Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСоціальна екологія лекційний курс

Соціальна екологія лекційний курс
Сторінка1/41
Дата конвертації25.03.2017
Розмір2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41Соціальна екологія

(лекційний курс)

ЗМІСТ


КОРОТКИЙ СЛОВНИК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ 3

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 4

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 5

Тема 1.

Соціоекол́огія, соціальна екологія аналізує ставлення людини в притаманному їй гуманістичному горизонті з погляду його відповідності історичним потребам людського розвитку, в ракурсі культурної виправданості та перспективи, через теоретичне осягнення світу в його загальних визначеннях, які виражають міру історичної єдності людини і природи.
Соціальна екологія як наука 6

1. Історичні передумови зародження та становлення соціальної екології 6

2. Предмет соціальної екології 8

3. Соціоекосистема як об’єкт дослідження соціоекології 9

4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук 10

Тема 2. Методологічні засади соціальної екології 13

1. Методологія вивчення соціоекосистеми 13

2. Біосферне вчення як методологічна основа виникнення і розвитку соціоекології 13

3. Основні методологічні принципи гармонізації взаємодії суспільства і природи 15

4. Сучасні методологічні напрямки та концепції соціальної екології 16

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи в історії цивілізації 20

1. З історії становлення людини 20

2. Мисливсько-збиральницька культура 20

3. Епоха аграрної культури 21

4. Етап індустріального суспільства 22

5.

Індустріа́льне суспі́льство - суспільство, в якому закінчено процес створення великої, технічно розвиненої промисловості (як основи і провідного сектора економіки) та відповідних соціальних і політичних структур; етап розвитку суспільства, коли основна маса населення зайнята на заводах і фабриках (в індустрії).
Постіндустріальна епоха 23

ЧАСТИНА ІІ. ЛЮДИНА І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 25

Тема 4. Людина і навколишнє середовище 26

1. Середовище існування людини та його компоненти 26

2. Типологія (класифікація) поняття “навколишнє середовище” 29

3. Властивості навколишнього середовища (довкілля) 31

4. Енвайронментологія як наука про оточуюче людину середовище 34

Тема 5. Людина і географічне середовище 38

1. Геосистема та її функціональні особливості. Вчення Р.Б. Сочави про геосистеми 38

2. Зміни та перетворення природних процесів і компонентів природи господарською діяльністю 41

3.

Географі́чне середо́вище - частина земного простору, з яким людське суспільство перебуває в наш час[Коли?] у безпосередній взаємодії, тобто воно пов'язане з процесом життєдіяльності людей. Частина географічної оболонки, включена в сферу людської діяльності і складова необхідна умова існування суспільства.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Підтримка динамічної рівноваги природних ландшафтів. Роль геоекології в оптимізації геоекосистем 50

4. Природно-заповідні території: їх типологія, значення 52

Тема 6. Людина і атмосфера 57

1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі 57

2.

Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.
Цикл біогеохімі́чний, кругообіг речовин - система незамкнутих і незворотних кругообігів хімічних речовин у неорганічній природі через рослин і тварин в органічну природу. Це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язкової участі живих організмів і часто порушується людською діяльністю.
Джерела забруднення, забруднювачі повітряного басейну, їх вплив на здоров’я людей 58

3. Проблеми збереження теплового балансу та стратосферного озону 62

4. Заходи по запобіганню атмосферних забруднень 64

Тема 7. Людина і гідросфера 66

1. Гідросфера, роль води в кругообігу речовин у природі і житті людей 66

2. Фізичне, хімічне та органічне забруднення вод (причини і наслідки). Проблема дефіциту і причини нестачі прісних вод 70

3. Проблема забруднення вод Світового океану та відродження малих річок 73

4.

Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.
Принципи раціонального використання водних ресурсів.
Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Способи очищення стічних вод 75

Тема 8. Людина і педосфера 80

1. Педосфера, роль грунтів в кругообігу речовини в природі і житті людей 80

2. Земельний фонд планети, України 82

3. Несприятливі природно-антропогенні процеси, що ведуть до деградації грунтів 83

4. Заходи для збереження та раціонального використання грунтів 85

Тема 9. Людина і геологічне середовище 88

1. Літосфера, земна кора.

