Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка4/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВЕРСІЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНА, ДЕМОВЕРСІЯ [demoversion] - програма, створена для рекламу­вання основного програмного продукту (наприклад, пакета прикладних програм, окремої програми то­що).
Демонстр́ація - масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію).


ВЕРСТКА СТОРІНКИ [page makeup] - полігра­фічний термін, що позначає розміщення текстового й графічного матеріалу на друкованій сторінці відпо­відно до певних правил. Правила залежать від типу видання, від національних традицій та ін. Наприк­лад, у вітчизняній науковій літературі прийнято ви­рівнювати текст по ширині, а в англомовній — по ліво­му краю. В. с.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
виконується, як правило, за допомогою комп'ютера, оскільки спеціалізовані настільні редак­ційно-видавничі системи й текстові процесори мають усі необхідні засоби й дозволяють домогтися більш ви­сокої якості В. с.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
У процесі В. с. використовуються та­кі засоби, як масштабування ілюстрацій, зміна між­рядкових інтервалів, відступи, вирівнювання тощо.

ВЕРХНІЙ РЕГІСТР [uppercase] - клавіатура комп'ютера (так само, як і будь-якої друкарської ма­шинки) має два регістри — верхній і нижній. В. р. слу­жить для введення великих літер й інших символів, зазначених у верхній частині клавіш. Нижній регістр призначений для введення малих літер та інших символів, зазначених у нижній частині клавіш. У ви­хідному стані введення здійснюється в режимі ниж­нього регістру. Перехід із нижнього регістру на верх­ній здійснюється натисканням клавіші . При цьому режим уведення у В. р. діє, поки клавіша утримується натиснутою. Клавіша служить для фіксації або скасування режиму В. р. Дія натиснутої клавіші поширюєть­ся тільки на буквені клавіші.

ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ [data output, output] - про­цес передачі даних з основної пам'яті ЕОМ на екран дисплея, папір або інший носій, а також на зовнішні запам'ятовувальні пристрої. Виведені з комп'ютера результати обробки даних можуть бути призначені для подальшого аналізу людиною й для цього подаються в зручній для неї формі (надрукованими або ві­дображеними на екрані дисплея). А можуть бути під­готовлені для введення в іншу обчислювальну систе­му або для використання в іншій програмі, й тоді за­писуються в закодованому вигляді на магнітний диск, магнітну стрічку й т. п.

ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛА [file delete] - процедура виключення файла з каталогу. В. ф. виконується за допомогою стандартних засобів операційної системи. Наприклад, в оболонці Norton Commander В. ф. зруч­но виконувати за допомогою гарячих клавіш (зокре­ма ). В операційній системі Windows В. ф. зруч­но виконувати за допомогою програми Провідник Windows (виділити файл, натиснути клавішу ). В. ф.
Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику (на противагу діелектрику). Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів (метали).
не означає його фізичне знищення з носія да­них. У момент В. ф. стирається тільки інформація про нього в каталозі диска. Тому якщо ви якийсь файл видалили випадково й відразу помітили це, то файл можна відновити.

ВИДІЛЕНИЙ КАНАЛ (ЛІНІЯ) ЗВ'ЯЗКУ [dedi­cated line] — канал або лінія зв'язку (в тому числі те­лефонного), постійно закріплені за джерелами пере­дачі й прийому інформації, які обслуговують окремо­го користувача або зарезервовані для конкретного за­стосування і не доступні іншим абонентам мережі.

ВИДІЛЕННЯ [select, marquee] - 1. У додатках операційної системи Windows особлива операція гра­фічного інтерфейсу користувача, за допомогою якої відзначаються ті дані, до яких надалі будуть застосо­вуватися інші операції. Наприклад, перед тим як да­ні можуть бути скопійовані в буфер обміну, вони по­винні бути виділені.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Виділені дані відображаються особливим чином, аби було видно, що саме виділено. Наприклад, зображення виділеного тексту інверту­ється. На рис. 7 представлено виділений фрагмент до­кумента Word.Рис. 7. Виділений фрагмент документа

ВИПРАВЛЕННЯ [revisions] - режим редагування документа, за якого внесені зміни доповнюють вихідний текст і позначаються особливим чином (кольо­ром, підкресленням, закреслюванням, позначкою на полях тощо). Надалі користувач може прийняти вне­сені зміни або відмовитися від них. Режим запису В. дуже зручний під час роботи декількох авторів над одним документом, оскільки кожен автор може відра­зу побачити, які зміни внесено в документ співавтора­ми.
А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.
На рис. 8 показано документ MS Word, у який внесено зміни в режимі запису В.


