Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтандарт вищої освіти україни підготовки бакалавра за спеціальністю

Скачати 157.95 Kb.

Стандарт вищої освіти україни підготовки бакалавра за спеціальністю
Скачати 157.95 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір157.95 Kb.
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Міністр Голова Національного агентства

освіти і науки України із забезпечення якості вищої освіти

___________Л. М.

Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Гриневич ______________

«_____»_________2016 р. «_____»___________2016 р.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

173 – Авіоніка

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Перший

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 17 - Електроніка та телекомунікації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 173 - Авіоніка

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИїВ

2016


 1. ПРЕАМБУЛА

Стандарт вищої освіти України підготовки бакалавра за спеціальністю 173 – Авіоніка затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від «____» __________2016 р.

РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ:

1. Кулік Анатолій Степанович, доктор технічних наук, професор, зав.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
кафедрою «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

2. Гольцов Анатолій Сергійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

3. Субота Анатолій Максимович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

Архієпископ Анатолій (світське ім'я - Андрій Іванович Максимович; *1766, Усівка - †14 лютого 1844, Сизрань) - український релігійний діяч, єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.

4. Дергачов К.Ю, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

5. Джулгаков Віталій Георгійович, доцент кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

6. Кочук Сергій Борисович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

7. Логвиненко Миколай Федорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».

8. Немшилов Юрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Системи управління літальними апаратами» Національного аерокосмічного університету «ХАІ».


Стандарт розглянуто і схвалено Науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України, протокол № ___від _______2016 р.
При розробці стандарту враховано пропозиції Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, галузевих об’єднань організацій роботодавців, підприємств авіаційної та ракетно-космічної галузі України, Вищих навчальних закладів, в яких ведеться підготовка фахівців за спеціальністю "Авіоніка".
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, рішення № ___від _______2016 р.
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України.

II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Стандарт вищої освіти України підготовки бакалавра за спеціальністю 173 – Авіоніка.

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Перший

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: Бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 17 - Електроніка та телекомунікації

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 173 - Авіоніка

ОБМЕЖЕННЯ: обмеження щодо форм навчання не формуються

Освітня кваліфікація: бакалавр з авіоніки

Спеціалізація:

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з авіонікиОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Об’єкти вивчення та діяльності: Автоматизовані та автоматичні системи управління авіаційними та ракетно-космічними об’єктами та системами.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.


Цілі навчання: Підготовка фахівців, здатних до проектування, виробництва, сертифікації і експлуатації електронних систем управління об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки.

Теоретичний зміст предметної області: знання основ технічної механіки, електротехніки і електроніки, динаміки польоту, теорії автоматичного управління, інформаційних систем, систем автоматичного управління, принципів розробки алгоритмів і програм, методів розробки систем авіоніки.

Методи, методики та технології: аналітичні, чисельні та експериментальні методи дослідження систем авіоніки, методи та технології автоматизованої розробки складних бортових пілотажно-навігаційних комплексів, систем управління літальними апаратами, передачі, обробки та збереження інформації.
Автомати́чне керува́ння (англ. automatic control) - виконання без безпосередньої участі людини певних впливів на об'єкт керування, необхідних і достатніх для одержання цілеспрямованого його функціювання із заданою точністю.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Літальний апарат (ЛА) - пристрій для польотів в атмосфері або космічному просторі.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Інструменти та обладнання: лабораторне обладнання з засобами вимірювань, зокрема електронні та інформаційно-вимірювальні стенди,обладнання для досліджень об’єктів та систем автоматичного управління, обчислювальних засобів та мікропроцесорів, приводів літальних апаратів, учбові стенди для вивчення інтегрованих комп’ютерних системи програмування та розробки програмних модулів систем управління повітряним рухом;
Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.
Літа́к (аероплан) - літальний апарат важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил (крила). Літак здатний переміщатися з високою швидкістю, використовуючи підйомну силу крила.
Управлі́ння пові́тряним ру́хом (УПР) - це складова частина обслуговування повітряного руху (ОПР), яка являє собою безпосередню взаємодію між диспетчером управління повітряним рухом (авіадиспетчером) та екіпажом повітряного судна (ЕПС), а також іншими службами (метеорологічними, технічними та аеродромними).
мікропроцесорні системи управління бортовим та наземним обладнанням, імітаційні програмні комплекси; напівнатурні та натурні стенди для моделювання систем авіоніки.

