Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаК КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІИНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

К КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІИНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сторінка9/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

К

КАБІНЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІИНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ [КПКТ, кабінет інформатики] - приміщення та його обладнан­ня закладу освіти, призначені для забезпечен­ня умов формування освітньо-інформаційного середовища.

КАДР [frame] - зафіксоване на екрані монітора в певний момент часу зображення кінозапису, телеві­зійної програми, відеозапису, відеографіки й т. п.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.


КАЛІБРУВАННЯ [calibration tuning] - процес тон­кого настоювання пристроїв. Наприклад, К. монітора, сканера, принтера та ін. з метою більш точної пере­дачі кольору в настільній редакційно-видавничій си­стемі і відповідності його поліграфічним можливос­тям видавництва (засобів поліграфічного друку).

КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ (передачі даних) [communication channel] — частина мережі, що пов'язує між собою кож­ну пару її терміналів і складається з технічних засобів передачі та прийому даних, зокрема з лінії зв'язку, а також засобів програмного забезпечення й протоколів.

КАРТРИДЖ [cartridge] - змінний елемент при­строю, який містить витратний матеріал (рис. 22). На­приклад, у матричному принтері - касета з покладе­ною спеціальним чином барвною стрічкою, у копію­вальному апараті — обойма з порошком-барвником.Рис. 22. Картридж
КАТАЛОГ, директорія, папка [directory, folder] -

 1. Список файлів і підкаталогів у файловій системі.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


 2. Файл, призначений для реєстрації імен інших файлів і забезпечення до них доступу за зареєстрова­ними іменами. К. містить дані, що описують групу файлів, розміщених на пристрої пам'яті з прямим до­ступом (на магнітному або лазерному диску). На­приклад, у персональних комп'ютерах у К. зберіга­ються імена файлів, відомості про їх тип, розмір і час останнього відновлення, а також покажчик місця їх розташування на диску.

Якщо в К. зберігається ім'я файла, то говорять, що цей файл міститься в даному К. У кожному К., крім файлів, можуть міститися інші К., які називаються підкаталогами.

На кожному диску є один головний, або кореневий, К. Кореневий К. не має імені (вважається, що його ім'я збігається з ім'ям диска, на якому він розташований) і займає на цьому диску спеціальне місце. У коренево­му К. реєструються файли й підкаталоги.

Рис. 23. Деревоподібна структура каталогу.

КЕШ-ПАМ'ЯТЬ [cache memory] - дуже швидкий запам'ятовувальний пристрій невеликого обсягу. К.-п. врівноважує швидкість роботи процесора й оператив­ної пам'яті, яка за швидкодією знаходиться на третьо­му місці. К.-п. реалізується на мікросхемах статичної пам'яті SRAM (Static RAM), більш швидкодійних, до­рогих і малоємних, ніж DRAM (SDRAM). Сучасні мік­ропроцесори мають убудовану К.-п., так званий кеш першого рівня розміром 8, 16 або 32 Кбайт. Крім того, на системній платі комп'ютера може бути встановле­ний кеш другого рівня ємністю 256, 512 Кбайт і більше.

К.-п. управляє спеціальний пристрій - контролер, що намагається передбачати, які дані й команди найімовір­ніше знадобляться найближчим часом процесору, і під­качує їх у К.-п.КЕШУВАННЯтехнологія оптимізації продуктивності комп’ютера, яка полягає в зберіганні даних для повторного використання і даних, які можуть бути запитані з великою ймовірністю, не в оперативній пам’яті або вінчестері, а в спеціальному пристрої — кеш-пам’яті.
Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна мікроЕОМ - виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші).
Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)


КІЛОБАЙТ (Кбайт, Кб, К) [kilobyte (Kbyte, Kb, К)] — одиниця кількості інформації. 1 Кбайт = 1024 байта.

КЛАВІАТУРА [keyboard] - основний пристрій для введення інформації в комп'ютер і подачі керуючих сигналів. Символи, які набирають на К.
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
, негайно ві­дображаються на моніторі в позиції курсору. Найпо­ширеніша сьогодні К. з розкладкою клавіш QWERTY (читається «кверті»), названа так за клавішами, роз­ташованими у верхньому лівому ряду алфавітно-цифрової частини К.