Рис. 8. Внесення виправлень у документ.
ВИРІВНЮВАННЯ, виключна [Qustify] - полігра­фічний термін, що позначає розміщення тексту на сто­рінці за певними правилами. Розрізняють горизон­тальне і вертикальне В. Горизонтальне В. може бути по лівому краю, по правому краю, по ширині й по цент­ру. В. по лівому краю означає, що перші літери послі­довних рядків тексту перебувають строго одна під од­ною і таким чином лівий край тексту виявляється ви­рівняним. В. по правому краю означає, що останні літе­ри рядків перебувають одна під одною. В. по ширині означає одночасно В. по лівому й по правому краю. В. по центру означає, що перша й остання літери рядка перебувають на однаковій відстані від полів. В. застосовується при верстці сторінок, причому тип В. зале­жить від типу видання, національних традицій тощо. Наприклад, у вітчизняній науковій літературі прий­нято вирівнювати текст по ширині, а в англомовній — по лівому краю. На рис. 9 наведено приклади різних типів горизонтального В.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
у додатку MS Word.

Вирівнювання по лівому краю означає,

що перші букви послідовних рядків

тексту перебувають виключно одна під одною,

і таким чином лівий край тексту виявляється

вирівняним.


Вирівнювання по правому краю означає,

що останні букви рядків перебувають

одна під одною.
Вирівнювання по ширині означає одночасно вирівнювання по лівому й по правому краю.
Вирівнювання по центру означає,

що перша й остання букви рядка

перебувають на однаковій відстані від полів.


Рис. 9. Типи горизонтального вирівнювання.

ВИРІЗАННЯ [cut] — у додатках операційної системи Windows копіювання виділених даних з документа в бу­фер обміну й подальше видалення скопійованих даних з документа.

Високий друк як один із найбільш відомих процесів друкування з металевих форм рідко використовується у наш час (винайдений Гутенбергом). Характеризується цей спосіб тим, що елементи, що дають відбиток знаходяться вище ніж пробіли. Цей спосіб інколи використовують для видання з великим тиражем, що містять лише текст (наприклад масові книжки в обкладинці).

Спосіб високого друку був поширений у поліграфії до появи нових способів.

Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Книжко́ва обкла́динка (англ. book cover) - покриття книжки. Існує два основні типи обкладинок книжок: палітурки та м'які обкладинки.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Високий друк - типографський друк, один з основних способів поліграфічного розмноження тексту й малюнків, при якому друкуючі й пробільні елементи на формі розташовані у різних рівнях (не в одній площині), друкуючі - вище (25.1 мм.)
Високим способом друкувалася величезна кількість видань - книг, журналів, бланків, ілюстрацій і т. п. Виключна універсальність цього способу являється одним з позитивних факторів, проте цей спосіб має ряд негативних факторів - тяжке виготовлення друкарської форми, а при багато численному тиражуванні повторне виготовлення цих форм.
Друка́рська фо́рма - скомплектований типографський набір, пластина, циліндр тощо, поверхня яких містить друкуючі та пробільні елементи. Призначена для багаторазового одержання друкарських відбитків. Взаємне розташування друкуючих і пробільних елементів визначає спосіб друку.ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ [logoff, logout] - процедура завершення сеансу роботи користувача з обчислю­вальною системою, яка відбувалася через лінії зв'яз­ку. Як правило, це закінчення роботи користувача за одним із декількох терміналів обчислювальної системи або робочих станцій локальної мережі, коли від­ключення термінала не означає вимикання ком­п'ютера.

ВИХІДНИЙ ДОКУМЕНТ - документ, що відправляється. Офіційний документ, що відправляється з установи.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.


