Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка6/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ДИНАМІЧНА ВЕБ-СТОРІНКА [dynamic Web page]веб-сторінка, яка має змінюваний вміст.

ДИНАМІЧНА ЗМІННА [dynamic variable] – змінна, для якої пам'ять виділяється під час виконання програми. Для статичних даних пам'ять виділяється на етапі компіляції програми.

ДИНАМІЧНА ПАМ'ЯТЬ [Dunamic RandovAccess Memory] – тип оперативної памяті, у якій як запам’ятовуючий елемент використовується конденсатор. Оскільки конденсатори згодом втрачають свій заряд, потрібно через кілька мілісекунд його відновлювати, тобто здійснювати регенерацію.
Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)
Секу́нда (скорочено с.) - одиниця виміру часу у СІ (колишня МКС) та системі СГС.
Під час регенерації пам'ять недоступна до процесора. Час доступу до комірок динамічної памяті складає близько 60 нс. Пам'ять виготовляється у вигляді окремих модулів. Вона дешевша статичної памяті, але поступається їй у швидкості.

ДИСК [disk] - носій даних, що складається з плос­кої круглої пластини, яка обертається, для читання або запису даних.

ДИСКЕТА (ГНУЧКИЙ ДИСК) [diskette] - носій невеликого обсягу інформації, що має вигляд гнучкої пластикової пластини у захисній оболонці. Викорис­товується для перенесення даних з одного комп'ютера на інший і для поширення програмного забезпечен­ня. Д. складається з круглої полімерної підкладки, покритої з обох боків магнітним окислом і поміщеної в пластикову упаковку, на внутрішню поверхню якої нанесено покриття.
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.
В упаковці з двох боків зроблено радіальні прорізи, через які головки зчитування/за­пису накопичувача одержують доступ до Д. Інформа­ція записується по концентричних доріжках (треках), які поділяються на сектори (рис. 17). Кількість дорі­жок і секторів залежить від типу й формату Д. Сектор зберігає мінімальну порцію інформації, що може бути записана або зчитана. Ємність сектора постійна і ста­новить 512 байтів.Рис. 17. Поверхня магнітного диска

У наш час найбільшого поширення дістали Д. з та­кими характеристиками: діаметр 3,5 дюйма (89 мм), ємність 1,44 Мбайт, кількість доріжок 80, кількість сек­торів на доріжках 18.

Д. встановлюється в накопичувач, автоматично в ньому фіксується, після чого механізм накопичувача розкручується до частоти обертання 360 хв.

Частота́ (англ. frequency) - фізична величина, що дорівнює кількості однакових подій за одиницю часу. Вона є характеристикою будь-яких процесів, які регулярно повторюються (кількість подій за одиницю часу) або величиною, що виражає: кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу тощо.
У накопичувачі обертається сама Д., а магнітні головки зали­шаються нерухомими.

Для читання та запису інформації на Д. у ком­п'ютері є спеціальний пристрій - дисковод.
Дисковід або дисково́д (англ. disk drive) - контролер зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, комп'ютерний пристрій управління введенням-виведенням інформації (даних) для записування-зчитування на змінні диски, важливий різновид комп'ютерних накопичувачів.


ДИСКОВОД [disk drive] - пристрій для запису й зчитування інформації з дискет.

ДИСПЛЕЙ [display] - пристрій відображення да­них (рис.18). Більшість Д. можуть відображати на екрані дані в різних формах - числовій, текстовій, графічній. Форма відображення даних залежить від можливос­тей комп'ютера, наявності відповідної апаратної час­тини - графічної плати (або графічної карти).Рис. 18. Дисплей

Основний пристрій Д. - електронно-променева трубка.

Електро́нно-промене́ва тру́бка, кінескоп - електронний прилад, який має форму трубки, видовженої (часто з конічним розширенням) в напрямку осі електронного променя, що формується в ЕПТ. ЕПТ складається з електронно-оптичної системи, відхиляючої системи і флуоресцентного екрана або мішені.
Як Д. можна використовувати і побутовий те­левізор. Чіткість зображення та його деталізація за­безпечується роздільною здатністю екрана Д. - кіль­кістю точок, які можуть бути відображені на ньому. Кожна точка являє собою невеликий прямокутник і називається пікселем.Д. має спеціальну пам'ять, що дозволяє йому швид­ко видавати зображення на екран, а не будувати його кожного разу по точках. Команди та значення даних, що вводяться за допомогою клавіатури, також відобра­жаються на екрані Д.

ДІЛОВОДСТВО (документаційне забезпечення управління) - галузь діяльності, що забезпечує документування і організацію роботи з офіційними документами.

ДОВІДКА, довідкова система [help] — програмний засіб, призначений для надання користувачеві ін­формації про певний додаток і про порядок роботи з ним в інтерактивному режимі, тобто безпосередньо під час роботи з додатком. Сучасна Д., як правило, є гіпертекстом і передбачає кілька різних способів одержання інформації. Наприклад, Д. багатьох до­датків Windows дозволяє знайти потрібний розділ за ієрархічним змістом, за предметним покажчиком, що містить ключові слова, за набором слів, що зустріча­ються в тексті.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.


