Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСучасні підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів

Скачати 51.21 Kb.

Сучасні підходи до формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів
Скачати 51.21 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір51.21 Kb.

УДК 371.13:004 Таран І.Б.

аспірант Інституту проблем

виховання НАПН України,

м.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Київ


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

У зв’язку із запровадженням компетентнісної парадигми в освіті, вищі навчальні заклади мають здійснювати організацію навчально-виховного процесу виключно на основі національно прийнятих кваліфікаційних стандартів (Національна квалікаційна рамка). Однією з складових професійної компетентності майбутнього вихователя є - компетентність у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Розвиток системи освіти в Україні визначається Державною Національною програмою "Освіта (Україна XXI століття)", Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" [1; 2].

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.
Необхідність формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх педагогів регламентується рядом нормативних документів України: Законами України «Про вищу освіту», «Про Національну програму інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки» [3], Національною доктриною розвитку освіти, Національним проектом «Відкритий світ», у яких одним із основних завдань є формування якісного кадрового потенціалу, створення умов для постійного підвищення освітнього рівня педагогічних працівників.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Компетентнісно-зорієнтований підхід - один із основних концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу.

Цілком очевидно, що подальша трансформація дошкільної освіти так чи інакше буде пов’язана з усе більш широким використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Опанування комп’ютерної грамотності на елементарному рівні – запорука успішної реалізації особистості дошкільника, тому що в галузі освіти найбільш потужно виявляє себе тенденція щодо поступової адаптації змісту інформатики по спадній лінії – від ВНЗ до школи, від старших класів до початкової школи й далі до дитячого садка.

Розвинені країни Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
Необхідною умовою оптимізації цього процесу повинна стати достатня професійна готовність вихователів до застосування засобів ІКТ навчання у дошкільному закладі. Це вимагає відповідності професійної компетентності педагога сучасному рівню інформаційного суспільства, тому підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) до професійної діяльності в умовах ІКТ постає одним з найважливіших завдань вищої освіти [1; 3].

Учені акцентують увагу на можливості вже в дошкільному дитинстві оволодіти комп’ютерними технологіями за умови, якщо комп’ютерні засоби не матимуть для дитини шкідливих наслідків їх застосування. При цьому роль педагога в побудові діалогу „дитина – комп’ютер” є провідною.

Проблема підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку вивчалася достатньо активно в багатьох аспектах. У контексті нашого дослідження особливого значення набувають філософські, культурологічні та теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу (Г.Балл, І.Бех, І.Зязюн, Г.Костюк, С.Максименко, О.Пєхота, А.Старєва та ін.), а також педагогічні (О.Абдулліна, Б.Андрієвський, Л.Артемова, Р.Гуревич, Н.Мойсеюк, О.Мороз, Л.Пєтухова, О.Пєхота, В.Сластьонін, М.Сметанський, Г.Тарасенко, О.Шестопалюк та ін.) і психологічні (В.Лазарєв, О.Леонтьєв, та ін.); дослідження з теорії та практики дошкільної педагогіки (Л.Артемова, Е.Вільчковський, О.Кононко, О.Кучерявий, Н.Лисенко, Т.Поніманська та ін.); питання підготовки фахівців до роботи з дітьми дошкільного віку у різних аспектах: організація розумового розвитку дитини (А.Венгер, Л.Венгер, Т.Танько та ін.); питання інформатизації освіти та теоретичні засади використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи (В.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Биков, Б.Гершунський, М.Жалдак, Ю.Жук, М.Кадемія, В.Клочко, А.Коломієць, О.Співаковський, Є.Полат та ін.) [1;4].

Проблемі підготовки фахівців дошкільної освіти присвячено низку дисертаційних досліджень: (Т.Ахаян, В.Бенера, О.Бігич, А.Булинін, М.Вятютев, Н.Грама, Л.Загородня, Д.Ізаренков, А.Кир’якова, Т.Книш, О.Кучерявий, Е.Мінібаєва, В.Нестеренко, Н.Сайко, Н.Харитонова М.Чернова та ін.) [1;5]. Безперечно, питання підготовки майбутніх вихователів висвітлюється в психолого-педагогічній літературі, але проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності у процесі підготовки майбутніх вихователів розглядається недостатньо.

Під час викладання дисципліни «Нові інформаційні технології» для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вихователів проходе крізь її компоненти: загальний, діагностичний та предметно-орієнтований (дивись схему 1).Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальна


Діагностична

Предметно-орієнтованаЗдатність створювати:

текстові документи;

таблиці;діаграми;

презентації; комп’ютерні графічні об’єкти;

Flash-анімацію тощо
Здатність використовувати:

Інтернет-технології;

телеконференції;

бази даних; інтерактивні дошки тощо


Здатність здійснювати:

моніторинг; діагностування;

електронне тестування;

прогнозування тощоЗдатність застосовувати у навчально-виховному процесі:

готові навчальні програми; демонстраційні програми;

енциклопедії;

електронні підручники.

Схема1 - Складові компоненти інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього вихователя

Підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» в умовах Маріупольського державного університету відбувається з організаційно-педагогічних умов:  • наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в усіх формах організації навчальної діяльності майбутніх вихователів;

  • залучення студентів до продуктивної діяльності з розробки та змістового наповнення електронних ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб у сфері дошкільного навчання.
   Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.


Виконуючи практичні завдання чи виконуючи самостійні розробки студенти постійно вдосконалюють навички застосування інформаційно-комунікаційної компетентності. Як видно зі схеми, студенти постійно на практиці використовують стандартні додатки Microsoft Office System (текстовий процесор Microsoft Word, проводять аналіз та організацію даних за допомогою Microsoft Excel, створюють демонстраційні матеріали, презентації у Microsoft Power Point, застосовують та розробляють ефективні веб-сторінки Microsoft Front Page).
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

Таким чином, можна зробити висновок, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів – майбутніх вихователів дітей дошкільного віку – тривалий багатоступінчатий процес. Формування національної системи освіти в контексті загально-цивілізаційних трансформацій обумовлює необхідність підготовки педагога нового покоління для всіх навчально-виховних систем, в тому числі й для системи дошкільної освіти.


Список використаних джерел

 1. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 144. – С.1-9.

 2. Закон України «Про освіту» : від 23 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВРР). – 1991. – № 34. – С.451.
  Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.


 3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 28.

 4. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). // Дошкільне виховання, 2012, №7. - С.4-19.

 5. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти /Дяченко Світлана Володимирівна; Луганський національний університет ім.
  Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.
  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (ЛНУ ім. Т. Шевченка) - вищий навчальний заклад, акредитований за IV рівнем. Дата заснування - 1 березня 1921 року. Член УАБО.
  Тараса Шевченка. - Луганськ, 2009. – с. 3-14


Скачати 51.21 Kb.

 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Здатність використовувати
 • Здатність застосовувати у навчально-виховному процесі
 • Microsoft Office
 • Список використаних джерел
 • Відомості Верховної Ради