Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтудентських наукових праць

Студентських наукових праць
Сторінка5/18
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Таким чином можна зробити висновок, що фізична активність є дієвим фактором зміцнення здоров’я та підвищення працездатності студентської молоді, сприяє удосконаленню їх фізіологічних та психологічних механізмів адаптації, представлє собою сферу широких соціальних контактів між студентами, сприяє обміну інформацією, дозволяє їм швидко подолати адаптаційний бар’єр.

Для цього заняття з фізичного виховання необхідно планувати в обсязі не менше 4 годин на тиждень, протягом всього терміну навчання у вищому навчальному закладі. Такі регулярні заняття фізичною культурою допомагають студентам своєчасно переключити нервову систему з одного виду діяльності на іншу. Теоретичні знання і результати дослідження засвідчують, що цілеспрямоване фізичне тренування є ефективним засобом зняття розумової напруженості, підвищення розумової працездатності та збереження здоров'я в складних умовах студентського життя. Тому у навчально-виховному процесі з фізичного виховання вищих навчальних закладів найбільш доцільним є реалізація комплексу організаційно-педагогічних прийомів прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури, що включає фізичну активність, самоконтроль і відновлення працездатності, корекцію функціонального стану студентів, поліпшення стану психічного здоров'я і зменшення нервового напруження, підвищення їх стійкості до негативних впливів на здоров'я в стресових ситуаціях, планування вільного часу та організацію здорової життєдіяльності.


1. Конституція України. – К. : Генеза, 1997. – 36 с. 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. Освіта України. – К., 2002. – 14 с. 3. Основи законодавства України про охорону здоров’я. – К., 1992. – 188 с. 4. Аулик Н. В. Определение физической работоспособности в кли- нике и спорте / А. Н. Аулик. – М. : Медицина, 1990. – 192 с. 5. Журин И. А. Профессионально значимый уровень развития общей выносливости студентов и подготовка спортсменов в вузе: [тезисы докладов научно-практической конференции] / И. А. Журин. – Минск, 1991. – С. 45–47. 6. Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 186 с. 7. Яковлев Н. Н. Биохимические основы утомления и его значение в спортивной практике / Н. Н. Яковлев // Теория и практика фи- зической культуры. – 1978. – № 7. – С. 19–21.

РОЗДІЛ 3

КІБЕРНЕТИКА
УДК 004.9
Бонацький Олександр, ст. 4 курсу факультету кібернетики; науковий керівник – к.пед.н., доцент Лотюк Ю. Г. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне)
Загальні ПІДХОДИ ДО пошуку ІНФОРМАЦІЇ в Google
Анотація. В статті досліджено методи пошуку інформації у Інтернеті за допомогою пошукових систем. Розглянуто використання ключових слів, які задаються на WEB сайті для полегшення пошуку WEB сторінки користувача. Розкрито можливість використання статистики пошукових запитів для уточнення ключових слів та підвищення рейтингу сайту у видачі пошукових систем.

Ключові слова: пошукова система, ключові слова WEB сайту, пошуковий запит, пошук в Інтернеті, статистика пошукових запитів..
Аннотация. В статье исследованы методы поиска информации в Интернете с помощью поисковых систем. Рассмотрено использование ключевых слов, которые задаются на WEB сайте для облегчения поиска WEB страницы пользователя. Раскрыта возможность использование статистики поисковых запросов для уточнения ключевых слов и повышения рейтинга сайта в выдаче поисковых систем.

Ключевые слова: поисковая система, ключевые слова WEB сайта, поисковый запрос, поиск в Интернете, статистика поисковых запросов.
Annotation. In the article the methods of finding information on the Internet using search engines. The use of keywords that are specified on the WEB site for easy retrieval WEB user page. We consider the use of statistics to refine the search query keywords and increase rankings in search engines..

Keywords: search engine keywords WEB site, query, search the Internet search requests statistics.
Користувачі всесвітньої мережі Інтернет кожен день «заходять» в пошукову систему Google для того, щоб знайти потрібну інформацію. Вони хочуть швидко дізнатися про погоду, про курс валют, новини політики чи техніки тощо. Для цього потрібно вміти «поставити» запитання пошуковій системі так, щоб отримати дані, які цікавлять користувача, і відфільтрувати непотрібні дані та необхідну для користувача інформацію.