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ

Доступ до навчання за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».III. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС.

Мікропроце́сорна систе́ма (МП-система) - спеціалізована інформаційна або керуюча система, побудована на основі мікропроцесорних засобів, тобто набору мікропроцесорних схем.
Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

На базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років обсяг освітньої програми бакалавра становить 200 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра вищий навчальний заклад має право скорочувати обсяг освітньої програми.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
При цьому забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти є обов'язковим.

На основі ступеня молодшого бакалавра обсяг навчальної програми бакалавра становить не менше 180 кредитів ЄКТС.IV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Перелік компетентностей випускника наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.


Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов'язані з авіонікою, системами автоматичного управління літальними апаратами, що передбачає застосування теорій та методів технічної механіки, електротехніки і електроніки, динаміки польоту, теорії автоматичного управління, інформаційних систем, систем автоматичного управління, алгоритмізації і програмування, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Загальні компетентності

Бакалавр повинен мати такі загальні компетенції:

1. Здатність до абстрактного мислення, до аналізу та синтезу складних систем авіоніки.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Ми́слення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект особистості. 1. Практичне користування сучасною українською мовою у сфері ділового та професійного (науково-технічного) спілкування.
  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


 2. Здатність до усної та письмової комунікації іноземною мовою.

4. Здатність проведення досліджень систем авіоніки на відповідальному рівні.

5. Здатність виявляти, аналізувати та вирішувати спеціалізовані завдання у сфері електроніки та телекомунікації.

6. Здатність до самостійної практичної роботи відповідно до отриманої кваліфікації.


Спеціальні

(фахові,

предметні)

компетенції

1. Здатність застосовувати знання технічної механіки, електротехніки і електроніки, динаміки польоту, теорії автоматичного управління, інформаційних систем, систем автоматичного управління, алгоритмізації і програмування й практичні навички проектування, виробництву, сертифікації і експлуатації систем авіоніки для розв’язання типових задач зі спеціальності.

2. Здатність цілеспрямовано аналізувати системи авіоніки різної складності, формувати архітектуру систем автоматичного управління літальними апаратами, виділяти підсистеми та об’єкти, що є складовими системи, та взаємозв’язки поміж ними.

3. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих завдань з аналізу та синтезу систем авіоніки.

4. Здатність використовувати знання наукових понять, теорій та методів технічної механіки, електротехніки і електроніки, динаміки польоту, теорії автоматичного управління, інформаційних систем, систем автоматичного управління, алгоритмізації і програмування, необхідних для розуміння професійної діяльності.

5. Здатність виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми у сфері електроніки та телекомунікації.

6. Здатність використовувати базові знання основних національних, європейських та міжнародних нормативно-правових актів у сфері забезпечення професійної діяльності.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

7. Здатність до участі у проектній діяльності та адаптації до дії в новій ситуації.

8. Здатність до самостійної практичної роботи відповідно до отриманої кваліфікації.109. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.


V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

1. Володіти логікою та методологією наукового пізнання систем авіоніки.

Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..

2. Вміти описувати вербально, графічно, формально складні системи авіоніки на різних етапах та в можливих умовах їхнього функціонування.

3. Вміти застосовувати різні форми представлення систем авіоніки для взаємодії з різними учасниками проектів (керівниками проектів, експертами, аналітиками, менеджерами, програмістами).

4. Вміти ідентифікувати складові об’єктів керування, підсистем авіоніки, установлювати зв’язки поміж ними, описувати архітектуру систем різної складності.

5. Володіти сучасними технологіями автоматизації розробки систем авіоніки.

6. Вміти аналізувати та визначати екологічно небезпечні та шкідливі для здоров’я учасників проектів та особистостей, які повинні експлуатувати системи, фактори.

7. Володіти сучасними інформаційно – комунікаційними технологіями.

8. Вміти дотримуватися нормативно – правої бази у своїй професійній діяльності.

9. Аналізувати самостійної різни джерела інформації, вибирати, упорядковувати та класифікувати необхідну інформацію для своєї діяльності.

10. Передавати свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі.

11. Володіти навичками побудови математичних моделей сигналів, елементів та систем авіоніки в часовій та частотній областях.

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

12. Володіти методикою синтезу функціональних та структурних схем систем автоматичного управління літальними апаратами.

