Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка5/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВНУТРІШНІЙ ДОКУМЕНТ - офіційний документ, що не виходить за межі організації, що його підготувала.

ВСТАВКА [paste] - у додатках операційної систе­ми Windows - копіювання вмісту буфера обміну в документ. При цьому вміст буфера обміну зберігаєть­ся й може бути вставлений довільну кількість разів. Залежно від типу даних, що зберігаються у буфері обміну, і можливостей додатка В. може бути виконана у різні способи. Наприклад, на рис. 13 представлене діалогове вікно Спеціальна В. додатка MS Word, яка показує різні способи В. тексту в документ MS Word.Рис. 13. Діалогове вікно Спеціальна вставка.

ВУЗОЛ — пристрій у мережі; ним може бути робоча станція, принтер або файловий сервер.

ВХІД У СИСТЕМУ, реєстрація [login, logon] - процедура, що забезпечує доступ зареєстрованих ко­ристувачів до обчислювальної системи.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Наприклад, ро­бота з системою починається з повідомлення їй імені й пароля. Зазвичай В. у с. передує початку сеансу роботи користувача за одним із вилучених терміналів або ро­бочих станцій локальної мережі.

ВХІДНИЙ ДОКУМЕНТ - документ, що надійшов в організацію.
Г

ГАМА-ТЕСТУВАННЯ [gamma testing] – остаточне тестування програмного продукту перед серійним випуском.
Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.


ГАРНІТУРА ШРИФТУ, гарнітура [font type­face, typeface, type family] - поліграфічний термін, що характеризує стилістичні особливості зображення символів шрифту.
Гарнітура (англ. Typeface, від нім. Garnitur – комплект) - сімейство накреслень шрифтів, що мають загальні стильові особливості та різні деталі рисунку знаків (в деяких випадках гарнітура складається з одного накреслення).
Стилістика - розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх варіантів (нормативна стилістика) і відхилень (літературна стилістика) в синхронному й діахронному (історична стилістика) перекрої.
Шрифти різних гарнітур можуть розрізнятися, наприклад, за такими особливостями: наявність або відсутність зарубок на кінцях ліній, по­стійна або змінна товщина ліній, співвідношення між висотою й шириною символів, постійна або змінна ширина символів та ін.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Кожна гарнітура має власне ім'я, наприклад, Times New Roman. Шрифти різних гарнітур істотно відрізняються один від одного за зов­нішнім виглядом (рис. 14). Одна гарнітура може мати кілька різних накреслень.
ГАРH IТУРА ШРИФТУ

ГАРHIТУРА ШРИФТУ

ГАРНIТУРА ШРИФТУ

ГАPHIТУРА ШРИФТУ

ГАРhiТУРА ШРИФТУ

ГАРНІТУРА ШРИФТУ

ГАРHIТУРА ШРИФТУ

ГАРhiТУРА ШРИФТУ

ГАРНIТУРА ШРИФТУ
Рис. 14. Шрифти різних гарнітур.
ГЕНЕРАТОР ШРИФТІВ [font generator] – програмне забезпечення, яке перетворює контурний шрифт у його растрове подання із заданим розміром шрифта.

ГІГА [giga] – один мільярд (10²). В обчислювальній техніці гіга дорівнює 2 ³º (1073741824).

ГІПЕРМЕДІА [hypermedia] - комп'ютерне пред­ставлення різного типу, в якому автоматично підтри­муються смислові зв'язки між виділеними поняттями, об'єктами або розділами. Г. аналогічні гіпертексту, але передбачають у ролі частин не тільки фрагменти тексту, а й дані будь-якої природи: графічні зобра­ження, відеокліпи, звукові файли тощо.
Кліп, відеокліп (англ. video clip) - в основному короткий за тривалістю (біля 4-5 хвилин) відрізок відео у музичному супроводі. Також часто вживаним є термін музичний кліп, коли йдеться про відео до певної музичної композиції.
Розді́л (рос. Роздол, уточнююча назва - Старий Розділ) - селище міського типу на південно-західному Опіллі (Миколаївський район Львівської області України).
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Останнім ча­сом Г. застосовуються в Інтернеті. Для роботи з Г. ком­п'ютер повинен бути обладнаний відповідними при­строями.