ВІДЕОПАМ'ЯТЬ [video memory] - різновид опе­ративного засобу, в якому зберігаються закодовані зоб­раження, організована так, що її вміст доступний від­разу двом пристроям - процесору і дисплею, Тому зоб­раження на екрані змінюється одночасно з відновлен­ням відеоданих у пам'яті.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.


ВІДКРИТТЯ ФАЙЛА, активізація файла [file activation] - операція початку роботи програми з фай­лом. Відкрити файл означає пов'язати програму з файлом: установити відповідність між фізичним фай­лом на зовнішньому запам'ятовувальному пристрої, буферною пам'яттю й набором даних програми, за­повнити відповідні поля в керуючих таблицях опера­ційної системи й т. п. Іншими словами, виконати всі операції, необхідні для забезпечення доступу до вміс­ту файла.

ВІДМОВА - нероботоздатність ЛОМ, або КВ, або одночасно двох КУ, або іншого обладнання колективного використання, якщо при цьому виникає потреба у зміні будь-якого елементу (блоку).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.


ВІДСТУП [indent] - відстань від тексту до поля сторінки. Великий В. першого рядка абзацу назива­ється новим рядком. В. може бути ліворуч і праворуч. Можна використати В. для розміщення тексту на полях.

ВІКНО [window] - виділена частина екрана дисп­лея, з якою програма або користувач працює як з окре­мим незалежним екраном, розміри й розташування якого він (користувач) може змінювати. Розрізняють кілька типів В.: В. додатка, В. документа, діалогове В. Наприклад, у В. додатка MS Excel є можливість утво­рити кілька В. документів. Одне — для цільового доку­мента, інше - для вихідних і довідкових матеріалів, на підставі яких створюється документ. На рис. 10 представлене В. додатка MS Excel, у якому відкриті ще одне В. Всі В. мають однакову структуру.

Рис. 10. Вікна додатка MS Excel
5 6 7 1

2 3 48

10 Рис.11. Структура вікна. 9

Структура В. (представлена на рис. 11):

1- заголовок — верхній рядок В., в якому вказане ім'я програми або ім'я В.; 1. - кнопка згортання В.;

 2. - кнопка відновлення В.;

 3. - кнопка закриття В.;

 4. - кнопка системного меню — викликає системне меню В.;

 5. - рядок меню - містить команди управління В.;

 1. - панель інструментів — містить кнопки, які ви­кликають найбільш уживані команди;
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 2. - смуга прокручування, що дозволяють перегля­дати вміст В.;

 3. - робоче поле - простір для розміщення об'єктів (тексту, малюнків, значків та ін.) і роботи з ними;

 4. - рамка В.

В. може існувати у трьох режимах: повноекранному (В. розгорнуте на весь екран), нормальному (В. займає частину екрана), згорнутому (В. згорнуте).

ВІКНО БАЗИ ДАНИХ ACCESS — вікно, що з’являється після відкриття бази даних і містить перелік об’єктів бази даних (таблиць, запитів, форм, звітів, макросів, модулів).
Макрокоманда, макро або макрос (множина від англ. macro) - програмний алгоритм дій, записаний користувачем.


ВІНЧЕСТЕРСЬКИЙ ДИСК, вінчестер, жорст­кий диск [Winchester disk, hard disk] - постійно закріплений у дисководі твердий магнітний диск або пакет дисків, з'єднаний разом із головками запи­су/читання в герметично закритий корпус, заповне­ний очищеним від пилу звичайним повітрям під ат­мосферним тиском (рис. 12). При обертанні диска над ним утворюється «повітряна подушка», що забезпечує зависання головок над поверхнею диска на висоті де­кількох мікронів.
Зависання (англ. hang) - комп'ютерне явище, за якого одна чи кілька програм або вся операційна система перестають нормально виконувати свої функції і реагувати на дії користувача. В цей момент зображення, що виводиться програмою на монітор, застигає на відміну від помилки виконання, за якої на екран видається відповідне повідомлення.
Така конструкція дозволила істотно зменшити величину й масу головок, товщину магніт­ного покриття диска й при цьому значно збільшити щільність запису, а отже і ємність дисків.
Щі́льність - якісна характеристика розташування об'єктів - без прогалин, властивість будь-якої множини, яка характеризує кількість елементів, що припадає на одиницю довжини, площі, об’єму.
Конденсáтор (англ. capacitor; нім. Kondensator m) - система з двох чи більше електродів (обкладок), які розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром обкладок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати електричний заряд.
Конструк­ція розроблена в 1973 р. у філії фірми IBM у м. Він­честер (Велика Британія). В. д. широко застосовуєть­ся в персональних комп'ютерах для запису, довгостро­кового зберігання й швидкого читання великих обся­гів інформації. Ємність В. д. персональних комп'юте­рів може досягати декількох десятків гігабайтів при часі запису/зчитування одного біта, вимірюваному в частках наносекунди.Рис.12. Вінчестерський диск.

