Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка3/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

АТРИБУТ ФАЙЛА [file attribute] – ознака файла, що визначає можливі режими його використання, наприклад, файл архівний, «тільки для читання», системний, прихований тощо.

АУДІОАДАПТЕР [audioadapter] (звукова плата) - спеціальна електронна плата, що дозволяє записува­ти звук, відтворювати його і створювати програмни­ми засобами за допомогою мікрофона, навушників, динаміків, убудованого синтезатора й іншого уста­ткування. А. містить у собі два перетворювачі інфор­мації:

1) аналого-цифровий, який перетворює безперерв­ні (тобто аналогові) звукові сигнали (мову, музику, шум) у цифровий двійковий код і записує його на маг­нітний носій;2) цифрово-аналоговий, який виконує зворотне пе­ретворення збереженого в цифровому вигляді звуку в аналоговий сигнал, який потім відтворюється за до­помогою акустичної системи, синтезатора звуку або навушників.
Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Синтеза́тор - електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у цифрових синтезаторах).
Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.


АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР [audiovisual] - твір, що складається із зафіксованої серії пов'язаних між собою кадрів (із супроводом або без супроводу їх зву­ком), призначений для зорового і слухового (у разі супроводу звуком) сприйняття за допомогою відповід­них технічних пристроїв. До А. т. належать кінема­тографічні твори і всі твори, виражені засобами, аналогічними кінематографічним (теле- і відеофільми, діафільми, слайдфільми тощо), незалежно від спосо­бу їх первинної або подальшої фіксації.

АУДІОФАЙЛ [wale file] – файл, який містить оцифровані цифрові хвилі.

АУТЕНТИФІКАЦІЯ [authentication] - процес перевірки повноважень доступу до інформації.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Перевіряється, чи є користувач або комп’ютер, який допомагає отримати інформацію, тим за кого себе видає. Для цього використовується біометрична інформація, паролі тощо.
Б

БАЗА ДАНИХ (БД) [data base, database, DB] - організована сукупність взаємозалежних даних, що зберігаються разом, призначених і придатних для оперативного виконання завдань користувача, служ­бових та інших завдань із використанням засобів об­числювальної техніки.

БАЗА ЗНАНЬ [knowledge base] - масив інформа­ції у формі, придатній для логічної і смислової оброб­ки відповідними програмними засобами. Б. з. найчас­тіше використовується в контексті експертних сис­тем, де з її допомогою унаочнюються навички й досвід експертів, що займаються практичною діяльністю у відповідній галузі (наприклад, у медицині або в математиці).
Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Зазвичай Б. з. являє собою сукупність пра­вил виведення.

БАЗОВА СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ, БСВВ [Basic Input/Output BIOS] - програма, що зберігається в постійному запам’ятовуючому пристрої або флеш – пам’яті, яка після вмикання комп’ютера тестує основні апаратні засоби та ініціалізує завантаження операційної системи. Ця програма підтримує також операції з клавіатурою, монітором та іншими периферійними пристроями.

БАЙТ [byte] - 1. Фрагмент двійкового коду, що складається з декількох (як правило, восьми) сусідніх двійкових цифр.
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
2. Одиниця виміру кількості інфор­мації, що дорівнює кількості інформації, яка містить­ся у восьми двійкових розрядах. 3. В обчислювальній техніці Б. є об'єднанням з восьми сусідніх двійкових розрядів, що ними комп'ютер може оперувати як од­ним цілим.

БАНК ДАНИХ [data bank] - інформаційна система централізованого зберігання й колективного вико­ристання даних.
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Містить сукупність баз даних, систе­му управління базами даних і комплекс прикладних програм.

БАНЕР [banner] - 1. Заголовок статті або докумен­та, розгорнутий на всю ширину сторінки. 2. Частина Web-сторінки, що містить гіперпосилання на рекламо­давця (рис. 5).
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Рис. 5. Банер на Web-сторінці.
БАНЕРНА РЕКЛАМА [banner advertising] - спосіб реклами Web-сайта за допомогою банерів, роз­ташованих на інших Web-сайтах. Служить для збіль­шення відвідувань рекламованого сайта, а також є інструментом створення іміджу компанії, реклами продукції, послуг тощо.

БАТЬКІВСЬКИЙ КАТАЛОГ [parent directory] – вузол у дереві каталогів диска, до якого приєднано гілки каталогів, розташованих нижче, тобто дочірні каталоги або підкаталоги.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Катало́г (рос. каталог, англ. catalogue, нім. Katalog m) - список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги.
Кореневий каталог, із якого починається дерево каталогів, не має батьківського каталогу.

БЕЗКОНТАКТНИЙ, БЕЗУДАРНИЙ ПРИНТЕР [nonimpact printer] – принтер, який друкує немеханічним (безударним) способом. До таких принтерів відносяться термометри, струменеві, лазерні та світодіодні.
Термо́метр (грец. θερμός - тепло; грец. μετρέω - міряю) - прилад для вимірювання температури через перетворення тепла в покази або в сигнали. Існують різні види термометрів: рідинні, механічні, електричні, оптичні, газові, інфрачервоні.


