Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтановлення проблеми формування інформаційної культури у педагогічній теорії та практиці

Скачати 180.65 Kb.

Становлення проблеми формування інформаційної культури у педагогічній теорії та практиці
Скачати 180.65 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір180.65 Kb.

УДК 378 Глушак О.М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Важливим показником необхідності змін у системах освіти через запровадження ІКТ є поява міжнародних стратегій, що спрямовують уряди країн на інформатизацію освіти.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Так, останні стратегічні документи країн Європейського союзу (Лісабонська декларація, Копенгагенська декларація) передбачають, що формування інформаційної культури має забезпечити застосування ІКТ у викладанні та навчанні через всі навчальні програми. Це стосується професійного розвитку та підготовки вчителів, підтримки розвитку шкільних бездротових мереж, технічної підтримки та вимог щодо оновлення техніки та програмного забезпечення, а також інформаційного змісту навчання.

Країни-члени Європейського Союзу визначили необхідність моніторингу рівнів інформаційної грамотності, було переглянуто та розроблено необхідні кваліфікаційні стандарти у галузі ІКТ грамотності [1, с. 5]. Країни Європейського Союзу ще на початку 2000 року ввели обов’язковий сертифікат з комп’ютерної грамотності для випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Країни-члени Європейського Союзу - країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС.
Основною стратегією Європейського Союзу є навчання впродовж життя та формування 8 основних ключових компетентностей: фундаментальні навички рахування та письма;
Безпере́рвне навчання (англ. Lifelong learning) - комплекс державних, приватних і громадських освітніх закладів, які забезпечують організаційну і змістовну єдність і спадкоємний зв'язок всіх ланок освіти, що забезпечують прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього життя.
базові компетентності в галузі математики, природничих науках та технології; іноземні мови; ІКТ навички та застосування технологій; вміння навчатись; соціальні навички; підприємницькі навички; загальна культура.

Слід звернути увагу на те, що необхідність здійснення психолого-педагогічних досліджень із проблеми формування інформаційної культури у професійній підготовці фахівців почала усвідомлюватися викладачами вищої школи. Свідченням того є низка наукових досліджень.

Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Згідно із завданнями дослідження, проаналізуємо такі основні категорії джерел: дисертації і автореферати, монографії, книги та брошури, а також статті, опубліковані у періодичних виданнях.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Цей діапазон літератури визначений специфікою предмета дослідження, що викликає інтерес у науковців і широкої педагогічної громадськості.

Для визначення проблеми формування інформаційної культури у процесі професійної підготовки важливим є аналіз історично-наукової літератури, який дозволив прослідкувати підходи становлення і розвитку досліджуваного явища «інформаційної культури» у історичному аспекті. Так, Н. Гендіна [1, с. 17] розділяє на три періоди: І період – 1970-1980 рр., ІІ період – 1980-1990 рр., ІІІ період – після 1990 року. Перший період відзначений активними і творчими спробами теоретичного та експериментального вивчення проблеми формування інформаційної культури особистості. Розв’язання проблеми формування інформаційної культури не характеризувалося дослідницьким інтересом до 70-х рр. ХХ ст. Його зростання наприкінці минулого і на початку теперішнього тисячоліття пояснюється інформатизацією суспільства та, відповідно, інформатизацією освіти.

Не можна обійти увагою перші праці, в яких висвітлено проблему формування інформаційної культури. Вони були опубліковані працівниками бібліотек К. Войханською та Б. Смирновою, Е. Шапиро. Зокрема, на початку 1980-х років І. Лернер зробив спробу описати сферу застосування інформаційної культури з педагогічної точки зору.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Він зауважив, що інформаційна культура особистості має безпосереднє відношення до загально-навчальної культури, тобто це взаємопов'язані загально-навчальні знання та вміння для успішного засвоєння інших предметних знань. До складу інформаційної культури входять уміння оперувати з інформацією, здійснювати її генерацію, передачу, прийоми запам'ятовування і перетворення. Вони утворюють обов'язковий фундамент для подальшого оволодіння комп'ютерною культурою [6, с. 52].

Слід зазначити, що у 1993 році було створено відділення інформаційної культури Міжнародної академії інформатизації, яке забезпечило випуск серії збірників «Проблеми інформаційної культури» та організувало ряд наукових міжнародних конференцій, присвячених гуманітарним проблемам інформатизації, зокрема проблемі інформаційної культури. В результаті такої діяльності інформаційна культура була представлена як галузь культури, пов’язана з функціонуванням інформації в суспільстві та формуванням інформаційних якостей особистості; науковцями була визнано глобальну роль інформації у становленні суспільства та життєдіяльності особистості .

