Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаsokol.doc [Компанія Південних морів]

sokol.doc [Компанія Південних морів]
Сторінка29/29
Дата конвертації19.04.2017
Розмір5.37 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Мені відомо, що повідомлення у декларації недостовірних відомостей тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

« » 199 _ р, Особистий підпис

м.п.

254
Додаток 24ДОГОВІРпро обов'язкове страхування здоров'я (раптове захворювання та нещасний випадок) осіб, які подорожують по території України та за ЇЇ межами

м. Київ 4 * 200_ р.

Українська страхова компанія , надалі Страховик, в особі

Президента _, якій діє на підставі Статуту, з одно


го боку, та

надалі Представник, в особі Генерального директора

який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про викладене нижче:

і. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є представлення турфірмою

інтересів страхової компанії при страхуванні пасажирів,

(туристів) на період внутрішньодержавних і міжнародних турів, медичного страхування життя та здоров'я туристів, страхування туристів від нещасних випадків на території України та за її межами. 1. Відповідальність по страхуванню несе Українська страхова компанія

 2. Страховий платіж установлюється на підставі діючих Правил страхування згідно з чинним законодавством України і стягується з кожного застрахованого туриста.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Страховик зобов'язаний: 1. Сплачувати страхове відшкодування застрахованим згідно з Правилами страхування життя та здоров'я туристів у випадку настання страхової події.

 2. Забезпечити Представника в необхідній кількості бланками страхових полісів, Правилами страхування, тарифами та іншою необхідною інформацією.

 3. Здійснювати консультаційно-методичну допомогу щодо проведення страхування, своєчасно інформувати про всі зміни щодо умов реалізації страхових полісів.

2.2. Представник зобов'язаний:

 1. Проводити рекламу страхових послуг Страховика.

 1. Дотримуватись діючих Правил страхування, тарифів і чинного законодавства України.

 2. При страхуванні дотримуватись інтересів Страховика, не використовувати надані Страховиком можливості в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.

 3. Надавати кожній застрахованій особі страховий поліс, який є основним документом, що підтверджує факт страхування, Із зазначенням терміну його дії.

 4. При настанні страхового випадку протягом 48 год сповістити про це Страховика,

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Представник перераховує Страховику 100% зібраних страхових платежів


щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Страховик перераховує щомісячно на розрахунковий рахунок Представника


агентську винагороду в розмірі 10% від отриманих страхових платежів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невнконаннч або неналежне виконання обов'язків за цим договором сторони несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

255
Продопження додатку 24

4.2. Суперечки, що виникли між Сторонами при виконанні умов договору страху


вання, вирішуються шляхом переговорів.

4.3. Питання, з яких не було досягнуто домовленості, виносяться на розгляд


арбітражного або третейського суду з першочерговим посиланням на умови Правил,
за якими укладено договір страхування.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 1. Цей договір укладено терміном на 1 рік з подальшим продовженням за згодою сторін.

 2. Зміни та доповнення до цього договору оформлюються у письмовій формі за додатковим погодженням.

 3. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку згідно з чинним законодавством України.

Цей договір складено в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТРАХОВИК ПРЕДСТАВНИК

(підпис, П.І.П.) (підпис, П.І.П.)
200 р. « » 200 р.

256
Додаток 25На що хворіли туристи у закордонних подорожах?

Згідно зі статистичними даними Акціонерної страхової компанії «Остра-Київ» за підсумками 1998 р. було зафіксовано 547 страхових випадків, у тому числі: • амбулаторне лікування (прийом у лікаря з випискою рецептів) — 392 страхових випадки;

 • госпіталізація — 53;

 • смерть застрахованих — 2.

Суми страхових виплат коливалися від 18,5$ (гострий гнійний періодонтит) до 6543$ (репатріація).

Якщо провести порівняльний аналіз структури звертань за медичною допомогою (див. діаграму), то в 1998 р., як і в 1997 р., лідирували за частотою: 1. Гострі респіраторні захворювання (54%): тонзиліт, отит, фарингіт, синусит, гайморит; у деяких випадках захворювання ускладнювались розвитком вторинної пневмонії.

