Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«страхування»

«страхування»
Сторінка1/7
Дата конвертації08.05.2017
Розмір1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Посібник до вивчення дисципліни

«СТРАХУВАННЯ»

2016

Міністерство освіти і науки України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

Посібник до вивчення дисципліни

«Страхування»

Дніпропетровськ

2016

УДК 368(075.

Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.

8)

ББК 65.271я73

Рецензенти: канд. екон. наук, проф. Ж.М. Чабаненко

д-р. екон. наук, проф. Ю.В. Орловська

Михайленко О.Г. Посібник до вивчення дисципліни «Страхування». – 2 - е видан., перероб. і допов. – Дн-ск: ДНУ, 2016. – 156 с.

У посібнику з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування. У посібнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.

Майнове страхування - галузь страхової діяльності, в якій об'єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших видів майна, страхування фінансових ризиків тощо.

Страхови́й ри́зик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Посібник містить плани семінарських занять, питання для обговорення, теми доповідей, завдання до самостійної роботи студентів, тести для самоперевірки, а також термінологічний словник.

Видання розраховано на викладачів та студентів економічного спрямування, слу­хачів відділень післядипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.

Затверджено на засіданні навчально – методичної комісії факультету «Міжнародна економіка»
(протокол № 7 від 22.02.2016 р.)

Навчальне видання


Укладач: Михайленко О.Г.
Посібник до вивчення дисципліни «Страхування»

© Михайленко О.Г., 2016

© ДНУ, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, 2016
ПЕРЕДМОВА
Механізм захисту від несприятливих випадкових явищ за допомогою страхування усвідомлений підприємцями як найбільш оптимальний, інтерес до нього високий. Страхування розглядають як галузь знань у рамках динамічного розвитку, з різноманіттям проблематики, потребою в нових теоретичних і практичних узагальненнях.

Перспективи розвитку вітчизняного страхування і його зростаючий вплив на економіку очевидні: в даний час це один із стратегічних чинників ефективного функціонування і успішного розвитку фінансово-господарських стосунків у нашій країні.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна до безлічі всіляких рис, що вимагають страхового захисту, для організації і проведення якого майбутнім економістам необхідне знання основ страхової діяльності.

Страхування є основною складовою ринку небанківських фінансових послуг і від його ефективного функціонування залежить стабілізація підприємницької діяльності та економіки України.

Страховий захист (англ. insurance protection) - економічні, перерозподільчі відносини, які складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних конкретним об'єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян і т.п.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Важливою є роль страхування щодо стимулювання розвитку ринкових відносин, ділової активності та поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Механізм функціонування страхового бізнесу в Україні супроводжується кризовими явищами та є недосконалим через низку проблем, що гальмують його розвиток, успішне вирішення яких вимагає відповідного методичного, організаційного і кадрового забезпечення. З огляду на це, все більшого значення набуває теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців в галузі фінансів та страхової справи зокрема.

Дисципліна «Страхування» є однією з профілюючих дисциплін в програмі підготовки фахівців за напрямом «Міжнародна економіка» та професійно-орієнтованою дисципліною в програмах підготовки фахівців інших економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах.

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Мета її вивчення полягає у наданні студентам глибоких теоретичних знань та практичних навичок з питань страхової справи, розуміння фінансово-економічних аспектів сфери страхування, застосування яких надає можливість ефективно використовувати цю сферу фінансових відносин як механізм подолання ризиків у практичній діяльності. Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєних студентами базових знаннях в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, фінансів, обліку і аналізу, достатній математичній та статистичній підготовці.

Мікроеконо́міка - розділ економічної теорії, який вивчає взаємодію окремих економічних суб'єктів та досліджує механізм функціонування конкретних ринків.

Економі́чна істо́рія - розділ науки, в рамках якого вивчаються явища і процеси, пов'язані з еволюційним розвитком і взаємодією господарської діяльності суспільства. Економічна історія займає проміжне положення між історичною та економічною науками, є однією з так званих суміжних наук.