ГІПЕРПОСИЛАННЯ [hyperlink] - засіб зв'язку фрагмента одного документа з іншим документом або його фрагментом. Більшість додатків Windows дозволяють розміщати Г. у своїх документах. Наприклад, у додатку MS Word Г. зазвичай зображується у вигляді підкресленого тексту синього кольору. Клацання ми­шею на такому тексті викликає перехід до того доку­мента, на який указує Г.

ГІПЕРТЕКСТ [hypertext] - інформаційна про­грама, що виводить дані на екран дисплея і виконує переходи за смисловими зв'язками. Г. дозволяє за до­помогою клавіатури або миші відразу отримати на екрані визначення і пояснення слів або словосполу­чень, виділених у тексті підсвічуванням, посилання на літературні джерела і рекомендації з подальшого читання. У формі Г. створюються довідкові системи (Help) сучасних програмних продуктів. Г. застосо­вуються в навчальних комп'ютерних системах, тлу­мачних словниках, широко використовуються в Ін-тернеті.

ГІСТОГРАМА [bar chart] – подання зображення вигляді стовпців.

ГЛИБОКИЙ ДРУК - один з основних способів друку, що був винайдений у кінці минулого століття чеським художником Карелом Кличем. Характеризується тим, що елементи, які дають відтиск, заглиблені по відношенню до недрукованих елементів. Сучасний промисловий спосіб глибокого друку називається ракельний глибокий друк ( ракель - стальний ніж, який перед друкуванням очищає фарбу з поверхні друкарської форми).
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Глибо́кий друк - один з видів друку з використанням друкарської форми, на якій друкуючі елементи знаходяться глибше по відношенню до пробільних . Від плоского і високого друку відрізняються тим, що товщина шару фарби на одному відбитку може змінюватися від десятків до сотень мікрометрів, тоді як зазвичай цей показник стабільний і становить близько 1 мікрометра.

Спосіб цей особливо добре підходить для відтворення фотографій, однак текст виходить менш чітким, як при високому способі. Тому глибокий друк найчастіше використовується для видань з великою кількістю фотоілюстрацій та порівняно невеликою кількістю тексту, наприклад, альбоми з фотографіями, ілюстровані журнали.ГЛИБИНА КОЛЬОРУ [color depth] – кількість бітів для кодування кольору одного пікселя. Для якісного зображення об’єкта потрібно не менше 24 біт.

ГЛОБАЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА [global network] - мережа, що з'єднує комп'ютери, які зна­ходяться на великій відстані один від одного. Відріз­няється від локальної мережі комунікаціями (супутниковими, кабельними й ін.). Г. к. м.
Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)
поєднує ло­кальні мережі. Прикладом Г. к. м., яка охоплює прак­тично всі країни світу, є комп'ютерна мережа Інтернет.

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА (WAN) — мережа, елементи якої розташовані на значній відстані.

ГНУЧКИЙ ДИСК - див. ДИСКЕТА

ГОЛОВНА (ПРОВІДНА, ЦЕНТРАЛЬНА, ХОСТ) ЕОМ [host computer] 1.
Центра́льна - вантажна тупикова залізнична станція Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 р. Придніпровська залізниця).
У багатомашинних обчислю­вальних комплексах — ЕОМ, що здійснює управління іншими ЕОМ, організацію робіт у системі (обчислю­вальної мережі) й обробку інформації. 2. У телекому­нікаційних обчислювальних мережах - ЕОМ, що за­безпечує обслуговування мережі, передачу повідом­лень і виконання програм, пов'язаних із додатковими функціями або завданнями.

ГОЛОСОВА ПОШТА [voice mail] - послуга ком­п'ютерної мережі з пересилання голосових повідом­лень. Г. п. дозволяє залишити голосове повідомлення без прямого з'єднання. Повідомлення зберігається в персональній «скриньці Г. п.».

ГРАФІКА UXGA [Ultra XGA] – відеографічний стандарт для роздільної здатності екрана 1600*1200 пікселів.

ГРАФІЧНА ПЛАТА, ВІДЕО КАРТА [graphics card] – плата розширення, що формує й виводить зображення на екран.

ГРАФІЧНИЙ АДАПТЕР [graphics adapter] – плата розширення або набір мікросхем з відеопам’яттю, що забезпечує оброблення і виведення растрових зображень на монітор.

