Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпеціальність 05010105 “комп’ютерний еколого економічний моніторинг”

Скачати 440.07 Kb.

Спеціальність 05010105 “комп’ютерний еколого економічний моніторинг”
Скачати 440.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір440.07 Kb.
  1   2

Спеціальність 7.05010105

“КОМП’ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО - ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ”Галузь знань: 0501 “Інформатика та обчислювальна

техніка”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: інженер із застосування комп’ютерів

Узагальнений об’єкт діяльності: комп’ютерні системи еколого -

економічного моніторингуПерша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1,5 року

Форми навчання: денна, заочна
Вимоги до професійного відбору вступників

Попередній рівень освіти або професійної підготовки: бакалавр.

Професі́йний відбі́р (профвідбір) - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обов'язків.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або професійну підготовку встановленого зразка.


Фахівець підготовлений до роботи на промислових підприємствах, у комп'ютерних центрах, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних, банківських установах, установах Міністерства промисловості за такими видами економічної діяльності:

  • консультації з питань інформатизації;
    Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


  • створення програмного забезпечення;

  • оброблення даних;

  • робота з базами даних;

  • технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки.

Фахівець здатний виконувати професійну роботу інженера з програмного забезпечення комп'ютерів і може займати первинну посаду інженер - програміст без вимог до стажу роботи.
Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Геометричне та графічне моделювання**

216

11,4%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

2

Моніторинг і методи контролю довкілля

189

10%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

3

Основи теорії управління екологічними системами

189

10%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

4

Відновлювальні джерела енергії**

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

5

Еколого - економічна оптимізація виробництва

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

6

Імітаційне моделювання екологічних процесів

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

7

Комп'ютерні технології в сучасній економіці

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

8

Методи прийняття технічних рішень

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

9

Проектування систем з розподіленими базами даних

162

8,6%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

10

Засоби захисту інформації**

108

5,7%

Комп’ютерного еколого - економічного моніторингу

11

Маркетинг

54

2,9%

Маркетингу

12

Охорона праці в галузі

54

2,8%

Соціальної безпеки

13

Правове регулювання підприємницької діяльності

54

2,8%

Господарського права

14

Цивільна оборона

54

2,8%

Соціальної безпеки
Всього

1 890

100,0%
** – дисципліни за вибором студента
Перелік дисциплін, практик, блоків змістовних модулів, змістовних модулів, що входять до них, та вмінь, які вони забезпечують
І. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Проблеми та засоби захисту інформації:

1.1. Проблеми захисту інформації:

1.1.1. Визначати методи захисту інформації на основі аналізу факторів інформації, що захищається (обсяг, мета, ступінь захисту), використовуючи методику добору алгоритмів захисту.1.2. Технічні та програмні засоби захисту інформації:

1.2.1.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Розробляти та використовувати апаратно - програмні засоби захисту інформації на основі аналізу факторів інформації, що захищається, за допомогою комп'ютерних інструментальних засобів.Методи криптографії:

1.3. Симетричні криптосистеми:

1.3.1. Розробляти програмні засоби захисту інформації на основі аналізу факторів, що захищається, використовуючи алгоритми симетричної криптографії, за допомогою комп'ютерних інструментальних засобів.1.4. Асиметричні криптосистеми:

1.4.1. Розробляти програмні засоби захисту інформації на основі аналізу факторів, що захищається, використовуючи алгоритми асиметричної криптографії за допомогою комп'ютерних інструментальних засобів.


ІІ. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ДОВКІЛЛЯ

Загальні питання систем управління навколишнім середовищем:

2.1.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Основні поняття ДСТУ ISO 14001 - 97:

2.1.1. Аналізувати систему управління навколишнім середовищем у регіоні для встановлення її відповідності державним стандартам щодо складу, опису елементів та настанов до їх застосування на підставі характеристик системи управління.2.2. Вимоги до систем управління навколишнім природним середовищем та екологічна політика:

2.2.1. Створювати проект системи управління навколишнім середовищем регіону за вимоги забезпечення ефективної екологічної політики на підставі аналізу показників стану довкілля з використанням державних стандартів щодо структури та складу систем управління довкіллям.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Систе́ма екологі́чного управлі́ння - сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики.Системи екологічного менеджменту:

2.3. Запровадження та функціонування систем екологічного менеджменту:

2.3.1. Організовувати ефективне функціонування системи екологічного менеджменту на основі планів екологічної діяльності, використовуючи наявні ресурси та відповідні законодавчі акти.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.Співвідношення екологічного та енергетичного менеджменту:

2.4. Система енергетичного менеджменту та зв'язок між природоохоронними й енергозберігаючими заходами:

2.4.1. Організовувати ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту на основі засад енергетичного менеджменту з урахуванням зв'язків між природоохоронними та енергозберігаючими заходами, використовуючи відповідні законодавчі та нормативні акти.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.2.5. Процедури енергетичного аудиту та енергоменеджменту, які доцільно використовувати під час проведення екологічного аудиту:

2.5.1. Здійснювати процедури енергоаудиту та енергоменеджменту (аналіз питомого енергоспоживання, аналіз економічного становища підприємства) на основі досліджених характеристик виробничої діяльності, використовуючи відповідні методики із застосуванням інформаційних технологій.

