Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтворення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

Скачати 98.04 Kb.

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми
Скачати 98.04 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір98.04 Kb.

Уроки інформатики, 8 клас


Тема:

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми

Цілі:

освітня: ознайомити учнів з основними типами та видами діаграм; їх застосуванням, основними елементами. Показати учням можливості використання Microsoft Excel для виконання необхідних обчислень, побудов таблиць, діаграм і графіків.

розвивальна: розвивати логічне i алгоритмічне мислення, вміння аналізувати і робити висновки.

виховна: виховувати зосередженість, увагу та спостережливість, уміння самостійно здобувати знання


Тип уроку:

урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання:

Комп'ютери, підручники, програмне навчальне середовище, стікери.

Хід уроку

І.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Організаційний етап

Вправа «Хвилинний експеримент». Пропоную учням на одну хвилину заплющити очі та уявити собі Закони співпраці на уроці:

закон чіткості;

закон часу;

закон поваги;

закон толерантності і т. д.

(Вивішуємо плакат, або записуємо думки учнів на дошці.)

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Прийом «Вкладися в суму»

Учням пропоную скласти по два запитання, які стосуються домашнього завдання про призначення й використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Запитання записуються на аркушах паперу, які поміщаємо у коробку. Далі ці запитання перемішуємо й пропонуємо кожному учневі дістати запитання та дати на нього відповідь. Одразу ж оцінюю рівень засвоєння учнями матеріалу домашнього завдання.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Людина любить те, що знає, і знає те, що любить.

Ми  сьогодні з вами повинні попрацювати таким чином, щоб ви пересвідчились в тому , що ми з вами інформатику любимо. А раз любимо, значить і знаємо. До комп’ютера ми ставимось, як до потужного інструменту  для  розвитку, навчання та творчості. І на кожному уроці ми займаємось розвитком  комп’ютерної творчості та підвищуємо рівень своєї інформаційної культури.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.

І на цьому уроці ви зрозумієте, що дані дуже зручно подавати у вигляді діаграм. Саме за допомогою діаграм інформація легко сприймається і запам`ятовується

В електронну таблицю вмонтовані спеціальні засоби, що носять назву ділової графіки, які дозволяють зобразити табличні дані у графічному вигляді.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

Діаграми служать для графічного представлення даних на листі.

IV. Очікування. Розширити науковий кругозір учнів та збільшити інтерес до навчального процесу.

Інтерактивна вправа «Я чекаю від уроку..» (метод «Мікрофон»).

V. Вивчення нового матеріалу

Самостійна робота з підручником методом групового дослідження.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.Прийом «Учена рада»

Об'єднуємо учнів у кілька груп. Кожна група учнів читає матеріал підручника (час фіксується).Завдання для І групи. Опрацювати матеріал «Визначення діаграм», зробити відповідні позначки у таблиці.

Завдання для IIгрупи. Опрацювати матеріал «Типи діаграм та їх опис», зробити відповідні позначки у таблиці.

Завдання для ІIIгрупи. Опрацювати матеріал «Створення діаграм», зробити відповідні позначки у таблиці.

Завдання для IVгрупи. Опрацювати матеріал «Редагування діаграм», зробити відповідні позначки у таблиці.

На полях підручника учні роблять позначки олівцем або заносять їх у таблицю:
Знайома інформація(я вже це знав) :

С...., абзац...


Нова інформація(це для мене нове) : -

С...., абзац...Суперечлива інформація(я думав інакше) : *

С...., абзац...
Недостатня інформація(про це хотілося б дізнатися більше) : ?

С...., абзац...


Після опрацювання матеріалу учням пропонуємо набір ролей фахівців: редактор, автор, критик, незнайко, фахівець тощо. Кожен може обрати собі роль будь-якого учасника вченої ради. Пропонується переказати текст із обраної ролі. Члени ради оцінюють виступи. Виграє той виступаючий, який у найбільш оригінальній формі переказав текст, відповідно обробивши його.

Далі — обговорення, яке супроводжується демонстрацією презентації.

І. Визначчення діаграм.

Діаграма(з грец. - креслення) – це графічне зображення, у якому числові дані подаються геометричними фігурами. З усіх типів діаграм найчастіше використовують гістограми, графіки, кругові, лінійні і точкові діаграми.

Гістогра́ма (від грец. histos, тут стовп + gramma - межа, буква, написання) - спосіб графічного представлення табличних даних. Являє собою діаграму, що складається з прямокутників без розривів між ними.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Діаграма розсіювання (точкова діаграма) - один з типів математичних діаграм, що використовує декартову систему координат для відображення значень двох змінних для набору даних. Дані показані у вигляді набору точок, кожен з яких має значення однієї змінної, тобто визначає її положення на горизонтальній осі та значення іншої змінної - її положення на вертикальній осі.