К. складається з таких груп клавіш (рис. 24).Рис. 24. Клавіатура

1. Основна група клавіш

Алфавітно-цифрові клавіші;Enter - клавіша введення команди;

Shift - клавіша верхнього регістру;

Caps Lock - клавіша фіксації верхнього регістру;

Ctrl, Alt - керуючі клавіші, використовуються для зміни призначення інших клавіш;

Tab - клавіша табуляції, призначена для пересу­вання курсору на декілька позицій праворуч;

Backspace — клавіша видалення символу ліворуч від курсору.

2. Клавіші управління курсором

, , , - клавіші пересування курсору відповід­но праворуч, ліворуч, униз, угору;

PageUp, PageDn - клавіші пересування на одну ек­ранну сторінку вгору/ вниз відповідно;

Home, End - клавіші пересування курсору до по­чатку і кінця рядка відповідно;

Delete - клавіша видалення символу праворуч від курсору (або над курсором);

Insert — клавіша перемикання режимів вставки/за­міни: введення з розсуванням символів (вставка) і введення з заміщенням символів (заміна).

3. Допоміжні клавіші

Цифрові клавіші на допоміжній К. суміщені з кла­вішами управління курсором. У цифровому режимі вводяться цифри; в режимі управління курсором при­значення клавіш збігається з призначенням клавіш управління курсором. Для перемикання режимів ви­користовується клавіша Num Lock.4. Функціональні клавіші

FlF12 — клавіші, які викликають найбільш вжи­вані команди. У різних програмах вони мають різні значення.

5. Спеціальні клавіші

Escклавіша скасування команди;

Print Screen — служить для друкування вмісту ек­рана на принтері;

Scroll Lock - використовується деякими програма­ми для фіксування курсору на одному місці та пере­гляду всього документа;

Pause (Break) - клавіша для тимчасового зупинен­ня програми.

К. містить убудований мікроконтролер (місцевий пристрій управління), що виконує такі функції:

- послідовно опитує клавіші, зчитуючи введений
сигнал і виробляючи двійковий скан-код клавіші;


 • керує світловими індикаторами К.;

 • здійснює внутрішню діагностику несправностей;

- здійснює взаємодію з центральним процесором
через порт введення/виведення К.

К. має убудований буфер - проміжну пам'ять мало­го обсягу, в якій містяться введені символи. У випад­ку переповнення буфера натискання клавіші буде супроводжуватися звуковим сигналом - це означає, що символ не введений.Роботу К. підтримують спеціальні програми, «за­шиті» в BIOS, а також драйвер К., що забезпечує можливість уведення букв, управління швидкістю роботи К.

КЛАВІША [key] - елемент клавіатури, натискан­ням якого генерується код відповідного знака або іні­ціюється певна дія.

КЛАВІШІ ШВИДКОГО ВИКЛИКУ, швидкі клаві­ші, клавіші швидкого доступу, гарячі клавіші [hot keys, quick keys, access keys] - командні клавіші, одночасне натискання на які відразу викликає певні дії програми. Як К. ш. в. використовуються функці­ональні й керуючі клавіші клавіатури в сполученні з буквеними. У табл. 1 наведено короткий опис дії ос­новних К. ш. в. у додатках Microsoft Office. Викорис­тання К. ш. в. значно прискорює роботу порівняно з управлінням програмою шляхом вибору пунктів ме­ню. Багато додатків дозволяють перевизначати наяв­ні й додавати нові К. ш. в.

Табл. 1

Клавіші швидкого виклику в додатках Microsoft Office

Комбінація клавіш

ДіяСкасування останньої діїНадання напівжирного накресленняПошук слів і словосполу­чень у документі. Надання курсивного накресленняСтворення нового документа

<0>

Відкриття існуючого доку­мента
Друк документаНадання підкресленняКопіювання виділеного текс­ту або об'єкта в буфер обмінуВиділення всього документаВирізання виділеного текс­ту або об'єкта в буфер обмінуВставка тексту або об'єкта з буфера обмінуЗбереження документа

Виклик довідкової системи
КЛАСТЕР — найменша можлива одиниця зберігання даних, яка є логічним об’єднанням секторів, число яких залежить від типу файлової системи.

КЛІЄНТ-СЕРВЕР [client-server] - архітектура або організація побудови мережі (у тому числі локальної і розподіленої), в якій виробляється поділ обчислю­вального навантаження між включеними в її склад ЕОМ, що виконують функції «клієнтів», й однією по­тужною центральною ЕОМ — «сервером».

