Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка2/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

АДРЕСА [address] - 1. Символ або група символів, які ідентифікують окремі частини пам'яті, регістр, пристрій введення/виведення, робочу станцію обчис­лювальної мережі або інших джерел даних, місце призначення для їх передачі. 2. В обчислювальних мережах - послідовність бітів, що ідентифікують одержувача або відправника переданих даних.

АДРЕСА IP [IP-address] - числова адреса ком­п'ютера в обчислювальній мережі, побудованій, наприклад, на протоколах.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Передача даних у такій мережі можлива тільки за A. IP. На даний момент за­стосовують 32-бітову адресацію, що дозволяє викорис­товувати до 4 мільярдів різних адрес.
Мільярд (англ. billion, фр. milliard) - число, назва величини 10 9 = 1000000000 =1000000000} . Скорочення - «млрд». Після скорочень «млн» (мільйон) і «млрд» (мільярд) крапка не ставиться. На скорочення тис.
Під час запису 32-бітової адреси її байти розділяються крапками, на­приклад: 192.168.38.94.

Для збільшення адресного простору планується ввести 128-бітову адресацію, яка дозволить вільно ви­діляти адреси для багатьох пристроїв у мережі. Ос­кільки числова адреса незручна для запам'ятовуван­ня людиною, було розроблено спеціальну систему, яка дозволяє призначити комп'ютеру одне або декіль­ка словесних позначень.

Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.АКСЕСУАРИ [accessory] - додаткове приладдя до комп'ютера (наприклад, сумка для ноутбука).

АКТИВНА КОМІРКА [active cell] - комірка елек­тронної таблиці, з якою в даний момент працює або працювати користувач. Вона ідентифікується координатами рядка й стовпця, до яких належить, і виділяється на екрані контрастною рамкою (рис.1). В А. к. користувач може ввести дані, відредагувати або відформатувати її вміст.


Рис. 1. Виділення активної комірки.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.


АКТИВНЕ ВІКНО [active window] - вікно, з яким у даний момент працює або може працювати користувач. У ньому активізовано елементи управ­ління, через нього можливе введення даних. У ви­падку одночасного відображення на екрані кількох вікон (рис. 2) А. в. не перекривається іншими вікна­ми й відзначається контрастним кольором рамки або заголовка, наявністю мерехтливого курсору й т. п. Щоб зробити вікно активним, як правило, досить на­вести на нього покажчик миші й натиснути її ліву клавішу.Рис. 2. Відображення на екрані кількох вікон.

АЛГОЛ [Algol] - алгоритмічна мова, розроблена в 1958 р.
Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).
Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ
Спочатку А. не був мовою програмування, тому що призначався лише для обміну обчислювальними алгоритмами між людьми. Назва мови походить від ан­глійських слів ALGOrithmic Language (алгоритмічна мова). Надалі на основі А. було створено мови програ­мування Алгол60 та Алгол68.

АЛГОРИТМ [algorithm] - скінченна послідовність вказівок (команд), формальне виконання яких дозво­ляє за обмежений час отримати розв'язок задачі. Інакше кажучи, А. - це певна інструкція для вико­навця, яка може бути задана у різний спосіб – словами, формулами, послідовністю обчислювальних опе­рацій чи логічних дій тощо.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².

А. повинен мати такі властивості: • масовість. А. має бути придатним для багатьох задач, що належать до певного класу;

 • визначеність (детермінованість). Ця властивість означає, що жодна команда не повинна допускати двоякого тлумачення. Кожний крок А. повинен бути точно визначеним;

 • дискретність. Процес, який визначається А., повинен мати дискретний (переривчастий) характер, тобто являти собою послідовність окремих завершених кроків - команд або дій;

 • результативність. Результативність означає, що кожна дія повинна призводити до цілком певного результату;
  Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


 • формальність. Будь-який виконавець, здатний сприймати та виконувати вказівки А. (навіть не розу­міючи їх змісту), діючи за А., може виконати постав­лене завдання;

 • скінченність. Діючи за А., виконавець одержує розв'язок задачі за скінченну кількість кроків.

Найбільш досконалим виконавцем А. обробки ін­формації є комп'ютер, роботою якого керує програма.

