Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтрахова компанія

Скачати 290.49 Kb.

Страхова компанія
Скачати 290.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.05.2017
Розмір290.49 Kb.
  1   2

СТРАХОВА КОМПАНІЯ

НІКА

Україна, 87515, Донецька обл., м.Маріуполь, пр.Леніна, буд. 62, кв.38 ЄДРПОУ 30415998 тел./факс: (062) 3880588; e-mail: sk.nika2012@yandex.uaПримітки до річної Фінансової звітності

за 2016 рік

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА»


1.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Загальна інформаціяІдентифікаційний код

30415998

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА»

Скорочена назва

ТДВ СК “НІКА”

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Місцезнаходження

87515, Донецька область, м.Маріуполь, пр.Леніна, буд.62, кв.38

Телефон

0629474340

Факс

0629474340

Е-mail

sk.nika2012@yandex.ua

Назва органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває Підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії
№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво

№ 12661200000003286 від 12.05.1999, видав Виконавчий комітет Донецької міської ради

Назва посади, прізвище та ініціали керівника

Директор Печерських Сергій Олексійович

Прізвище та ініціали головного бухгалтера

Пахомова Світлана Василівна

Кількість працівників

6

Дата затвердження звітності та орган управління Підприємства, що її затвердив
Дата звітності та звітний період

31.12.2016 року, звітний рік 2016

Валюта звітності та одиниця її виміру

Гривня, тис. грн.


2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності Товариства та Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2016 р.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується в Товаристві Головним бухгалтером.

Права та обов’язки Головного бухгалтера визначаються Законом України від 16.07.1999 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", кваліфікаційними характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством праці та соціальної політики України, внутрішніми наказами та посадовими інструкціями Товариства.

Згідно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" в 2015 р.

Посадо́ва інстру́кція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Товариство складає звітність за МСФЗ.

Починаючи з 01.01.2012 р. фінансову звітність за П(С)БО Товариство не складає.

Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, оцінку активів, статей власного капіталу та зобов’язань Товариства згідно МСФЗ починаючи з 01.01.2012 р. із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
№291 (зі змінами), при цьому Товариство самостійно визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та синтетичної інформації з метою складання фінансової звітності за МСФЗ, як це передбачено Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:  • методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
    Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


  • безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).

  • зрозумілості;

  • доречності (суттєвості);

  • достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота);

  • зіставності;

  • можливості перевірки, тощо.

Дана фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.

Починаючи із звітності за 1 кв.2012 р. і в наступних звітних періодах. Товариство складало фінансову звітність на основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів» із застосуванням форм фінансової звітності, затверджених Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р.
3. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу на Балансі Товариства станом на 31.12.2016 р.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 01.01.2016 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», яка затверджена Наказом № 1 від 01.01.2016 року «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та розроблена відповідно до вимог :

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами):

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704;

- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108);

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.

Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);

- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року №1591).

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 3 відсотки від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.

Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом суттєвості рекомендується величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

  1   2


Скачати 290.49 Kb.