ДОЗВІЛ — установки Windows, які визначають користувачів, що мають дозвіл до певного об’єкта системи, і режим цього дозволу (повний дозвіл, обмежений дозвіл, немає дозволу).

ДОМАШНЯ СТОРІНКА, Web-сторінка [home page] - перша сторінка екрана WWW-сервера, що містить відомості про власника й надані йому інфор­маційні ресурси і послуги. З неї починається пере­гляд сайта. З Д. с. відвідувач отримує уявлення про те, куди він потрапив і що він може побачити на інших сторінках сайта.

ДОКУМЕНТ (документована інформація) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.

ДОКУМЕНТООБІГ - рух документів в організації з моменту їх створення або одержання до завершення виконання або відправлення.

ДОМЕН — сукупність робочих станцій і серверів мережі, яка адмініструється як єдина група; кожен домен має певні межі безпеки.

ДОМЕННА СИСТЕМА ІМЕН [domain name sys­tem (DNS)] - ієрархічна система присвоєння унікаль­них імен кожному з комп'ютерів, об'єднаних у мережі, подібна до Інтернету. Ім'я складається з доменів, розділених крапками частин, що відповідають рівням ієрархії. В імені може бути будь-яка кількість доме­нів, але більше п'яти зустрічається рідко. Значення кожному домену призначається особами, відповідаль­ними за даний ієрархічний рівень.

ДОПОМІЖНІ ПРОГРАМИ [support environment] -набір програм, призначених для розробки й написан­ня нових програм. Можуть містити в собі текстовий редактор, транслятор для трансляції програм у ма­шинні коди під час створення завантажувальних мо­дулів.
Трансляція (від старофр. translater, від лат. translatus, прикметник минулого часу від transferre - «передавати», «переносити», передача)


ДОСТУП [access] - 1. Процедура встановлення зв'язку із запам'ятовувальним пристроєм і розміще­ним на ньому файлом для запису або читання даних. 2. Можливість прочитати, записати або змінити дані.

ДРАЙВЕР [driver] - програма, що приймає запити програм на звертання до пристрою й перетворює їх на команди управління пристроєм. Існують Д. клавіату­ри, дисплея, миші, принтера й т. п.

Е

ЕКРАН [screen] - пристрій відображення тексту або графічної інформації.

ЕКРАННА ЗАСТАВКА [screen saver] - малюнок, що рухається, або візерунок, що з'являється на екрані, якщо протягом зазначеного періоду часу користувач не виконує дії з мишею або клавіатурою. Е. з. — декора­тивний елемент, але вона також зберігає властивості електронно-променевої трубки дисплея, які можуть по­страждати внаслідок тривалого відображення постійно­го зображення. На рис. 19 зображено діалогове вікно опе­раційної системи Windows для управління Е. з.Рис.19 Діалогове вікно для управління екранними заставками.
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА [expert system] - ком­плекс комп'ютерного програмного забезпечення, що допомагає людині приймати обґрунтовані рішення. Е. с. використовують інформацію, заздалегідь отри­ману від експертів — людей, котрі в якій-небудь галу­зі є найкращими фахівцями.

Е. с. повинні: • зберігати знання про певну предметну галузь (факти, описи подій і закономірностей);
  Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


 • уміти спілкуватися з користувачем обмеженою мовою (тобто ставити запитання й розуміти відповіді);

 • мати комплекс логічних засобів для виведення нових даних, виявлення закономірностей та протиріч;

 • ставити завдання за запитом, уточнювати його і знаходити вирішення;

 • пояснювати користувачеві, яким чином отримано вирішення.

 • Бажано також, щоб Е. с. могла:

 • повідомляти таку інформацію, яка підвищує до­віру користувача до Е. с;

 • «розповідати» про себе, про власну структуру.

Е. с. можуть використовуватися в різних галузях - медичній діагностиці, розвідці корисних копалин, ви­борі архітектури комп'ютерної системи тощо.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.


ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА [electronic libra­ry] - документальна автоматизована інформаційна система, в якій документи (статті, монографії, звіти, реферати) зберігаються, як правило, в повнотекстовому вигляді на електронних носіях і можуть надавати­ся користувачам на їхній запит.
Моногра́фія (англ. monograph, нім. Monographie f) - наукова праця у вигляді книги з поглибленим вивченням однієї або декількох (тісно пов'язаних між собою) тем.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію


ЕЛЕКТРОННА ПОШТА [electronic mail, e-mail] - пошта для передачі текстових повідомлень у межах Інтернету, а також між іншими мережами електронної пошти. До тексту листа сучасні поштові програми дозволяють прикріплювати звукові й гра­фічні файли, а також двійкові файли-програми. При використанні Е. п. кожному абонентові при­власнюється унікальна поштова адреса, формат якої має вигляд: <ім'я користувача>@<ім'я поштового сервера.