КЛЮЧ [key] - елемент даних, що демонструє місце розташування запису або групи у файлі.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО [keyword] - лексична одини­ця, яка обирається з оброблюваного тексту (докумен­тів, що вводять у систему, і запитів на пошук).
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.


КОБОЛ [Cobol] - проблемно-орієнтована мова про­грамування, призначена для вирішення економічних завдань і завдань діловодства. Розроблена в 1964 p., К. є однією з найпоширеніших мов обробки комерцій­ної інформації. Вона має широкий набір операторів для роботи з файлами й записами, структура яких ви­значається програмістом. Оператори, що визначають дії стосовно даних, мають форму, наближену до ан­глійської мови, і групуються в пропозиції, параграфи й секції. К.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку.
Англійське слово англ. paragraph належить до т.зв. фальшивих друзів перекладача і має значення абзац, а не параграф.
Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
має у своєму розпорядженні зручні засоби редагування, що дозволяють у процесі визначення даних задавати операції редагування, які будуть ви­конуватися при виведенні даних. Крім того, у К. пе­редбачені засоби керування відеотерміналами. Назва мови походить від СОттоп Business-Oriented Lan­guage (універсальна мова, орієнтована на комерційні завдання).

КОГНІТИВНІСТЬ — властивість об'єкту або явища, яка, при відображенні у свідомості лю­дини, вимагає доосмислення, реконструкції або встановлення асоціацій між його складовими.

КОД — засіб перетворення інформації із однієї системи (наприклад, літери) в іншу (наприклад, двійкова система обчислення).

КОЛОНТИТУЛ [header, running head, footer] - текст або зображення, що розміщується на верхньому або нижньому полі сторінки поза основним текстом. К., розміщений на верхньому полі, називається верх­нім К. (header, running head), а розміщений на ниж­ньому полі — нижнім К. (footer). У К. поміщають таку інформацію, як номер сторінки, назву розділу або час­тини книги тощо. розташований зверху смуги й представляє собою рядок тексту з прізвищем автора або назвою книги, або назвою окремих частин або розділів книги.
Прі́звище - частина власної назви особи, її повного імені. У більшості народів воно ідентифікує її родову приналежність, що передається від покоління до покоління і вказує на спорідненість, але існують і інші традиції прізвищ.
Призначення колонтитула - полегшити читачеві користування книжкою.

КОЛОН ЛІНІЙКА - являє собою лінійку того чи іншого малюнку (тонку, подвійну, орнаментовану), що розміщується зверху смуги.

КОЛОНЦИФРА - слугує для послідовної нумерації сторінок книги. Розміщується вона, в залежності від стиля оформлення видання, на верхньому або нижньому полі сторінки, посередині або збоку.

КОМАНДА [instruction, command] - вказівка на те, яку саме операцію над якими даними потрібно вико­нати (наприклад, «скласти два числа, 7 і 5»).
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
Як пра­вило, у К. є свій код (умовна позначка), вихідні дані (операнди) і результат. Зазвичай К. містить таку ін­формацію:

 • код виконуваної операції;

 • вказівки з визначення операндів (або їх адрес);

 • вказівки з розміщення одержуваного результату. К. зберігаються в комірках пам'яті у двійковому

коді.

У сучасних комп'ютерах довжина К. змінна (від двох до чотирьох байтів), а способи вказання адрес змінних досить різноманітні. В адресній частині К. може бути зазначено, наприклад:

- сам операнд (число або символ);


 • адресу операнда (номер байта, починаючи з яко­го розташований операнд);

 • адресу адреси операнда (номер байта, починаючи з якого розташована адреса операнда) та ін.

Результат К. виробляється за певними для даної К. правилами, закладеними у конструкцію комп'ютера.

Сукупність К., що визначає послідовність опера­цій, які потрібно виконати комп'ютеру для отримання розв'язку задачі, називається програмою.КОНТРТИТУЛ - ліва сторінка розвернутого титульного листа. У багатотомному виданні на контртитулі розміщуються дані, що відносяться до усього видання (відведена права сторінка призначена для даних про саме цей том).
КОМАНДНИЙ РЯДОК [command line] - рядок ек­рана дисплея, призначений для запису команд опе­раційної системи, що вводяться користувачем, і за­пуску програм із клавіатури. Коли операційна систе­ма готова до прийому команд, вона видає на початку К. р. запрошення, що може містити деяку потрібну ко­ристувачеві інформацію про поточний стан системи.
Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.


