Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтандартизація мереж

Стандартизація мереж
Дата конвертації11.05.2017
Розмір64 Kb.

Додаток N. Стандартизація мереж
На сьогодні існує цілий ряд міжнародних та національних організацій, які займаються розробкою стандартів, рекомендацій та архітектур для комп`ютерних мереж та систем комунікацій. В залежності від статусу організацій розрізняють такі види стандартів:

 • стандарти окремих компаній та фірм (наприклад, стек протоколу DECnet, фірми Digital Equipment тощо);

 • стандарти спеціальних комітетів, об'єднань та форумів, які створюються декількома фірмами, наприклад, стандарти технології АТМ, розроблені спеціально створеним об'єднанням АТМ Форум, стандарти союзу Fast Ethernet та інші;

 • національні стандарти, наприклад, мережа FDDI, яка розроблена американським національним інститутом стандартизації ANSI;
  Digital Equipment Corporation (DEC) - американська комп'ютерна компанія, була заснована в 1957 році Кеном Олсеном і Харланом Андерсоном.
  Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.
  Америка́нський націона́льний інститу́т станда́ртів (англ. American National Standards Institute, ANSI) - об'єднання американських промислових і ділових груп, що розробляє торгові і комунікаційні стандарти, член ISO.


 • міжнародні стандарти, наприклад, модель і стек комунікаційних протоколів Міжнародної організації стандартизації ISO, численні стандарти Міжнародного союзу електрозв'язку МСЕ, в тому числі стандарти на мережі з комутацією пакетів Х.25, мережі Frame Relay, ISDN, модеми і багато інших.
  Комутація пакетів - принцип комутації, при якому інформація розділяється на окремі пакети, які передаються в мережі незалежно один від одного. В таких мережах, по одній фізичній лінії зв'язку, можуть обмінюватися даними багато вузлів.
  Frame relay Frame relay (англ. ретрансляція кадрів, FR) - протокол канального рівня мережевої моделі OSI. Служба комутації пакетів Frame Relay в наш час (2007) широко поширена в усьому світі. Максимальна швидкість, яку допускає протоколом FR - 34.


Деякі стандарти, розвиваючись, можуть переходити з однієї категорії в іншу.
Розглянемо найбільш важливі міжнародні та національні організації.
Міжнародна організація по стандартизації ISO (International Organization for Standardization), яка на сьогодні об`єднує 163 держави, створена в 1946 році. Сфера діяльності ISO стосується стандартизації у всіх областях, крім електротехніки та електроніки, які відносяться до компетенції міжнародної електротехнічної комісії (IEC – International Electrotechnical Commission).
Міжнаро́дна електротехні́чна комі́сія (МЕК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC) - міжнародна організація із стандартизації у сфері електричних, електронних і суміжних технологій. Деякі із стандартів МЕК розробляються спільно з Міжнародною організацією із стандартизації (ISO).
Крім стандартизації ця організація займається проблемами сертифікації. ISO є домінуючою організацією по стандартизації в області інформаційних технологій і розробила та затвердила безліч стандартів, в тому числі для мережевих технологій.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Документи, які прийнято ISO, мають статус міжнародного стандарту і позначаються номером, наприклад, ISO 10026. Зокрема, цій організації належить розробка еталонної моделі взаємодії відкритих систем OSI (Open System Interconnection) – абстрактної мережевої моделі для комунікацій і розробки мережевих протоколів, яка представляє мережу як сукупність рівнів, кожний з яких визначає і обслуговує свою частину взаємодії кінцевих станцій та передачі даних через мережу.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

Міжнародний союз телекомунікацій (електрозв`язку) ITU (International Telecommunication Union) – провідна організація з розробки стандартів та рекомендацій для телефонних та телекомунікаційних служб, яка також регулює питання міжнародного використання радіочастот (розподілення радіочастот за призначенням і для окремих держав). В ITU, який є органом ООН, на сьогодні входить майже 200 держав і більше 700 представників різних асоціацій та бізнес-структур. До грудня 1992 року мав назву міжнародного консультативного комітету по телефонії та телеграфії (МККТТ, CCITT - Consultative Committee for International Telephone and Telegraph). Стандарти (згідно з термінологією ITU – рекомендації) не є обов’язковими, але широко підтримуються, так як полегшують взаємодію між мережами зв’язку і дозволяють провайдерам надавати послуги по всьому світі.

