Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка15/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

СТРУКТУРА СИСТЕМИ - сукупність елементів системи і способи їх об'єднання.

СУМІСНІСТЬ [compatibility] - здатність програми (або апаратного пристрою) ефективно працювати ра­зом із програмою (чи пристроєм) іншого виробника або з іншою версією програми (моделлю пристрою) то­го ж виробника. Наприклад, більшість моделей пер­сональних комп'ютерів програмно сумісні, тобто про­грама, що працює на одній моделі такого комп'ютера, буде працювати й на іншій моделі. Однак С. не завж­ди є симетричною.
Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.
Наприклад, програми, розроблені для Windows 3.x, можуть працювати під керуванням Windows 9.x, але програми, розроблені для Windows 9.x, не можуть виконуватися під керуванням Windows 3.x.

С. є корисною і важливою для споживача здатніс­тю, оскільки дозволяє споживачеві вибирати різні мо­делі й версії потрібних йому продуктів різних вироб­ників. Для забезпечення С. виробники намагаються дотримуватися промислових стандартів, виготовля­ють спеціальні перетворювачі, емулятори й т. п.СУПЕРКОМП'ЮТЕР [supercomputer] - дуже по­тужний комп'ютер із продуктивністю понад 100 мегафлопів (1 мегафлоп - мільйон операцій із плаваю­чою точкою на секунду). С.
Продукти́вність англ. productivity, нім. Produktivität f) - у широкому розумінні - здатність давати продукцію.
є багатопроцесорним й (або) багатомашинним комплексом, що працює на за­гальну пам'ять і загальне поле зовнішніх пристроїв. Розрізняють С. середнього класу, класу вищого за се­редній і переднього краю.

Архітектура С. заснована на ідеях паралелізму і конвеєризації обчислень. У цих машинах паралельно, тобто одночасно, виконується безліч схожих опера­цій (що називається мультипроцесорною обробкою). Таким чином, надвисока швидкодія забезпечується не для всіх завдань, а тільки для завдань, що підда­ються розпаралелюванню.

Характерною рисою С. є векторні процесори, осна­щені апаратурою для паралельного виконання опе­рацій з багатовимірними цифровими об'єктами - век­торами й матрицями. У них убудовані векторні регіст­ри й паралельний конвеєрний механізм обробки.

Конвеєр (рос. конвейер, англ. conveyor; нім. Rutsche f, Stetigförderer m, Förderer m, Fließband n) – машина безперервної дії, призначена для транспортування насипних і штучних вантажів - корисних копалин, породи, закладальних матеріалів та інш.
Як­що на звичайному процесорі програміст виконує опе­рації над кожним компонентом вектора по черзі, то на векторному видає відразу векторні команди.

С. використовується для вирішення складних нау­кових завдань (у метеорології, гідродинаміці й т. п.).


Т

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР [table processor] -

комплекс взаємозалежних програм, призначений для обробки електронних таблиць. Т. п.

Гідродина́міка - розділ гідромеханіки про рух нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічну взаємодію між рідиною й тілами при їх відносному русі.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
є зручним засобом для проведення бухгалтерських і статистичних розра­хунків. Кожен пакет нараховує сотні вбудованих ма­тематичних функцій і алгоритмів статистичної оброб­ки даних. Крім того, є потужні засоби для зв'язку таб­лиць між собою, створення й редагування електрон­них баз даних.

Т. п. має убудовану довідкову систему, що надає ко­ристувачеві інформацію з конкретних команд меню й інші довідкові дані. Багатовимірні таблиці дозволя­ють швидко робити вибірки в базі даних за будь-яким критерієм.

