Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСоціальні мережі як інструмент реалізації мистецьких проектів сучасного артиста та продюсера

Скачати 68.07 Kb.

Соціальні мережі як інструмент реалізації мистецьких проектів сучасного артиста та продюсера
Скачати 68.07 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір68.07 Kb.

Богданов Микита Миколайович,

аспірант НАКККіМ,

м. Київ
Соціальні мережі як інструмент реалізації мистецьких проектів сучасного артиста та продюсера
Соціальні мережі вже давно здобули велику популярність серед інтернет-користувачів.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Люди проводять величезну кількість часу, спілкуючись один з одним, обмінюючись фотографіями, відеозаписами та іншими матеріалами. Соціальні мережі зближують, дозволяють перетнути тимчасові і територіальні бар'єри, щоб перебувати в максимальному контакті з друзями, родичами та знайомими, при цьому не відриваючись від монітора комп'ютера, планшету чи телефону в робочому кабінеті, або навіть власній спальні.
Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Продюсер́ (від англ. producer: лат. produco - виробляю) - фахівець, який бере безпосередню участь у виробництві проекту, регулює (або допомагає регулювати) фінансові, адміністративні, технологічні, творчі або юридичні аспекти діяльності якого-небудь проекту.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.

Для різних видів реклами багато характеристик соціальних мереж є великою перевагою в бік вибору цих мереж в якості майданчика. Велику роль для маркетингу (також і продюсування мистецьких проектів, творчої діяльності артистів) відіграє безпосередній контакт з потенційним клієнтом або представником цільової аудиторії. Для банерної або контекстної реклами важливо, що мільйони користувачів щодня проводять багато годин за спілкуванням в Інтернет.

Маркетинг Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Контéкстна реклáма (англ. Content-targeted advertising) - принцип розміщення реклами, коли реклама орієнтується на зміст інтернет-сторінки вручну або автоматично, може бути у вигляді банера чи текстового оголошення.
Однак для того, щоб отримати більш чітке уявлення про те, як можна використовувати соціальні мережі ефективно для своїх рекламних та PR-цілей, розглянемо конкретні види соціальних мереж, у тому числі російських та зарубіжних.

Перш, ніж докладно описувати особливості тієї чи іншої платформи, звернемося до всесвітньо відомої та популярної Вікіпедії: «Соціальна мережа спрямована на побудову спільнот в Інтернеті з людей зі схожими інтересами та / або діяльністю. Зв'язок здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Спільнота - це група людей, які з будь-якої причини відчувають досить спільного між собою, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Вікіпе́дія (англ. Wikipedia, МФА: [ˌwɪkɪˈpiːdɪə]) - загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».
Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).
Також бувають соціальні мережі для пошуку не тільки людей за інтересами, а й самих об'єктів цих інтересів: веб-сайтів, прослуховування музики тощо.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
У таких мережах зазвичай використовується флоксономія» [1].

Екс-директор Всесвітньої служби ВВС Джон Туса зауважує, що «під час кризи культура і її присутність у ЗМІ стають ще більше важливими для нації» [2]. Отже, мова йде про спільноти, які вибудовуються за певними параметрами. Будь то загальний інтерес до розведення породистих собак або любов до музики групи «Нірвана». Це не має значення. Однак можна виділити деякі найбільш популярні категорії, які допоможуть нам розібратися більш детально як краще використовувати максимально всі можливості для маркетингу і продюсування.

Існують соціальні мережі загального формату, професійні соціальні мережі, соціальні мережі за інтересами та ін.

Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

До соціальних мереж загального формату можна віднести найбільшу російськомовну мережу «ВКонтакте», де людей не пов'язують спільні інтереси або певна спільна діяльність. Соціальні мережі подібного роду створені в першу чергу для комунікативних цілей, тобто для спілкування з друзями, родичами, знайомими та колегами. Люди часто викладають в мережу фотографії з відпустки або інших заходів, відеоролики, музику та багато іншого.