АМПЛІТУДНА МОДУЛЯЦІЯ [amplitude modulation] – метод кодування радіосигналу шляхом зміни амплітуди сигналу носія.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Ампліту́да (лат. amplitudo - широта) - найбільше значення величини, яка періодично змінюється. Наприклад, амплітудою називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги.
Ра́діо - область науки й техніки, пов'язана з передаванням на відстань електромагнітних коливань високої частоти - радіохвиль, з допомогою яких здійснюється зокрема радіомовлення - передача через радіо сигналів, мови, музики для необмеженої кількості слухачів.
Ампліту́дна модуля́ція (АМ) - вид модуляції, при якій параметром сигналу-носія, що змінюється, є амплітуда його коливань.


АНГЛО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ [analog-to-Digital Converter] – пристрій, який перетворює аналогову (неперервну) величину на дискретні сигнали, тобто в цифрову форму.
Перетво́рювач - пристрій, елемент електричних, гідравлічних, пневматичних та інших схем, який перетворює один вид енергії на інший або сприяє цьому.


АНІМАЦІЯ [animation] - створення ілюзії руху об'єк­та на екрані дисплея. Існує кілька способів А., реалізованих у різних системах програмування. При од­ному способі на екрані швидко малюються й витира­ються послідовні фази руху. При іншому фази зазда­легідь малюються у вигляді повноекранних кадрів і запам'ятовуються в пам'яті комп'ютера, щоб потім пос­лідовно відобразитися на екрані (рис. 3). У розвинених системах застосовуються засоби А., для яких досить за­дати зображення об'єкта і його початкове й кінцеве по­ложення. Якість А. залежить від швидкості зміни кад­рів. Чим вища швидкість, тим плавніший рух.Рис. 3. Приклад анімації.

АНОТАЦІЯ - коротка характеристика твору чи видання, що дає уяву про його тематичний зміст, читацьке призначення або інші особливості.
Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Друкується анотація на звороті титульного листа або на суперобкладинці.

АНТИВІРУСНА ПРОГРАМА [antivirus program] - обслуговуюча програма, призначена для пошуку, діагностики, профілактики та лікування файлів, за­ражених комп'ютерним вірусом. У процесі пошуку і діагностики визначаються заражені файли й тип ві­русу. Профілактика дозволяє запобігти зараженню. Наприклад, резидентна А. п. запобігає несанкціоно­ваній зміні файлів операційної системи, запису в сек­тор початкового завантаження і т. п.
Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Лікування має на меті видалення вірусу, відновлення пошкоджених файлів тощо.

АППЛЕТ [applet] - прикладна програма. Тер­мін А. отримав розповсюдження останнім часом у зв'язку з технологіями Всесвітньої павутини WWW, яка дозволяє впроваджувати А.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
в

документах Web з метою побудови інтерактивних сторінок Web. Для створення таких А. застосовується мова програмуван­ня Java, тому часто їх називають апплетами Java.АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ [Arithmetic-Logic Unit] – пристій процесора, у якому виконуються арифметичні і логічні операції.

АРХІВ [archive] — організована сукупність масивів даних або програм, які зберігаються на зовнішніх но­сіях (наприклад, на магнітних дисках, магнітних стрічках й/або CD-ROM) з метою забезпечення мож­ливості їх подальшого використання.
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.
На даний час як магнітні носії систем і пристроїв ЦМЗ найчастіше використовуються магнітні стрічки і диски. В системах ЦМЗ, що застосовуються в інформаційно-вимірювальній техніці, в основному використовуються магнітні стрічки.


АРХІВАТОР [archivator] - програма або комплекс програм, які виконують стиснення (архівацію) для більш компактного тривалого зберігання в зовнішній пам'яті й відновлення стиснених файлів у первинному вигляді. В персональних комп'ютерах найбільш поширені A. RAR, ZIP, ARJ. Усі вони надають можливість більш компактного зберігання файлів на дисках : ще зволяють:

 • упаковувати всі, окремі або відповідні якомусь шаблону файли робочого каталогу в архівний файл;
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • додавати файли в архівний файл;

 • видаляти файли з архівного файлу;

 • проглядати вміст архівного файлу;

 • витягувати з архівного файлу окремі файли або розпаковувати всі файли архіву;

 • створювати архівні файли, що само розпаковуються, не вимагаючи програми розархівування у системі призначення.

