Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка7/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

З

ЗАВАНТАЖЕННЯ [loading] - зчитування даних з одного запам'ятовувального пристрою в інший, який володіє більшою оперативністю. Найчастіше цей тер­мін позначає копіювання програм і даних із зовніш­нього запам'ятовувального пристрою в оперативну пам'ять.

ЗАВИСАННЯ [hang-up, starvation] -1. Стан обчис­лювальної системи, за якого вона перестає видавати результати й реагувати на запити ззовні, наприклад, на натискання користувачем персонального ком­п'ютера клавіш і або на інші зовнішні переривання. 3. може бути спричинене апаратним збоєм, помилками в програмному забезпеченні тощо. 2. Стан, що характеризується аномально більшим часом очікування завдання або процесу при звертанні до якого-небудь ресурсу.
Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Анома́лія (грец. ανωμαλια - ненормальність) - неправильність, відхилення від норми, від загальної закономірності.


ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА — частина пакета, що містить ідентифікаційний номер, джерело, адресу призначення пакета.

ЗАКРИТТЯ ФАЙЛА [closing of a file, file clo­sing] - операція завершення роботи програми з фай­лом. Під час її виконання всі пов'язані з файлом ділянки буферної пам'яті очищуються, а інформація про зроблені зміни даних заноситься в зовнішню пам'ять (як правило, на диск),

ЗАКЛАДКА представляє собою стрічку (у більшості випадків шовкову сплетену), що наклеюється на верхню частину корінця книжкового блока. Це, так званий, допоміжний елемент книги. Закладка повинна трішки виглядати з книжки (знизу). Вона відіграє службову роль в період читання книги. Закладку, як правило, мають книги, що видані до ювілею. Вони присутні в ділових щоденниках або записних книжках.
Щоде́нник (застар. діаріуш, діяріуш, діарій) - літературно-побутовий жанр, фіксація побаченої, почутої, внутрішньої пережитої події, яка щойно сталася. Щоденник може бути фрагментарним, веденим тільки у певний період (творчого піднесення, фіксація зустрічей з уславленою особою, частіще, у періоди закоханості), а може бути постійним і слугувати переліком тем для статей чи літературних творів.


ЗАПИС [writing, record] - 1. Процес запам'ято­вування (фіксування) даних у запам'ятовувальному середовищі або на носії даних (writing). 2. Результат процесу запису (record). 3. Одиниця обміну даними між програмою й зовнішньою пам'яттю, тобто сукуп­ність даних, які пересилаються на периферійні при­строї або з периферійних пристроїв одним оператором уведення/виведення. 4. У базах даних — структурована сукупність даних, складові якої (поля) можуть ма­ти ім'я і значення. При цьому допускається виконан­ня дій як над усім 3., так і над його полями. 5. У мо­вах програмування високого рівня (наприклад, у Па­скалі) - структурований тип даних, компоненти зна­чень якого (поля) можуть мати ім'я й належати до різ­них типів даних.

ЗАПИТ [request, query] - вхідне повідомлення в автоматизовану систему, що містить вимогу на вида­чу інформації.

ЗАХИСТ ДАНИХ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ [data protection] - сукупність заходів, що забезпечують за­хист прав власників інформаційної продукції, у пер­шу чергу програм, баз і банків даних, від несанкці­онованого доступу, використання, пошкодження або завдання збитків у якій-небудь іншій формі.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.


ЗАХИЩЕНИЙ РЕЖИМ [safe mode] — режим роботи операційної системи, за якого не завантажується системний реєстр, файли Config.sys, Auto­exec.bat. Використовується для пошуку та усунення недоліків роботи.

ЗБІЙ – короткочасна втрата робото здатності будь-якого вузла або пристрою, для усунення якогї користувачу достатньо правильно повторити ті операції, що призвели до збою або виконати деякі службові операції для ініціалізації подальшої роботи.

ЗВУКОВА ПЛАТА [sound board] - плата, що дозволяє за допомогою комп'ютера записувати та від­творювати звуки, синтезувати музику, управляти зовнішньою акустичною апаратурою, підключеною до комп'ютера.