Екологі́чний ауд́ит - визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів навколишнього середовища (літосфери та мінерально-сировинних ресурсів; геофізичних полів Землі і Космосу) та їх впливу на довкілля і здоров'я людей; геоморфосфери (рельєфу) та небезпечних ендо- та екзогеодинамічних процесів, руйнуючих літосферу і перетворюючих рельєф; поверхневої та підземної гідросфери і водних ресурсів; атмосфери і кліматичних ресурсів; фіто- та зоосфер і біологічних ресурсів; демосфери та стану здоров'я населення у зв'язку з екологічними чинниками; техносфери та її впливу на всі попередні компоненти природних екосистем).
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.ІІІ. ГЛОБАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Основи мови Java:

3.1.
Java (вимовляється Джава; інколи - Ява) - об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java. З 2009 року мовою займається компанія «Oracle», яка того року придбала «Sun Microsystems».
Основні принципи функціонування Java:

3.1.1. На основі даних про об’єкт комп'ютеризації розробляти прикладні програми мовою Java, використовуючи базові засоби мови в автоматизованому інструментальному середовищі.3.2. Основні інструментальні засоби мови Java:

3.2.1. На основі даних про об’єкт комп'ютеризації розробляти прикладні програми мовою Java, використовуючи спеціалізовані інструментальні засоби (інтерфейси, пакети, потоки) в автоматизованому інструментальному середовищі розробки програм.3.3. Графічний інтерфейс мови Java:

3.3.1.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.
На основі даних про об’єкт комп'ютеризації розробляти прикладні програми з візуалізацією графічних об’єктів та анімацією, використовуючи графічний інтерфейс мови Java в автоматизованому інструментальному середовищі.Програмування прикладних задач у глобальних мережах мовою Java:

3.4.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Засоби Java для створення мережевих з’єднань:

3.4.1. На основі даних про об’єкт комп'ютеризації розробляти мережеві прикладні програми з використанням мережевих засобів мови Java різних специфікацій в автоматизованому інструментальному середовищі розробки програм.3.5. Обробка даних на Web - сервері з використанням Java:

3.5.1. Розробляти додатки до Web - серверів для обробки даних із використанням технології сервлетів та технології розподілених транзакцій в автоматизованому інструментальному середовищі.Протоколи, стандарти та апаратне забезпечення глобальних комп’ютерних мереж:

3.6.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Технології функціонування глобальних комп’ютерних мереж:

3.6.1. Розробляти мережеві прикладні програми, що функціонують у мережах, побудованих за різними стандартами, використовуючи документацію на стандарти та відповідні інструментальні засоби в автоматизованому інструментальному середовищі розробки програм.3.7. Міжмережева взаємодія:

3.7.1. Розробляти прикладні програми, які забезпечують міжмережеву взаємодію, використовуючи відповідні засоби мови Java (мости, маршрутизатори, протоколи та алгоритми маршрутизації) в автоматизованому інструментальному середовищі.ІV. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

Проектування структури інформаційних систем із розподіленими базами даних:

4.1. Моделювання інформаційних систем із розподіленими БД:

4.1.1. Визначати склад основних сутностей, основних відношень та UML - діаграм предметної області, використовуючи нормативні документи, за допомогою інструментальних засобів моделювання інформаційних систем.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

4.1.2. Будувати UML - діаграми для представлення статичних аспектів (структури) інформаційної системи за допомогою інструментальних засобів моделювання інформаційних систем.

4.1.3. Будувати UML - діаграми для представлення динамічних аспектів (поведінки) інформаційної системи за допомогою інструментальних засобів моделювання інформаційних систем.4.2. Загальна структура розподілених БД:

4.2.1. Формувати структуру розподіленої БД, аналізуючи інформаційні потоки за допомогою відповідних інструментальних засобів.Використання COM - технології для організації взаємодії між Windows - додатками:

4.3. Основи COM - технології. Сервери автоматизації:

4.3.1. Розробляти систему клієнт - сервер для надання клієнту визначеного кола функцій з боку сервера на основі базового інтерфейсу COM - технології.

4.3.2. Розробляти систему клієнт - сервер для надання клієнту визначеного кола функцій з боку сервера на основі інтерфейсу автоматизації.

4.4. Інтерфейси зворотного зв’язку в COM - технології:

4.4.1. Розробляти систему клієнт - сервер, що надає можливість обміну інформаційними послугами між клієнтом та сервером на основі інтерфейсу зворотного зв’язку COM - технології.Проектування Windows - додатків для підтримки розподілених БД:

4.5. Проектування та розробка дволанкової архітектури клієнт - сервер:

4.5.1. Проектувати систему клієнт - сервер доступу до розподілених баз даних на засадах дволанкової архітектури, використовуючи наявні бази даних та відповідні інструментальні засоби.4.6. Проектування триланкової архітектури клієнт - сервер:

4.6.1. Проектувати систему клієнт - сервер доступу до розподілених баз даних на засадах триланкової архітектури, використовуючи наявні бази даних та відповідні інструментальні засоби.