ITU включає 3 комітети (сектори), які виконують основну роботу даного союзу: • Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) – сектор стандартизації телекомунікації (електрозв’язку) – складається з 14 дослідницьких груп за окремими напрямами роботи і вивчає та досліджує технічні та робочі питання, виконує розробку та адаптацію більш ефективних методів роботи і взаємодії користувачів телекомунікаційних мереж;
  Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням


 • Radiocommunication Sector (ITU-R) – сектор радіозв’язку – займається розподіленням частотного спектру та орбіт супутникового зв’язку;

 • Telecommunication Development Sector (ITU-D) – сектор розвитку електрозв’язку – створений для забезпечення доступу до найбільш вагомих розробкам в області телекомунікацій та інформаційної інфраструктури.
  Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.


Кожні 4 роки розробляються та приймаються нові стандарти, оновлюються старі рекомендації, створюються нові та ліквідуються старі дослідницькі групи. Найбільш відомим стандартом, який розроблено комітетом СCITT, є стандарт мережі Х.25.
Європейська асоціація виробників комп'ютерів ECMA (European Computer Manufacturers Association) - некомерційна організація, яка була створена групою європейських компаній, але пізніше, завдяки входженню в її склад представників таких компаній, як IBM, Digital, AT&T, British Telecom і Toshiba, стала міжнародною організацією.
Неприбуткова організація (непідприємницька організація, некомерційна організація), скорочено НПО - юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
І хоча ECMA розробляє стандарти інформаційних технологій для Європи, вони часто передаються в ISO для затвердження їх як міжнародних.
Європейський інститут зі стандартизації в області телекомунікацій ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – незалежна некомерційна організація, яка реалізує стандартизацію в телекомунікаційній промисловості в Європі. Цією організацією були стандартизовані система сотового зв’язку GSM та система професійного мобільного радіозв’язку TETRA. Крім того є одним з розробників системи 3GPP.
Інститут інженерів з електротехніки та електроніки IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – міжнародна некомерційна асоціація професіоналів, членами якої є окремі інженери та спеціалісти, а не компанії. Створена у 1884 році і на сьогодні об’єднує майже 400 тисяч індивідуальних членів більш ніж зі 170 країн. IEEE видає більше 100 наукових журналів, 40 журналів для спеціалістів. Головна мета IEEE – розвиток наукової діяльності в комп'ютерній техніці, інформатиці, телекомунікації, електроніці та електротехніці, інформаційна підтримка спеціалістів з цих напрямків. Комітет IEEE 802 (Computer Society Local Network Committee, Project 802) спеціалізується на питаннях, пов’язаних з локальними мережами, і розробив та випустив цілий рід стандартів (IEEE 802.х), які в подальшому були прийняті і опубліковані ISO як міжнародні стандарти (ISO 8802.х).
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.
Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
На сьогодні в групу стандартів IEEE 802.х входять не тільки стандарти для локальних мереж, а й ті, що присвячені іншим питанням, наприклад, безпеці, кабельним модемам тощо.
Американський національний інститут стандартів ANSI (American National Standards Institute) – некомерційна неурядова організація, яка розробляє та публікує стандарти для промисловості країни.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.
Інформаційними технологіями займаються наступні комітети:

 • JTC1 TAG – технічна консультативна група (Technical Advisory Group), яка представляє позицію США по стандартам в ISO;

 • ASC X.3, який розробляє 90 % стандартів США в області інформаційних технологій; підкомітет Х.3 відповідає за стандартизацію технології FDDI (Fiber Distributed Digital Interface);

 • ASC T.1 – добровільний орган стандартизації для телекомунікаційної галузі США, який розробляє національні телекомунікаційні стандарти;

 • ASC X.12 – група відповідає за стандарти, які відносяться до електронного обміну даними (EDIElectronic Data Interchange) на території США.
  Електро́нний о́бмін да́ними (ЕОД, Electronic data interchange EDI) - засіб, за допомогою якого компанії можуть використовувати мережі для ділової взаємодії. Якщо електронне листування між компаніями - явище звичайне, ЕОД має на увазі передачу великих обсягів інформації, заміняючи великі паперові документи такі, як рахунки і контракти.


Національні організації стандартизації інших країн:

Франція – Французька асоціація зі стандартизації AFNOR (Association Francaise Normalisation);

ВеликобританіяБританський інститут стандартів BSI (Britain Standard Institute);
Британський інститут стандартів (англ. British Standards Institution, BSI) - група, яка почала свою діяльність в 1901 році як комітет інженерів, які встановлювали стандарти на сталь. Ці стандарти використовувалися британськими промисловцями для виробництва більш якісної і конкурентоспроможної продукції.