Питання, пов’язані із роботою в системі Google, досліджували такі вчені, як: В. Аганін, К. Головак, Ю. Карманенко, С. Турган, В. Толовчак. Змістовним є дослідження А. Пелешина, в якому автор розглядає позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі [1].

Мета нашої статті – дослідити методи пошуку інформації у Інтернеті за допомогою пошукових систем.

Найпростіший запит на пошук інформації в системі Google полягає в надрукуванні у рядку пошуку одного чи кількох ключових слів, які описують пошуковий запит. У відповідь пошукова система поверне сторінку результатів пошуку, яка являє собою перелік посилань на WEB-сторінки, що відповідають пошуковому запиту. Посилання, які з більшою долею імовірності відповідають запиту будуть виведені на початку цього переліку. При цьому для пошукача інформації головне – правильно обрати ключові слова для пошуку [2].

Для прикладу, якщо людина шукає загальну інформацію про Linux, можна ввести одне ключове слово Linux. Але, тоді буде отримано дуже багато посилань. Тому краще ввести пошуковий запит з декількох ключових слів, наприклад, «FTP сервер у Linux», тоді результати пошуку будуть більш конкретними.

Водночас в процесі прошуку інформації необхідно враховувати, що пошукова система Google не є регістро-залежною. Тому усі літери пошукового запиту автоматично переводяться до нижнього регістру.

За замовчуванням, Google повертає лише ті сторінки, які включають усі пошукові слова. Тому слід враховувати, що порядок слів у запиті може впливати на результати пошуку.

Якщо потрібні результати, які включають деяку фразу (словосполучення) повністю, то необхідно взяти ключові слова у лапки.

Google ігнорує часто вживані слова і символи, такі як where (англ. «де»), how (англ. як), the (артикль), так само як деякі окремі цифри і окремі літери, тому що, як правило, вони уповільнюють пошук. Якщо такі слова є важливими для отримання потрібних результатів можна включити їх у запит, додавши знак « » перед цими словоми.

Якщо з результатів пошуку необхідно вилучити WEB сторінки, що містять деякі слова, то перед цими словами у запиті потрібно поставивши знак «–». Наприклад, для того, щоб знайти технічну інформацію про смартфон HTC Desire V, потрібно виключити з результатів пошуку комерційну інформацію. Тому до пошукового запиту слід додати терміни «– продаж, – ціна, – магазин».

Після того, як у форму пошуку введені пошукові терміни, можна натиснути кнопку Мені пощастить, яка одразу перенаправить браузер на веб-сторінку, що найкраще, за версією Google, відповідає заданим пошуковим термінам.

Змінити налаштування пошуку за замовчуванням можна на сторінці http://www.google.com.ua/preferences?hl=uk [2].

Складний пошук (Advanced Search) [1; 3] дає можливість налаштувати опції пошуку, та зробити його точним. За допомогою складного пошуку можна шукати лише сторінки: які містять всі задані пошукові терміни; які містять введену точну фразу; які містять, як мінімум, одне із введених слів; які не містять жодного із введених слів; які створені заданою мовою; які створені у заданому форматі файлу; ті, які оновлювалися протягом заданого проміжку часу; розташовані у рамках заданого домена або веб-сайту.

Можна уточнювати результати пошуку, додаючи пошукові оператори до пошукових запитів. Найбільш уживані оператори задаються знаками пунктуації або не потребують двокрапки після себе. Серед цих операторів: OR (оператор АБО), «» (оператор лапок), – (оператор мінус) та (оператор плюс) [1].

