Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтруктурними підрозділами Університету є

Скачати 147.21 Kb.

Структурними підрозділами Університету є
Скачати 147.21 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір147.21 Kb.
  1   2

Структурними підрозділами Університету є:

  1. Факультети та навчально-науковий інститут:

1.1. Факультет комп'ютерних систем і автоматики, (ФКСА), до складу якого входять:

1.1.1. кафедра комп'ютерних систем управління;

1.1.1.1. філія кафедри – ТОВ «ВІН ІНТЕРАКТИВ»;

1.1.1.2. філія кафедри – «Люстдорф»;      1. кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки;

1.1.2.1. філія кафедри – ТОВ НВП "Спільна Справа";

1.1.3. кафедра інтеграції навчання з виробництвом;

1.1.4. кафедра лазерної і оптоелектронної техніки;

1.1.4.1. філія кафедри – ТОВ НВП «ВТН»;

1.1.4.2. філія кафедри – ТОВ НВФ «Планета М»;

1.1.5. кафедра метрології та промислової автоматики;

Промисло́ва автома́тика (англ. Factory control automation) - сукупність технічних засобів вимірювання та автоматизації, призначених для сприйняття, перетворення і використання інформації для контролю, регулювання і керування.

1.1.5.1. філія кафедри – ДП «Вінницястандартметрологія»;

1.1.5.2. філія кафедри – Корпорація "Медіа корпорація RIA";

1.1.6. кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки;

1.1.6.1. філія кафедри – ТОВ «Аналітика»;

1.1.6.2. філія кафедри – ДП «Вінницьке регіональне управління водних ресурсів»;

1.1.7. загальнофакультетська лабораторія ФКСА «Лабораторія промислової мікропроцесорної техніки»;

1.1.8. науково-дослідний центр прикладної та комп’ютерної лінгвістики (спільна з Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України міжвідомча структура).
1.2 Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП), до складу якого входять:

1.2.1. кафедра будівництва, міського господарства та архітектури;

1.2.1.1. філія кафедри – ТОВ «МУР»;

1.2.1.2. філія кафедри – ТОВ «БМУ-3»;

1.2.1.3. філія кафедри – ТОВ «Діпроцивільпромбуд»;

1.2.2. кафедра інженерних систем у будівництві;

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

1.2.1.1. філія кафедри –ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз»;

1.2.3. кафедра теплоенергетики;

1.2.1.2. філія кафедри –ДП «Маяк»

1.2.4. кафедра іноземних мов;

1.2.5. науково-дослідна лабораторія гідродинаміки;

1.2.6. науково-дослідна лабораторія ефективних будівельних конструкцій;

Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.

1.2.7. науково-дослідна лабораторія механіки будівельних конструкцій, грунтів і технології матеріалів та виробів;

1.2.8. лабораторія енергоефективності та інженерної екології;

1.2.9. науково-дослідне інноваційно-проектно-конструкторське дизайнерське (студентське) бюро.
1.3. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля ( ІнЕБМД), до складу якого входять:

1.3.1. кафедра екології та екологічної безпеки;

1.3.1.1. філія кафедри екології та екологічної безпеки в Департаменті екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Моніто́ринг довкі́лля, екомоніто́ринг (англ. environmental monitoring, нім. Monitoring n der Umwelt (der Umgebung)) - комплексна науково-інформаційна система регламентованих періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки і прогнозу змін стану природного середовища з метою виявлення негативних змін і вироблення рекомендацій з їх усунення або ослаблення.
Вінницька область Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Вінницька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Вінницької області.1.3.2. кафедра хімії та хімічної технології;

1.3.3. кафедра фізичного виховання;
Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.


1.3.4. кафедра загальної фізики;

1.3.5. науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ;

1.3.6. науково-дослідна лабораторія “Фізика наноструктур”;

1.3.7. науково-дослідна лабораторія технологічних процесів та синтезу напівпродуктів.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

1.4. Факультет електроенергетики та електромеханіки (ФЕЕЕМ), до складу якого входять:

1.4.1. кафедра електричних станцій та систем;

1.4.1.1. філія кафедри ЕСС на базі відокремленої структурної одиниці «Вінниця електротехнологія» НЕК «Укренерго»

1.4.1.2. філія кафедри ЕСС на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Енергоінвест»;

1.4.2. кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань;

1.4.3. кафедра філософії та гуманітарних наук;

Гуманітарні науки - галузі досліджень, предметом яких є людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. Гуманітарні науки - група академічних дисциплін, об'єднаних прагненням до вивчення таких аспектів людського буття та якісних підходів, які взагалі не припускають єдиної парадигми, що визначає будь-яку наукову дисципліну.