 2. На другому місці стояв травматизм (23%) (переломи, різані рани, черепно-мозкові травми, розтяг зв'язок тощо). Зимовий сезон 1998 р. характеризувався великою кількістю різних травм, отриманих при катанні на гірських лижах, у побуті, пов'язаних з коливаннями температури й ожеледицею. Розміри страхового відшкодування у кожному конкретному випадку залежали від складності травми і коливались у межах від 5 до 100% від страхової суми.
 1. Досить часто (12%) у зв'язку зі змінами в звичайному харчовому раціоні, розвивалися захворювання системи травлення, зокрема алергії, харчові отруєння, гастрити та гастроентероколіти, гострі панкреатити.

 2. Значну частку серед страхових подій становили випадки звертання до лікарів з приводу гострого зубного болю (5%).

5. Захворювання серцево-судинної системи діагностували в 4% випадків. Вони
представлені приступами стенокардії, гіпертонічними кризами, проявами серцевої не
достатності.

6, Поодинокими були такі захворювання: загострення сечокам'яної або жовчо


кам'яної хвороб, позаматкова вагітність І метрорагія, внутрІшньоутробна загибель
плоду, приступ виразкової хвороби та виразкова кровотеча, апендицит, інфаркт то
що. Незважаючи на малий відсоток вищезгаданих страхових випадків (2%), страхові
суми, сплачені за лікування вказаних захворювань, виявилися значними І становили
1/3 від загальної суми страхових виплат.

Псгі\№яяьнуї& шталта покаже, що застраховані ч^рксїй частіше почали звертатжя за медичною допомогою за кордоном, навіть при досить легких недугах, замість того, щоб займатися самолікуванням, як це було раніше, тобто ступінь довіри до страхового поліса став поступово зростати.Структура захворювань туристів у подорожах за кордон у 1998 р.

Шлунково-кишкові Гострий Серцево-судинні

захворювання зубний біль захворювання257

Простудні захворювання 54%
Продовження додатку 25

На що хворіли туристи влітку 1999 р.?

Кількість страхових випадків 384, у тому числі:

 • амбулаторне лікування (прийом у лікаря з випискою та оплатою призначених медикаментів) — 330 страхових випадків (6 у результаті форс-мажорннх обставин);

 • госпіталізація — 52 страхові випадки (у 15 випадках застраховані за медичними показниками проходили реабілітаційне лікування в клініках м. Києва та України після повернення з-за кордону);

 • смерть застрахованих — 2 випадки.

Сума страхових виплат за вказаний період становила 49 520,8 $ США І 16662 грн, у т. ч.:

 • по лінії міжнародних асистансів — 34 776,07 $ США;

 • сплачено в офісі АСК «Остра-Київ» згідно пред'явлених документів 9 094,73 $ США;

 • виплати додаткової матеріальної компенсації за фактом нещасного випадку ^-5 650 $ США;

 • оплата комплексу реабілітаційних заходів— 16 662,15 грн (у т. ч. — оплата медикаментів на суму 4 586,7 грн).

Середня сума страхової виплати на кожного застрахованого, який звернувся аа медичною допомогою за кордоном, становила 128,96 $ США при середній вартості поліса у подорожі на два тижні 8 $ США.

Структура захворюваності:

Аналіз структури захворюваності показав, що в сезоні 1999 р., як І в попередньому, на першому місці за частотою звертань стоять простудні захворювання (45%), такі чк тонзиліт, бронхіт, отит, фарингіт, синусит, гайморит.

Друге місце за частотою звертань займає травматизм (20%), причому в цьому сезоні почастішали випадки травматизму внаслідок дорожньо-транспортних аварій. Досить часто застраховані звертались з приводу Інфекційних (9%), шлунково-кишкових (9%) та алергічних захворювань (5%). Кількість серцево-судинних захворювати, порівняно з попереднім роком залишилась на тому ж рівні (4%).