Найбільш популярні спеціальні оператори Google:

cache: запит [cache:] виведе версію веб-сторінки, яка зберігається у кеші Google;

link: запит [link:] виведе перелік веб-сторінок, які містять посилання на зазначену веб-сторінку. Наприклад, link:lotyuk.ukrwest.net виведе перелік веб-сторінок, які містять посилання на сторінку факультету кібернетики МЕГУ;

related: запит [related:] виведе перелік веб-сторінок, «подібних» до зазначеної веб-сторінки;

info: запит [info:] видасть у відповідь інформацію, яку Google має стосовно зазначеної веб-сторінки.

define: запит [define:] поверне визначення слова, введеного після оператора, узяті з різних онлайн-джерел;

site: якщо ви включите у свій запит оператор [site:], Google обмежить можливі результати пошуку сайтами у означеному домені;

allintitle: обмеження результатів пошуку тими WEB-сторінками, які містять всі введені пошукові слова у заголовку сторінки;

OR (або) знайде сторінки, які містять будь-який з двох пошукових термінів. У запиті треба вставити між цими термінами OR (великими літерами!) Наприклад, шукати інформацію про відпочинок у Лондоні чи Парижі можна так: відпочинок «Лондон OR Париж».

Рядок пошуку Google можна використовувати в якості калькулятора, ввівши в нього вираз, який потрібно порахувати: (7 3 х 5) / 11=

Також ця пошукова система дозволяє конвертувати одиниці вимірювання величин з англійської системи мір на метричну і навпаки: 9,5 ярдів в сантиметрах. Крім конвертації одиниць виміру, можна також конвертувати валюту різних країн, наприклад: 200 доларів США в рублях [3].

Однак, для отримання оптимальних результатів потрібно правильно сформулюйте пошуковий запит. Він не повинен бути ні занадто коротким, ні занадто довгим. Оптимальна довжина пошукового запиту 2–3 слова.

Якщо отриманий результат не задовольнить пошукача, необхідно спробувати змінити запит, переставивши місцями слова в запиті або використовуючи синоніми. Щоб знайти точну фразу або цитату, потрібно ввести пошуковий запит в лапках. Зазвичай введення уточненого запиту більш ефективне, ніж пошук за результатами. Тому не слід формулювати пошуковий запит у вигляді питання пошуковій системі.

Варто також звертати увагу на домени сайтів з пошукової видачі, щоб випадково не перейти на підозрілі посилання. Зазвичай найбільш вдалі посилання і затребувана інформація знаходяться на перших двох-трьох сторінках пошукової видачі.

Для отримання достовірної інформації необхідно використовувати не одну пошукову систему, а кілька. У різних пошукових систем різний принцип ранжирування, тому те, що не знайшлося в одній системі, може знайтися в іншій. Можна також використовувати додаткові пошукові технології пошукових систем: пошук по картинках, пошук по регіону, пошук по блогах, розширений пошук тощо.

Водночас потрібно враховувати, що результати пошукової видачі динамічні і через кілька днів або навіть годин можуть змінитися. Тому знайдене корисне посилання варто додати в закладки: наступного разу результат пошуку в мережі Інтернет може виявитися іншим, і одного разу знайдений сайт буде втрачено [1; 2].

В оптимізації сайтів для їх просування важлива роль відводиться ключовим словам – тим словам, за якими Інтернет – користувачі зможуть знаходити сайти, що «просуваються», під час пошуку. Ключові слова потрібно правильно підібрати, і для цієї цілі використовується зазвичай так звана статистика пошукових запитів.

Популярні пошукові системи, наприклад, Google і Яндекс, регулярно підраховують, скільки разів користувачі цікавляться тим чи іншим пошуковим запитом. Зібрані відомості надаються для загального доступу у вигляді статистики, що відображає кількість показів на місяць за кожним із запитів. Кожен бажаючий може скористатися такою статистикою в режимі онлайн за допомогою спеціальних інструментів: статистики ключових слів на Яндексі, інструменту добору ключових слів Google AdWords, а також статистики пошуку Google (Google Trends) [2].

