Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпеціальність 05010201 "обслуговування комп'ютерних систем І мереж"

Скачати 138.58 Kb.

Спеціальність 05010201 "обслуговування комп'ютерних систем І мереж"
Скачати 138.58 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір138.58 Kb.
  1   2

Спеціальність 5.05010201

"ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ"Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 050102 Комп’ютерна інженерія

Освітньо - кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Кваліфікація: Технік з обчислювальної техніки

Предметна галузь діяльності: виконання спеціальних робіт, пов’язаних із

проектуванням апаратної частини комп'ютерних систем

і комп'ютерних мереж, а також як системного, так і

прикладного програмного забезпеченняОсвіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки;
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

на базі базової загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців.Форма навчання: денна

В усіх галузях науки, освіти, промислового виробництва і в домашньому побуті відбулися глибокі зміни, пов’язані з розвитком найновіших сучасних технологій. Ера інформації скорочує дистанції, стискує час і розширює доступ до різноманітних областей знань. Не прийняти можливостей, що пропонує інформаційна революція означає повернутися спиною до майбутнього і до життєво важливих потоків інформації, які складають живлячу силу часу.

Інформаці́йна револю́ція (англ. Information Revolution) - метафора, яка відображає революційний вплив інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства в останній чверті ХХ сторіччя. Це явище інтегрує ефекти попередніх революційних винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації, що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.

Із розвитком людства постійно збільшується обсяг інформації, а отже і потреба в опрацюванні, збереженні та передачі інформації. Значне полегшення при передачі інформації прийшло до людства при створенні комп'ютерних мереж. Вони були створені для інтенсифікації обміну інформацією між комп'ютерами.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

На даний час існує дуже багато прикладних програм для роботи як із локальними, так і з глобальними мережами. Вони створені таким чином, що простому користувачу дуже просто працювати з мережею, не вникаючи у принципи її функціонування.

При зростанні застосування комп'ютерних мереж у різних галузях людської діяльності виникло питання про їхнє технічне обслуговування.

Технік з обчислювальної техніки готується до роботи в галузях технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки, діяльності у сфері інформатизації; виробництва електричного та електронного устаткування; виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації; надання консультацій з питань інформатизації, щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів;

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
тиражування комп’ютерних програм та іншого комп’ютерного забезпечення.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем вимагає від випускників спеціальності вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп'ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп'ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.
Студенти цієї спеціальності вивчають:


 • структуру, принципи роботи комп'ютерів та периферійного обладнання;

 • побудову комп'ютерних мереж;

 • сучасні засоби передачі та обробки інформації;
  Електрична схема Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


 • методи ремонту, налагодження та обслуговування комп'ютерних систем;

 • програмування та алгоритмічні мови;
  Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ


 • основи системного програмування та програмного забезпечення;

 • бази даних;

 • комп'ютерну графіку;

 • технічні та економічні аспекти комп'ютеризації;

 • сучасну стратегію менеджменту та маркетингу.


Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Арифметико-логічні основи ЕОМ;

 • Програмне забезпечення;

 • Мікро-схемотехніка;

 • Програмування та алгоритмічні мови;

 • Охорона праці;

 • Периферійні пристрої;

 • Комп’ютерні мережі;

 • Електрорадіовимірювання;

 • Системне програмування;

 • Мікропроцесорні системи;

 • Технічне обслуговування ЕОМ;

 • Архітектура ЕОМ;

 • Економіка та планування виробництва.Кваліфікаційні вимоги до випускників спеціальності
Технік з обчислювальної техніки повинен знати:

• основні параметри та статичні характеристики транзисторів, параметри імпульсних сигналів, електронні схеми підсилювачів, імпульсних пристроїв, генераторів імпульсів;

• принцип роботи основних функціональних вузлів (підсилювачів, генераторів, імпульсних пристроїв і т.п.);

• основні параметри, характеристики широко розповсюджених комбінаційних та послідовнісних типових елементів;

• схеми, принцип роботи основних функціональних вузлів (тригерів, регістрів, лічильників, шифраторів ...);

• схеми та принцип роботи цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП), аналого-цифрових перетворювачів (АЦП);

• принцип роботи контролерів та їх програмування;

• загальну класифікацію програмного забезпечення;

• функції і значення системного та прикладного програмного забезпечення;

Ана́лого-цифрови́й перетво́рювач, АЦП (англ. Analog-to-digital converter, ADC) - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал), який кількісно характеризує амплітуду вхідного сигналу.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

• поняття операційної системи та операційної оболонки;

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

основні типи файлових систем, їхні особливості;

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.

• використання реєстру та службові програми ОС Windows;

• внутрішні особливості операційних систем;

• поняття драйвера та принципи їх функціонування, поняття утиліти та їх класифікацію;

• принцип дії програм – антивірусів, архіваторiв;

тестові програми для Windows;

• принципи роботи у MS Word; PowerPoint; MS Excel; MS ACCESS;

• характеристику графічних пакетів та напрямки розвитку комп'ютерної графіки, види комп'ютерної графіки, формати графічних файлів;

• операції роботи із графічними файлами у графічному редакторі CorelDraw;

• засоби роботи у P-CAD;

• радіоелектронні прилади та їхнє призначення;

• вимоги, які пред'являються до електрорадіоапаратури з технічної та електричної надійності;

• режим роботи ЕОМ;

• структуру, принципи роботи ПЕОМ ІВМ РС;

• структуру та особливості сучасних операційних систем;

• загальні відомості про сервісне програмне забезпечення, його призначення;

• загальні відомості i основнi поняття операційної системи Windows;

• правила роботи з дисками, папками та файлами;

• • принципи роботи з локальною мережею та глобальною мережею Internet;

правила використання iнформацiйно-пошукових служб та роботи в мережi Internet;

• фізичні процеси, що відбуваються в електронних пристроях;

• принцип роботи електронних пристроїв;

Електроніка Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
базових схем мікроелектроніки;

• нові напрямки мікроелектроніки;

• закони постійного та змінного струмів;

• методи аналізу електричних кіл, будову та принцип дії;

• властивості і сферу застосування

  1   2


Скачати 138.58 Kb.