Повідомлення, що надходять через e-mail, зберіга­ються в спеціальному «поштовому» комп'ютері у виді­леній для адресата ділянці дискової пам'яті (його «по­штовій скриньці»), звідки він може їх вивантажити й прочитати за допомогою спеціальної програми-клієнта.

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
Для відправлення повідомлення потрібно знати електронну адресу абонента. При якісному зв'язку електронний лист доходить у будь-яку точку світу протягом декількох хвилин.ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦЯ [electronic table] -комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, що складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки, в яких зберігається числова інформація, формули або текст.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Значення в числовій клітинці таблиці може бути або записаним, або розра­хованим за відповідною формулою; у формулі може бути звернення до інших клітинок. Щоразу при зміні значення в клітинці таблиці в результаті запису до неї нового значення за допомогою клавіатури перера­ховуються також значення у всіх тих клітинках, у яких розташовані величини, що залежать від даної клітинки. Стовпцям і рядкам можна присвоювати імена. Екран монітора використовується як вікно, че­рез яке можна розглядати таблицю цілком або части­нами.

ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ [electronic trade] -1. Укладення шляхом обміну операцій купівлі-продажу, поставка, надання послуг, перевезення, позики та кредиту, придбання і здійснення з використанням електронних засобів інших прав і обов'язків у сфері підприємницької діяльності.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
2. Торгівля, яка здій­снюється за допомогою електронного документообігу в Інтернеті.
Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.


ЕЛЕКТРОННИЙ АНАЛОГ ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ - юридично правомірне підтвердження того, що документ виходить від особи, яка приклала підпис, і того, що в документ не вносилися зміни з моменту підписання. Надається в цифровому вигляді.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ - документ, у якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ [electronic catalogue] -бібліотечний каталог, реалізований у формі, яка чи­тається машиною.

ЕЛЕКТРОННИЙ ОФІС [electronic office] — система автоматизації роботи установи, заснована на вико­ристанні комп'ютерної техніки. До неї, як правило, входять такі компоненти:

 • текстові редактори;
  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


 • інтегровані пакети програм;

 • електронні таблиці;

 • системи управління базами даних;

 • графічні редактори та графічні бібліотеки (для діаграм, схем, графіків й ін.);

 • електронні записники;

 • електронні календарі з розкладом ділових зустрі­чей, засідань та ін.;

 • електронні картотеки, що забезпечують каталогі­зацію й пошук документів (листів, звітів тощо) за до­помогою комп'ютера;

 • автоматичні телефонні довідники, які можна пе­регортати на екрані, де можна встановити курсором потрібний номер і здійснити дзвінок.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС, цифровий підпис [digital signature] - аналог власноручного підпису фізичної особи, представлений як послідовність сим­волів, отримана в результаті криптографічного пере­творення електронних даних з використанням закри­того ключа Е. п.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВА ТРУБКА [electron-beam tube] - основний елемент дисплея. її передня, звернена до глядача частина із внутрішнього боку вкрита люмінофором - спеціальною речовиною, здат­ною випромінювати світло, коли на неї потрапляють швидкі електрони (рис. 20).
Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Люмінофор - речовина, яка має властивість світитися при збудженні, тобто проявляти люмінесценцію.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
Рис. 20. Схема електронно-променевої трубки.

ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС (ЕЦП) - різновид електронного аналогу власноручного підпису. Реквізит електронного документу, призначений для захисту даного електронного документу від підробки, отриманий у результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, який дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність перекручування інформації в електронному документі.

ЕЛЕМЕНТ ДАНИХ [data element] - неподільний інформаційний елемент, що є мінімальною структур­ною одиницею інформації. Вид Е. д. визначається як характером відомостей, що містяться в ньому, так і особливістю його організації або запису.

ЕРГОНОМІКА – галузь науки, яка вивчає діяльність людини (груп людей) в умовах виробництва з метою удосконалення умов, засобів і організації процессу праці.
Є

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР [sole informative space] - сукупність баз і банків даних, тех­нологій їх ведення й використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціону­ють на основі загальних принципів і за загальними правилами.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Діяльність - це процес взаємодії людини з довкіллям, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок появи потреби.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.


ЄМНІСТЬ ПАМ'ЯТІ, обсяг пам'яті [memory capacity] - максимальна кількість інформації, що може зберігатися в запам'ятовувальному пристрої. Є. п. визначає здатність пам'яті розмістити певну кількість одиниць даних. Є. п. може вимірюватися в словах, бітах, байтах і т. п. Є. п. ЕОМ повинна відповідати можливостям її центрального процесора. Так, у персональних IBM-сумісних комп'ютерах на базі процесора 80286 важко було розумно використати більше 1 Мб оперативної пам'яті. У сучасних ком­п'ютерах на базі процесорів Pentium необхідний обсяг оперативної пам'яті визначається з потреб використо­вуваних програм і доходить до декількох гігабайтів.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16