Інструмент добору ключових слів Google AdWords дозволяє дізнатися, скільки разів користувачі пошукової системи Google цікавилися тими чи іншими ключовими словами. Алгоритм застосування цього інструменту: зайти на https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal; ввести в поле «Слово або фраза» ключове слово, яке потрібно проаналізувати (можна декілька, кожне слово – з нового рядка); при необхідності вибрати регіон пошуку, у додаткових настройках помінявши значення «місцеположення»; натиснути кнопку «Пошук» і при необхідності зробити активною вкладкою «Варіанти ключових слів». У таблиці результатів шукана частота ключового слова наведена в колонці «Загальна кількість пошуків за місяць», якщо пошук проводиться по всьому світу, або ж в колонці «Локальні пошукові запити за місяць».

Статистика пошукових запитів дозволяє вибирати для оптимізації сайтів ключові слова необхідної частоти. Однак важливо відзначити, що дані такої статистики не можуть бути на 100 % точними, оскільки існує певна похибка при зборі статистичних даних [3].

AdWords – це онлайн-рекламний сервіс, який дозволяє рекламодавцям конкурувати для відображення коротких рекламних текстів для веб-користувачів, частково ґрунтуючись на ключових словах, зумовлених рекламодавцями, що може зв'язати, скопіювати вміст веб-сторінок, що відображаються користувачами.

Звіт «Пошукові запити» містить інформацію про те, які саме пошукові запити призводили до показу оголошень AdWords. За допомогою цього звіту можна дізнатися, як користувачі шукають певні товари чи послуги, уточнити список ключових слів AdWords, охопити ширшу аудиторію й ефективніше показувати оголошення [3].Узагальнуючи результати дослідження, можна зазначити, що пошукові системи проводять постійний моніторинг мережі Інтернет та накопичують базу даних для пошуку. Тому користувач пошукової системи за допомогою запитів може проводити пошук у такій базі. Результатом пошуку буде список посилань на WEB сторінки, які містять необхідний користувачеві контент. При застосуванні розширеного пошуку можна деталізувати запит та знаходити унікальні матеріали у мережі Інтернет.

Веб майстер може вплинути на результати пошуку, підбираючи ключові слова для свого сайту. Для цього треба скористатися статистикою пошукових запитів. Ознайомившись із статистикою, можна підібрати ключові слова так, щоб при запиті до пошукової системи сайт пошукача знаходився у першій десятці видачі посилань.


1. Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі. Монографія / А. М. Пелещишин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 260 с. 2. Основи пошуку та мова запитів пошукової системи Google [Електронний ресурс] // Режим доступу : matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads 3. Операторы в поисковых запросах поисковой системи [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.google. com/help/cheatsheet.html. 4. Розширені пошукові запити у системі Google [Електронний ресурс] // Режим доступу : google.com/intl/ uk/help/faq_translation.html.
УДК: 004.438
Грисюк Андрій, ст. магістратури факультету кібернетики; науковий керівник – д ф.-м.н., професор Джунь Й. В. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне)
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАЙБІЛЬШ СКЛАДНОЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ MALBOLGE
Анотація. У статті досліджено одну з езотеричних та найскладніших мов програмування, Malbolge. Розглянуто специфіку компіляції програм цією мовою, алгоритми роботи. Вивчено зв’язок мови Malbolge з машиною Тюрінга, використання трійкової арифметики, криптографічні засоби мови. Використано відомості з галузей вищої математики та математичної логіки, програмування та криптології, які дозволяють створити оригінальну програму на Malbolge. Обгрунтовано, що створення програм цією мовою розвиває у студентів алгоритмічне мислення, поглиблює знання з програмування та математичної логіки.

Ключові слова: програмування, езотеричне програмування, Malbolge, алгоритм роботи Malbolge, трійкова арифметика.
Аннотация. В статье исследована одну из езотеричных и сложных языков программирования Malbolge. Рассмотрена специфика компиляции программ на этом языке, алгоритмы работы. Изучена связь языка Malbolge с машиной Тьюринга, использование троичной арифметики, криптографические средства языка. Использованы данные из разных отраслей высшей математики и математической логики, программирования и криптологии, которые позволяют создать приложения на Malbolge. Обосновано, что создание программ на этом языке развивает у студентов алгоритмическое мышление, углубляет знания с программирования и математической логики.