1.4.4. кафедра електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті;
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

1.4.4.1. філія кафедри ЕМСАПТ на базі комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»;

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.1.4.5. кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту;

1.4.5.1. філія кафедри ЕСЕЕМ на базі структурної одиниці «Вінницькі високовольтні електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго»;1.4.6. кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів;

1.4.6.1. філія кафедри ВЕТЕСК на базі комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія»;1.4.7. електровимірювальна лабораторія ВНТУ;

1.4.8. лабораторія гендерних досліджень.

1.5. Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії (ІнІТКІ), до складу якого входять:

1.5.1.

Гендерні дослідження (ґендерні студії) - комплекс міждисциплінарних досліджень (соціології, психології, економіки, політології, педагогіки та ін.), присвячених феномену статі в її соціальних вимірах. Центральними категоріями є гендер та опозиція маскулінність і фемінність, через призму якої досліджуються різні аспекти соціальних відносин - класові, расові, національні, політичні, рольові та ін.
Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
кафедра обчислювальної техніки;
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

1.5.1.1. філія кафедри ОТ на базі ВАТ «Інфракон»;

1.5.2. кафедра захисту інформації;

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

1.5.3. кафедра комп'ютерних наук;

1.5.3.1. філія кафедри КН на базі Вінницького ТОВ «СДМ Україна»;

1.5.4. кафедра програмного забезпечення;

1.5.4.1. філія кафедри ПЗ у ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій»;

1.5.5. кафедра вищої математики.


1.6. Факультет менеджменту та інформаційної безпеки (ФМІБ), до складу якого входять:

1.6.1. кафедра менеджменту, маркетингу та економіки;

1.6.1.1. філія кафедри менеджменту, маркетингу та економіки – ТОВ «Смарт Лайтінг Системс»;

1.6.2. кафедра фінансів та інноваційного менеджменту;

1.6.3. кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту;

1.6.4. кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

1.6.4.1. філія кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем – Торговий дім «Едельвейс і К»;

1.6.5. кафедра підприємництва та фінансової діяльності;

1.6.6. кафедра суспільно-політичних наук.
1.7. Факультет машинобудування та транспорту (ФМТ), до складу якого входять:

1.7.1. кафедра технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ);

1.7.1.1. філія кафедри ТАМ у ТОВ «Вінницький авіаційний завод»;

1.7.1.2. філія кафедри ТАМ у заводі «ТОВ ВАЗ»;

1.7.1.3. філія кафедри ТАМ у КНВО «ФОРТ» МВС України;

1.7.1.4. філія кафедри ТАМ у НВП «УТОС»;

1.7.2. кафедра галузевого машинобудування (ГМ);

1.7.2.1. філія кафедри ГМ у ТОВ «САРМАТ»;

1.7.3. кафедра автомобілів та транспортного менеджменту (АТМ);

1.7.3.1. філія кафедри АТМ у ТОВ «АТП Слободянюк»;

1.7.3.2. філія кафедри АТМ у ДП «45 експериментальний механічний завод»;

1.7.3.3. філія кафедри АТМ секція Озброєння та військова техніка у КНВО «ФОРТ» МВС України;

Військо́ва те́хніка - озброєння, бойові й небойові машини, прилади, апарати й інші технічні засоби, якими оснащуються збройні сили. Зброю, як засіб ураження часто виділяють у самостійне поняття (звідси висловлювання «озброєння та військова техніка» (ОВТ).

1.7.4. кафедра технології підвищення зносостійкості (ТПЗ);

1.7.4.1. філія кафедри ТПЗ у КНВО «ФОРТ» МВС України;

1.7.5. кафедра опору матеріалів та прикладної механіки (ОМПМ);

1.7.6. кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки (БЖДПБ);

1.7.7. центр автоматизації виробництва та ЧПК технологій;

1.7.8. навчальний центр нових технологій інженерії металів;

1.7.9. навчальний центр підвищення ефективності і надійності стрілецької зброї;

Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.
Стріле́цька збро́я - ствольна зброя для стрільби кулями та іншими видами патронів, наймасовіша з усіх видів сучасної зброї. В залежності від джерела енергії для метання набою розрізняють вогнепальну, пневматичну, механічну та електричну стрілецьку зброю.

1.7.10. науково-дослідна лабораторія «Борекс-гідравліка»;

1.7.11. науково-дослідна лабораторія пластичного формування.
1.8. Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (ФІРЕН), до складу якого входять:

1.8.1. кафедра радіотехніки (РТ);

1.8.1.1. філія кафедри Вінницький концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення;

1.8.2. кафедра телекомунікаційних систем та телебачення (ТКСТБ);


Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
  1   2


Скачати 147.21 Kb.