258


Структура захворювань туристів улітку 1999 р.


Додаток 26

Інструкція щодо оформлення полісів чАКВ Гарант*- для тих, хто виїздить за кордон

Увага! Особи до 1 року та старші 75 років не страхуються.

 1. Один поліс може бути оформлено на одну або більше осіб, але не більше 4.

 2. Заповнення поліса:

1-й рядок: Страхувальник (Застрахований) — може бути вписана тільки особа старша 16 років. Вписується її прізвище та ім'я згідно закордонного паспорта й номер паспорта. У графі Вік зазначається повна кількість років на день купівлі поліса. Якщо до поліса будуть вписуватись тільки особи до 16-ти, то до цієї графи вписується прізвище та ім'я з громадянського паспорта дорослої людини, яка купує поліс. При цьому слово «Застрахований» закреслюється, а в графах Страхова премія (Роїісу ЬоШег ргешіиш) і Вік ставиться прочерк.

2-й рядок: Вказується місцезнаходження Й контактний телефон Страхувальника для подання термінової інформації; далі вписується страхова сума на одну людину по страхуванню медичних та інших витрат (у $ США). Якщо передбачене страхування від нещасного випадку, то в наступній графі записується страхова сума по нещасному випадку на одну людину (в гривнях), якщо ні — ставиться прочерк.

3-й рядок: Хрестиком позначається вибрана програма страхування А, В, С, ^ або ВизІпезз сага. Також хрестиком позначається Зона. Зона І — увесь світ, за винятком Австралії, Канади, США, Японії. Зона II — увесь світ, включаючи ці країни.

Якщо до поліса включено дітей до 16 років, або поліс видається на осіб, які подорожують у групі понад 15 осіб, то для таких застрахованих тариф зменшується на 20% — відповідно ставиться хрестик у графі Пільгове страхування.

Якщо застраховані виїздять на роботу або відпочинок, пов'язаний з небезпечними видами спорту, застосовується надбавка до премії 50% і ставиться хрестик у відповідній графі Група ризику. Для осіб від 60 до 75 років застосовується надбавка 100% з відповідною позначкою в графі Група ризику. Далі вноситься дата початку страхування, а в наступній графі — кількість днів дії страхового поліса.

До 4-ї, 5-ї та 6-ї граф вписуються прізвища та імена із закордонних паспортів Застрахованих, відповідно номерів паспортів, вік Застрахованих, страхова премія за кожного по страхуванню медичних та інших витрат. Загальна премія по медичних витратах за всіх осіб, застрахованих даним полісом, вказується у графі Страхова премія, всього. У графі Нещасний випадок вказується загальна премія за всіх Застрахованих по страхуванню від нещасного випадку, в разі відсутності такого — ставиться прочерк. У графі Всього вказується загальна сума премій, отриманих по страхуванню медичних та інших витрат плюс по страхуванню від нещасного випадку.7-й рядок: У першій графі розписується особа, вказана як Страхувальник, у другій графі ставиться та скріплюється печаткою підпис агента страхової компанії. Далі ставиться дата заповнення поліса.

Після заповнення поліса його перший корінець відривається та передається до страхової компанії.259
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Айгистова О. В., Забаев Ю. В., Сеселкин А. И. Введение в бизнес тур-оперейтинга. - М.: РМАТ, 1996. - 103 с.

 2. Биржаков М. Б. Введение в туризм. — СПб.; Издательский Торговий Дом «Герда», 1999. - 192 с.

 3. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничньїй и туристический бизнес. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — 348 с.

 4. Воронкова Л. П. История туризма. — Москва — Воронеж: «МОДЗК», 2001. - 303 с.
 1. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие. - М: Нолидж, 1996. - 312 с.

 2. Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002-2010 рр.

 3. Емельянов Б. В. Зкскурсоведение. — М.: Советский спорт, 2000. — 224 с.