Німеччина – Німецький інститут стандартів DIN (Deutsches Institut fur Normung e.V.);

Канада – Канадська асоціація стандартизації CSA (Canadian Standards Association);

Японія – Японський комітет промислових (галузевих) стандартів JISC (Japanese Industrial Standards Committee).

Найбільш відомим стандартом з мережених комунікацій є технологія FDDI.


Асоціація електронної промисловості EIA (Electronic Industries Alliance) – національна комерційна асоціація США, яка представляє американських виробників електронного обладнання в різноманітних організаціях по стандартизації. EIA розроблено та опубліковано цілий ряд стандартів, що стосуються фізичних комунікаційних інтерфейсів, електричних сигналів, кабельної системи, а також описують різні способи з’єднання комп'ютерів з іншими електронними пристроями, наприклад, стандарти RS-232 (Recommended Standard 232), RS-422, RS-449.
Сигна́л - зміна фізичної величини (наприклад, температури, тиску повітря, світлового потоку, сили струму тощо), що використовується для пересилання даних. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію.

Співтовариство Internet ISOC (Internet Society) – міжнародна професійна освітня організація, основною метою якої є забезпечення відкритого розвитку, еволюції та використання Internet, як глобальної комунікаційної інфраструктури, у всьому світі. Під управлінням ISOC працює організація IAB (Internet Activities Board, а з 1992 року - Internet Architecture Board ), яка займається розробкою та розглядом стандартів і напрямків розвитку мережі Internet, а також її адмініструванням. IAB включає два підкомітети, кожний з яких має свій виконавчий комітет:

 • науково-дослідницький - IRTF (Internet Research Task Force);

 • інженерний (законодавчий) - IETF (Internet Engineering Task Force).

IRTF – робочий підкомітет, який займається достроковими дослідницькими проектами, тобто вирішенням науково-дослідницьких проблем. Виконавчий комітет IRSG (Internet Research Steering Group) займається вивченням проблем Internet науково-дослідницького характеру.

IETF - основна робоча структура Internet, яка відповідає за вирішення інженерних задач і за розробку стандартів для мережі, та приймає документи RFC (Request for Comments). Виконавчий комітет IESG Internet Engineering Steering Group призначений для вивчення інженерних проблем Internet.

Кожний з підкомітетів має певну кількість робочих груп, які є мобільними структурами і створюються для вирішення конкретної інженерної задачі. В IETF існує певна практика прийняття проекту RFC, що базується на необхідності розгляду декількох незалежних реалізацій запропонованого стандарту.

Всі прийняті IETF стандарти RFC (а також інші матеріали, що заслуговують уваги) доступні усередині Internet через електронну пошту, файлові сервери тощо.

Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Деякі з документів RFC, запропоновані IAB, прийняті в якості стандарту Internet. До них відносяться документи, в яких описані протоколи ТСР/ІР, SNMP тощо.

Адміністративна група мережі Internet IANA (Internet Assigned Numbers Authority) займається розподіленням адрес мереж, атрибутів тощо, а також виконує контроль за унікальністю адрес та ідентифікаторів.В Internet також існує організація, яка відповідає за поширення технічної інформації про служби мережі, реєстрацію та підключення користувачів до мережі, призначення ІР-адрес і доменних імен, а також підтримку бази даних RFC. Ця організація називається Центром мережної інформації NIC (Network Information Center). Спочатку це був один єдиний центр, на сьогодні існує багато таких центрів на рівні локальних, регіональних та національних мереж.
Єдиний Центр - українська політична партія, колишня назва - «Партія Приватної Власності».

АТМ Forumконсорціум компаній-виробників комунікаційного обладнання для мереж АТМ. Формально не є організацією за стандартизації. Створено спеціально для розробки та стандартизації обладнання та розробки протоколів для мереж АТМ. Документи, що випускаються цією організацією, називаються угодами з реалізації.
Frame Relay Forum – організація, яка об’єднує виробників комунікаційного обладнання для мереж Frame Relay.

MPLS Forum – консорціум, який об’єднує організації, що займаються розробкою принципів побудови та протоколів мереж MPLS, організації віртуальних мереж на основі MPLS.
В квітні 2005 року три організації: АТМ Forum, Frame Relay Forum та MPLS Forum об’єднались в один MFA Forum (MPLSFrame RelayATM Forum), який з 2007 року називається IP/MPLS Forum. В квітні 2009 року IP/MPLS Forum ввійшов до консорціуму Broadband Forum (BBF), який існує з 1994 р.