Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтановлення й розвиток нанотехнологій у світі І в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку

Скачати 98.56 Kb.

Становлення й розвиток нанотехнологій у світі І в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку
Скачати 98.56 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2017
Розмір98.56 Kb.
  1   2
Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку
Цю тему наша газета піднімала в розгорнутій публікації («Університет «Україна», № 5-6, 2008р.). Але у зв’язку з подальшим потужним розвитком нанотехнологій виникла потреба продовжити важливу розмову щодо використання інтелектуального капіталу та тенденцій розвитку цієї галузі.

Світова економічна криза супроводжується занепадом видобувної промисловості, машинобудівної, металургійної та хімічної галузей, загостренням політичної ситуації у світі. Основний перспективний напрям виходу українського суспільства з економічної та фінансової кризи – реалізація трансформованого підходу до визначення місця й ролі вітчизняного інтелектуального капіталу в розв'язанні проблем в економічній, фінансовій, політико-правовій і технологічній сферах.

Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Основними складовими цього напрямку є:


  • посилення інноваційно–інвестиційної активності, зокрема залучення іноземних та державних інвестицій у процеси формування й розвитку інтелектуального капіталу, що пов'язано із забезпеченням довгострокового економічного розвитку держави;
    Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.


  • інтеграція зі світовим науково–інноваційним простором і формування стабільної нормативно–правової системи підтримки інноваційно–інвестиційної діяльності й ефективного управління інтелектуальним капіталом України;

  • підготовка та проведення наукового дослідження впливу інтелектуального капіталу на послаблення економічної кризи і розвиток України на перспективу.

Загальну спрямованість економіки країни у ХХІ ст. за численними прогнозами визначатимуть такі чинники: ефективність науки та впровадження нових технологій, становлення й розвиток нанотехнологій, інтелектуальний і науково–технічний розвиток, інновації та мегафункціональні ноу-хау.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Саме у даних напрямах інтелектуальному капіталові приділено провідну роль. Одна з перспективних форм інтелектуального капіталу – нанотехнології.

Наприкінці ХХ і початку ХХІ ст. нанотехнології стали стратегічним напрямом економічного розвитку провідних країн. Основним індикатором рівня розвитку наук про нанорозмірний стан речовин і сприяння розвиткові нанотехнологій є аналіз динаміки фінансування цих досліджень. Як свідчать наукові дані, багато світових фондів і компаній у різних країнах світу щороку витрачають понад 10 млрд.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
дол. США на фундаментальні дослідження у сфері нанотехнологій, що сприяє її розвиткові.
Фундамента́льні науко́ві дослі́дження - наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.
Постійно зростає обсяг інвестицій у такі дослідження, надто в умовах світової економічної кризи. Тож щонайменше 30 країн упроваджують національні програми в цій галузі знань, де вже зроблено багато відкриттів у фізичних, хімічних, біологічних, технічних, медичних науках. У сукупності це формує передумови створення глобального ринку нанотехнологій обсягом 900 – 1200 млрд. євро вже у 2010 р.

У традиційному контексті категорія нанотехнології характеризує комплекс процесів із впровадження високоточної обробки поверхонь із використанням надточного травлення, нанесення плівок, високоенергетичних електронних, фотонних та іонних пучків. Сьогодні термін «нанотехнологія» значно розширив свій сенс і охоплює та поєднує технологічні системи та процеси машин і механізмів, які здатні виконувати надточні операції у масштабі кількох нанометрів. Різні методи нанотехнологій одержали найбільший розвиток та застосування в мікроелектроніці, аерокосмічній індустрії, хімічній і медичній галузях.

Складовою структури інтелектуальних аспектів суспільства є інформаційно–інтелектуальні ресурси й інформаційно–інтелектуальні продукти, до яких і належать нанотехнології та нанопродукти. Нанотехнології – ефективні каталізатори в хімічній промисловості – альтернативні хімічні джерела струму;

Технологі́чна систе́ма (рос. process systems; нім. technologische Systeme n pl) - це сукупність функціонально пов'язаних засобів технологічного оснащення, предметів виробництва та виконавців для виконання в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів і операцій.
Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.
Хімі́чні джере́ла стру́му (ХДС, рос. химические источники тока, ХИТ) - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення.
у мікро- та наноелектроніці – сенсорні пристрої, захисні покриття, робочі елементи комп'ютерної техніки й електронних приладів; у медицині – біосумісні імплантанти та новітні засоби доставки ліків та ін. Протягом 1975 – 2008 рр. у світі зареєстровано понад 100 тисяч патентів із використання нанотехнологій.

За впровадження їх у гірничій промисловості можливі такі результати: поява нових видів ресурсів і здешевлення процесів їх видобутку та переробки та можливість забезпечити процеси трансформації одного виду ресурсу в інші.

Електро́нний при́лад (ЕП) - прилад для перетворення електромагнітної енергії з одного виду в інший, в процесі взаємодії створених в ньомо електронних потоків з електромагнітними полями, в середовищі, яке заповнює його внутрішній простір (вакуум, газ, напівпровідниковий матеріал, тощо).
Гірни́ча (гірничодобувна́) промисло́вість (рос.горная (горнодобывающая) промышленность, англ. mining industry, нім. Bergbau n, Bergbauindustrie f, Montanindustrie f) - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, видобування їх з надр Землі та збагачення корисних копалин.
Сучасні досягнення нанотехнологій у цій галузі – це перетворення деревини на кам'яне вугілля протягом короткого терміну (близько трьох днів), для чого у природних умовах потрібні мільйони років. А найбільше вражаюче майбутнє застосування нанотехнологій у видобувній гірничій промисловості – освоєння автоматичними фабриками ресурсів Місяця.

