Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСоціальні мережі як чинник розвитку інформаційно-освітнього середовища навчання

Скачати 63.16 Kb.

Соціальні мережі як чинник розвитку інформаційно-освітнього середовища навчання
Скачати 63.16 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір63.16 Kb.

Коневщинська О.Е, к.пед.н., с.н.с. відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Соціальні мережі як чинник розвитку інформаційно-освітнього середовища навчання
На даному етапі розвитку освітньої галузі, соціальні мережі можна розглядати як технологічні комплекси організації та управління обмінами електронною інформацією між суб’єктами навчально-виховного процесу, соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому суб’єктів, об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами та навиками спілкування.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
У житті сучасної людини суттєво зросла роль як електронних засобів навчання так і соціальних мереж, які стали невід’ємним складником середовища життєдіяльності людини.

Використання засобів ІКТ для досягнення нових освітніх результатів, створює умови для послідовного вирішення завдань індивідуалізації навчально-виховного процесу. Серед заходів, які спрямовані на забезпечення інформатизації освіти, задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу, визначальним є створення інформаційно-освітнього середовища в системі загальної середньої освіти.

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
Можливість колективної участі в освітньому процесі через засоби ІКТ є ще однією характеристикою сучасних освітніх процесів. Така можливість створюється завдяки різноманітним діалоговим системам, що дозволяють здійснювати спілкування в реальному часі, серед яких: електронна пошта, відео конференції, чати, вебінари тощо.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Інтернет-технологія (мережева технологія) – це дистанційна освітня технологія (ДОТ), яка ґрунтується на використанні глобальних і локальних комп’ютерних мереж для забезпечення доступу учнів до інформаційних освітніх ресурсів і для формування сукупності методичних, організаційних технічних і програмних засобів реалізації і управління навчальним процесом незалежно від місця знаходження його суб’єктів.

В останні роки активно розвиваються й виходять на перші позиції сервіси, що дістали спільну назву «соціальні мережі». Соціальна мережа (англ. socialnetwork) – соціальна структура, що складається з групи вузлів, якими є соціальні об’єкти (люди), і зв’язків між ними (спілкування в соціальних мережах).

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Соціальна структура - внутрішній устрій суспільства або соціальної групи, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих частин (в групі - соціальних індивидів, осіб), що знаходяться у соціальному зв'язку, взаємодіють між собою.
Соціальні мережі ніколи не зводяться лише до комунікаційних мереж, до переміщення наявної інформації.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Комунікаційним вузлом тут є який-небудь соціальний суб’єкт, здатний, подібно до ЕОМ в комп’ютерних мережах, обробляти і нагромаджувати, створювати нову інформацію, більш того, бути суб’єктом вільного волевиявлення і дії. До соціальних мереж відносять сайти, які надають можливість знаходити ділові контакти, друзів, однокласників, колег тощо. Наразі спостерігається виражена сегментація груп користувачів, що входять до тієї чи іншої соціальної мережі [3].

Електронна соціальна мережа полегшує створення персонального профілю, віртуальних взаємин та комунікацій. Використання в навчальному процесі соціальних сервісів може сприяти освоєнню таких важливих навичок, як критичне мислення, колективна творчість і колективна взаємодія.

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Сучасні мережеві технології відкривають необмежені горизонти для застосування їх у навчальній, професійній, персональній та соціальній діяльності, а саме:

• використання відкритих, безкоштовних і вільних електроннихресурсів;

• самостійне створення мережевого навчального контенту;

• надання та отримання дистанційних консультацій;

• створення та участь у групах (спільнотах) за вподобаннями;

• освоєння нових концепцій інформаційного середовища;

Комп'ю́терна мере́жа - система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами. У ширшому розумінні комп'ютерна мережа - це система зв'язку через кабельне чи повітряне середовище, самі комп'ютери різного функціонального призначення і мережеве обладнання.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

• отримання нових знань і формування нових навичок;

• колективна творчість і колективна взаємодія;

• критичне мислення;

• участь у діяльності мережевої спільноти.

Як зазначає Полат Є.С. «Критичне мислення дозволяє людині аналізувати відомості, відбирати необхідні факти,логічно їх осмислювати, робити висновки та узагальнення, формувати особисту точку зору з різних соціальних, культурних, політичних та інших проявів життя. Творче мислення дозволяє людині прогнозувати розвиток будь-яких явищ, подій, генерувати особисті ідеї, шукати аргументи для підтвердження своєї позиції, екстраполювати отриманні знання на нові ситуації, явища».

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Необхідність розвитку критичного і творчого мислення є важливим завданням системи загальної середньої освіти. На думку багатьох сучасних освітян, цьому значною мірою допомагає використання дидактичних властивостей Інтернет, які можна класифікувати поділивши два основних класи властивостей ком’ютерних телекомунікацій:


  • властивості, пов’язані з телекомунікаційною основою (технологічні можливості);

  • властивості, пов’язані з використанням ПК ( утому числі мультимедійні), пов’язані з дидактичними завданнями.

Освітні електронні мережі поєднують у собі вищезазначені властивості. На сайтах таких освітніх мереж розміщені методичні та інформаційні матеріали, уроки, інноваційні розробки тощо, спрямовані на учнів, учителів, батьків та людей різних вікових груп, завдяки чому, надається можливість отримати он-лайн навчання, підвищити свій фаховий рівень.