13. Аналізувати стійкість систем автоматичного управління з використанням алгебраїчних та частотних методів.

Сті́йкість (англ. Robustness) - це якість, що дозволяє системі витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від розрахункових. Система організм, або проект може бути названо «стійким», якщо він в змозі впоратися з варіаціями (іноді непередбачуваними) в операційному середовищі з мінімальними: збитком, зміною або втратою функціональності.

14. Оцінювати якість функціонування систем автоматичного управління в часовій та частотній областях.

15. Вирішувати задачі синтезу систем автоматичного управління.

16. Організовувати експериментальні дослідження статичних та динамічних характеристик систем автоматичного управління, інформаційно –вимірювальних, виконуючих і обчислювальних пристроїв.

17. Проектувати інформаційно – вимірювальні, виконуючі і обчислювальні пристрої, аргументувати вибір їхніх елементів, розроблення функціональних, структурних та принципових електричних схем.

Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.

18. Виробляти практичні рекомендації щодо застосування інформаційно –вимірювальних, виконуючих і обчислювальних пристроїв в різних контурах систем управліннялітальними апаратами.

19. Знати конструкцію та принципи дії систем авіоніки.

20. Оцінювати ефективність проектування і виробництва систем авіоніки.

VI. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Форма атестації здобувачів вищої освіти.

Атестація може здійснюватися у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (проекту).Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми систем авіоники, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням сучасних теорій та методів.

Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 173 – Авіоніка підлягає обов'язковій перевірці на академічний плагіат.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена шляхом розміщення на офіційному сайті ВНЗ або його структурного підрозділу не пізніше, ніж за тиждень до публічного захисту.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.


VII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

Перелік професійних стандартів в галузі автоматизованих систем управління та інформаційних технологій:

 1. Національний стандарт України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009

 2. ГОСТР ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология.
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.
  Абстрактная синтаксическая нотация версии один.

 3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН. 1) Часть 3 Спецификация ограниченияhttp://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:8824-3- 2002&catid=22:34&Itemid=53.

 4. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем

 5. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем (ВзаменГОСТ 24.104-85 в части разд. 3.) http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:34603- 92&catid=22:34&Itemid=53

 6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Процесс создания документации пользователя программного средства ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:15910- 2002&catid=22:34&Itemid=53

 7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Процессы жизненного цикла программных средств ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 Процессы жизненного цикла программных средств http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101:15271- 02&catid=22:34&Itemid=53

 8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 Управление данными и открытая распределенная обработка.

 9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Управление данными и открытая распределенная обработка. Часть 3 Архитектура. http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100:10746-3- 2001&catid=22:34&Itemid=53

 10. ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем

 11. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем (Взамен ГОСТ 24.101-80, ГОСТ 24.102-80) http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=91:34201- 89&catid=22:34&Itemid=53

 12. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95:gost-34-601-90- avtomatizirovannye-sistemy-stadii-sozdaniya&catid=22:34&Itemid=53

 13. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85)

 14. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.Техническое задание на создание автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85) http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:gost-34602- 89&catid=22:34&Itemid=53 Техническое задание по ГОСТ 34 - разделы 1-3 Техническое задание по ГОСТ 34 - разделы 1-3 http://www.rugost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107:34-1-3&catid=25:6&Itemid=62.

Вимоги даних стандартів враховувались при розробці спеціальних (фахових) компетенцій та змісту підготовки здобувачів вищої освіти у термінах результатів навчання.
  1   2


Скачати 157.95 Kb.

 • СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 173 – Авіоніка РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 • Видання офіційне МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИїВ 2016 ПРЕАМБУЛА
 • Міністерства освіти
 • II . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ Об’єкти вивчення та діяльності
 • Теоретичний зміст предметної області
 • Методи, методики та технології
 • Інструменти та обладнання
 • АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ
 • IV . ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
 • Інтегральна компетентність
 • Загальні компетентності Бакалавр повинен мати такі загальні компетенції
 • Спеціальні (фахові, предметні) компетенції
 • V . НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
 • VI . ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Форма атестації здобувачів вищої освіти.
 • Вимоги до кваліфікаційної роботи
 • 173 – Авіоніка
 • VII . ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 • VIII . ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ Перелік професійних стандартів в галузі автоматизованих систем управління та інформаційних технологій