Для другого періоду характерне розширення проблематики формування інформаційної культури. Наслідком цього є активізація діяльності вчених не тільки педагогічної сфери, а і представників суміжних наук: філософії, суспільствознавства, інформатики. На нашу думку, проблему достатньо мірою висвітлено у праці Г. Воробйова «Твоя информационная культура», в якій описувалася культура раціональної й ефективної організації інтелектуальної діяльності людини. Г. Воробйов увів поняття «інформаційна культура» в загальне застосування та в об’єкт наукових досліджень .

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Вважаємо, що у публікаціях філософів А. Ракітова, Е. Семенюка досліджуване поняття стало набувати категоріального статусу та використовуватися в широкому спеціально-науковому та філософському контексті.

Філосо́фія - (дав.-гр. φιλοσοφία, дослівно: любов до мудрості) особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття людини, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах..

Особливий вплив на наповнення поняття «інформаційна культура» новим змістом здійснили роботи фахівців в галузь інформатики, комп’ютерної техніки, інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
З активним застосуванням технічних засобів для роботи з інформацією з’явився новий термін «комп’ютерна грамотність». Термін «комп’ютерна грамотність» виступає як характеристика важливого атрибуту члена інформаційного суспільства та знаходиться на одному рівні з поняттям інформаційної грамотності. Запозичений за кордоном термін «комп’ютерна грамотність» стали застосовуватися В. Мілітаревим, Е. Смирновим, І. Яглом та ін. в публікаціях для позначення іншого поняття – «інформаційна культура». Російськими вченими було розроблено підходи до формування не тільки комп’ютерної грамотності, а комп’ютерної культури. А. Єршов та В. Монахов в комп’ютерну культуру включали, окрім комп’ютерної грамотності, знання і вміння розв’язувати інформаційні задачі [4, с. 15].

Спробу систематизації існуючих уявлень про інформаційну культуру особистості було зроблено М. Розенбергом, який відносить інформаційну культуру до багатоаспектних понять, не обмежує рамками інформатики, дидактики і педагогічної психології [7, с. 35].

Педагогічна психологія - галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми виховання й навчання особистості - основних механізмів спрямованої соціалізації людини.

Необхідно зауважити, що М. Розенберг розглядає інформаційну культуру особистості в контексті змісту загальної освіти, тому робить акцент на дослідженні проблем удосконалення інформаційної культури в педагогічній теорії і практиці у вивченні та виявленні оптимальних методик і організаційних форм навчання в умовах нової інформаційної технології, в обґрунтуванні «наскрізного» змісту інформаційної освіти, починаючи з дошкільного навчального закладу, перших шкільних років і до завершення загальної середньої та професійної освіти.

Слід зазначити, що у 90-х роках ХХ століття в Росії відбулось становлення нової наукової дисципліни – інформаційної культурології, основаної на дослідженнях М. Вохришевої. Підтвердженням цього стала робота В. Фокеєва, яка містила перелік публікацій з проблеми дослідження інформаційної культури та діапазон галузей наукового знання, що бере участь у розвитку та становленні нової дисципліни.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
Знання - форма інформації, існування систематизованого результату інтелектуальної діяльності людини (пізнання ). Виділяють різні види знання: наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та інші.

З розвитком теорії інформаційної культури участь у її формуванні у процесі професійної підготовки фахівців різних спеціальностей почали брати дослідники таких наук як семіотика, лінгвістика, соціологія. психологія, культурологія, естетика та інші.

Для розв’язання завдань дослідження важливим є розгляд проблеми формування інформаційної культури у порівняльному контексті, зокрема у теорії і практиці формування інформаційної культури майбутніх фахівців різних напрямів підготовки, зокрема майбутніх вчителів та фахівців гуманітарних спеціальностей.

Цікавим є напрацювання А. Коломієць, яка розглядає теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів, де обґрунтовує основні концептуальні положення щодо підготовки педагогічних кадрів на сучасному етапі бурхливого розвитку інформаційного суспільства, що стосуються готовності вчителя до самостійної інформаційної діяльності, неперервної освіти, комп'ютеризації навчального процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій, досліджує особливості формування професійної культури майбутнього вчителя початкових класів у навчальному процесі вищого навчального закладу (необхідність інтеграції знань, врахування психолого-вікових особливостей учнів, оволодіння комп'ютерно-ігровою культурою та підвищення рівня культури розумової праці).