У сфері машинобудування та металургії нанотехнології також посядуть провідне місце за виробництва дешевих, легких і міцних наноматеріалів, які згодом витіснять більшість металів, устаткування, сталеливарної продукції.

Дослідження свідчать, що у цих сферах перевагу набувають сучасні нові технології, наприклад, вуглецеві нанотрубки, міцніші в кілька сотень разів і у десять разів легші та з вищою у тисячі разів електропровідністю, ніж сталь, яку випускають сталеливарні заводи.

Вуглеце́ві або карбнові нанотру́бки - протяжні циліндричні структури діаметром від одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох мікронів, складаються з однієї або декількох згорнутих у трубку гексагональних графітових площин (графенів) і закінчуються зазвичай півсферичною головкою.
Проте ця нанопродукція поки що не набула поширення через високу ціну на нанотрубки: від 50 до 100 дол. США за 1 г, і низький рівень якості, що залежить від недостатніх обсягів фінансування. Однак у процесі розвитку нанотехнологій уже створені зразки промислового устаткування, що може виробляти високоякісні нанотрубки невисокої собівартості.

В умовах кризи широкою сферою застосування нанотехнологій є медицина. Вони сприяють розробці нових ліків, створенню нанопрепаратів і способів доставки лікарських засобів до осередку захворювання. Широкі перспективи для нанотехнологій відкриваються в галузі медичної техніки (розроблення засобів діагностики та проведення безболісних операцій, створення штучних органів).

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.
Із часом нанобіотехнології забезпечуватимуть можливості продовження людського життя та профілактики хвороб.

У сільському господарстві застосування нанопрепаратів із бактеріородопсином призвело до збільшення в кілька разів урожайності практично всіх культур із підвищенням їх стійкості до несприятливих погодних умов. Нанотехнології дають змогу цілеспрямовано змінювати рослини, прискорюючи дозрівання плодів, збільшувати їх кількість, калорійність тощо за гарантування безпеки споживання готової продукції. Ці досягнення дадуть змогу подолати голод у більшості країн світу, що особливо важливо в умовах світової кризи.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Таким чином, нанотехнології практично в усіх сферах і в різних галузях науки забезпечать точніші вимірювання (у кілька мільйонів разів) і дадуть змогу вивчати різні процеси на атомарно молекулярному рівні з реєстрацією найменших відхилень від норми.

Удосконалені нано- і нейроелектронні комп'ютери вирішуватимуть безліч задач із моделювання та оброблення інформації. Вдосконалені космічні зонди та надшвидкісні ракети сприятимуть вивченню космосу. Наноманіпулятори та нейтронні мікроскопи дадуть змогу вивчати глибини субатомних частинок. Крім того, нанонаука потребує величезної кількості приладів й інструментів, що дуже швидко старіють.

За оптимістичними прогнозами Американського національного наукового фонду (NFS) у найближчому десятилітті прогнозовано нанобум у сфері створення нанотехнологічних матеріалів і пристроїв. У 2007 р.

Субатомна частинка - фізичний термін, який об'єднує всі частинки в певному сенсі «дрібніші» за атом, наприклад, електрон, кварк, нейтрон тощо.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Автоматична міжпланетна станція або Космічний зонд - безпілотний космічний літальний апарат, оснащений складним комплексом радіотехнічної, фототелевізійної та наукової апаратури, спеціальною системою орієнтації, пристроями програмного управління роботою бортової апаратури, системою автоматичного регулювання теплового режиму всередині станції та джерелами енергоживлення, який використовується для дослідження космічного простору, планет або Сонця.
Національний науковий фонд Національний науковий фонд (англ. National Science Foundation, NSF) - незалежне агентство при урядові США, що забезпечує фундаментальні дослідження та освіту у всіх галузях науки (окрім медицини). Аналогом Національного наукового фонду в галузі медицини є Національний інститут охорони здоров'я США.
порівняно з 2006 р. обсяг ринку нанотехнологій збільшено (млрд. дол. США): наноструктурних матеріалів й екологічного устаткування на 55 (340), наноелектроніки на 45 (понад 300), фармацевтичних препаратів на 20 (понад 180), хімічної продукції, базованої на нанотехнологіях, на 22 (100), наноматеріалів для аерокосмічної промисловості на 15 (70). Як свідчать економічні дослідження та прогнози, світовий ринок нанопродукції до 2015 р. досягне 1 трлн. дол. США. Більшість розвинених країн світу почали широкомасштабні нанотехнологічні розробки ще 10 – 15 років тому.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Понад 50 країн упроваджують спеціальні програми розвитку нанотехнологій і постійно збільшують обсяги світових інвестицій у ці програми. Підґрунтя ринку світових інвестицій становлять п'ятнадцять країн – США, Японія, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Китай, Канада, Австралія, Росія та ін. У більшості з них частка державних витрат у сфері нанонауки і нанотехнологій перевищує 50% від загального обсягу фінансування.

У 2000 – 2006 рр. США і Японія були світовими лідерами з обсягів інвестицій у нанотехнології, у 2007 р. до них приєдналася Росія. Нині ці країни формують понад половину світового обсягу зазначених інвестицій. Так, на виконання лише першого етапу Державної програми розвитку інновацій і нанотехнологій (2001 – 2004 рр.) США залучили 2.8 млрд. дол., другого етапу (2005 – 2008 рр.) – 4.6 млрд. дол. В Японії у 2004 р.

  1   2


Скачати 98.56 Kb.