БЕЙСИК [Basic, beginner's all-purpose sym­bolic instruction code] - мова програмування, призна­чена для розв'язання математичних й економічних задач. Розроблена у середині 1960-х pp. Нагадуючи спрощену версію Фортрана, Б. має розвинені засоби діалогу, а також налагодження й редагування програм.

Простота синтаксису, що забезпечує порівняно легке й швидке освоєння, і відносна універсальність зробили Б. і його наступні модифікації QBasic та Quick Basic широко розповсюдженими мовами про­грамування персональних комп'ютерів. Поява систе­ми програмування Visual Basic, що працює в середо­вищі Windows, дозволяє навіть програмістам-початківцям розробляти програмні вироби малого й се­реднього ступеня складності, орієнтовані на роботу в цьому операційному середовищі.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.
Microsoft Visual Basic - засіб розробки програмного забезпечення, створений і підтримуваний корпорацією Microsoft, який складається з мови програмування і середовища розроблення. Мова Visual Basic успадкувала дух, стиль і, частково, синтаксис свого предка - мови Бейсік, яка має чимало діалектів.БЕТА-ТЕСТУВАННЯ [beta testing] – тестування апаратних або програмних засобів з метою виявлення помилок та підвищення її продуктивності. Проводиться до моменту випуску серійного продукту.

БІБЛІОТЕКА КЛАСІВ [class library] – набір класів, який може використовувати програміст у процесі розробки програми обєктивно-орієнтованою мовою.

БІБЛІОТЕКА ПІДПРОГРАМ [subroutine lib­rary] - сукупність підпрограм, складених однією з мов програмування, які відповідають певним однако­вим вимогам до структури, організації їх входів і ви­ходів, описам підпрограм і т. п. Стандартні підпрогра­ми мають єдину форму звертання, що забезпечує простоту й зручність настроювання параметрів під­програми на виконання конкретного завдання.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
На­приклад, Б. п. з чисельних математичних методів розв'язання рівнянь, обчислення інтегралів, знахо­дження екстремумів і т. п.
Екстремум - найбільше та найменше значення функції на заданій множині.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.


БІОІНФОРМАТИКА [bioinformatics] – наукова дисципліна вивчення живих систем.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Об’єднує біологію, біохімію, комп’ютерні науки, математику та ін.

БІОМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ [biometric identification] – ідентифікація людини, яка ґрунтується на унікальних біологічних ознаках та властивостях кожної людини (райдужна оболонка ока, відбитки пальців тощо). У деяких країнах біометрична інформація зберігається в паспорті людини.

БІТ [bit] — найменша «порція» пам'яті комп'ютера, необхідна для зберігання одного з двох знаків «0» й «1», які використовуються для внутрішньомашинного подання даних і команд.

Ідея двійкової системи числення і двійкового об­числювача належить Готфріду Лейбніцу - німецько­му філософу, фізику, математику, історику і диплома­ту.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Двійкова система числення - це позиційна система числення, база якої дорівнює двом та використовує для запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 (одиницю). Числа, представлені в цій системі часто називають двійковими або бінарними числами.
Вона виникла у Лейбніца в період його роботи над арифметичною машиною; учений бачив перевагу двійкової системи числення в приведенні необхідних арифметичних дій до найпростішої форми. Згодом ідею Лейбніца про використання двійкової системи числення в обчислювальних машинах забули на 250 років, і лише в 1931 р. цифрові шестірні з вісьмома позиціями запатентував у Франції Р. Альта. Двій­кову систему числення використовували і винахідни­ки електронного цифрового комп'ютера Джон Атанасов та Кліффорд Бері. Ідеологія комп'ютера ABC (Atanasoff-Berry Computer) надалі була запозичена і реалізована в першому діючому електронному цифро­вому комп'ютері ENIAC (Electronic Numerical Integra­tor And Computer) Моучлі-Еккерта.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Ідеоло́гія (грец. ιδεολογία, від Ιδεα - прообраз, ідея, і λογος - слово, розум, вчення, буквально вчення про ідеї) - організована сукупність ідей у формі політичних міфів, настанов, гасел, програмних документів партій, філософських концепцій тощо.БЛОКНОТНИЙ КОМП'ЮТЕР, кишеньковий комп'ютер, надолонний комп'ютер [hand-held PC (НРС)] - малогабаритний портативний комп'ю­тер, який можна тримати в руці під час роботи. Б. к. застосовуються в тих випадках, коли використання інших видів персональних комп'ютерів не зручне з ог­ляду на умови роботи, наприклад, під час збирання даних у польових умовах.
Збирання даних - процес збору та вимірювання інформації про задані змінні, встановлені систематичним способом, що дозволяють відповісти на актуальні питання й оцінити результати. Компонент збору даних певного дослідження характерний для всіх областей дослідження, серед яких фізика, суспільні науки, гуманітарні науки і бізнес.
Незважаючи на малі розмі­ри, Б. к. має можливості, достатні для виконання різноманітних функцій збирання й первинної обробки інформації, а також для зв'язку з іншими комп'ютера­ми в стаціонарних умовах.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Рис. 6. Блокнотний комп'ютер.