О. Значенко презентує проблему формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін та їх готовність до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі та для самоосвіти.

Розумова та фізична праця - два історичні види суспільної праці, що склалися на основі відокремлення нематеріального виробництва від виробництва матеріального. Суспільний поділ праці, що виник на певному ступені розвитку суспільства, виявляється у відокремленні Р.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Напрацювання щодо формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки належать Т. Бабенко, що включають основні характеристики, структуру та функції інформаційної культури майбутніх учителів історії як складової їх загальної та професійної культури. Містять систематизований педагогічний інструментарій управління розвитком інформаційної культури майбутніх учителів історії.

У роботі О. Повідайчик визначено основні чинники, що зумовлюють необхідність формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника у процесі професійної підготовки, встановлено компоненти моделі формування інформаційної культури: пріоритетна ціль, орієнтована на досягнення високого рівня сформованості інформаційної культури, специфічні принципи, зміст, інтерактивні методи та форми організації навчально-виховного процесу, засоби контролю та корекції, результат, який характеризує досягнуті зміни відповідно до поставленої мети.

Вважаємо, що дослідження Г. Вишинської презентує новий підхід до формування інформаційної культури особистості офіцера-прикордонника засобами навчання та виховання в курсі інформатики, визначено вимоги до особистісних і професійних якостей сучасної молоді, що зумовлені тенденціями розвитку інформаційного суспільства.

Цінним є напрацювання А. Ясінського, який розглядає процес формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики, в якому виділяє етапи формування основ інформаційної культури учнів на уроках інформатики, демонструє застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі, створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання .

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Наукову значущість має зарубіжний досвід, аналіз якого створює теоретичне та практичне підґрунтя для пошуку підходів до розв’язання проблеми формування інформаційної культури.

Розглянемо дослідження проблеми формування інформаційної культури в освітніх закладах Російської Федерації, Білорусії та Казахстану. Пріоритетним завданням державної політики Росії є формування єдиного інформаційного освітнього середовища, розв’язання якого необхідне для створення перспективної системи освіти, що здатна підготувати фахівців у нових умовах.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Основною метою зазначеної політики є підвищення якості освіти, збереження, розвиток та ефективне застосування науково-педагогічного потенціалу держави, створення нових умов для переходу до нового рівня освіти на базі інформаційних комп’ютерних технологій.

Значущим у контексті розгляду питання формування інформаційної культури у процесі професійної підготовки є досвід російських вчених. В. Воробйов, Б. Глинський, А. Єршов, М. Кастельс, А. Ракітов, А. Суханов, А. Урсул та ін висвітлюють філософські основи інформаційної культури. В роботах Е. Полат, І. Роберт, А. Уваров знайшли відображення загальні питання інформаційно-технологічної підготовки майбутніх фахівців. Проблема підготовки фахівців до діяльності в умовах інформатизації та комп'ютеризації суспільства розглядається в роботах вчених (В. Афанасьева, А. Ракітов). Автори аналізують можливості інформаційного суспільства, прогнозують перспективи і наслідки комп'ютеризації, розкривають особливості діяльності людини з застосуванням комп'ютерів і нових технологій, розглядають проблеми розвитку особистості в умовах, що змінилися й інші питання.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Психологічні аспекти проблеми інформаційного розвитку особистості розроблено В. Коганом, Є. Машбиць та ін. Проблеми методології та теорії комп'ютерного навчання закладено в роботах В. Беспалько, Б. Гершунського, А. Єршева.

Основоположними теоретичними джерелами, в яких всебічно досліджена проблема формування інформаційної культури особистості, є роботи Н. Гендіної, Н. Зінов'євої, І. Моргенштерна.

Означимо суголосність нашої дослідницької позиції з думкою Н. Гендіної, що головна задача формування інформаційної культури полягає в навчанні користувачів алгоритмів пошуку. Науковець займається дослідженням таких питань: розробка і реалізація концепції формування інформаційної культури особистості; розмежування понять «інформаційна грамотність» та «інформаційна культура»; «низький» та «високий» рівень інформаційної культури особистості; чи готові бібліотекарі до формування інформаційної культури особистості [3, с. 34].