КОМАНДНИЙ ФАЙЛ — файл, що містить послідовність команд певною мовою програмування і який виконується в пакетному режимі.

КОМІРКА — найменша структурна одиниця, що використовується для збереження даних або формул в Excel.

КОМПАКТ-ДИСК [compact disk (CD), CD-ROM] -лазерний диск стандартного розміру (5,25 дюйма), що застосовується в аудіосистемах й у персональних ком­п'ютерах (рис. 25).

КОМПЛЕКТ ВИКЛАДАЧА (КВ)— сукупність апа­ратно-програмних засобів, які встановлені на робочому місці викладача (вчителя) і викорис­товуються переважно ним.

КОМПЛЕКТ УЧНЯ (КУ)—сукупність апаратно-програмних засобів, які встановлені на ро­бочому місці учня і використовуються переваж­но ним.

КОМП'ЮТЕР [computer] - програмувальний елек­тронний пристрій, здатний обробляти дані й здійсню­вати обчислення, виконувати інші завдання маніпу­лювання символами.

Існує два основних класи К.: 1. цифрові, що обробляють дані у вигляді двійкових кодів;

 2. аналогові, що обробляють аналоги змінних фі­зичних величин (електрична напруга, струм).

Основу К. складає апаратура, побудована пере­важно з використанням електронних й електромеха­нічних елементів і пристроїв. Принцип дії К. полягає у виконанні заздалегідь заданих програм, чітких послі­довностей арифметичних, логічних й інших операцій.

Асортимент сучасних К. дуже великий. Але їх структури засновані на загальних логічних принци­пах, що дозволяють виділити в будь-якому К. такі го­ловні пристрої: • пам'ять (запам'ятовувальний пристрій), що скла­дається з перенумерованих осередків;

 • процесор, що включає в себе пристрій керування і арифметико-логічний пристрій;

 • пристрій уведення;

 • пристрій виведення.

Ці пристрої з'єднані каналами зв'язку, по яких пе­редається інформація.

КОМП'ЮТЕРНА ГРА [computer game] - взаємодія людини з комп'ютером за певним ігровим алгорит­мом з метою розваги, навчання або тренування. К. г. ведеться під управлінням ігрової програми й має форму діалогу. На екрані дисплея наочно відтворю­ється ігрова ситуація. Гравець аналізує цю ситуацію й реагує на неї за допомогою клавіатури, миші, джойстика або інших спеціальних пристроїв уведен­ня. Відповідні ходи або відповідну зміну ігрової си­туації комп'ютер відтворює на екрані, часто зі звуко­вим супроводом.

Розрізняють кілька типів ігор: • логічні, близькі за сюжетами і цілями до тради­ційних математичних вправ і головоломок;

 • аркадні, мета яких — знищення об'єктів, що руха­ються;

 • пригодницькі, що пропонують гравцеві діяти від­повідно до певного сюжету пригодницького, казково­го, фантастичного або містичного характеру;
  Головоло́мка - завдання, для розв'язання якого, як правило, потрібна кмітливість, а не спеціальні знання високого рівня.
  Мі́стика (від грец. μυστικος - «прихований», «таємний») - надприродні явища і наслідки духовної практики, як зв'язок із потойбічним світом і надприродними силами.. Якщо у містичних переживаннях є безпосередній зв'язок (єднання) з Богом (божественними силами) шляхом аскетизму (офіційно встановлених релігією духовних традиційних практик), тоді говорять про релігійну містику.


 • стратегічні, засновані на моделюванні управлін­ня містом, армією, країною тощо;

 • І.-імітації, що відтворюють управління автомобі­лем, літаком, вертольотом.
  Гелікопте́р або вертолі́т (фр. hélicoptère - від грец. ἕλιξ, «гелікс» (род. відм. ἕλικος, «гелікос») - «гвинтова лінія» + грец. πτερόν, «птерон» - «крило») - літальний апарат, важчий за повітря. Підйом і переміщення в повітрі забезпечується гвинтом, що обертається в горизонтальній площині.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16