Відпу́стка - час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.
Таким чином, інші люди можуть легко дізнатися, як поживає той чи інший друг, не маючи часом на те можливості в «реальному житті» через відсутність часу або з інших причин. Сюди ж можна віднести мережу «Однокласники», де користувачі мають можливість знайти людей, з якими раніше вчилися. В англомовних країнах дуже популярні мережі «Facebook» і «Bebo».Професійні соціальні мережі створені виключно для спілкування серед представників певних професій. Професійні соціальні мережі дозволяють знайти співробітників або навпаки роботу, налагодити контакт з представником певної компанії, розмістити корпоративну новину чи прес-реліз і скористатися багатьма іншими можливостями.
Прес-релі́з - це документ, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ). Метою написання прес-релізу є ознайомлення ЗМІ з подією, актуальним способом вирішення суспільної проблеми, новинкою і подальше висвітлення її у найвигіднішому або важливому для організації аспекті.
Іншими словами, викласти відеоролик з дня народження було б тут недоречно, як мінімум. До найбільш популярних професійних соціальних мереж можна віднести «RB.ru», «Професіонали» і «Моє коло». За кордоном популярна мережа «LinkedIn», а також «XING».

Соціальні мережі за інтересами. Когось об'єднує музика, когось любов до природи, а когось улюблений телесеріал. Спільні інтереси або любов до конкретної діяльності породжують освіту певних соціальних мереж, де користувачі можуть поспілкуватися з однодумцями. Велике поширення мають такі мережі, як «Last.fm» і «MySpace». Якщо брати виключно англомовні, то можна виділити велику мережу для шанувальників японської мультиплікації «MyAnimeList».
Серіал - поширене та популярне явище сучасного мистецтва, яке використовується (трапляється) переважно в літературі, кіно, телебаченні та анімації; спосіб організації та побудови художніх творів, котрий полягає в тому, що твір складається з багатьох окремих частин, зазвичай відносно невеликого розміру.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Япо́нська мо́ва (яп. 日本語, にほんご, にっぽんご, ніхон-ґо, ніппон-ґоопис файлу) - мова, якою розмовляють японці, мешканці Японського архіпелагу, а також японці в еміграції. Належить до японо-рюкюської групи мов.

Бувають й інші види соціальних мереж, однак їх складніше виділити в силу не настільки великого їх розповсюдження, тому надавати велике значення ми їм не будемо. Однак необхідним тут є розгляд різних видів реклами, які можна ефективно використовувати на платформах численних соціальних мереж.Банерна та контекстна реклама. З урахуванням специфіки рекламованого товару або послуги банерну і контекстну рекламу краще розміщувати в таких мережах, де найбільш кращим чином присутній цільова аудиторія. Візьмемо конкретний приклад для наочності. Припустимо, що ми хочемо розмістити банер, який повинен рекламувати унікальний і корисний «супер-корм» для собак. Абсолютно не доцільно в такому випадку розміщувати банер у професійній соціальній мережі, наприклад.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Адже цільову аудиторію треба шукати в таких мережах, які присвячені собакам або хоча б домашнім вихованцям в цілому. Рекламувати ж послуги по створенню сайтів якраз можна на професійних мережах, так як там можуть бути потенційні замовники Тому завжди потрібно намагатися максимально чітко розуміти свою цільову аудиторію і місце її знаходження. У соціальних мережах типу «ВКонтакте» можна використовувати таргетовану рекламу, де враховуються інтереси користувачів. Важливо також відзначити, що одна тільки банерна реклама в соціальних мережах малоефективна, так як вона залишається в таких місцях практично непоміченою. При плануванні рекламної кампанії в соціальних мережах варто робити ставку на сукупності, а не сподіватися на віддачу лише від одного виду реклами.

Партизанський маркетинг. Зараз великою популярністю користується так званий партизанський маркетинг, де контакт з потенційним клієнтом встановлюється безпосередньо, за рахунок комунікативних можливостей соціальних мереж. Приватному думку люди стали довіряти значно більше, ніж рекламі або замовний статті в журналі. Тут грає роль людський фактор.