ЗМІНА РОЗМІРУ ВІКНА [zooming] - операція, яка змінює розмір вікна. Потрібно підвести покажчик ми­ші до межі вікна, натиснути ліву кнопку миші й пере­тягнути мишею межу вікна в бажаному напрямку. В операційній системі Windows вікно може перебувати в одному із трьох режимів: звичайному, згорнутому й розгорнутому. На рис. 21 показане розгорнуте вікно, усередині якого два звичайних вік­на меншого розміру. Для переведення вікна з одного режиму в інший використовують кнопки, роз­ташовані в правому верхньому куті вікна, або коман­ди віконного меню.Рис.21. Вікна різного розміру.

ЗМІСТ- перелік розділів, частин, параграфів твору із вказаними початковими сторінками.
Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.
Зміст полегшує користування виданням. Допомагає ознайомитись зі змістом твору перед читанням. У наших вітчизняних книгах, як правило, зміст друкують у кінці, але зручніше для читача розміщувати його на початку, перед текстом, після титульного листа.
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.


ЗНАЧЕННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ — значення, що присвоюється, або опція, що вибирається у разі, коли користувач не задає жодних значень.

ЗНОСКА - розміщена у кінці смуги підрядкова примітка або підрядкове бібліографічне посилання.

ЗОВНІШНЯ ПАМ'ЯТЬ [backing storage, exter­nal memory] — пам'ять, до вмісту якої можна звернутися тільки за допомогою операції уведення/виведен­ня. 3. п. реалізується набором зовнішніх запам'ятову­вальних пристроїв обчислювальної системи. До даних, що зберігаються у 3. п., центральний процесор безпо­середньо звертатися не може. Для цього вони повинні бути попередньо зчитані в оперативну пам'ять.

До складу 3. п. комп'ютера входять накопичувачі на: • твердих магнітних дисках;

 • гнучких магнітних дисках;

 • компакт-дисках;

 • магніто-оптичних компакт-дисках;

 • магнітній стрічці (стримери) та ін.


І

ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА [client iden­tifier] — присвоєний користувачеві кодовий шифр (па­роль), з яким зареєстрований користувач входить у систему і який використовується системою для визна­чення рівня його прав, а також для реєстрації факту доступу й характеру виконаних ним робіт або нада­них йому послуг.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ [identification] - присвоєння су­б'єктам або об'єктам доступу ідентифікатора і (або) по­рівняння пред'явленого ідентифікатора з переліком присвоєних ідентифікаторів.
Ідентифіка́тор (identifier) - 1. Ознака, яка служить для ідентифікації особи чи предмета, що розпізнається. // Захисна ознака для встановлення справжності банкноти чи цінного папера.


ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ КОМПЛЕКСУ – процесс визначення коду (послідовність символів, якій ставиться у відповідність певна сукупність програмно-апаратних засобів) або процесс визначення належності об’єктів до певної підсистеми.

ІМ'Я ДОМЕНУ, доменне ім'я, ім'я DNS [do­main name] - унікальне символьне ім'я, присвоєне вузлу комп'ютерної мережі відповідно до доменної системи імен.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.
Наприклад, www.microsoft.com. У мере­жі Інтернет це ім'я пристрою, що має постійну IP-ад­ресу. Воно характеризує загальне положення вузла. І. д.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
розрізняються за рівнями. Імена першого рівня, національні та міжнародні (ru, com), перебувають у віданні спеціальних організацій і не можуть бути присвоєні окремим пристроям. І. д.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
другого рівня (amazon.com, ozon.ru) можуть бути отримані у влас­ність цими організаціями. І, д. третього рівня надають­ся власниками імен другого рівня. Кожне І. д. реєстру­ється в мережі й у протоколі TCP/IP служить ідентифі­катором окремого комп'ютера або кількох комп'ютерів, об'єднаних у функціональну групу (домен).

ІМ'Я КОРИСТУВАЧА [user name] - унікальне ім'я, що визначає обліковий запис користувача в операцій­ній системі Windows 2000. І. к.
Функціона́льні гру́пи (функці́йні гру́пи) - це специфічні групи атомів всередині молекул, які відповідають за властивості цих молекул в хімічних реакціях. Одна і та ж функціональна група однаково себе поводить в хімічних реакціях, незважаючи на розмір молекули, частиною якої є ця група..
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
, визначене в обліково­му записі, не може збігатися з яким-небудь іншим ім'ям групи або користувача в тому самому домені або робочій групі.

ІМ'Я ФАЙЛА [pathname] — складене ім'я, що міс­тить послідовно записані через роздільник «\» ім'я диска, послідовність імен вкладених каталогів, через які проходить шлях до файла (починаючи з вищого в їх ієрархії), та ім'я файла з розширенням. Таким чи­ном, І. ф. складається зі шляху пошуку файла й імені з розширенням.