АРХІВНА СПРАВА - діяльність з організації збереження, обліку і використання архівних документів.

АРХІВНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ - збереження архівних документів. Забезпечення раціонального розміщення і збереження документів.

АРХІТЕКТУРА [architecture] - загальний опис по­будови та функціонування комп'ютера як складної обчислювальної системи, включаючи організацію пам'яті, команди, операції введення/виведення і т. п. А. визначає принципи дії, інформаційні зв'язки та взаємне з'єднання основних логічних вузлів ком­п'ютера: процесора, периферійних пристроїв та ін.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Спільність А. різних комп'ютерів забезпечує їх суміс­ність із погляду користувача.

Наприкінці 40-х років XX ст. американський мате­матик Джон фон Нейман запропонував нову А. ком­п'ютера, яка є основною вже у чотирьох поколіннях обчислювальної техніки. А. сучасного комп'ютера, в якій використовуються ідеї фон Неймана, ілюструє схема на рис 4.
Пам'ять ПроцесорПрограма Лічильник команд

Регістр команд ОУ

Дані Регістр операндів АЛП

Суматор


Введення ВиведенняРис. 4.
В мовах програмування та математиці, опера́нд (англ. operand) - аргумент операції; дані, які обробляються командою; граматична конструкція, яка позначає вираз, що задає значення аргументу операції; іноді операндом називають місце або позицію в тексті, де має стояти аргумент операції.
Функціональна схема комп'ютера.

АРХІТЕКТУРА КЛІЄНТ-СЕРВЕР [client/server architecture] – розподілене обчислювальне середовище, у якому комп’ютер користувача (клієнт) може посилати запит на оброблення, який потребує великих ресурсів. Оброблення запису здійснює один або кілька серверів. Результати оброблення запису повертається клієнту.

АРХІТЕКТУРА ПРОЦЕСОРА CISC [Complex Instruction Set Computing] – архітектура для процесора з широким набором команд різноманітних форматів. Це спрощує розробку програм, однак команди виконуються повільніше, ніж в RISC-процесорах.

АРХІТЕКТУРА ПРОЦЕСОРА RICS [Reduced Instruction Set Computing] – архітектура для процесора зі скороченим набором команд фіксованої довжини. У цій архітектурі не передбачена непряма адресація, є значна кількість регістрів, на яких виконуються операції типу «регістр – регістр».
Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.
Ця архітектура вимагає більшого обсягу пам’яті, однак операції виконуються швидше ніж в архітектурі CISC.

АСЕМБЛЕР [assembler] – машино-орієнтована мова програмування. Кожний тип процесора має власний асемблер.

АСОЦІАТИВНА ПАМ'ЯТЬ [associative memory] - запам’ятовуючий пристрій, у якому вибірка даних здійснюється не за їхніми адресами, а за певними значеннями.

АТРИБУТ [attribute] – ознаки, характеристики або властивості об’єкта в системі. Користувач може змінювати вигляд чи стан атрибутів, наприклад, файл архівний, системний.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.


АТРИБУТ ДАНИХ [data attribute] – характеристика елемента даних, наприклад, тип, довжина.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • - address ]
 • АКСЕСУАРИ [ accessory ]
 • АКТИВНЕ ВІКНО [ active window ]
 • АЛГОЛ [ Algol ] - алгоритмічна мова
 • АЛГОРИТМ [ algorithm ]
 • АМПЛІТУДНА МОДУЛЯЦІЯ
 • АНГЛО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
 • АНІМАЦІЯ [ animation ]
 • АНОТАЦІЯ
 • АНТИВІРУСНА ПРОГРАМА [ antivirus program ]
 • АППЛЕТ [ applet ] - прикладна програма
 • АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ [ Arithmetic - Logic Unit ]
 • АРХІВАТОР [ archivator ]
 • АРХІВНА СПРАВА
 • АРХІТЕКТУРА КЛІЄНТ-СЕРВЕР [ client / server architecture ]
 • АРХІТЕКТУРА ПРОЦЕСОРА CISC [ Complex Instruction Set Computing ]
 • АРХІТЕКТУРА ПРОЦЕСОРА RICS [ Reduced Instruction Set Computing ]
 • АСЕМБЛЕР [ assembler ]
 • АТРИБУТ ДАНИХ [ data attribute ]