Найпопулярніші Т. п. - Microsoft Excel і Lotus 1-2-3.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.ТВЕРДИЙ МАГНІТНИЙ ДИСК [hard magne­tic disk] - алюмінієва пластина, покрита шаром маг­нітної речовини. Накопичувач на Т. м. д. (іноді його називають вінчестером) має невеликі розміри й мон­тується в корпусі комп'ютера. На Т. м. д. записується найважливіша для роботи комп'ютера інформація — програми управління комп'ютером та обслуговування різних пристроїв, «лікарі» для лікування від ком­п'ютерних вірусів (програм, що псують інформацію та заважають роботі ЕОМ), а також потрібні користува­чеві дані й так звані інструментальні засоби (редакто­ри текстів, засоби створення програм, баз даних то­що). Для постійного зберігання великої кількості різ­них програм та інформації, які завжди повинні бути під рукою, потрібний великий обсяг пам'яті. Сучасні Т. м. д. мають обсяг від сотень мегабайтів до кількох гігабайтів.

ТЕЗАУРУС (ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ) [thesaurus] — словник, що містить дозволені для вико­ристання під час індексування лексичні одиниці ін­формаційно-пошукової мови, а також парадигматич­ні відносини між цими лексичними одиницями.

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР [text editor] — програма, яка використовується для введення й редагування тек­стових даних. Цими даними можуть бути програма, до­кумент або ж книга. Текст, що редагується, виводиться на екран, і користувач може в діалоговому режимі вно­сити в нього свої зміни.

Т. р. здатний забезпечувати виконання різнома­нітних функцій, а саме:  • редагування рядків тексту;

  • використання різних шрифтів і символів;

 • копіювання і перенесення частини тексту з одно­го місця на інше або з одного документа в інший;

  • контекстний пошук і заміну частин тексту;

  • автоматичне перенесення слів на новий рядок;

  • автоматичну нумерацію сторінок;

  • обробку й нумерацію виносок;

  • вирівнювання країв абзацу;

  • створення таблиць і побудову діаграм;

  • перевірку правопису слів і добір синонімів;
   Право́пис - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання мови на письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Інколи терміни «орфографія» і «правопис» уживаються як тотожні.


  • побудову змістів і предметних покажчиків;

 • роздрук підготовленого тексту на принтері в по­трібній кількості екземплярів і т. п.

Можливості Т. р. різні - від програм, призначених для підготовки невеликих документів простої струк­тури, до програм для набору, оформлення й повної підготовки до друку книг і журналів (видавничі сис­теми).

Найбільш відомий Т. p. — Microsoft Word.ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ – процесс передавання даних між розділеними у просторі суб'єктами, інформаційними системами, складовими інфор­маційних систем.

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЯ [teleconference] - інформа­ційна функція Інтернету, яка полягає в об'єднанні ін­формації за темами і надання її користувачам мере­жі.

Система Т. Usenet виникла як система обміну да­ними між двома американськими університетами, що використовували можливості електронної пошти.

Повідомлення, що надходять, упорядковуються, систематизуються і заносяться до каталогів за різно­манітною тематикою. Спеціальні програми дозволя­ють розсилати повідомлення групам користувачів, а також давати відповідь на те чи інше повідомлення. Сьогодні в мережі понад 10 тис. таких груп (чи Т.), їх часники обговорюють різноманітні теми - від кулі­нарних рецептів і НЛО до вузько спеціальних науко­вих питань.

Розвитком ідеї Т. стала система WWW.ТЕСТУВАННЯ [testing] - випробування, пере­вірка правильності роботи програми в цілому або її ::-:ладових частин. У процесі Т. перевіряється працездатність програми, що не містить явних помилок, на відміну від налагодження, при якому відбувається локалізація й усунення синтаксичних помилок і яв­них помилок кодування. Т. установлює факт наявнос­ті помилок, а налагодження з'ясовує їх причину й усуває помилки.

Процес Т. можна розділити на три етапи: • перевірка в нормальних умовах (Т.
  Локалізація (рос. локализация, англ. localization, нім. Lokalisierung f) - обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами. Наприклад, локалізація загазованої дільниці шахти, локалізація затопленої дільниці (затопленого горизонту), локалізація звалища промислових відходів, хвостосховища тощо.
  Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
  на основі да­них, які характерні для реальних умов функціонуван­ня програми);

 • перевірка в екстремальних умовах (тестові дані містять граничні значення області вхідних змінних, які повинні сприйматися програмою як правильні да­ні. Типовими прикладами таких значень є дуже малі або дуже великі числа й відсутність даних);

 • перевірка у виняткових ситуаціях (здійснюється з використанням даних, значення яких лежать за ме­жами припустимої області змін).