Для досягнення мети в процесі викладання дисципліни передбачається вивчення сутності й ролі страхування, організації розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вміння аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі формування, розподілу й використання страхових фондів.

Страхові послуги - це кінцевий результат діяльності страхової компанії, щодо задоволення потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових та особистих інтересів .

Страховий фонд - спеціальний фонд, створений для того, щоб убезпечити ризики певного кола осіб у певній галузі.Інструктивно-методичний матеріал до семінарських занять
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування
Ключові слова: страхування, страховий захист, страхові фонди, самострахування, взаємострахування, комерційне страхування, функції страхування, превенція, принципи страхування, франшиза, контрибуція, суброгація, диверсифікація, страховий випадок, страховий ризик.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.


План практичного заняття

1. Необхідність та сутність страхового захисту суспільного виробництва.

2. Страховий фонд: основні форми організації та джерела формування.

3. Виникнення та розвиток страхування.

4. Сутність, основні функції та принципи страхування.

5. Роль страхування в економічному житті та забезпеченні життєдіяльності людини.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

6. Аналіз господарських ситуацій та вирішення тестових завдань.
Питання для самоконтролю

1. Необхідність страхового захисту суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей.

2. Що таке страхування та яка його економічна природа?

3. Як ви розумієте необхідність страхування?

4. У чому полягає сутність страхового захисту?

5. Охарактеризуйте категорію страхового інтересу та поняття повного і часткового інтересу.

6. Як реалізується принцип еквівалентності відносин суб’єктів у страхуванні?

7. Виникнення та етапи розвитку страхування.

8. Основні функції страхування.

9. Назвіть принципи страхування.

10. Поясність необхідність франшизи в страхуванні.

11. Що являє собою франшиза?

Назвіть види франшизи та їх відмінності.

12. Визначте передумови розвитку та існування страхового ринку.

13. Що Ви розумієте під страховим фондом?

14. Назвіть найбільш поширені форми страхового фонду та джерела їх формування.

15. На яких принципах здійснюється страхова діяльність?

16. Назвіть спільні риси і відмінності між економічними категоріями: страхування», «кредит», «фінанси».

17. Що таке страхова сума?

18. Дайте визначення понять «страховий платіж» та «страхове відшкодування».

19. Назвіть основні системи страхування.
Завдання для самостійної роботи

1. На прикладах життєвого досвіду довести необхідність страхового захисту.

2. Сформулювати мету та сутність страхового захисту.

3. Визначити за яких обставин і в якій формі виникло страхування.

4. Виділити особливості механізму страхування Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням.

Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.

Старода́вній Рим (лат. Roma antiqua, також Древній Рим, старожитній, античний Рим) - одна з цивілізацій Давнього світу та античності, отримала свою назву від головного міста - Риму (лат. Roma), яке в свою чергу назване на честь легендарного засновника - Ромула.

5. Використавши навчальну літературу, визначити, в якій країні та коли виникло страхування життя.

6. Розкрити зміст функцій страхування.

7. Перерахувати та розкрити зміст принципів страхування.

8. Визначити, у чому суть умовної та безумовної франшизи.

9. Визначити та пояснити сутність превенції.

10. Визначити, у чому виявляється взаємозв’язок понять “предмет страхування”, “об’єкт страхування”, “майновий інтерес”.

11. Надати приклади ролі страхування у сучасній економіці.


Теми рефератів та доповідей

1. Передумови виникнення страхування.

2. Особливості середньовічного страхування.

3. Страхування в Україні: виникнення та сучасний стан.

4. Порівняльний аналіз сутності страхування та його функцій у вітчизняній і зарубіжній літературі.

5. Передумови становлення класичного страхування в Україні.

6. Порівняльна характеристика форм організації страхового фонду суспільства.

7. Основні принципи страхування.

8. Роль страхування в забезпеченні захисту майнових інтересів громадян.

9. Функції страхування в умовах соціально-економічного розвитку України.

10. Страхування як ринковий механізм забезпечення стабілізації економіки.

11. Перспективи розвитку страхування в ринковій економіці.Тестові завдання
Тести 1.1

1. Які причини виникнення та існування страхування?