 4. Емельянов Б. В. Зкскурсоведение: В 3 ч. — М.: ЦРИБ «Турист», 1992. - Ч. 1. - 121 с; Ч. 2. - 89 с; Ч. 3. - 87 с.

 5. Ефрємова М. В. Основи технологии туристского бизнеса: Учебное пособие. - М.: Ось-89, 1999. - 192 с.
 1. ЗабалдІна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства. — К.: Музична Україна, 2002. - С. 127, 195.

 2. Зорин И., Квартальнов В. Толковьій словарь туристских терминов. — Москва—Афиньї: 1994. — 407 с.

 3. ИсмаевД. К, Маркетинг иностранного туризма в Российской Федера-ции. Теория и практика деятельности туристских фирм: Учебное пособие. — М.: Мастерство, 2002. - 192 с.

 4. Исмаев Д. К. Работа туристской фирмн по организации зарубежньїх поездок: Учебное пособие. — М.: НОУ «ЛУЧ», 1996. — 136 с.

 5. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. — Чернівці: Книги — XXI, 2003. — 300 с.

15 Любіцева О. О. Методика розробки турів: Навчальний посібник. — К.: Альтерпрес, 2003. — 104 с.

 1. Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. — М.: Финансьі и статистика, 2002. — 144 с.

 2. Маринин М. М., Сенин В. С Хорошилов А. В. Туристские формальности: Учебное пособие для вузов. — М.: 1995. — 66 с.

 3. Михайлічешо Г, І. Практика організації туристичних подорожей. — К.: ВЦ КНТЕУ, 2003. - 155 с.
 1. Немоляева М. 3., Ходорков Л. Ф. Международний туризм: вчера, сегодня, завтра. — М.: Международньїе отношения, 1985. — 174 с.

 2. Организация туризма: Учебное пособие / Под ред. Н. Кабушкина. — Минск: Новое знание, 2003. — 632 с.

 3. Зоршш Г. И., Ильина Е. Я., Мошняга Е. В. Основи туристской деятельности: Учебнчк / Под ред. Е. Н. Ильина. — М.: Советский спорт, 2000. — 200 с.

260
22. Правова база України з питань в'їзду та виїзду громадян // Збірник
законодавчих та нормативних, актів / Упоряд. М. І. Камлик. — К.: Атіка,
2003. - 224 с.

 1. Сапрунова В. Туризм. Зволюция, структура, маркетинг. — М.: «Ось-89», 1997. - 160 с."

 2. Сокол Т. Г. Характеристика структури туристичної галузі СРСР у 70-80-х рр. XX ст. //Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. 1. — Ч. II. — К.: КМ-Трейдінг, 1998. - С. 230-250.

 3. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник. — К.: Музична Україна, 2002. — 256 с.

 4. Сокол Т. Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. — К.; Ред Лайн, 1999. - 77 с.

 1. Соколова М. В. История туризма. — М.: Мастерство, 2002. — 352 с.

 2. Туризм в Україні // Статистичний бюлетень. — К.: Держінфотур,

2001. - 44 с.

29. Туризм в Україні // Статистичний бюлетень. — К.: Держінфотур,

2002. - 44 с.

30. Туризм в Україні // Статистичний бюлетень. — К.: Держінфотур,

2003. - 40 с.


 1. Туризм в Україні — 2004; Статистичний бюлетень. — К.: Держтурад-міністрація, 2005. — 49 с.

 2. Туристична діяльність: Нормативна база / Роїна О. М. — К.: КНТ, 2005. - 448 с.

 3. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международнне туристские организации: Справочник. — М.: Международньїе отношения, 1990. — 287 с.

 4. Федорчепко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні. — К.: Вища школа, 2002. - 195 с.

 5. Чудновский А. Д., Жукова М. А. Менеджмент туризма: Учебник. — М.: Финансн и статистика, 2002. — 288 с.