ТИМЧАСОВИЙ ФАЙЛ, робочий файл [temporary file (temp file)] — файл, який створюється операційною системою або прикладною програмою на час її роботи. Т. ф. створюється в оперативній пам'яті або на диску й по завершенні роботи програми знищується. У бага­тьох операційних системах Т. ф. мають розширення tmp.

ТОНЕР [toner] — порошковий барвник, який вико­ристовується для друку в копіювальних апаратах і ла­зерних принтерах. Т. наноситься на папір відповідно до зображення, що друкується, а потім шляхом нагрі­вання розплавляється й закріплюється на папері.

ТРАНСЛЯТОР [translator] - програма-перекла-дач, яка перетворює програму, написану однією з мов високого рівня, на програму, що складається з ма­шинних команд. Т. існує у вигляді компілятора або інтерпретатора.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).


ТРЕКБОЛ, кульковий маніпулятор [track ball] - вка­зівний пристрій, який відрізняється від миші тим, що його кулька перебуває зверху й обертається. Користу­вач рукою обертає кульку й відповідно переміщає кур­сор. На відміну від миші, Т. не вимагає вільного прос­тору біля комп'ютера, його можна вмонтувати в корпус машини, тому він, як правило, застосовується в порта­тивних комп'ютерах.
Ф

ФАЙЛ [file] - сукупність зв'язаних записів, що їх розглядають як єдине ціле; найменоване місце на диску для зберігання інформації (програм, докумен­тів, таблиць, малюнків та ін.). Найменоване місце на диску для зберігання Ф. називається папкою (або ка­талогом). Обслуговує Ф. спеціальний модуль опера­ційної системи — драйвер файлової системи.

ФАЙЛОВА СИСТЕМА [file system] - засіб органі­зації зберігання файлів на будь-якому носії.

ФАЙЛОВИЙ СЕРВЕР, ФАЙЛ-СЕРВЕР [file server] -сервер, що керує створенням і використанням інфор­маційних ресурсів локальної мережі (системи ЕОМ), включаючи доступ до її бази даних і окремих файлів, а також їх захист.

ФІЛЬТРАЦІЯ В МЕРЕЖІ — процес відкидання пакета даних без переспрямування його в інший сегмент мережі відповідно до значення IP-адреси, типу протоколу або інших умов з метою зменшення трафіка або захисту інформації.

ФІЛЬТРУВАННЯ ДАНИХ — добирання та відображення на екрані лише тих записів бази даних, які відповідають поставленій умові.

ФОРМАТ [format] - сукупність правил запису й по­дання даних у пам'яті ЕОМ, у базі даних, на екрані монітора або на зовнішньому носії.

ФОРМАТУВАННЯ ДИСКА [formatting, disk ini­tialization] - підготовка нової дискети до роботи за до­помогою програми форматування, що виконує спеці­альну розмітку дисків. Ця програма розмічає доріжки, перевіряє їх і у випадку дефекту видає повідом­лення про зіпсовані доріжки та сектори.

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ [text formatting] -оформлення зовнішнього вигляду тексту. Ф. т. буває кількох видів: визначення розміру рядка для всього тексту — вказуються межі (відступи); вибір символів як за розміром, так і за накресленням (шрифт); розта­шування рядків на сторінці (інтервали).

ФРАГМЕНТАЦІЯ - поява великої кількості коротких несуміжних вільних блоків у системах динамічного розподілу пам’яті.