а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

Виробни́чі відно́сини - суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику.

2. Що з наведеного складає зміст категорії страхового захисту?

а) спосіб локалізації небезпечних об’єктів;

б) економічні відносини щодо попередження, усунення, локалізації та відшкодування збитків унаслідок несприятливих подій;

Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, що полягають в тимчасовому обмеженні прав людини згідно кримінального процесуального законодавства, що мають на меті припинити та запобігти новим кримінальним правопорушенням, забезпечити виконання покладених на особу обов'язків та її належну поведінку.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів

в) механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами;

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

г) збільшення товарних запасів у зв’язку з впливом чинника сезонності.

3. До сукупного страхового фонду суспільства не належать:

а) централізовані натуральні та грошові фонди держави;

б) амортизаційні фонди;

в) нецентралізовані резервні фонди підприємств і амортизаційні фонди;

г) фонди, створені методом страхування, та натуральні резерви підприємств.

4. Вияви позитивного впливу страхування на розвиток економіки – це такі:

а) страхування надає впевненість у розвитку бізнесу;

б) створюються значні резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій;

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

в) страхування дає змогу оптимізувати ресурси, спрямовані на організацію економічної безпеки;

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.

г) страхування забезпечує виконання державних податків;

д) всі відповіді правильні.5. У яких формах існує сукупний фонд страхового захисту?

а) резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств;

б) резервних фондів підприємств;

в) кредитів банку;

г) статутного фонду.

6. Які функції виконує страхування?

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, заощадження коштів і контрольну;

г) фіскальну та економічну.

7. Виділіть характерні ознаки страхування:

а) обов’язковий характер настання страхових випадків;

б) замкнута розкладка збитку, перерозподіл його в просторі й

часі, відшкодування збитків, випадковий характер виникнення;

в) розподільчий характер відносин і формування фондів грошових коштів;

г) платоспроможність, поверненість та цільовий характер використання грошових коштів.8. Оберіть варіант відповіді, у якому найповніше розкривається зміст категорії страхового захисту:

а) нагромадження та розподіл грошових ресурсів для здійснення заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків;

б) здійснення запобіжних заходів щодо зменшення страхового ризику;

в) фінансова допомога юридичним і фізичним особам при настанні страхової події;

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

г) грошова компенсація, яку може отримати юридична або фізична особа при настанні страхової події.

9. В яких формах виникли перші страхові організації?

а) товариства взаємного страхування;

б) приватні товариства;

в) акціонерні страхові товариства;

г) державні страхові організації.

10. Який із варіантів відповідей не відноситься до функцій страхування?

а) страховий інтерес, суброгація;

Страховий інтерес - матеріальна зацікавленість у страхуванні об'єктів, до яких страхувальник має стосунок як власник, орендатор, перевізник і т. ін. Включає майно і все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальникові або в зв'язку з чим може виникнути відповідальність страховика перед третіми особами.

б) превентивна, ощадна, ризикова;

в) створення страхових фондів та інвестування коштів;

г) всі відповіді правильні.

Тести 1.2

1. Найважливіші функції страхування такі:

а) фіскальна, регулююча, розподільна;

б) стимулююча, перерозподільна, контрольна;

в) відновлювальна, попереджувальна, ощадна, контрольна;

г) ризикова, ощадна, запобіжна.

2. Страховик – це:

а) юридична особа, яка згідно з чинним законодавством бере на себе відповідальність по відшкодуванню збитків та має ліцензію на ведення страхової діяльності;

б) юридична особа, яка здійснює страхування на підставі договору зі страхувальником;

в) фізична або юридична особа, що сплачує страхові платежі згідно договору страхування;

г) фізична або юридична особа, яка отримує відшкодування при настанні страхового випадку.

3. Страховий випадок – це:

а) подія, яка фактично відбулася у зв’язку з настанням стихійного лиха або нещасного випадку.

Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

б) дожиття фізичної особи до обумовленої договором страхування події.

в) подія, настання якої не передбачено договором страхування.

