Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтруктура рідкокристалічного монітора. Модем принцип дії. Основні характеристики

Скачати 36.49 Kb.

Структура рідкокристалічного монітора. Модем принцип дії. Основні характеристики
Скачати 36.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір36.49 Kb.
  1   2
  Навігація по даній сторінці:
 • Windows

Варіант №1.

 1. Структура рідкокристалічного монітора.

 2. Модем принцип дії. Основні характеристики.

 3. З якого виду пам’яті комп’ютер може тільки читати інформацію?
  а) ОЗП;

б)ПЗП;

в)вінчестера;

г)ГМД.


 1. Які принтери забезпечують найбільш якісний друк?
  а) струминні;

б) багатофункціональні;

в) матричні;

г)лазерні.


 1. Якою найменшою одиницею представляють інформацію в ЕОМ?
  а) піксель;

б)біт;

в) код;г)байт.

 1. Які характеристики являються основними для процесора?
  а) об’єм пам’яті і швидкодії;
  б) тактова частота і розрядність;

  Швидкодія (рос. быстродействие, англ. speed of response, нім. Schnelligkeit f, Reaktionsfähigkeit f, Ansprechgeschwindigkeit f) - швидкість реакції системи на зовнішні дії або кількість операцій, які здійснює система за одиницю часу.

  Розрядність числа в математиці - кількість числових розрядів, необхідних для запису цього числа в тій чи іншій системі числення. Розрядність числа іноді також називається його довжиною.

  Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)


  в) тактова частота,швидкодія;
  г) швидкість передачі сигналу.

 2. Монітор ( дисплей) – пристрій:
  а) виведення інформації;
  б) виведення і введення інформації;
  в) введення інформації;
  г) передачі інформації.

  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. 3. Розв′яжіть задачу використовуючи відповідні формули.

  1. Визначити розрахункову ємність доріжки, якщо діаметр доріжки складає 300мм, поперечна щільність складає 32 б/мм,а поверхнева щільність – 9054б2/мм2.

Варіант №2.

 1. Синтизатори звуку. Принцип дії.

 2. Типи CD- дисків. Класифікація дисків.

 3. Які види інформації опрацьовує ЕОМ?
  а) числову;
  б) текстову, графічну;
  в) числову, текстову, графічну, звукову;
  г) текстову і числову.

 4. До складу мікропроцесора, що повністю забезпечують його роботу, входять:
  а) пристрій керування, кеш-пам'ять;
  б) пристрій, що здійснює арифметичні операції;

  Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.

  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

  Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

  Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

  Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.


  в) постійна пам'ять, регістри, логічний пристрій;
  г) Регістр, пристрій керування, логічно-арифметичний пристрій.

 5. Один мегабайт – це:
  а) 1024 байт; б) 1000 кілобайт;
  в) 1024 гігабайт; Г) 1024 кілобайт.

 6. До сучасних засобів зберігання інформації відносять:
  а) дискети;

  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

  б) перфокарти;
  в) магнітофон;

  Перфока́рта (англ. punched card) - носій інформації, призначений для використання в ранніх (до початку 1980-х років) системах автоматизованої обробки даних. Виготовлялась з цупкого паперу, мала товщину близько 0.

  Магнітофо́н - електромеханічний прилад для запису і відтворення електричного сигналу (найчастіше звуку) на магнітний носій (стрічку або дріт). Магнітний метод запису ґрунтується на властивості феромагнітних матеріалів намагнічуватися під дією на них магнітного поля і зберігати залишкову намагніченість після виходу з цього поля.

  г) вінчестери;

 7. Всю пам'ять комп’ютера поділяють на:
  а) оперативну і кеш-пам'ять;
  б) ПЗП і ОЗП;
  в) зовнішню і внутрішню;
  г) дискову і регістрову.

 8. Розв′яжіть задачу використовуючи відповідні формули.

  1. Визначити радіус доріжки, якщо відома, повздовжна щільність складає 160 б/мм,а розрахункова ємність – 160650біт.

Варіант №3.

 1. Теорема дискретизації. Основні процеси перетворення аналогово сигналу у цифрову послідовність.

 2. Пристрої виводу текстової інформації. Друкуючі пристрої.

 3. Які з названих пристроїв комп’ютера не є обов’язковими для його нормального функціонування?
  а) системний блок;

  Дискретиза́ція - перетворення функцій неперервних змінних у функції дискретних змінних, за якими початкові неперервні функції можуть бути відновлені із заданою точністю. Роль відліків виконують квантовані значення функцій.

  Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

  Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

  б) принтер;
  в) клавіатура;

  Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

  г) монітор;

 4. В яких режимах може працювати дисплей?
  а) текстовому;
  б) кодовому;
  в) текстовому і графічному;
  г) графічному.

 5. Вибір двійкової системи кодування інформації зумовлений:
  а) історією;
  б) випадковістю;
  в) наявністю двох станів елементів ЕОМ;
  г) наявністю елементів.

 6. Відеоадаптер знаходиться в:
  а) моніторі; б) системному блоці;
  в)ОПЗ; г) АЛП.

 7. Які апаратні засоби необхідні для мультимедіа ?
  а) CD – ROM;
  б) телетюнер;
  в) звукова карта, колонки, CD – ROM;

  Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

  У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

  Звукова́ пла́та (також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер) (англ. sound card) - електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері (виводити на акустичні системи та записувати в комп'ютер).


  г) відеоадаптер.

 8. Розв′яжіть задачу використовуючи відповідні формули.

  1. Визначити радіус доріжки , якщо відома повздовжна щільність – 1600/мм2,а розрахункова ємність доріжки у 5 разів більша за повздовжна щільність.

Варіант №4.

 1. Класифікація присроїв вводу графічної інформації. Сканери та принцип їх дії.

 2. Кулери. Призначення і застосування.

 3. Інтерфейс - це:
  а) засоби взаємозв'язку програм у комп'ютері;
  б) засоби взаємодії програм з ОС;
  в) зручні засоби взаємодії користувача з програмою;
  г) засоби взаємодії користувача з комп'ютером.

 4. Системні програми для роботи з дисками назвіть:
  а) операційними системами;

  Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


  б) утилітами;
  в) драйверами;
  г) компіляторами.

 5. Сектор складається з:
  а) одного кластера;
  б) декількох доріжок;
  в) одного або декілька кластерів залежно від обсягу диску і системи;
  г) з 512 байт інформації, записаних на концентричній доріжці диска.

 6. Місце для тимчасового зберігання об'єкта у Windows називається:
  а) кеш-пам'ять
  б) буфер обміну;

  Драйвер (англ. driver, укр. водій, керівник) - комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до приладу апаратного забезпечення. У загальному випадку для використання кожного пристрою, підключеного до комп'ютера, необхідний спеціальний драйвер.

  Утилі́та (англ. Utility program, utility) - сервісна програма, що допомагає керувати файлами, отримувати інформацію про комп'ютер, діагностувати й усувати проблеми, забезпечувати ефективну роботу системи.

  Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)

  Буфер обміну Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.


  в) буфер зберігання;
  г) постійна пам'ять.

 7. З яким розширенням зберігаються файли
  1   2


Скачати 36.49 Kb.

 • Windows