Прикладом формування інформаційної культури студента-гуманітарія є досвід Р. Хурума. Розглядаючи формування інформаційної культури у студента-гуманітарія, Р. Хурум виділяє критерії сформованості інформаційної культури:

– вміння адекватно формулювати свої інформаційні потреби;

– ефективно здійснювати пошук потрібної інформації;

– опрацьовувати інформацію та створювати якісну нову;

– вміння підбирати та оцінювати інформацію;

– здібності інформаційної комунікації;

– наявність комп’ютерної грамотності [9].

Формування і розвиток інформаційної культури студента-гуманітарія Р. Хурум пов’язує з гнучкістю мислення, чітким баченням проблемної ситуації та вмінням швидкою її розв’язати, здатність мислити аналогіями, миттєво активізувати в пам’яті потрібну інформацію.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Дослідник зазначає, що інформатика сприяє формуванню у студентів сучасного світобачення, інтелектуальному розвитку та розвитку пізнавальних інтересів студентів; сприяє засвоєнню інформаційних технологій, що базуються на інформатиці, які необхідні студентам як в процесі навчання, так і в повсякденному житті.

Вважаємо теоретично-значущим є підхід Р. Хурума, який пропонує формувати інформаційну культуру студентів-гуманітаріїв на базі концепції І. Лернера, згідно до якої зміст освіти включає чотири компоненти: когнітивний досвід особистості, досвід практичної діяльності, досвід творчості та досвід комунікацій.

Цікавим для дослідження проблеми формування інформаційної культури у процесі професійної підготовки є досвід у формуванні інформаційної культури у студентів філологічних спеціальностей вчених Казахстану.

Нам імпонує точка зору К. Алдиярова та Е. Бидайбекова, які включають в поняття інформаційна культура члена сучасного інформаційного суспільства такі компоненти:

– розуміння гуманістичної цінності інформаційної діяльності людини;

– культуру спілкування та співробітництва в галузі інформатики та інформаційних технологій, застосування можливостей телекомунікації для особистої та колективної взаємодії;

– компетентність і вільну орієнтацію у сфері інформаційних технологій, гнучкість та адаптивність мислення;

– передбачення можливих наслідків інформаційної діяльності, професійно-соціальна адаптація у швидко змінних інформаційних умовах;

– застосування переваг інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного вирішення професійних задач;

– знання і виконання основних нормативно-правових норм регулювання інформаційних відносин, усвідомлення відповідальності за дії, які виконуються за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій;

– реалізацію в інформаційно-професійній діяльності принципів наукової організації праці та збереження здоров’я.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Наукова організація праці Науко́ва організа́ція пра́ці (НОП) - процес вдосконалення організації праці на основі досягнень науки і передового досвіду. Терміном «НОП» характеризують зазвичай поліпшення організаційних форм використання живої праці в рамках окремо взятого трудового колективу (наприклад, підприємства).

Погоджуємося з висновками Д. Анашеви, який з досвіду формування інформаційної культури виділяє три рівні підготовленості: первинний, розвинений, професійний.

Під первинними навичками дослідник розуміє інформаційну грамотність, яка формується в початковій школі, і нею мають володіти всі члени інформаційного суспільства.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Розвинений рівень інформаційної культури характеризується опануванням методологією та методикою роботи з інформацією, цей рівень має бути сформовано в середній та старшій школі.

Професійний рівень підготовленості передбачає вільне оволодіння методами збору, використання та аналізу інформації, якими мають опанувати студенти та фахівці в професійній діяльності.

Зокрема, основними умовами формування інформаційної культури у студентів філологічних спеціальностей Д. Анашева вважає:

– формування інформаційної культури під час викладання фахових дисциплін буде розглядатися як одна з основних складових навчального процесу;

– однією з основних цілей формування інформаційної культури буде формування у студентів потреб у постійному пошуку актуальної інформації щодо майбутньої професійної діяльності за допомогою як традиційних, так і сучасних інформаційних джерел;

– буде визначено можливість застосування електронних навчальних посібників у навчанні;

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

– у процесі навчання у студентів буде сформовано навички для застосування різноманітних засобів збору, зберігання та передачі інформації.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Вчені Казахстану дійшли висновку, що рівень інформаційної культури можна підвищити лише тоді, коли студенти зможуть самостійно працювати з інформаційними технологіями. Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі сприяє розвитку у студентів умінь підбирати, аналізувати та застосовувати автентичний матеріал, що дозволяє студентам не тільки набувати нових знань, а й формувати в них елементи інформаційної компетентності на шляху формування інформаційної культури, що є складовою загальної культури особистості.