Геологі́чне середо́вище (рос. геологическая среда, англ. geological environment, нім. geologische Umgebung f) - частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.
Земна́ кора́ - зовнішній шар земної кулі, одна зі структурних оболонок планети, як ядро, мантія. Земна кора є твердим утворенням товщиною 5-40 км, що становить 0,1-0,5 % радіуса Землі. Від мантії Землі відокремлена поверхнею Мохоровичича.
Геологічні процеси, що діють у літосфері 88

2. Надра-мінеральна основа біосфери 89

3. Геологічне середовище. Причини нераціонального використання ресурсів надр 90

4. Заходи для раціонального використання ресурсів надр. Роль інженерної геології в розробці наукових основ експлуатації надр.

Інжене́рна геоло́гія (рос. инженерная геология, англ. engineering geology; нім. Ingenieurgeologie f) - галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно інженерного будівництва та господарської діяльності людини.
93

Тема 10. Людина і біосфера 96

1. Біосфера та її роль у житті людей, основні підходи до розв’язання проблеми взаємовідносин суспільства і природи 96

2. Біоекологія як фундамент сучасної екології, її предмет та основні завдання 97

3. Вплив антропогенних факторів на живі організми 103

4.

Антропоге́нні фа́ктори середо́вища - фактори, зумовлені діяльністю людини.
Заходи по збереженню та відтворенню генофонду планети 105

ЧАСТИНА ІІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ 110

Тема 11. Медичні аспекти соціоекології 111

1. Екологія людини як наука, її об’єкт дослідження та основні завдання 111

2.

Еколо́гія люди́ни - міждисциплінарна наука, яка досліджує загальні закономірності взаємозв'язку людини, популяції людей з довкіллям, вплив чинників навколишнього середовища на функціонування людського організму, цілеспрямоване управління, збереження і поліпшення здоров'я населення.
Поняття про гігієнічне нормування, гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні і дози.. 113

3. Зв’язок внутрішнього середовища людина з навколишнім середовищем; поняття про гомеостаз 114

4. Вплив абіотичних, біотичних компонентів та антропогенних чинників забруднення біосфери на стан здоров’я людей 115

5. Вплив радіоактивного забруднення на здоров’я населення 119

6. Канцерогенна дія факторів середовища на людський організм 121

Тема 12. Технологічні аспекти соціоекології 124

1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза 124

2. Недосконалість технічних засобів і технологічних процесів – основна причина забруднення природного середовища 125

3. Методи захисту навколишнього природного середовища.

Антропоге́нний ландша́фт (англ. cultural landscape) - географічний ландшафт, що утворюється внаслідок спрямованої діяльності людини або опосередкованого (непрямого) її впливу на природний ландшафт. Складається з природних і змінених людиною компонентів, що взаємодіють між собою.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Нові технологічні принципи 127

4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва 130

Тема 13. Економічні аспекти соціоекології 133

1. Види природокористування як фактор зміни і перетвореності природи. Природні ресурси і їх класифікація 133

2. Принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 134

3. Способи регулювання природокористування 136

4. Підходи до економічної оцінки впливу людини на природу 141

Тема 14. Аспекти екологічного права і екополітики 145

1. Поняття і система екологічного права 145

2. Екологічне законодавство України 147

3. Екологічні права і обов’язки громадян 149

4. Соціально-екологічна політика 150

5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері 151

Тема 15.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Міжнародне екологічне право (МЕП) - галузь міжнародного права, що регулює відносини між державами у сфері екології.
Елементи екологічної культури та педагогіки 154

1. Екологізація суспільної свідомості 154

2. Екологічна етика і гуманізм 155

3.

Екологічна етика (грец. oikos - оселя, середовище і logos - слово, вчення) - галузь міждисциплінарних знань, предметом якої є моральні та духовні аспекти ставлення людини до живої і неживої природи. Вчення про належне у відносинах людини з природою, що сприймається як суб'єкт, заснованих на визнанні морального статусу природи, високому оцінюванні її внутрішньої і нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні прав людини.
Екологічна культура як діяльність 156

4. Екологічна культура, освіта, виховання 159

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41