г) подія, при настанні якої страховик зобов’язаний сплатити страхове відшкодування страхувальнику.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.4. Страхувальник – це:

а) фізична особа, яка має право укладати договір страхування;

б) юридична особа, яка згідно з договором страхування зобов’язана відшкодувати збитки потерпілим;

в) юридична особа або дієздатний громадянин, що укладає договір страхування;

г) будь-яка особа, на чию користь укладений договір страхування.

5. Страхування – це вид:

а) суспільно-політичних відносин між державою і громадянами;

б) майнових відносин між страховиками і страхувальниками;

Майнові́ відно́сини - це вольові суспільні відносини з приводу належності, використання чи переходу нерухомого і рухомого майна та інших матеріальних благ від одного суб'єкта до іншого.

в) грошових відносин між учасниками страхування;

г) цивільно-правових відносин між страховиками і страхувальниками у зв’язку з відшкодування збитків юридичним або фізичним особам.

6. Страховий платіж – це:

а) виплата страховикам страхової суми у особистому страхуванні;

б) виплата страхового відшкодування страхувальнику;

в) плата за страхові послуги страховика згідно з договором стра-

хування;

г) сума, на яку страхується об’єкт за законом або договором.7. Яким узагальнюючим поняттям можна назвати страхові внески і страхові премії?:

а) страхове відшкодування;

б) страхові тарифи;

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.

в) страхові платежі;

г) страхові ставки.

8. Принцип суброгації передбачає:

а) накопичувальний характер договорів страхування;

б) відшкодування конкретних збитків конкретній особі;

в) перехід до страховика, який сплатив страхове відшкодування,права вимоги до винної у збитках особи;

г) високу довіру між страхувальником і страховиком.

9. Принцип контрибуції передбачає:

а) поширення активності страховика за межі окремого ризику;

б) відшкодування страховиком фактичних збитків за мінусом франшизи;

в) можливість розподілу витрат із відшкодування збитків між страховиками, які несуть відповідальність перед одним і тим самим страхувальником;

г) прийняття ризику страховиком в залежності від своїх фінансових можливостей.

10. До принципів страхування відносяться:

а) франшиза, суброгація, прибутковість;

б) контрибуція, страховий ризик, максимальна сумлінність;

в) обов’язковість, конкурентоспроможність;

г) комерційний розрахунок, добровільність.

11. Страхова виплата – це:

а) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

б) періодичний внесок страхувальника;

в) грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшкодування збитків страхувальника;

г) грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування.

12. Страхова сума – це:

а) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику при укладанні страхової угоди;

б) періодичний внесок страхувальника;

в) грошова сума, що виплачується страховиком з метою відшкодування збитків страхувальника;

г) грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування.

13. Розвиток незалежних один від одного видів страхування – це:

а) денонсація;

б) диверсифікація;

в) контрибуція;

г) суброгація.

14. Франшиза – це:

а) збитки страхувальника, що підлягають відшкодуванню;

б) збитки страхувальника, що не підлягають відшкодуванню;

в) частина збитків страхувальника, яка навмисне не відшкодовується страховиком;

г) частина збитків страхувальника, яка не підлягає відшкодуванню згідно договору страхування.

15. Превентивна функція страхування проявляється у::

а) відшкодуванні збитків страхувальника;

б) не відшкодовуванні збитків страхувальника;

в) проведенні заходів щодо запобігання збитків страхувальника;

г) відшкодуванні збитків страхувальника не в повному обсязі.
Тести 1.4

1. Що з наведеного далі охоплюється поняттям «страховий захист»?

а) здійснення заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику;

б) фінансування витрат на боротьбу із страховою подією;

в) відшкодування збитків, нанесених стихійним лихом;

г) збільшення запасів товарів з огляду на сезонність їх виробництва.

2. Який фонд входить до складу сукупного фонду страхового захисту?

а) резервні фонди підприємств;

б) кредити банків;

в) іноземні інвестиції;

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.

г) немає правильної відповіді.

3. В яких формах виникли перші страховики?