Не можна обійти увагою досвід білоруських учених, що досліджують формування інформаційної культури у студентів – І. Колодки, Т. Митюхіної, Л. Писаренко, Л. Ушакової.

І. Колодка зазначає про те, що унікальна роль у формуванні інформаційної культури належить бібліотекам, які поєднують у собі завдання та функції інформаційних, культурних та освітніх закладів. У Білорусії історично процес формування інформаційної культури почався з навчання бібліотечно-бібліографічної грамотності, необхідної для орієнтиру у фондах та довідково-бібліографічному апараті бібліотеки [5, с. 106].

Теоретично значущим для визначення для визначення напрямів формування інформаційної культури є напрацювання І. Колодки, який під інформаційною культурою університетського товариства розуміє сукупність інформаційного світогляду та системи знань і вмінь, які оптимально забезпечують діяльність університетського товариства по задоволенню інформаційних потреб з застосуванням як традиційних, так і нових інформаційних технологій, з метою розвитку даного товариства [5, с. 107]. Науковець наголошує, що існує взаємозв’язок між інформаційною культурою та результатами діяльності університетського товариства. У Білорусії розвитком інформаційної культури університетського товариства ціленаправлено не займається жодна зі структур – ні на рівні держави чи регіону, ні в межах окремого університету. Частіше задачу формування інформаційної культури беруть на себе університетські бібліотеки, однак їх зусилля направлено на формування інформаційної культури не результативні, оскільки бібліотеки не охоплюють всіх груп користувачів інформаційних ресурсів.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Університетські бібліотеки переважно фокусують свою роботу з формування інформаційної культури на застосуванні власних інформаційних ресурсів і не здатні навчити користувачів працювати з усім комплексом навчальних матеріалів і засобів, що входять до арсеналу сучасної вищої школи.

Так, І. Колодка зазначає, що ні на рівні матеріально-технічної бази, ні психологічно бібліотеки не готові взяти на себе функцію головного центра формування інформаційної культури університетського товариства. Науковець пропонує комплексний підхід до вирішення проблеми формування інформаційної культури. Одним із перспективних напрямів є проектний розвиток роботи.

Звернемо увагу на знання, вміння та навички, які традиційно формують у користувачів бібліотеки під час навчання у вищій школі у Білорусії:  знання правил користування бібліотекою;  знання існуючих інформаційних продуктів, які надає університетська бібліотека;

Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.
 знання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;  знання нових інформаційних технологій, які застосовують у бібліотеці;  знання довідково-пошукового апарату інформаційних видань;  знання особливостей відбору джерел для читання;  навички роботи з текстовими даними, які включають: засвоєння правил бібліографічного опису, оформлення переліку інформаційно-документальних джерел.
Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.

Вважаємо за цікаве те, що в університетських бібліотеках Білорусії бібліотекарями розроблено спецкурси: «Основи інформаційної культури студентів», «Бібліотечна справа» та інші, в межах яких студенти набувають перерахованих знань, вмінь та навичок. Отже, опанування цих спецкурсів дозволяє почати формування інформаційної культури майбутнього фахівця та подолати основну суперечність системи освіти – між стрімким темпом росту знань та обмеженими можливостями їх засвоєння студентами за період навчання у вищій школі.

Комплексний аналіз робіт науковців і практиків переконливо свідчить про те, що якість професійної підготовки студентів в умовах інформатизації вищої школи країн Росії, Казахстану, Білорусії багато в чому визначається рівнем сформованості у них навичок отримувати, опрацьовувати та передавати інформаційні дані, застосовувати здобутки науково-технічного прогресу в ІКТ-сфері. Незважаючи на великий інтерес, що проявляється вченими до цієї проблеми, допоки не існує єдиного визначення поняття «інформаційна культура», не розроблено методи і принципи формування, даного культурного аспекту у студентів вищих навчальних закладів.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Цікавим прикладом розгляду проблеми формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів Західної Європи є сформованість ІКТ компетентностей.

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Здійснюючи аналіз доступу до ІКТ в освіті, О. Овчарук наголошує, що основною складовою стратегії Європейського союзу є набуття необхідних ІКТ компетентностей. Дослідниця наголошує, що узагальнене бачення ІКТ компетентності полягає у здатності особистості застосовувати інформаційні і комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності, а саме: пошуку необхідної інформації, її оцінювання та вміння структурувати, аналізувати та користуватись нею і, так само, створювати та розповсюджувати в різних сферах своєї діяльності в залежності від ситуації.