ФРЕЙМ - порція даних, що передається канальним рівнем мережної взаємодії.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ [function keys] - спе­ціальні клавіші на клавіатурі, які можуть бути вико­ристані під час роботи з програмою. Дія, яка виклика­ється натисканням Ф. к., може бути заздалегідь запро­грамована так, щоб ініціювати виконання певної опе­рації. Наприклад, на клавіатурах персональних ком­п'ютерів функціональними є клавіші - . Ці клавіші використовуються в програмах для різних ці­лей. Так, клавіша , як правило, викликає опера­тивну допомогу (Help) під час роботи з програмою, - запис даних у файл (збереження) тощо.


X

ХАКЕР [hacker] - 1. Висококваліфікований фахі­вець з комп'ютерів, який використовує свої знання і засоби для отримання несанкціонованого доступу до ресурсів, що оберігаються. 2. Особа, яка скоює різ­ного роду незаконні дії у сфері інформатики: несанк­ціоноване проникнення в чужі комп'ютерні мережі й отримання з них інформації, незаконне зняття за­хисту з програмних продуктів і їх копіювання, ство­рення і розповсюдження комп'ютерних вірусів. Дії X. кваліфікуються як злочини та цивільні правопору­шення.

ХОСТ-КОМП’ЮТЕР — комп’ютер, який має самостійне підімкнення до мережі Internet і власну адресу.
Ц

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР [central processing] -

основний робочий компонент комп'ютера, що виконує арифметичні й логічні операції, задані програмою, управляє обчислювальним процесом і координує ро­боту всіх пристроїв комп'ютера. Ц. п. містить:

- арифметико-логічний пристрій;

— шини даних і шини адрес;

- регістри;

лічильники команд;

кеш — дуже швидку пам'ять малого обсягу (від 8 до 512 Кбайт);

- математичний співпроцесор чисел із плаваючою


точкою.

Сучасні процесори виконуються у вигляді мікро­процесорів. В обчислювальній системі може бути кілька паралельно працюючих процесорів; такі систе­ми називаються багатопроцесорними.ЦИФРОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ [digital representation] -зображення растрового файла у цифровому вигляді, держане або безпосередньо по радіоканалах з повіт­ряних чи космічних (літальних) апаратів для дистан­ційних зйомок, або шляхом цифрування аналогових зображень за допомогою сканера, теле- чи відеокаме-ри.

ЦИФРОВИЙ ФОТОАПАРАТ, цифрова камера, днфрова фотокамера [digital still camera, digital ca­mera] - фотокамера, що використовує для одержання зображення ПЗС-матрицю, з якої зображення в циф-;
Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.
звій формі у стисненому вигляді записується в енер-: незалежну пам'ять (наприклад, на спеціальну ди-у). Зняті кадри через послідовний порт можна звести в комп'ютер для подальшої обробки за допомо-гою графічного редактора (рис. 51).

ЦИФРУВАННЯ [digitalization] - процес аналого-цифрового перетворення даних, тобто переведення аналогових даних у цифрову форму, доступну для іс­нування в цифровому машинному середовищі або зберігання в машинних засобах за допомогою цифрувальних пристроїв різного типу.


Ч

ЧАТ [chat] - діалог у реальному часі з використан­ням комп'ютерної мережі.
Ш

ШЛЮЗ — Інтернет-вузол, який підімкнений одночасно до двох і більше мереж різної архітектури і який виконує перетворення даних у відповідний формат під час переходу з однієї мережі до іншої.

ШЛЯХ (path] - послідовність імен логічного диска, папок та вкладених папок, розділених символом «\».

ШРИФТ [font] - конкретний спосіб зображення символів з певного набору. Зазвичай у Ш. входять букви одного або декількох алфавітів, цифри й спеці­альні значки.
Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.
Бувають також спеціальні Ш., у які входять, наприклад, псевдографічні символи, мате­матичні або астрономічні символи й т. п. Крім набору відображуваних символів, Ш. характеризується без­ліччю інших властивостей, з яких найважливішими є гарнітура Ш., накреслення Ш. і розмір Ш. За спосо­бом подання в комп'ютері розрізняють растрові Ш. і векторні Ш. Властивості растрових і векторних Ш. різні. Наприклад, векторний Ш. допускає довільне масштабування (тобто зміну розміру), в той час як растровий Ш. не допускає масштабування або допу­скає масштабування тільки з певними коефіцієнта­ми. З іншого боку, робота з растровим Ш. значно швидша, оскільки не потрібна додаткова обробка для виведення символу Ш. на екран або папір. Серед век­торних Ш. найбільшого поширення дістали Ш. типу TrueType.
Я

