-небудь послуг комп'ютерної мережі. Наприклад, С. розсилається передплатникам телеконференцій з метою нагадати тематику дискусій (як правило, це робиться модератором те­леконференції).

Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.
Деякі фірми й користувачі зловжива­ють розсиланням електронною поштою рекламного С.

СПЕЦІАЛЬНІ КЛАВІШІ [special keys] - група кла­віш клавіатури, призначених для керування роботою комп'ютера або ініціалізації стандартних дій. На кла­віатурах персональних комп'ютерів, як правило, є та­кі С. к.:

— клавіша відмови від виконаної дії; вико­ристовується для скасування різних дій або виходу з програми;

— клавіша друку змісту екрана на принтері;

- клавіша прокручування; може ви­користовуватися для активізації й скасування прокру­чування тексту по екрану у вертикальному напрямку й для інших цілей;

, - ці клавіші застосовуються тільки в сполученні з іншими клавішами для того, щоб дати програмі сигнал виконати ту або іншу дію. Наприклад, одночасне натискання клавіш призводить до перезавантаження комп'ютера, що пра­цює під керуванням операційної системи MS-DOS;

- призначена для введення команд


або рядків. На деяких клавіатурах позначається
або ;

/ - ця клавіша має дві зазначені назви й при натисканні припиняє дію центрального процесора. Відновити діяльність процесора можна натисканням клавіші . Одночасне натискан­ня клавіш і часто використовується в програмах для переривання їх роботи.

- вмикає й вимикає режим уведен­ня цифр із малої цифрової клавіатури. При ввімкне­ному режимі світиться індикатор Num Lock.

СПЕЦИФІКАЦІЯ - перелік складових техніч­ної системи, пристрою, який містить дані для їх однозначної ідентифікації.

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ — перелік назв таблиць, графіків, формул, рисунків із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.

СТРИМЕР [strimer] - пристрій для резервного ко­піювання великих обсягів інформації. Як носій тут за­стосовуються касети з магнітною стрічкою ємністю 1—2 Гб та більше. С. дозволяє записати на невелику касету з магнітною стрічкою величезну кількість ін­формації. Убудовані в С. засоби апаратного стиснен­ня дозволяють автоматично ущільнювати інформа­цію перед її записом і відновлювати після зчитуван­ня, що збільшує обсяг цієї інформації.

Недоліком С. є порівняно низька швидкість запи­су, пошуку та зчитування інформації.СТРУКТУРА ДАНИХ - засіб об’єднання декількох елементів даних в один: масив, файл, список тощо.

СТРУКТУРА КОМП'ЮТЕРА [computer struc­ture] - сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними. Елементами можуть бути різні пристрої - від основних логічних вузлів комп'ютера до найпростіших схем. С. к. графічно представляєть­ся у вигляді структурних схем, за допомогою яких можна дати опис комп'ютера на будь-якому рівні де­талізації.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16