ГРАФІЧНИЙ ПРИМІТИВ [graphics primitive] – графічний елемент (крапка, пряма лінія, дуга, коло тощо), з набору яких будується зображення.
Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.


ГРАФІЧНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ, ЕКСЕЛЕТОР [graphics acceletor] – плата або спеціалізована мікросхема, яка прискорює виконання графічних операцій, наприклад, малювання ліній, заповнення контурів тощо.

ГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕСОР [graphics chip] – процесор для графічних прискорювачів.

ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР [graphics editor] - про­грама, призначена для автоматизації процесів побу­дови на екрані дисплея графічних зображень. Надає можливість малювання ліній, кривих, розфарбуван­ня ділянок екрана, створення написів різними шриф­тами. Більшість Г. р. дозволяють обробляти зобра­ження, отримані за допомогою сканерів, а також ви­водити ілюстрації в такому вигляді, щоб вони могли бути включені в документ, підготовлений за допомо­гою текстового редактора.
Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Системи ділової графіки дають можливість виво­дити на екран різні види графіків і діаграм: гістогра­ми, кругові й секторні діаграми тощо; дозволяють на­очно представляти на екрані різні дані й залежності.

Системи наукової та інженерної графіки дозволя­ють у кольорі й у заданому масштабі відображати на екрані графіки двовимірних і тривимірних функцій, заданих у табличному або аналітичному вигляді;

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
сис­теми ізоліній, у тому числі й нанесені на поверхню об'єк­та; проекції, карти тощо.

Найбільшу популярність має програма Corel DRAW - потужний Г. р. з функціями створення публі­кацій, з інструментами для редагування графіки та тривимірного моделювання.ГРАФІЧНИЙ СПІВПРОЦЕСОР [graphics coprocessor]графічний процесор, який виконує графічні команди, тобто розвантажує центральний процесор і тим самим підвищує швидкодію функціонування відео системи.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Графічний процесор (англ. Graphics Proccesing Unit, GPU) - окремий пристрій персонального комп'ютера або ігрової приставки, виконує графічний рендеринг. Сучасні графічні процесори дуже ефективно обробляють і зображують комп'ютерну графіку, завдяки спеціалізованій конвеєрній архітектурі вони набагато ефективніші в обробці графічної інформації, ніж типовий центральний процесор.
Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.


ГРАФІЧНИЙ ФІЛЬТР [graphics filter] – програма, що перетворює зображення з одного графічного формату в іншій.

ГРАФІЧНІ ФАЙЛИ [graphics files] - файли, в яких зберігаються будь-які типи графічних даних (зобра­жень), призначених для подальшої візуалізації. Спо­соби організації цих файлів одержали назву графіч­них форматів.
Д

ДАМП [damp] – ділянка памяті чи файл, яка виводиться на екран, у файл або принтер.

ДАНІ [data, information] - відомості, отримані шляхом вимірювання, спостереження, логічних або арифметичних операцій, представлені у формі, при­датній для постійного зберігання, обробки й передачі.
Астроно́мія (грец. αστρον - зірка і νομος - закон) - одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Вона вивчає походження, розвиток, властивості об'єктів, що спостерігаються на небі (і перебувають поза межами Землі), а також процеси, пов'язані з ними.
Візуалізація - унаочнення, створення умов для візуального спостереження.
Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.


ДВІЙКОВИЙ ПОШУК [binary search] – алгоритм пошуку у впорядкованій послідовності даних. Кожного разу послідовність ділиться навпіл, береться середній елемент і порівнюється із заданим. Якщо заданий елемент менший середнього, то надалі обирається ліва послідовність, у якій також береться середній елемент для порівняння із заданим. Інакше обирається права половина послідовності, у якій виконується аналогічні дії. Двійковий пошук зменшує кількість кроків пошуку порівняно з іншими методами.
Двійкóвий пóшук - алгоритм знаходження заданого значення у впорядкованому масиві, який полягає у порівнянні серединного елемента масиву з шуканим значенням, і повторенням алгоритму для тієї або іншої половини (див. двійкове дерево пошуку)
Наприклад, у послідовності з одним мільйоном елементів двійковий пошук може здійснюватися максимум за 20 кроків.

