Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСпособи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську

Скачати 132.6 Kb.

Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську
Скачати 132.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір132.6 Kb.
  1   2

Ольга Блашків, Любов Ковальчук

(Тернопіль)

УДК 81’373.7:81’253=161.2 811.111

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Анотація

У статті досліджено основні способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську мову;
Ковальчу́к - поширене українське, польське (пол.
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
Kowalczuk) та білоруське прізвище, походить від слова коваль. Займає восьме місце в Україні за розповсюдженістю.
Фразеологія (від грецького phrasis - вираження, logos - вчення) - розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
виявлено, що відтворення фразеологізмів першотвору в перекладі здійснюється різними способами, виходячи із тієї ролі, яку вони відіграють, та враховуючи контекст, а також ідіому в кожному конкретному випадку; велика кількість фразеологізмів містить в собі власні назви і власні імена.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Вла́сні на́зви, або оніми - індивідуальні найменування окремих одиничних об'єктів.
Вибір адекватних шляхів перекладу зумовлюється походженням, функціонуванням та структурною будовою фразеологічних одиниць, що розглядаються у нерозривній єдності з їх стилістичними особливостями. Доведено, що однією з помилок перекладу фразеологічних одиниць є сприйняття фразеологізму у мові першотвору як вільного словосполучення із самостійним, прямим значенням слів-компонентів, що входять до його складу. Попри досить велику кількість відповідних лексикографічних джерел прослідковується недостатня база перекладацьких відповідників компаративної фразеології української та англійської мов, що ускладнює роботу викладачів іноземної мови та перекладачів. Перспективним видається подальше складання словників-довідників, методичних розробок та навчальних посібників з фразеології.
Лексикографія (від грец. λεξικογραφία та грец. λεξικόν - словник і грец. γράφω - пишу), словникарство - розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Відповідно до цього виділяють практичну й теоретичну лексикографію.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.
Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.


Ключові слова: способи перекладу, проблема перекладу, фразеологізми, фразеологічні одиниці, фразеологічний еквівалент, фразеологічний аналог.

Постановка проблеми. Англійська мова має тисячолітню історію.
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).
За цей час у ній накопичилася велика кількість фразеологічних висловів, які люди визнали вдалими та влучними. Як в англійській, так і в українській мові існує велика кількість фразеологічних одиниць, які мають яскраве національне та емоційно-експресивне забарвлення і перекладаються на українську мову шляхом підбору адекватного еквівалента.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Актуальність нашого дослідження полягає в необхідності повного виявлення та всебічного вивчення способів перекладацьких трансформацій, використовуваних у перекладі фразеологізмів для досягнення адекватності. У процесі перекладу часто виявляється неможливим використати відповідність слів та словосполучень, які нам дає словник. У таких випадках звертаємося до трансформаційного перекладу, що полягає в перетворенні внутрішньої форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні для адекватної передачі змісту висловлювання. Саме такі труднощі є причиною виникнення проблем, які, незважаючи на інтенсивність досліджень у фразеології, викликають постійний інтерес мовознавців.

Мовозна́вець - фахівець із мовознавства (лінгвістики). Синонімічна назва - лінгві́ст.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Таким чином, актуальність даної теми зумовлена практичними труднощами, з якими зустрічаємось, перекладаючи англомовний матеріал з використанням фразеологічних одиниць.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Мета статті – дослідити основні способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську мову.
Англійською друкують найбільше.


Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблема перекладу фразеологічних одиниць грунтовно розглянута у роботах Виноградова В.С. [4], Комісарова В.Н. [8]. Такі науковці, як Шанський Н.М. [15, 16], Кунін А.В. [10,11], Сміт Л.П. [12], Амосова Н.Н. [1, 2] широко досліджували питання класифікації фразеологізмів. Проблемою визначення поняття фразеологічних одиниць займалися Баллі Ш.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
[4], Кунін А.В. [9], Телія В.Н. [14], Арнольд І.В. [3]. Не дивлячись на те, що фразеологія широко вивчалась на матеріалі як англійської, так і української мов, способам перекладу фразеологічних одиниць не приділялось належної уваги. Без розв'язання даної проблеми неможливим є забезпечення якісного перекладу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Досліджуючи способи перекладу фразеологічних одиниць, зауважимо, що більшість авторів, серед яких Ш. Баллі, В. В. Виноградов, Б. О. Ларін, М. М. Шанський, використовують лінгвістичні класифікації, побудовані в основному на критерії нерозкладності фразеологізму, злитості його компонентів, залежно від чого визначається місце фразеологічних одиниць в одному з наступних розділів: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення та фразеологічні вирази.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Фразеологізм - семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції.

  1   2


Скачати 132.6 Kb.

  • Ключові слова
  • Мета статті
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій
  • Виклад основного матеріалу дослідження.