4.6.2. Проектувати функціональність сервера додатків у триланковій архітектурі для авторизації клієнта та реалізації доступу до інформації в розподілених БД.

Інструментальні засоби розробки систем із розподіленими БД:

4.7. Принципи функціонування та використання технології Data Snap:

4.7.1. Розробляти компоненти триланкової архітектури доступу до розподілених БД, використовуючи інструментальні засоби технології Data Snap.4.8. Принципи функціонування та використання технології ADO:

4.8.1. Розробляти компоненти триланкової архітектури доступу до розподілених БД, використовуючи інструментальні засоби технології ADO.4.9. Принципи функціонування та використання технології CORBA:

4.9.1. Розробляти компоненти триланкової архітектури доступу до розподілених БД, використовуючи інструментальні засоби технології CORBA.V. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Основи математичного та імітаційного моделювання в екології:

5.1. Побудова математичної моделі екологічного стану:

5.1.1.

Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Будувати математичні моделі екологічних процесів на основі їх характеристик та показників забруднення довкілля і параметрів довкілля, використовуючи засоби моделювання із застосуванням комп'ютерних технологій.5.2. Засоби моделювання екологічних процесів (детерміноване, ймовірнісне, гармонійний аналіз):

5.2.1. Обирати метод моделювання екологічних процесів (детерміноване моделювання, ймовірнісне моделювання, моделювання на базі гармонійного аналізу та інше) залежно від характеристик процесів в умовах комп'ютерного моделювання.Технології імітаційного моделювання:

5.3. Мови моделювання (GPSS, SIMULA):

5.3.1. Будувати імітаційні моделі екологічних процесів на основі характеристик та параметрів середовища, використовуючи мови моделювання GPSS, SIMULA та інші в умовах комп'ютерного моделювання.

Модель (в широкому значенні) - образ (в тому числі умовний - зображення, опис, схема, креслення, графік, план, мапа) або прообраз (зразок) якогось об'єкту або системи об'єктів, що застосовується за певних умов як їх «замінник».

5.3.2. Виконувати процедуру імітаційного моделювання для отримання оцінки і прогнозу розвитку екологічної ситуації на основі параметрів обраної імітаційної моделі за відповідною методикою проведення експериментів, використовуючи комп'ютерні технології.

5.4. Моделювання в середовищі:

5.4.1. Проводити імітаційне моделювання екологічних процесів на основі характеристик та параметрів середовища, використовуючи інструментальні засоби системи Matlab, Excel, GPSS в умовах комп'ютерного моделювання.VІ. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Біржові та позабіржові інформаційні системи фондового ринку:

6.1. Інформаційні системи біржової та позабіржової торгівлі:

6.1.1. Розробляти системи обліку біржової та позабіржової торгівлі, аналізуючи біржові процеси, використовуючи комп’ютерні технології розробки програмних продуктів.Економічний та фінансовий аналіз діяльності підприємства:

6.2. АРМи операторів банків та інвестиційних компаній:

6.2.1. Розробляти АРМи операторів банків для обробки банківських документів, аналізуючи процедуру виконання банківських операцій, використовуючи комп’ютерні технології розробки програмних продуктів.6.3. Комп’ютерний аналіз господарської діяльності із застосуванням економіко - математичних методів:

6.3.1.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.
Ана́ліз господа́рської дія́льності - комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників.
Проводити комп’ютерний аналіз фінансово - економічних розрахунків та показників діяльності підприємства із застосуванням економіко - математичних методів фінансового аналізу для виявлення змін стану об’єкта у просторово - часовому розрізі.6.4. Аналіз матеріальних і фінансових потоків підприємства:

6.4.1. Розробляти програми аналізу та обліку матеріальних і фінансових потоків підприємства, аналізуючи відповідні документи, застосовуючи комп’ютерні технології розробки програмних продуктів.Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку:

6.5.
Виділя́ють 3 основні́ систе́ми бухга́лтерського о́бліку: Англо-Американська (демократична) - характерна для країн на які мають вплив США (Канада, Велика Британія). Континентальна - належать Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Португалія, Росія, Україна.
Системи детермінованої та стохастичної оцінки результатів господарської діяльності:

6.5.1. Проводити комп’ютерний аналіз фінансово - економічних розрахунків та показників діяльності підприємства із застосуванням детермінованих та стохастичних методів фінансового аналізу для виявлення змін стану об’єкта у просторово - часовому розрізі.6.6. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку:

6.6.1.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Розробляти комп’ютерні системи бухгалтерського обліку, використовуючи законодавчі акти про організацію бухгалтерського обліку, застосовуючи комп’ютерні технології.6.7. Розрахункові бухгалтерські комп’ютерні системи (дивіденди, амортизація, зарплата):

6.7.1. Розробляти розрахункові бухгалтерські комп’ютерні системи для розрахунку дивідендів, амортизації обладнання, зарплати і т.ін., використовуючи статутні документи підприємства та відповідні законодавчі акти, застосовуючи комп’ютерні технології.VІІ. ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
  1   2


Скачати 440.07 Kb.