Діаграми в Excel будуються на основі даних, поданих в електронній таблиці.

Розглянемо основні об’єкти діаграми


ІІ. Типи діаграм.

В Excel 2010 можна побудувати діаграми різних типів: стовпчаста, лінійчата, секторна, гістограма, з областями, точкова, біржова, поверхнева, кільцева, бульбашкова, пелюсткова. Кожний із цих типів діаграм має кілька видів.Вибір типу діаграми визначається завданнями, які розв’язуються при її створенні. Один із типів діаграм є стандартним, тобто він використовується за умовчанням при створенні діаграм. Зазвичай стандартної діаграмою є плоска гістограма. Для того, щоб вибрати тип діаграми, потрібно викликати контекстне меню на діаграмі, яку потрібно змінити, і вибрати команду "'Змінити тип діаграми".

О́бласть - місцевість, земля, край; частина якоїсь території (країни, держави, материка, суші тощо), виділена для районування за певною особливою ознакою (природними умовами, історичними традиціями, етнічними або економічними особливостями, адміністративно-політичним значенням та ін.)

Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.Стовпчасті діаграми.

Стовпчасті діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразити відмінності значень одних наборів даних порівняно з іншими, показати зміни даних з плином часу. Дані (зазвичай) відображаються у вигляді прямокутників.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

До типу діаграм Стовпчаста належать такі види: гістограма, об’ємна гістограма, циліндричні діаграми, конічні діаграми, пірамідальні діаграми.

Цилі́ндр (грец. κύλινδρος - «валик») - тупа піраміда товстої формиСекторні діаграми.

Секторні діаграми доцільно використовувати тоді, коли потрібно відобразити частини одного цілого, порівняти співвідношення частин і частин до цілого. Дані відображаються у вигляді секторів круга.Гістограма Дані відображаються у вигляді вертикальних смуг. Найбільш поширений тип. В Excel використовується за умовчанням. Подана у такому вигляді:

об’ємна, з накопиченням і нормована на 100 %Лінійчата Дані відображаються у вигляді горизонтальних смуг.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.

Використовується під час порівняння величин за один проміжок часу та у випадках, коли підписи категорій надто довгі. Подана в такому вигляді:

об’ємна, з накопиченням і нормована на 100 %Конічна, циліндрична й пірамідальна

Привабливі тривимірні варіанти гістограми та лінійчатої діаграмиГрафік Дані відображаються у вигляді точок, що з’єднані між собою лініями. Цей тип діаграм використовується для відображення зміни даних у часі. Подана у такому вигляді: об’ємна і з накопиченням

З областями Подібна до графіка, тільки область під лінією зафарбована. Використовується для відображення великої кількості точок. Має такі різновиди: об’ємна і з накопиченням

Кругова Відображає один ряд чи категорію даних. Використовується для того, щоб показати, скільки відсотків складає кожна точка даних від загальної величини.

Цей тип діаграм поданий такими видами: об’ємна, розрізна, вторинна і колова. Вторинні діаграми використовуються у тих випадках, коли частину елементів необхідно відокремити від загальної суми і подати їх в окремій коловій діаграмі або гістограміКільцева Схожа на колову.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.

Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Використовується для відображення відсотка від загальної суми, але для кількох рядів. Дані відображаються у вигляді кілець. Можливе створення розрізної кільцевої діаграми

Точкова Відображає маркери для кожної точки даних. Застосовується для відображення розподілу даних, що часто використовуються у наукових роботах.

Подана такими видами: тільки точки; точки, сполучені згладжувальними лініями; точки, сполучені відрізкамиБульбашкова Нагадує точкову діаграму, у якій для кожної точки відображається мітка. Чим більше значення, тим більша бульбашка.

Бульбашка - невеликий об'єм газу в рідині або твердому тілі. Бульбашки в рідинах виникають при кипінні, при хімічних реакціях, наприклад при реакції соди з оцтом, при турбулентній течії рідини, при кавітації.

Може бути подана в об’ємному вигляді

Біржова Використовується для відображення зміни курсу біржових цін. Подана такими різновидами: для вибору з трьох значень (найвищий курс, найнижчий курс і курс закриття), для вибору з чотирьох значень (курс відкриття, найвищий курс, найнижчий

курс, курс закриття), ще для одного набору з чотирьох значень (об’єм, найвищий курс, найнижчий курс і курс закриття) та для вибору з п’яти значень (об’єм, курс відкриття, найвищий курс, найнижчий курс і курс закриття)Поверхня Подібно до топографічних карт, ця діаграма відображає «підвищення» та «розпадки» для сукупності даних.

Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.

Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

Різновид цього типу діаграм — контур

Пелюсткова Вісь значень подана променями, що виходять із спільного центра, а точки даних сполучені відрізками, утворюючи структуру, що нагадує павутиння.