ІНДЕКС [index, code, notation, mark, symbol] -умовний знак (у тому числі слово, словосполучення, цифра, буквений або буквено-цифровий код і т. п.
Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.
), що позначає певне поняття й використовується для запису результатів класифікування.

ІНДЕКС КЛАСИФІКАЦІЯ являє собою буквене або цифрове позначення відділу, підвідділу, групи, до яких повинна відноситися за своїм змістом книга у книжковому магазині або в бібліотеці. Цифри та знаки, що знаходяться зверху і знизу на звороті титульного листа - це і є класифікаційні індекси. Зверху бібліотечно-бібліографічний, знизу - книготорговий. Індекс класифікації полегшує класифікацію і розстановку книжок на полицях книгарень чи бібліотек.
Книгарня - крамниця, що займається роздрібним та оптовим продажем книг та інших товарів, таких як журнали, географічні карти, путівники та ін.
Проставлений читачем на бланку індекс класифікації допомагає бібліотекарю швидше знайти замовлену книгу.

ІНСТАЛЯЦІЯ [installation] - установлення про­грамного продукту на комп'ютер. І. виконується під управлінням інсталятора — програми, яка приводить склад і структуру встановлюваного програмного виро­бу у відповідність до конфігурації комп'ютера, а та­кож настроює програмні параметри згідно з типом операційних систем, класом вирішуваних завдань і режимом роботи. Таким чином І. робить програмний продукт придатним для використання в даній обчис­лювальній системі й готовим вирішувати певний клас завдань у певному режимі роботи.

ІНТЕГРАЛЬНА МІКРОСХЕМА, мікрочип, чип [integrated microcircuit, chip] - електронна схема, вико­нана на поверхні або всередині одного напівпровідни­кового кристала. І. м. складається з великої кількості електронних елементів, здатних виконувати логічні операції або зберігати інформацію. Тому І. м. можуть реалізовувати різні функції обробки, зберігання і пере­дачі інформації. Великі І. м. можуть містити тисячі електронних логічних елементів на одному кристалі, а надвеликі - мільйони таких елементів.
Криста́л (англ. crystal, нім. Kristall m) - тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, що має вигляд багатогранника з природними плоскими гранями: впорядкованість будови полягає у певній повторюваності у просторі елементів кристала (атомів, молекул, йонів), що зумовлює виникнення т.зв.
Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .


ІНТЕГРОВАНІ ПАКЕТИ [integrated packages] -набір декількох програмних продуктів, об'єднаних у єдиний зручний інструмент. Найбільш розвинені з них містять у собі текстовий редактор, органайзер, електронну таблицю, систему управління базами даних, засоби підтримки електронної пошти, про­граму створення презентаційної графіки. І. п., як пра­вило, містять ядро, що забезпечує можливість тісної взаємодії між складовими.

Наприклад, І. п. для створення книг з ілюстрація­ми містить: • текстовий редактор;

 • орфографічний коректор на 80 000 слів (програ­му виявлення орфографічних помилок);
  Органа́йзер (англ. organizer) - невелика книга, що служить для організації персональної інформації, такої як важливі події, контакти та ін. Сучасні органайзери існують у вигляді програм для комп'ютерів (включаючі кишенькові) та мобільних телефонів.
  Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.


 • програму злиття текстів;

 • програму формування змістів і складання покаж­чиків;

 • автоматичний пошук і заміну слів та фраз;

 • засоби телекомунікації;
  Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


 • електронну таблицю;

 • систему управління базами даних;

 • модулі графічного оформлення;

 • графічний редактор;

 • можливість друку сотнями різних шрифтів тощо.

Найвідоміший І. п. — Microsoft Office.

ІНТЕРАКТИВНИЙ РЕЖИМ, ДІАЛОГОВИЙ РЕ­ЖИМ [interactive mode] - спосіб взаємодії користува­ча або оператора з ЕОМ, коли відбувається безпосе­редній і двосторонній обмін інформацією, командами або інструкціями між людиною й ЕОМ.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.


ІНТЕРНЕТ [Internet] - гігантська всесвітня ком­п'ютерна мережа, що поєднує безліч регіональних, ві­домчих, приватних та інших інформаційних мереж каналами зв'язку і єдиними для всіх її учасників пра­вилами організації користування та прийому/переда­чі даних. її призначення - забезпечити кожному, хто того бажає, постійний доступ до будь-якої інформації.