36. Шаповал Г. Ф. История туризма. — Минск: ИП Зкоперснектива,
1999. - 303 с.
ЗМІСТ

Передмова З

Розділ 1 Історія розвитку світового туризму 1. Періодизація історії туризму 5

 2. Подорожі та мандрівки в епоху стародавнього світу 6

 3. Подорожі епохи середньовіччя 9

 4. Подорожі й туризм у ХУІІ-ХУШ ст 15

 5. Туризм XIX — початку XX ст 18

 6. Сучасний світовий туризм 23

 7. Міжнародне туристичне співробітництво 31

 8. Світові туристичні регіони 34

Контрольні запитання та завдання 38

Розділ 2 Історія туризму в Україні 1. Мандрівництво як джерело зародження туризму в Україні ... 39

 1. Український туризм у ХїХ — першій половині XX ст. Зародження організованих форм 41

 1. Туризм в Україні в 70-80-ті роки XX ст 47

 2. Туризм в Україні на сучасному етапі 59

Контрольні запитання та завдання 66

Розділ З Теорія туристичної діяльності3.1. Культурно-історичне та соціально-економічне значення

туризму в розвитку суспільства 67 1. Основні теоретичні поняття та їх визначення 75

 2. Функції туризму в суспільстві 82

 3. Умови та фактори розвитку туризму 84

 4. Туризм І сфера послуг 86

 5. Правові засади діяльності туристичних організацій 90

Контрольні запитання та завдання 98

Розділ 4 Форми та види туристичної діяльності 1. Форми та види туризму 99

 2. Види маршрутів і турів 110

 3. Програми перебування туристів 112

Контрольні запитання та завдання 117

262
Розділ 5 Професійна діяльність у туристичній галузі 1. Агент по організації туризму цо,

 2. Екскурсовод і тід-перекладач 121

 3. Менеджер туризму 122

 4. Професійна етика в туристичній діяльності 126

Контрольні запитання та завдання 138

Розділ 6 Основи туроперейтінгу 1. Організація роботи туристичної фірми 139

 2. Технологія організації туристичної подорожі 144

 3. Договірні стосунки в туризмі 153

 4. Туристичні документи 160

 5. Туристичні формальності 162

Контрольні запитання та завдання, 167

Розділ 7 Основи екскурсознавства 1. Екскурсія як вид туристичної діяльності 169

 2. Класифікація екскурсій 173

 3. Методика створення екскурсії 174

 4. Методика проведення екскурсії 180

 5. Техніка проведення екскурсії 182

 6. Майстерність екскурсовода 184

Контрольні запитання та завдання 186

Розділ 8 Безпека туристичних подорожей8.1. Безпека туристичних подорожей як умова їх організіції

та здійснення 187 1. Фактори ризику в туризмі 189

 2. Туризм І довкілля 190

 3. Права та обов'язки туристів 194

 4. Претензійна робота в туризмі 200

 5. Страхування в туризмі 208

Контрольні запитання та завдання 212

Додатки 213

Список літератури 260
Навчальне видання

Сокол Тетяна Георгіївна

Основи туристичної діяльності

Підручник За редакцією доктора педагогічних наук В. Ф. Орлова

Завідувач редакції 3. Іваненко

Редактор її. Ромко

Художній редактор О. Здор

Комп'ютерна верстка Л. Мигаль

Технічний редактор /. Селезпьова

Коректори В. Коцюбинська, Н. Комар

Підписано до друку 11.04.2006.

Формат 60x90/16. Гарнітура Петербург.

Друк офс. Папір офс. Ум. друк. арк. 16,5.

Обл.-вид. арк. 21,18. Тираж 2000 прим.

Зам. №6111

Видавництво «Грамота» Кловський узвіз, 8, м. Київ, 01021

тел./факс: (044) 253-98-04, тел.: 253-90-17, 253-92-64 Е-таі1: £гато1а@икгро5г..пег

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 341 від 21.02.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів видавництва «Грамота»

у ДЕ «Державна картографічна фабрика».вул. 600-річчя, 19, м. Вінниця, 21100.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 869 від 26.03.2002 р.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29