БЛОКУВАННЯ [blocking] - ізоляція або приведен­ня в стан, який перешкоджає виконанню певних дій.

БЛОКУВАННЯ ДАНИХ [data interlock] - за­хист запису, блоку даних або файла шляхом заборони доступу до них усіх користувачів, за винятком одного. Б. д. є механізмом організації контрольованого досту­пу до спільно використовуваних даних, що запобігає одночасному звертанню до них двох і більше програм.

БРАУЗЕР [browser] — програма, за допомогою якої користувач організує діалог із системою WWW: переглядає WWW-сторінки, взаємодіє з WWW-серве-рами й іншими ресурсами в Інтернеті. Існують сотні програм-Б. Найиопулярніші Б. — Netscape Navigator й Microsoft Internet Explorer. Б.
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
Netscape Navigator - веб-оглядач, розробник компанія Netscape Communications. Пізніше став основою для створення Mozilla Firefox.
WWW уміють взаємо­діяти з будь-якими типами серверів, використовуючи при цьому їх власні протоколи. Інформацію, отрима­ну від будь-якого серверу, Б. WWW виводить на екран у стандартній, зручній для сприйняття формі. При цьому перехід з одного протоколу на інший для ко­ристувача часто залишається непоміченим.

БУФЕР ОБМІНУ [clipboard] - засіб операційної системи Windows, призначений для обміну даними між додатками. Б. о. дозволяє вирізати або скопіюва­ти виділені дані в спеціальне місце, відведене для тимчасового зберігання даних, а потім вставити ці да­ні з буфера в інше місце. У Б. о. разом із даними збе­рігається інформація про їх тип і формат, тому встав­ка даних із буфера може здійснюватися у різний спо­сіб, залежно від типу даних і можливостей додатка, у документ якого вставляються дані.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

В

ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ [input/output] - за­гальний термін, що позначає процес обміну даними між оперативною пам'яттю й зовнішніми пристроями.

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ [data input] - 1. Процес за­пису даних у пам'ять комп'ютера за допомогою при­строю введення. Деякі пристрої В. д. вимагають по­дання даних на спеціальних носіях, таких як магнітні диски, магнітні стрічки й т. и.
Перфострічка - носій інформації WORM-типу у вигляді стрічки з цупкого паперу або лавсану, на яку інформація записується за допомогою перфорації отворів на перфораторі, а зчитування інформації проводиться за допомогою фотоелементів.
, на які дані повинні бу­ти попередньо записані, або за допомогою комп'ютера, або на спеціальному пристрої підготовки даних. В. д. може здійснюватися безпосередньо людиною — голо­сом або за допомогою клавіатури. В інтерактивних об­числювальних системах В. д. відбувається в діалогово­му режимі. 2. Процес передачі даних із зовнішнього запам'ятовувального пристрою в оперативну пам'ять.

ВЕБ - префікс, що позначає приналежність до Всесвітньої павутини (World Wide Web, WWW) або до корпоративної мережі обміну даними, організованої за принципом Всесвітньої павутини.

ВЕБ-ВУЗОЛ - набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових ресурсів, призначених для перегляду через комп'ютерну мережу за допомогою спеціальних програм — веб-оглядачів. Веб-вузол може являти собою набір документів в електронному вигляді, онлайнову службу.

ВЕБ-ДОКУМЕНТ, документ WEB, документ WWW [Web document, WWW document] - доку­мент мовою HTML. В.-д. становить інформаційну ос­нову Всесвітньої павутини. Він містить гіпертекст, що дозволяє користувачеві, вказавши на виділене слово або фразу, одержати доступ до даних, перейти в іншу частину даного документа або в іншій В.-д.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
, пов'яза­ний з даним гіперпосиланням. В.-д. може також міс­тити дані гіпермедіа, де є текст, зображення, звук. До­ступ до В.-д., його читання або відтворення здійсню­ється за допомогою браузерів Інтернету. З поняттям В.-д. тісно пов'язані поняття веб-сторінки й веб-сайта.

ВЕРСІЯ [version, release] - 1. Варіант програм­ного продукту або мови програмування. Наприклад, Word 7.0 для Windows 95 — сьома версія текстового ре­дактора Microsoft Word для Windows 95.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Звичайно ви­користовують номери версій, що складаються з двох частин. Перша частина — старший номер версії, який змінюється в тому випадку, коли в програму вносять­ся принципові зміни. Друга частина — молодший но­мер версії, котрий указує на наявність непринципо­вих змін, скажімо, виправлення помічених помилок, уточнення тощо. Наприклад, UML 1.3 — версія мови UML, до якої дещо додано й змінено форму опису, але сама мова не змінилася. Інший розповсюджений спо­сіб іменування версій базується на зазначенні року випуску. Наприклад, Algol-60 - версія мови Algol, прийнята в 1960 р. 2. Файл, що є модифікацією іншо­го файла.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16