Ключевые слова: программирование, эзотерическое программирования, Malbolge, алгоритм работы Malbolge, троичная арифметика.
Annotation. The article investigates one of the most complex and esoteric programming languages, Malbolge. The specificity compiling programs that language algorithms. Special attention is paid to the connection of language Malbolge Turing machine, using ternary arithmetic Cryptographic language. In the research, the details of the areas of Mathematics and Mathematical Logic, programming and cryptology that allow you to set up the original application Malbolge. Create applications that language develops in students of cybernetics algorithmic thinking and deepens knowledge of programming and mathematical logic. The program facilitates language Malbolge study Cryptologic algorithms and their use in the classroom.

Keywords: programming, esoteric programming, Malbolge, algorithm Malbolge, ternary arithmetic.
Мова програмування Malbolge має широкі перспективи розвитку, оскільки дозволяє швидко та якісно програмувати криптографічні алгоритми. Наукова новизна розробленого алгоритму полягає у тому, що він дав можливість її застосування для вирішення конкретних задач криптографічного захисту даних.

Актуальність теми полягає в можливості широкого використання сучасних криптографічних алгоритмів у навчальному процесі, демонстрації їх можливостей для студентів магістратури факультету кібернетики.Історія мови Malbolge починається з робіт Б. Олмстеда [1; 2]. Специфіка мови полягає в тому, що вона є максимально важкою для написання програм [1]. За традицією, початковою програмою, має бути «Hello, World». Зараз відомо 3 варіанти цієї програми [1] (перша з яких була написана під назвою Lisp).

Зазначені програми виконують одну і ту ж дію, виводять на екран «Hello, World». Різницею в застосуванні цих програм є алгоритм виконання.

В наш час не відомо, який саме алгоритм раціональніший [3], оскільки існує 7 відомих програм написаних на Malbolge [2]. Відомо, що існує як мінімум 8 алгоритмів шифрування, які описав Лу Шеффер у 2002 році [3]. У 2004 році Т. Вегжановски [3] написав генератор програм, який виводив задані рядки, однак, програми отримані таким способом, були громіздкими.

Метою нашої статті є створення власної програми мовою Malbolge.

Malbolge – це мова, яка працює в трійковій системі числення, та містить 3 регістри: a, c, d.

Трійкова система числення - позиційна система числення з цілочисленною основою, рівною 3. За аналогією з a бітом, трійковою цифрою є трит (англ. trinary digit). Один трит містить log 2 ⁡ 3 ≈ 1.58496 3\approx 1.
Регістр а – є акумулятором, який використовується для маніпулювання даними, регістр с - використовується як вказівник на поточну команду, регістр d – використовується для управління даними [2; 3]. Виділимо лише 8 команд:

1) j проводить операцію jmp[d 1];

2) i – встановлює код покажчика на значення в комірці та набуває поточних даних;

3) p – проводить операцію crz [d,a];

4) * – проводить операцію rotr[d];5) < виводить данні на екран;

6) / читає значення, перетворює його в трінарне та зберігає в регістрі a;

7) v – вказує на закінчення виконання програми;

8) o – проводить операцію NOP.

та 4 операції:1) rotr[d] виконує тернарну операцію за формулою rotr[d] = (a/3 a%3* 19683);

2) NOP операція переходу в наступну комірку, збільшує c та d на 1;

3) jmp[d 1] переходить на комірку, на яку вказує d 1;

4) crz виконується над регістром a та d, згідно таблиці (рис. 1):
frame1
Рис. 1. Таблиця істинності операції crz.
При завантаженні програми, перевіряється присутність команд (шифрується), і якщо хоча б один символ не відповідає команді, програма завершується.

Процес виконання розглянемо на прикладі написаної нами програми (рис. 2):


frame2
Рис. 2. Програма «Megu forever»
При завантаженні програми перевіряється на відповідність команд до синтаксису мови – у вхідному коді не повинно бути нічого крім команд. Процес перевірки відбувається таким чином [2]:

1) Вхідний код ділиться на символи;

2) Здійснюється шифрування за формулою: (m[c] c-33)?, залишок від ділення за цією формулою береться як індекс символу в наступному рядку (індексація починається з нуля);

3) Здійснюється дія відповідно до команди;

4) Виконується наступна команда у програмі;

5) Якщо поточний символ не вказує на завершення програми, то здійснюється перехід до пункту 1, інакше закінчуємо виконання програми.