а) товариства взаємного страхування;

б) страхового товариства з повною відповідальністю;

в) акціонерного страхового товариства;

г) державної страхової

організації.4. Який з перелічених нижче видів страхування виник першим?

а) страхування життя;

б) страхування від вогню;

в) страхування морських суден;

г) страхування сільськогосподарських тварин від загибелі;

Свійська, домашня худоба (однаково в однині та множині) - свійські тварини, що навмисно утримуються в сільському господарстві задля отримання різноманітної продукції, такої як продукти харчування чи волокна, або з метою використання для праці.

д) страхування від нещасних випадків;

е) страхування вантажів;

ж) страхування ритуальних витрат.5. Виберіть принцип страхування з наведеної далі інформації.

а) максимальна сумлінність сторін страхового договору;

б) суброгація;

в) форма власності на об'єкт страхування;

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

г) повне відшкодування збитків від діяльності в несприятливих умовах;

д) повна сплата страхових премій;

е) відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

6. Яке поняття характеризує наведене визначення:

→Сукупність економічних відносин між його учасниками із приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду й використання його для відшкодування збитку й виплати страхових сум.

→Страхова організація (державна, акціонерна, приватна), вона організує формування і використання страхового фонду; виробляє умови страхування, приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або виплатити страхову суму страхувальнику при настанні страхового випадку (події).

→Фізична (окремі частки громадяни) або юридична особа, яка укладає договір страхування зі страховиком.

→Документ або група документів, оформлених у встановленому порядку, що підтверджують факт, обставину й практику страхового випадку.

→Позаштатний працівник страхової організації, що від імені й з доручення страховика містить договори страхування.

→Плата страхувальника за страхування, що він зобов'язаний внести страховикові відповідно до договору страхування або законом, інакше кажучи, це плата за страхову послугу.

→Сума виплати в покриття збитку при майновому страхуванні й страхуванні громадянської відповідальності страхувальника за матеріальний збиток перед третіми особами.

Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.

→Обов'язок страховика виплатити страхову суму або страхове відшкодування.
Завдання для аналізу ситуацій
Завдання 1. Розрахувати прибуток підприємця при створенні власного резерву коштів та при зверненні до послуг страхової компанії в разі наміру фірми зайнятись виїзною торгівлею. Зробити висновок про доцільність страхування в даній ситуації.

Вихідні дані:

− капітал фірми 60 тис. грн;

− придбання автомобіля вартістю 20 тис. грн;

− на закупівлю товару та створення власного резерву спрямовуються 40 тис. грн;

− ставка річного депозиту при розміщенні власного резерву в банку – 15 %;

− середньоденний прибуток 500 грн протягом 250 днів;

− вартість страхового захисту автомобіля становить 8 % страхової суми.

Завдання 2. Визначити економічну доцільність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і величину заощаджених коштів на підставі таких даних:

1) страхова сума для третьої (потерпілої) особи:

− за збитки життю і здоров’ю – 51500 грн;

Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

− за майнові збитки – 25000 грн;

2) страховий платіж за страхування цивільної відповідальності

власника автомашини ГАЗ-3110 “Волга” – 348 грн 20 к;

3) збитки внаслідок ДТП:

− за травми двох осіб – 820 грн;

− за ремонт пошкодженого автомобіля – 4600 грн.

Завдання 3. Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту свого об’єкта – самострахування чи страхування згідно з такими даними:

1) вартість об’єкта – 100 тис. грн; страховий тариф – 2 %;

2) збитки за попередні роки: 2006 р. – 1000 грн; 2007 р. – 2000 грн;

2008 р. – збитків не було;

3) витрати часу на визначення збитку і виплату страхового відшкодування – 3 дні;

4) витрати часу на відновлення пошкодженого об’єкта – 1 день.Завдання 4. Визначити, що доцільніше застосувати власнику для захисту автомобіля – самострахування чи страхування згідно з такими даними:

1) вартість автомобіля – 50 тис. грн. Страхові тарифи на випадок:

− пошкодження в ДТП – 2 %;

− пошкодження стихійним лихом – 0,2 %;

− крадіжки – 8 %;

2) середня вартість ремонту автомобіля подібного класу після ДТП і дії стихійних сил – від 8 до 10 тис. грн;

3) витрати часу на визначення збитку, складення документації і виплату страхового відшкодування – 7 днів;

4) витрати часу на ремонт пошкодженого автомобіля – 6 днів.Завдання 5. Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 8200 грн, який вони застрахували свого часу на суми відповідно: 6500 грн; 8000 грн; 8200 грн; франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5 %, у третього – умовною, в розмірі 8 %.

