Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення умінь І навичок

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення умінь І навичок
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИСХВАЛЕНО

педагогічною радою

комунального закладу освіти

навчально-виховного комплексу №6 «Перспектива»

Протокол від 30.08.13 №10
___________ П.П.Чаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною радою відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Протокол від 04.09.2013 №1

_____________ С.С. КанівецьНавчальна програма з позашкільної освіти

спортивно-оздоровчого напряму

Програма гуртка «Атлетизм»


3 роки навчання

м. Жовті Води - 2013
Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №14/18 Г-827 від 06. 12. 2010 р.
Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
, лист №14/18 Г- 844 від 28.12.10)

Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. (упор.Мельничук Ю.В.) – Донецьк: Витоки, 2011
Навчальний курс за вибором з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Атлетизм -оздоровчий напрям бодібілдингу» для учнів 9-11 класів


Пояснювальна записка

Сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення умінь і навичок.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Школа сьогодні повинна навчити школярів приймати рішення, використовувати інформаційні та комутативні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти, орієнтуватись на ринку праці тощо.

Демократизація освіти, надання їй національної спрямованості вимагають пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Вирішенню цієї проблеми сприяє навчальний курс за вибором «Атлетизм - оздоровчий напрям бодібілдингу» для юнаків 9-11 класів основної медичної групи.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі: перший рік заняття - 144 годин; другий рік заняття - 216 години; третій рік заняття -216 години.

Кількість учнів у групі може змінюватись в залежності від забезпечення санітарно-гігієнічних норм (з розрахунку 4м2 на дитину) матеріально-технічного забезпечення та використання індивідуального і диференційного підходів у кількості не менш 10 осіб.

Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для виконання тих чи інших комплексів з атлетичної гімнастики.

Індивідуалі́зм (фр. individualisme) Напрям в етиці, соціології, політиці, філософії, який, на противагу колективізму, розвиток особистості вважає метою і змістом історичного процесу. Риса світогляду, яка характеризується самопротиставленням окремого індивіда колективові і суспільству. І.
Гімна́стика - фізичні вправи, які спочатку виконувалися для зміцнення здоров'я і тренування (назва походить від вигляду, в якому тренувалися чоловіки древньої Греції: gymnos означає оголений).
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Атлет (від дав.-гр. athlo - прагнення перемоги, той, хто прагне перемоги) - у сучасному вжитку синонім слова спортсмен англійського за походженням.

Учитель може міняти кількість годин, виходячи з матеріально-технічної бази та відведених годин не більше 50% матеріалу.

Програма «Атлетизм - оздоровчий напрям бодібілдингу» складена з метою підсилення природно-оздоровчого спрямування фізичного виховання учнів. Вона сприятиме систематичним заняттям фізичними вправами, допоможе істотно знизити рівень захворюваності дітей, стимулюватиме у дітей прагнення до здорового способу життя, зменшуватиме вплив шкідливих звичок на здоров'я учнів.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Здоров’я - стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян - одна з функцій держави. В Україні державним органом, що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
Шкідливі звички Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.
Фізичні вправи Фізи́чні впра́ви - елементарні рухи, складені з них рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку.
Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

У зв'язку з великою кількістю навчальних занять збільшується психічне навантаження на організм учнів. Висока інтенсивність інтелектуальних навантажень шкільного навчального процесу веде до різкого зниження емоційного і психічного тонусу, підвищення рівня тривожності і зниження розумової та фізичної працездатності.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Психічне або душевне - означення ряду категорій та понять в гуманітарних науках, зміст його залежить від ідеологічних уставок автора. Нині найчастіше психічне означає внутрішній суб'єктивний світ живої істоти, доступний для вивчення у своїх поведінкових проявах, відповідає іменнику психіка.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
Результати опитування дітей показали, що лише в однієї третини з них рівень рухової активності відповідає прийнятим рекомендаціям.

Атлетична гімнастика - вид спорту, розповсюджений у багатьох державах світу, користується великою популярністю в Україні.

Атлетична гімнастика - складний комплекс впливу на м'язи, кістки, серцево-судинну систему, на всі біохімічні та фізіологічні процеси в організмі, і вплив цей надзвичайно індивідуальний.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.
Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.
Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.
Тому кожному учневі треба шукати свої шляхи в тренуванні.

В атлетичній гімнастиці канонами гармонійного розвитку стали широкі рамена, підкреслені гарною формою дельтоподібних м'язів, могутні грудні м'язи з розвинутими верхніми частинами і чітким «обрізом» в нижній частині, сильні найширші м'язи спини, які утворюють звернений до талії торс, рельєфні м'язи живота, міцні стегна, добре розвинуті литкові м'язи, відносно розвинуті руки.

Спортивна підготовка в атлетичній гімнастиці - багаторічний, цілорічний, спеціально організований процес всебічного розвитку, навчання та виховання учнів.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.
Багаторічні рослини (багаторічники) - рослини, що живуть більше двох років. Багаторічні рослини можуть бути як трав'янистими, так і дерев'янистими. Трав'янистими багаторічними рослинами називають багаторічні рослини, наземні частини яких не дерев'яніють, як це відбувається у дерев і кущів, а дерев'янистими;- решту багаторічних рослин.Мета - за допомогою вправ з атлетичної гімнастики сформувати гармонійну розвиту людину.

Головні завдання атлетичної гімнастики:

 • знайомство з історією виникнення атлетичної гімнастики, розширення кругозору, елементарних уявлень про атлетичну гімнастику. Виступи видатних українських спортсменів на міжнародних змаганнях.

 • всебічний гармонійний розвиток учнів, зміцнення їх здоров'я;

 • розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, гнучкості, витривалості, координації);

 • формування спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для досягнення високих спортивних результатів;

 • виховання моральних, вольових та етичних якостей, інтерес до занять фізичними вправами, бажання вести здоровий спосіб життя.
  Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
  Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.


Обов'язково враховувати вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку учнів, формувати знання, вміння та навички з основних елементів техніки виконання вправ з атлетичної гімнастики.

Орієнтований план-графік проходження навчального матеріалу з атлетичної гімнастики


Зміст матеріалуКількість годин

з/п

1 рік

2 рік

3 рік
Теоретичні знання на кожному занятті

Загальна фізична підготовка

80

80

80
Спеціальна фізична підготовка

40

80

80
Технічна підготовка

20

50

50
Участь у змаганнях

4

6

6

Всього:

144

216

216

  1   2   3   4 • Схвалено Міністерством
 • Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку
 • Орієнтований план-графік проходження