За даними дослідження О. Овчарук, учні досягають значних результатів, коли ІКТ інтегрується у зміст загальних предметів (Велика Британія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Данія), а в інших країнах, де ІКТ викладається як окремий предмет – менших результатів. Обов'язковим на сьогодні в навчальних програмах вивчення інформаційної грамотності є для таких країн, як Італія, Болгарія, Чехія, Латвія, Литва, Угорщина, Словаччина. В Греції ІКТ є одним з обов’язкових предметів у денній початковій школі. У Франції ІКТ включено у зміст обов’язкової освіти початкової школи. У Великій Британії використовуються обидва підходи, де інформаційні технології можуть викладатись як окремий предмет, так і бути інтегровані через так звані крос-програмні комбінації. В Угорщині ІКТ навчання не є обов’язковим. В Румунії ІКТ є предметом за вибором.

Не можемо обійти увагою досвід польських університетів у застосуванні ІКТ. Передусім зазначимо, що згідно стандартів підготовки учителів прийнятих у Польщі кожен учитель для ефективної професійній діяльності повинен мати наступні інформатичні компетентності:

– розуміння і застосування термінології, засобів (обладнання), інструментів (програмного забезпечення) і методів ІКТ;

– ІКТ як складову свого робочого місця;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

– роль і застосування ІКТ в предметній галузі, яку викладає учитель;

– застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні свого предмету;

– правові, етичні і суспільні аспекти доступу до ІКТ і застосування цих технологій [8, с. 102-103].

Аналіз досвіду зарубіжних країн у формуванні інформаційної культури у процесі професійної діяльності свідчить про ефективність застосування інформаційних технологій у формуванні мотивації до застосування ІКТ у навчально-виховному процесі майбутніх фахівців, здійсненні діагностики та самоконтролю рівня інформаційної культури. Вважаємо, що родзинки цього досвіду можуть бути творчо осмислені й застосовані в освітній практиці навчальних закладів України.

Викладене дає змогу дійти висновку, що незважаючи на актуальність проблеми формування інформаційної культури, великий інтерес, що проявляється вченими до її розв’язання існують лише окремі теоретичні й прикладні напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених у визначеному напрямі, які комплексно не висвітлюють проблему.Список використаних джерел

 1. Education at a Glance. OECD Indicators 2001. – OECD, 2001. – 380 p. Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe. – 2004 Edition.– Eurydice / The information network on Education in Europe. – Р. 3–7.

 2. Гендина Н. И. Информационная культура личности: диагностика, технология формирования: учебно–методическое пособие / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – Кемерово : КемГАКИ, 1999. – Ч.1 – 146 с.

 3. Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое обоснование и моделирование содержания чебной дисциплины/ Н. И. Гендина, Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. – М. : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2006. – 512 с.

 4. Ершов А. П. Концепция информатизации общества/ A. П. Ершов // Информатика и образование. – 1988. – № 6. – С. 3–22.

 5. Колодка И. Н. Информационная культура студентов/ И.Н. Колодка//Менеджмент вузовских библиотек: роль библиотеки в обеспечении учебного процесса вуза в контексте новой парадигмы образования: материалы 6–й Междунар. науч.–практ. конф., посвящ. 65–летию Науч. б–ки УО «ГрГУ им. Я.Купалы», 23–25 марта 2005 г., г. Гродно / отв. ред. Г. В. Данилов. – Гродно: ГрГУ, 2005. –С. 102–109.

 6. Корнилова М. В. Формирование информационной культуры учителя в системе повышения квалификации / М. В. Корнилова, Н. А. Заруба // Открытое образование. – 2007. – № 1. – С.  49–54.

 7. Розенберг Н. М. Информационная культура в содержании общего образования / Н. М. Розенберг  // Советская педагогика. – 1991. – № 3. – С. 33–38.

 8. Смирнова–Трибульская Е. Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения. Монография / Е. Н. Смирнова–Трибульская. – Херсон : Айлант, 2007. – 704 с.

 9. Хурум Р. Ю Формирование информационной культуры педагога [Электронный ресурс] / Р. Ю. Хурум // Научный журнал КубГАУ. – 2007. – № 26 (2). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2007/02/pdf/06.pdf.


Скачати 180.65 Kb.

 • Країни Європейського Союзу
 • Список використаних джерел