Задача 6. Умовами страхування вантажу зазначалося, що страхова сума становить 300 тис. грн, умовна франшиза – 20 %.

Визначити розмір відшкодування, якщо збиток становить:

а) 40 тис. грн;

б) 160 тис. грн;

в) 60 тис. грн.


Задача 7. Страхова сума становить 2 500 грн., умовна франшиза – 20% від страхової суми. Розмір збитків – 450 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 8. Страхова сума становить 5 100 грн., безумовна франшиза – 20% від страхової суми. Розмір збитків – 1 200 грн. Визначте розмір страхового відшкодування.

Задача 9. Договором страхування майна між страховиком і страхувальником передбачено використання франшизи. Страхова сума становить 500 тис. грн. Розмір умовної франшизи – 15%. Збитки страхувальника внаслідок страхової події визначені в сумі 95 тис грн. В якому розмірі страховик повинен сплатити страхове відшкодування в даному випадку, а також при збитках в сумі 60 тис. грн.?

Визначте розмір страхового відшкодування при тих же умовах, але якщо франшиза буде безумовною.

Задача 10. ТОВ «Агротекс» застрахувало майно вартістю 150 000 грн. на суму 80000 грн. У результаті експлуатації сталася аварія. Експертна комісія визнала випадок страховим і оцінила збитки в розмірі 20 000 грн. Розрахуйте суму страхового відшкодування за умови, що майно було застраховано за:

1) системою страхування за дійсною вартістю майна;

2) пропорційною відповідальністю;

3) системою першого ризику.Визначте розмір страхового відшкодування, якщо:

− умовна франшиза становила 10% від страхової суми;− безумовна франшиза становила 15% від страхової суми.

Задача 11. Автомобіль вартістю 90 000 грн. застраховано за пропорційною відповідальністю на 80%. У результаті страхового випадку збитки встановлені в обсязі 17 100 грн. Визначте розмір страхового відшкодування, якщо страховим договором передбачена безумовна франшиза 10% від страхової суми.

Задача 12. Розрахуйте виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений автомобіль вартістю 80 000 грн., який вони застрахували на суми відповідно: 70 500; 75 000; 80 000 грн. Франшиза стосовно викрадення у двох страховиків була безумовною в розмірі 5%, у третього – умовною в розмірі 8%.
Термінологічний словник
Диверсифікація – можливості здійснення діяльності поза межами основного бізнесу. У страхуванні диверсифікація означає можли вості займатися і іншою діяльністю, ніж страхова, що переважно законодавством не дозволяється. Значною мірою диверсифікація здійснюється через інвестиційні операції страхових компаній.

Збиток страховий – фактична сума втрати (шкоди), яку зазнав страхувальник в результаті настання страхового випадку, що підлягає відшкодуванню страховиком.

Контрибуція – вимога однієї страхової компанії до іншої або інших компаній розподілити між собою виплату страхового відшкодування у випадку страхування одного і того ж об’єкта одночасно кількома компаніями однакових ризиків.

Об’єкт страхування – конкретний майновий інтерес страхувальника або застрахованої особи, котрому може бути завдано шкоди стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією.

Отримувач страхового відшкодуван ня, або страхової суми фізична чи юридична особа, яка за умовами страхування має право на отримання відповідних грошових засобів.

Перестрахування – передача однією страховою компанією іншій частини своїх зобов’язань згідно з укладеними договорами. Одночасно із зобов’язаннями передається частина отриманих платежів. При настанні страхової події частину збитків відшкодовує компанія, в котрій перестраховане це зобов’язання.