ДВІЙКОВИЙ ФАЙЛ [binary file] – файл із даними у двійковій системі числення. Для їх перегляду на екрані монітора необхідна спеціальна програма. Усі виконувані програми, а також упаковані файли подаються у двійковій системі.

ДЕКОДЕР, ДЕШИФРАТОР [decoder]електронна схема, яка видає сигнал на тому номері вихідної шини, цифровий код якої знаходиться на її вхідних шинах.
Електронна схема - це система з'єднаних між собою окремих електронних компонентів, таких як резистори, конденсатори, діоди, транзистори та індуктивності. Різні комбінації компонентів дозволяють виконувати безліч як простих, так і складних операцій, таких як підсилення сигналу, обробки та передачі інформації і т.д.


ДЕКОМПОЗИЦІЯ [decomposition] – складний об’єкт подається у вигляді певної сукупності більш простих об’єктів.

ДЕМОДУЛЯЦІЯ [demodulation] – процес виділення із прийнятого сигналу первинного сигналу, над яким здійснювалася модуляція в процесі його передавання.

ДЕСКРИПТОР ЗАВДАННЯ [task descriptor]характеристика, яка надається кожному завданню на момент його створення. Вона відображає стан завдання, його пріоритет, прапорці подій та ін.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -


ДЕФЕКТНА ДОРІЖКА [bad track] – доріжка гнучкого або жорсткого магнітних дисків, на яку не можна записувати дані.

ДЕФРАГМЕНТАТОР ДИСКА, ОПТИМІЗАТОР ДИСКА [defragger] – утиліта, яка здійснює де фрагментацію диска. Файл на диску може бути записаний так, що окремі його частини знаходяться на різних секторах. Це призведе до збільшення часу його зчитування. Дефрагментатор переглядає файли, розміщені на лиску, і переписує їх таким чином, щоб виділені для них сектори були суміжними.

ДЕШИФРАТОР КОМАНД [instruction decoder] – електронна схема в центральному процесорі, яка розшифровує код операції, вибирає й запускає певну мікропрограму, що виконує цю команду.

ДЖОЙСТИК [joystick]- стрижень-ручка, відхи­лення якої від вертикального положення призводить до пересування курсору у відповідному напрямку по екрану дисплея (рис. 15).
Геометричний вектор - у фізиці і математиці - величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. У фізиці існує чимало важливих величин, котрі є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, кутовий момент, імпульс, напруженість електричного і магнітного полів.
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
В деяких моделях у Д. мон­тується датчик тиску: чим сильніше користувач на­тискає на ручку, тим швидше рухається курсор по ек­рану дисплея.
Рух, Шлях - поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух - це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
Натисканням кнопок можна повідоми­ти програмі деякі відомості або віддати які-небудь ко­манди. Д. різної конструкції широко застосовуються в комп'ютерних іграх і тренажерах.

Рис. 15. Джойстик.


ДЗЕРКАЛЬНЕ КОПІЮВАННЯ [mirroring] – копіювання даних одночасно на кілька дисків, тобто здійснюється дублювання даних з метою підвищення відмовостійкості системи.
Джо́йстик (англ. joystick) - пристрій-рукоятка керування у відеоіграх: важіль на підставці, який можна відхиляти у двох площинах. На важелі можуть бути різного роду гашетки і перемикачі. Словом «джойстик» в побуті називають важіль управління, наприклад, в мобільному телефоні.
Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.
Така організація дискового масиву відома як RAID 1.

ДИГИТАЙЗЕР [digitizer] — пристрій для пере­творення готових зображень (креслень, карт) на циф­рову форму. Являє собою плоску панель – планшет, розташований на столі, і спеціальний інструмент — перо, яким вказується позиція на планшеті. У процесі переміщення пера по планшету фіксуються його ко­ординати в близько розташованих точках, які потім у комп'ютері перетворяться на необхідні одиниці вимі­ру. Д. дозволяє обробляти на комп'ютері, наприклад, метеорологічні дані, представлені у вигляді карт і графіків.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Метеороло́гія (від грец. μετέωρον, metéōron, «високо в небі»; та грец. λόγος, lógos, «знання») - наука про земну атмосферу, яка вивчає її фізичні явища та процеси. Основні об'єкти дослідження: склад і будова атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообіг, загальна циркуляція, електричні поля, оптичні і акустичні явища.
Рис. 16. Дигитайзер

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16