На теперішній час, згідно опитування, проведеного консалтинговою фірмою Hallvarsson&Hallvarsson (Швеція) серед 700 компаній з 21 європейської країни, 81 % опитаних розвиває корпоративні соціальні мережі, вважаючи їх чудовим інструментом для створення лояльності серед співробітників, маркетингових комунікацій з користувачами, формування іміджу, вивчення динаміки попиту, а також розповсюдження інформації про себе.

Ма́ркетингова комуніка́ція (англ. marketing communication) або просування (англ. promotion) - один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який являє собою інтегрований набір засобів комунікації, що застосовується для передачі повідомлень від виробника або продавця продукції до його цільових ринків.
Використання соціальних мереж з метою накопичення і передавання відомостей і даних стає економічно рентабельним. При цьому мережі впроваджуються на критично важливих ділянках процесу опрацювання відомостей і набування знань – генерації ідей, опрацювання великих обсягів інформації, інноваційному менеджменті. Оскільки інтелектуальний контент, що міститься в соціальних наукових мережах, є новим типом інформаційних ресурсів і становить частину національного інтелектуального капіталу, актуальним є завдання його всебічного вивчення, пошук оптимальних шляхів збереження і використання в державній стратегії управління інформаційними ресурсами [1].

Враховуючи широкий спектр функціональності сервісів, що представлені у мережі Інтернет, можна вирізнити деякі з них для проектування колекцій електронних освітніх ресурсів: WordPress, Blogger,Diigo, YouTube, GoogleDrive, MindMeister, Twitter, FaceBook, ВКонтакті тощо.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
За даними спеціального дослідження користування соціальними мережами, здійсненого GfK Ukraine у листопаді 2012 р., на той час найпопулярнішими серед користувачів були «ВКонтакте», «Однокласники» і «Facebook».

Найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є «ВКонтакте»: її регулярно відвідують 80 % інтернет-користувачів України; ядро користувачів даної соціальної мережі становить молодь (16-29 років). Друге місце зайняла мережа «Однокласники» біля 60%. Ядро користувачів даної соціальної мережі становлять люди середнього віку (30-44 років), і найбільш частими відвідувачами є жінки. «Facebook» регулярно відвідують 48 % інтернет-користувачів, причому ця соціальна мережа поряд із «Twitter» має порівняно низькі показники частоти відвідування: четверта частина зареєстрованих зовсім не користуються своїми записами в цих мережах. Водночас, мережа «Facebook» демонструє стійку тенденцію до зростання. Загальне число користувачів Facebook в Україні стрімко зростає і на кінець 2013 р. складало 3 млн 405 тис. 785 користувачів. Про це свідчать дані аналітичної платформи для соціальних медіа SocialBakers.

Соціа́льні ме́діа (англ. Social media) - вид мас-медіа, ряд онлайнових технологій на принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.

Таким чином, Україна поступово піднімається в рейтингу і займає 60 позицію з 213 в загальному рейтингу «Facebook» по країнах світу – між Ірландією і Новою Зеландією. Згідно даних проведених досліджень, за останні шість місяців кількість користувачів соцмережі зросла на майже 335 тис. Проникнення «Facebook» в Україні складає 5,02 % в порівнянні з загальним числом населення країни і 11,28 % по відношенню до числа Інтернет-користувачів.[2]

Дослідження цілеспрямованого використання електронних соціальних мереж всіма суб’єктами навчального процесу (від учня до керівника закладу) свідчить про велику частку такої активності, як обмін навчальними даними в інформаційному середовищі. Цей процес розширює перспективи інтеграції навчального та інформаційно-освітнього середовища в соціальні мережі з метою спрямування on-line діяльності старшокласників у навчальне русло.

Використання соціальних мереж як допоміжних засобів у процесі об’єднання навчально-методичної і комунікаційної сфер життя учня позитивно впливатиме на ефективність процесу навчання.

Вирішення зазначеної проблеми буде сприяти не лише підвищенню ефективності навчання, а й подоланню упередженого ставлення багатьох педагогів до залучення інформаційних технологій, зокрема електронних соціальних мереж у навчальний процес.

Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Інтеграція навчально-методичних матеріалів у соціальні мережі значно підвищить інтерес учнів до самостійної позааудиторної роботи.

Враховуючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що процеси конвергенції мережевих технологій, мобільних засобів зв’язку, мобільних комп’ютерів і систем геопозиціонування сприятимуть все більш повній залученості мільйонів людей у мережевий простір, що створює умови для формування інформаційно-освітнього середовища з метою використання їх творчого потенціалу для вирішення наукових, суспільно значущих проблем.


Список використаних джерел

1. Коневщинська О.Е. Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використання соціальних електронних мереж [електронний ресурс]/ Коневщинська О.Е. // ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання – 2015, Том 45, №1. С.12-222. ТОП-20 Україна. Рейтинг соціальних мереж [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://newsday.com.ua/internet/1035. Заголовок з екрану.

3. Що таке соціальні мережі? [Електронний ресурс] / Пішковцій С. // Інформаційно-просвітницький портал. Режим доступу : http://blogoreader.org.ua/2008/04/09/about-social-networks/. Заголовок з екрану.


Скачати 63.16 Kb.

  • Список використаних джерел