Превентивні заходи у страхуванні – комплекс заходів, здійснюваних страховиком або за його рахунок, пов’язаних із запобіганням або зниженням руйнівного впливу можливих страхових випадків. П. з. випливають із сутності страхування, його превентивної функції.

Регрес – право страховика на висування в межах фактично сплаченої страхувальникові суми страхового відшкодування претензії до третьої сторони, яка винна в страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за заподіяну шкоду.

Ризик страховий – ймовірна подія чи сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування.

Ризикова премія – частина страхової премії, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.

Ризик-менеджмент – систематичне дослідження ризиків, що становлять загрозу для людей, майна й інтересів діяльності з метою вжиття заходів, спроямованих на вирішення проблеми ризиків. Р.м. охоплює аналіз ступеню захищеності від ризику, опрацювання варіантів контролю за розвитком ризику, вжиття заходів щодо запобігання або зменшення ризику.

Репресивні заходи у страхуванні – боротьба зі стихійним лихом (повінь, пожежа, снігові замети) чи іншим ризиком з метою зменшення розмірів втрат від знищення або пошкодження застрахованих об’єктів.

Самострахування – метод створення децентралізованих страхових фондів будь-яким господарюючим суб’єктом з метою забезпечення безперервності виробництва. С. забезпечує покриття невеликих збитків. Щодо середніх та великих збитків С. виявляється в застосуванні страховиком франшизи. С. виступає в грошовій та натурально-речовій формах.

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов’язок страховика відшкодувати заподіяні цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальнику (застрахованій особі, бенефіціару).

Страхове відшкодування – грошова виплата в межах страхової суми за договорами страхування майна і відповідальності, що не може перевищувати розміру прямого збитку, ще зазнав страхувальник.

Страховий захист – сукупність економічних розподільчих і перерозподільчих відносин, що склалися у процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям, юридичним і фізичним особам, життю і здоров’ю громадян.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.Страховий інтерес – матеріальна заінтересованість у страхуванні об’єктів, до яких страхувальник має відношення як власник, орендар, перевізник тощо. Включає все те, що може бути предметом заподіяння матеріального збитку (шкоди) страхувальнику або у зв’язку з чим може виникнути відповідальність страхувальника перед третіми особами.

Страхова премія – платіж, що сплачується страхувальником страховику за умовами договору одноразово або частками за весь період страхування.

Страховий фонд суспільства – сукупність натуральних запасів і грошових коштів для запобігання, локалізації та відшкодування збитків, завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

Страхова сума сума, на котру стра хується об’єкт за законом чи за договором. Страхова сума не може бути вищою за вартість об’єкта, що підлягає страхуванню. Це обсяг відповідальності страховика перед страхувальником, максимальна грошова сума, в межах якої здійснюється страхове відшкодування в разі настання страхової події.

Страховик юридична особа, яка здійснює страхування на підставі отриманої від певних державних органів ліцензії.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.Страхувальник юридична або фізич на особа, котра вступила в страхові відносини зі страховиком, сплачує страхові внески і пре тендує на страхове відшкодування збитків за застрахованими подіями.

Страхова відповідальність (страхове покриття) зобов’язання страховика сплачувати страхове відшкодування (страхову суму) за передбаченої умовами стра хування сукупності подій чи окремої події.

Страхове свідоцтво (страховий поліс) — документ, що засвідчує факт страхування відповідно до правил страхування.

Правила страхування - умови страхування, на підставі яких укладається договір страхування.Страхове поле – максимальна кількість об’єктів, котрих можна застрахувати на добровільних засадах.

Франшиза (фр. franchise — пільга) – передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком.

Функції страхування – прояв сутності страхування в дії. За допомогою функцій виявляється сутність та зміст економічної категорії страхування.

Шкода – наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб’єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян).
Література: [4]; [5]; [27]; [30]; [47]; [48].


  1   2   3   4   5   6   7  • Міністерство освіти і науки України