І. з'явився в 1986 р. у США і об'єднав наукові цент­ри та університети.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.
Перший проект мережі виник у 1964 р. У ньому було закладено дві основні ідеї, реалі­зовані в сучасному І.:

 • кожен вузол одержує і передає інформацію неза­лежно;

 • повідомлення ділиться на окремі частини (паке­ти), що передаються окремо і збираються разом у вуз-лі-одержувачі.

Для зв'язку використовується телефонна мережа, до якої під'єднується комп'ютер через спеціальний пристрій - модем. Кожен вузол мережі має свою адре­су. Адреса складається з частин, аналогічно до пошто­вої адреси. Кожній країні присвоєно унікальне ім'я, зареєстроване у світовій мережі.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Спочатку, в 1986 p., таких імен було шість, усі вони належали до різних локальних мереж у США. У 1980-х роках з'явилися національні імена: uk — Велика Британія; jp — Японія, su — Радянський Союз та ін.
Сою́з Радя́нських Соціалісти́чних Респу́блік (скорочено - СРСР або Радянський Союз) - формально союз соціалістичних держав, утворених на уламках Російської імперії після революції 1917 року, наддержавне утворення, яке існувало в 1922–1991 роках у Центральній та Північній Азії, Східній Європі.
Після розпаду СРСР ко­лишні його республіки отримали свої імена.
Ро́зпад СРСР - процеси системної дезінтеграції, що відбувалися в державі, суспільстві, народному господарстві, соціальній структурі, громадській і політичній сфері Радянського Союзу, що призвели до припинення існування СРСР 26 грудня 1991 року.
Ім'я України в І. - ua. Проте ім'я непросто усунути з мережі, тому деякі адреси, сформовані раніше, і зараз містять ім'я «su».

Адреси утворюють деревоподібну структуру, завдя­ки якій прискорюється доступ до абонентів мережі, а також проводиться пошук абонентів. У цій деревопо­дібній структурі немає єдиного кореня, але кожна країна утворює своє піддерево. Так, в Україні вузла­ми наступного після «ua» рівня є назви міст, областей чи регіонів, наприклад «kiev.ua», «crimea.ua», «lviv.ua» та ін. Кожен сервер у мережі також має своє ім'я, що належить одній чи кільком організаціям, об'єднаним у локальну мережу.

І. фінансується урядами, науковими й освітніми ус­тановами, комерційними структурами й мільйонами приватних осіб у всіх частинах світу, але ніхто кон­кретно не є його власником.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
Керує мережею «Рада з ар­хітектури І.», сформована із запрошених добровольців.

Під час роботи в сеансному режимі доступ до І. за­звичай купується у провайдерів - фірм, які надають доступ до деякої частини І.

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
та різноманітні послуги, що їх вони поставляють користувачам.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16 • ЗАВИСАННЯ [ hang - up , starvation ] -1.
 • ЗАГОЛОВОК ПАКЕТА
 • , file clo ­ sing ]
 • ЗАПИС [ writing , record ] - 1.
 • ЗАПИТ [ request , query ]
 • ЗАХИЩЕНИЙ РЕЖИМ [ safe mode ]
 • ЗВУКОВА ПЛАТА [ sound board ]
 • ЗМІНА РОЗМІРУ ВІКНА [ zooming ]
 • ЗМІСТ
 • ЗНАЧЕННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ
 • ЗОВНІШНЯ ПАМЯТЬ [ backing storage , exter ­ nal memory ]
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ [ identification ]
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ
 • ІМЯ ДОМЕНУ, доменне імя, імя DNS [ do ­ main name ]
 • ІМЯ ФАЙЛА [ pathname ]
 • ІНДЕКС [ index , code , notation , mark , symbol ]
 • ІНСТАЛЯЦІЯ [ installation ]
 • ІНТЕГРАЛЬНА МІКРОСХЕМА, мікрочип, чип [ integrated microcircuit , chip ]
 • ІНТЕГРОВАНІ ПАКЕТИ [ integrated packages ]
 • Microsoft Office . ІНТЕРАКТИВНИЙ РЕЖИМ, ДІАЛОГОВИЙ РЕ­ЖИМ [interactive mode]
 • ІНТЕРНЕТ [ Internet ]