Можливий варіант діаграми з полями

В Excel, крім 14-ти стандартних типів діаграм, існує іще 20 нестандартних.

Павутина - секрет павутинних залоз, який незабаром після виділення застигає у формі ниток. За хімічною природою являє собою білок, близький за складом до шовку комах. Павутину здатні виділяти представники ряду груп павукоподібних (павуки, псевдоскорпіони, деякі кліщі) і губоногі багатоніжки.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.3. Створення діаграм

Щоб побудувати діаграми потрібно виділити клітинки, вміст яких ви хочете побачити на діаграмі або підписів на осях координат, а потім вибрати вкладку Вставлення і в групі Діаграми вибрати потрібний тип діаграми та вид. Або відкрити вікно Вставлення діаграми вибором кнопки відкриття діалогового вікна цієї самої групи.

Діаграми можна розміщувати прямо в аркуші поряд з даними, котрі використовувались для побудови діаграми. Такі діаграми називаються впровадженими. Крім того, діаграма може займати в книзі окремий лист, який називається діаграмним листом.

Незалежно від того, яким чином була створена діаграма, вона завжди зв'язана з даними листа. При зміні даних діаграма буде автоматично оновлюватися.


4. Редагування діаграми.

Створену діаграму можна в будь-який момент змінити. Редагування діаграми полягає в: • зміненні способу формування ряду даних: з даних рядка або даних стовпця;

 • зміненні діапазону клітинок, за даними яких будується діаграма;

 • зміненні типу, виду або макету діаграми;

 • вставленні, переміщенні, видаленні або зміненні назв діаграми і осей, легенди, підписів даних тощо;

 • зміненні відображення осей і сітки;

 • редагуванні окремих об’єктів діаграми та ін.

Діаграму можна надрукувати. Діаграма, розташована на окремому аркуші, друкується як окрема сторінка.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Діаграма, розташована на аркуші з даними, може бути надрукована разом з даними аркуша або на окремій сторінці.


Хвилинка релаксації «Промінчик сонця».

Щоб виробити в собі гнучкість мислення, нам не завадить «прочистити» свій мозок.

Заплющте очі. Уявіть собі, що тоненький промінчик сонця пробився крізь вікно, увійшов в одне ваше вухо і вийшов з іншого. Він натягнувся, як золота ниточка. Візьміть двома руками його кінчики, що виглядають із ваших вух і рухайте промінчик вліво — вправо, швидко-швидко.

Розплющте очі. Голова стала легкою, розум чистим і світлим.VI.Узагальнення і закріплення нового матеріалу

 1. Повторення правил техніки безпеки

Опитування ланцюжком

 1. Робота із комп’ютером

Учні виконують практичне завдання

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2).

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

через 8-10 хвилин після початку роботи).

Створення діаграм в Microsoft Excel 2010

 1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel 2010.

  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

  Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office. 2. Збережіть електронну таблицю:

E:/8 клас/Власне прізвище/Excel/Урок_54.xlsx

 1. На Аркуші 1 створіть таблицю за зразком:

Порядок виконання: 1. Введіть необхідні дані, починаючи з комірки А2.

 2. Задайте ширину стовпців подвійним клацанням на межі між стовпцями.

 3. Виділіть блок комірок A1:D1 та за допомогою кнопки об’єднайте. Введіть заголовок Реалізація продуктів харчування через мережі великих магазинів (у кг на людину за рік)

 4. Перейменуйте аркуш книги з Аркуш 1 на Продукти харчування (права клавіша миші, команда Перейменувати).

  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

  Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.5) Побудуйте Об’ємну секторну діаграму, яка відображає реалізацію м’яса різних країн за рік. Виділіть назви країн і м’ясо  Вставляння  блок команд Діаграми Секторна  Об’ємна секторна діаграма  перемістіть діаграму праворуч від таблиці.

6)Побудуйте стовпчикову діаграму, яка відображає реалізацію продуктів харчування через мережі великих магазинів (у кг на людину за рік)в Україні.

Камбоджійці та філіппінці вживають качині яйця із 19-20-денними зародками, в яких проглядаються сформовані дзьоб і кістки. Страва вважається делікатесом. Назва страви - балут.

Розмістіть її нижче від таблиці.

7)Побудуйте пелюсткову діаграму, яка відображає реалізацію продуктів харчування, а саме: риба і море продукти та зернові через мережі великих магазинів (у кг на людину за рік). Розмістіть її нижче від таблиці.

8)Збережіть зміни, закрийте електронну таблицю.


VII. Домашнє завдання:

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.


VIII. Підсумок уроку

Метод «Незакінчене речення»

Учні підсумовують вивчене одним реченням, починаючи словами :«Я зрозумів, що...»
Скачати 98.04 Kb.