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ [VR, Virtual Rea­lity] — високорозвинена форма комп'ютерного моделю­вання, яка дозволяє користувачеві поринути в змодельований світ і безпосередньо діяти в ньому. Зорові, слухові, моторні відчуття користувача при цьому за­мінюються на їх імітації, які генерує комп'ютер.
Відчуття́ - психофізичний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей, предметів та явищ оточуючого світу.

Ознаки пристроїв В. p.: • моделювання в реальному масштабі часу;

 • імітація навколишнього оточення з високим сту­пенем реалізму;

 • можливість упливати на навколишнє оточення й мати при цьому зворотний зв'язок.

Приклад використання В. p.: архітектурно-буді­вельна компанія використовує програмне забезпе­чення, що дозволяє замовникам «відвідати» віртуаль­ний образ майбутнього архітектурного спорудження задовго до того, як буде розпочато будівництво.
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.


ВІРТУАЛЬНЕ З'ЄДНАННЯ, логічне з'єднання [vir­tual connection] - уявне з'єднання між двома кінцеви­ми точками у процесі передачі даних комп'ютерною мережею. При цьому фактичний маршрут слідування даних вибирається по мірі їх пересування.

ВІРУС — програма, яка завдає шкоди комп’ютеру (знешкоджує або перетворює значення даних вінчестера, системної ділянки, мережі).

ВЕКТОРНА ГРАФІКА — опис зображення за допомогою геометричних примітивів, при масштабуванні якого використовуються коефіцієнти.

ВИНОСКА В ТЕКСТІ — додаткове роз’яснення чи посилання на документ-джерело.

ВКЛАДЕНИЙ ФАЙЛ, прикріплений файл, вкла­дення [attached Ще, attachment] - файл, що посила­ється електронною поштою разом із повідомленням.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • ВЕРСТКА СТОРІНКИ [ page makeup ]
 • ВЕРХНІЙ РЕГІСТР [ uppercase ]
 • ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ [ data output , output ]
 • ВИДАЛЕННЯ ФАЙЛА [ file delete ]
 • ВИДІЛЕНИЙ КАНАЛ (ЛІНІЯ) ЗВЯЗКУ [ dedi ­ cated line ]
 • ВИДІЛЕННЯ [ select , marquee ] - 1.
 • ВИПРАВЛЕННЯ [ revisions ]
 • ВИРІВНЮВАННЯ, виключна [ Qustify ]
 • ВИРІЗАННЯ [ cut ]
 • Високий друк
 • ВИХІД ІЗ СИСТЕМИ [ logoff , logout ]
 • ВИХІДНИЙ ДОКУМЕНТ
 • ВІДЕОПАМЯТЬ [ video memory ] - різновид
 • ВІДКРИТТЯ ФАЙЛА, активізація файла [ file activation ]
 • ВІДМОВА
 • ВІДСТУП [ indent ]
 • ВІКНО [ window ]
 • ВІКНО БАЗИ ДАНИХ ACCESS
 • ВІНЧЕСТЕРСЬКИЙ ДИСК, вінчестер, жорст­кий диск [ Winchester disk , hard disk ]
 • ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ [ VR , Virtual Rea ­ lity ]
 • ВІРТУАЛЬНЕ ЗЄДНАННЯ, логічне зєднання [ vir ­ tual connection ]
 • ВІРУС
 • ВКЛАДЕНИЙ ФАЙЛ, прикріплений файл, вкла­дення [ attached Ще, attachment ]