ЯРЛИК [label] - вказівник для прискорення та спрощення доступу до об'єктів без їх копіювання до потрібних папок чи робочого столу. Піктограма Я. має позначку у вигляді стрілки в квадратику. Щоб ство­рити Я., можна клацнути правою кнопкою миші на об'єкті та вибрати з меню, що з'явиться, відповідний гл нкт. Новий Я. слід перемістити на Робочий стіл чи до іншого потрібного місця. Для одного й того ж об'єк­та (для доступу з різних місць) можна створити бага­то ярликів.

ENG
ACTIVE SERVER PAGES [ASP] - активні серверні сторінки. Технологія, за допомогою якої веб-майстер може динамічно формувати автоматично оновлювані веб-сторінки.
Динамічна веб-сторінка (англ. dynamic web page) - веб-сторінка, вміст якої може змінюватись. В початковому варіанті гіпертекстова навігація відбувалася між «статичними» документами. Однак з часом до веб-сторінок було додано інтерактивності, і такі сторінки почали називати динамічними.


API [Application Program Interface] - засіб організації прямої взаємодії різнотипного програмного забезпечення.

BIOS (Basic Input/Output System) - найважливіша мікросхема постійної або Flash-пам'яті; базова систе­ма введення/виведення; сукупність програм, призна­чених для автоматичного тестування пристроїв після ввімкнення живлення комп'ютера й завантаження г.ераційної системи в оперативну пам'ять.

CD-ROM - пристрій для зчитування інформації з компакт-дисків.

CMOS RAM - пам'ять із невисокою швидкодією й мінімальним енергоспоживанням від батарейки. Ви­користовується для зберігання інформації про конфі­гурацію й склад устаткування комп'ютера, а також про режими його роботи. Вміст CMOS змінюється спе­ціальною програмою Setup, що міститься в BIOS.

GRAPH - спеціальна бібліотека підпрограм, яка дозволяє будувати зображення на екрані дисплея за­собами мови Паскаль. До неї входять графічні проце­дури та функції для побудови різних за формою фі­гур і ліній, а також засоби організації графічного ре­жиму.

FTP (File Transfer Protocol) - 1. Протокол і стан­дартна програма, призначені для забезпечення пере­дачі й прийому файлів між різними комп'ютерами (сервером і клієнтом), що працюють у мережах, які підтримують протокол TCP/IP. 2. Сервісний засіб Ін-тернету, що забезпечує доступ до файлів у файлових масивах.

HTML [HyperText Markup Language] - мова гіпертекстової розмітки, спосіб опису документів у WWW. У документі можуть бути визначені частини, глави, розділи, абзаци, списки, малюнки, таблиці, колонтитули, індекси, зміст тощо.
Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.
Всередині кожного блоку можна змінювати шрифт, розмір символів, колір тексту, виділяти текст курсивом та/або робити його напівжирним. Перегляд HTML-документу здійснюється за допомогою веб-оглядача.

HTTP, http (HyperText Transfer Protocol) - прото­кол передачі гіпертексту, за яким клієнти взаємоді­ють з WWW-серверами.

IP-АДРЕСА — унікальна адреса комп’ютера в мережі Інтернет, яка має довжину 32 біти.

LINUX - операційна система, створена в 1991 р. фінським студентом Лінусом Торвальдсом.
Лінус Бенедікт Торвальдс (швед. Linus Benedict Torvalds; народився 28 грудня 1969 у Гельсінкі, Фінляндія) - фінський програміст шведського походження, започаткував розробку ядра операційної системи Лінукс, є її головним архітектором, а також автор найвідомішої розподіленої системи керування версіями файлів Git.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16