Покрокове виконання авторської програми (рис. 2):

Першим символом є ( =40 (код ASCII). Далі слід перейти до пункту 2 алгоритму: с = 0, отже, (40 0-33)? = 0,07. Дальше використовується залищок від попереднього ділення, як індекс символу в рядку. А самим символом є: j - команда jmp[d 1]. Пункту 3 алгоритму: d = ( =40, тобто, jmp[d 1] = 41.

Потім необхідно перейти на 41 елемент вхідного коду, яким є ] =93 (код ASCII). Для регістру d присвоюється результат команди: d = ]=93.

Пісоля цього здійснюється перехід до 4 пункту алгоритму: перевіряється чи команда не є завершенням роботи програми.

Команда завершення є v, в нашому випадку командою була j, тобто, умова виконується і виконання переходить до 1 пункту алгоритму.

Виконується другий крок: вхідним символом є =, що відповідає 61 коду таблиці ASCII. Шифрується символ с = 1: (61 1-33)?=0,30. 30 символом є р, який відповідає команді crz. Виконується поточна команда на цьому етапі виконання: а = 0, а d = 93, де а = crz(a,d) = (0,93) = T=84 (код ASCII).Виконана команда не є завершальною, тому потрібно перейти до наступного символу вхідного рядка. При цьому продовжується виконання, поки поточний символ не вкаже на завершення програми.

Програму, зображену на рис. 2, можна виконати без шифрування Для цього необхідно перевести всі символи в команди та виконати команди.Коротко наведемо цей алгоритм: весь вхідний рядок переводиться в команди згідно формули (m[c] c-33)? та рядка шифрування; виконується команда доки не появиться символ завершення v, причому, до уваги слід брати не графічні символи, а їх код. При виконанні поточної команди p = crz(a,d), результат записується у регістр а, при цьому змінюється символ у вхідному рядку на результат a = 0; a = crz(a,d) = crz(0,93) = 84 =T.

Збільшивши c та d на 1; виконаємо наступну команду. Результатом якої є p = crz(a,d). Цей результат записується у регістр а, а також змінюється символ у вхідному рядку на результат a = 93; a = crz(a,d) = crz(93,114) = \x06.

Якщо результат операції crz менший за 32 (найменший графічний символ в таблиці ASCII), то записується результат: \x06, де 06 тлумачиться, як 6.

В такому випадку регістр а міститиме цифровий результат, а у вхідний рядок записується символ: «.». В результаті виконання цих команд отримаємо: а = \x06. Збільшивши регістри c та d на 1 виконаємо наступну команду. Отримаємо a = \x06, a = crz(a,d) = crz(\x06,119) = 82 =R.

Збільшивши регістри c та d на 1, виконаємо наступну команду; отримуємо a = 82; a = crz(a,d) = crz(82,73) = 77 =M.

Збільшивши регістри c та d на 1, виконаємо наступну команду, яка здійснює вивід значення регістра а на екран. Результатом виконання цієї програми є символи: «Megu forever».

Malbolge не повністю відповідає машині Тьюринга. Тому було здійснено кілька спроб створити версії Malbolge, які будуть відповідати повноті по Тьюрінгу [6]. Це були теоретичні варіанти Malbolge, що перенаправляють потік вводу-виводу. Таке перенаправлення дозволяє зняти з програм обмеження по оперативній пам’яті.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • РОЗДІЛ 3 КІБЕРНЕТИКА УДК 004.9 Бонацький Олександр, ст. 4 курсу факультету кібернетики
  • Ключові слова
  • Ключевые слова
  • Keywords
  • Мета нашої статті
  • Узагальнуючи результати
  • УДК: 004.438 Грисюк Андрій, ст. магістратури факультету кібернетики
  • ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАЙБІЛЬШ СКЛАДНОЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ MALBOLGE Анотація.
  • Метою нашої статті є