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Людський фактор у загальному визначається як сукупність основних соціальних якостей людини, які історично склалися в суспільстві. До них відносяться ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми поведінки, життєві плани, рівень знань та інформованості, характер трудових та соціальних навичок, установки та уявлення про особисто значимі елементи соціального життя - соціальну справедливість, про права і свободи людини, про громадянський обов'язок.
Тому той факт, що в таких мережах, як «ВКонтакте» можна встановити дійсно близький контакт з потенційним клієнтом або представником цільової аудиторії, є дуже великою перевагою для ефективної маркетингової роботи. Як правило, використовується профайл відмінного користувача і згодом розробляється певний імідж і зростає, тим самим, популярність: новий користувач обзаводиться друзями, бере участь у великій кількості груп, активно бере участь у цікавих обговореннях і тим самим постійно розширює коло знайомств. Щоденний моніторинг дозволяє відшукати зручні моменти для партизанського впливу на цільову аудиторію. Наприклад, в одній з груп за інтересами кілька користувачів почали порівнювати два продукти. Один з продуктів є нашим. Другий же належить конкурентам. Це і є чудова можливість для того, щоб вплинути на думку ще кількох людей. А адже надалі такий вплив може виявитися і більш масовим. Тут завжди діє правило, що думка анонімного користувача значно важливіше офіційної реклами компанії.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Анонім (від грец. anonimos - безіменний): Автор листа, повідомлення, твору, який зумисно приховує своє ім'я. Твір без зазначення імені автора.
 А отже, поки партизанська робота не розкрита, необхідно діяти активно, але акуратно. Часто подібні обговорення або інші чутливі теми для «розігріву» ініціюються штучним чином, щоб пізніше принести вигоду на користь рекламної кампанії в цілому. Іншими словами, робота в соціальних мережах носить дуже креативний характер. Завдання відрізняються нестандартністю своїх рішень, а результат деколи може перевершити будь-які очікування.

Вірусний маркетинг. При поширенні вірусних роликів, наприклад, необхідно виробляти так званий посів. Для цього існують, зрозуміло, такі спеціалізовані соціальні мережі, як «YouTube» і «RuTube». Однак посів в інших соціальних мережах, за інтересами або загального формату, в певні групи «ВКонтакте» і так далі дозволяє ефективно збільшити посів.

Додатки в соціальних мережах. У російському Інтернет особливо поширені додатки «ВКонтакте». Деякі користуються багатомільйонної популярністю. Багато компаній використовують такі можливості для просування своїх товарів або іміджу компанії. Деякі компанії навіть замовляють виготовлення власних флеш-додатків для соціальних мереж і, таким чином, залучають цільову аудиторію. Реклама такого роду дуже ефективна, проте вимагає чималих витрат. На початковому етапі становлення бізнесу не завжди можна собі дозволити витрачати такі великі суми на маркетинг.Відкритим залишається одне питання, а саме: як оцінити результати виконаної роботи і зрозуміти, наскільки ефективними були наші зусилля? Не завжди легко оцінити такі результати, особливо коли крім маркетингу в соціальних мережах використовуються інші методи. Однак кілька моментів все-таки можна виділити. Наприклад, «переманивши» конкретного клієнта на свою сторону, ефективність від виконаної роботи очевидна. Можна також підрахувати загальну кількість рекламних контактів, переходів відвідувачів з сайтів соціальних мереж на сайт Вашої компанії. Також іноді практикується відстеження передруків текстових матеріалів, опублікованих на різних сторінках мереж.
Список використаних джерел


  1. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.telekritika.ua/go_telek/2015-11-16/112644?fb_action_ids=927141177353471&fb_action_types=og.likes

  2. 10 тез про культурну журналістику від екс-очільника ВВС (назва з екрану) / ТОВ «Телекритика».
    Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
    Журналі́стика - це соціальний інститут, створений з метою забезпечення всебічного й об'єктивного інформування всіх суб'єктів суспільного життя про соціальну дійсність, що необхідне для оптимального функціонування всіх інших соціальних інститутів і суспільства в цілому як саморегульованої системи.
    – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.telekritika.ua/go_telek/2015-11-16/112644?fb_action_ids=927141177353471&fb_action_types=og.likes


Скачати 68.07 Kb.

  • Вікіпедії