Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»

Скачати 103.86 Kb.

«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»
Скачати 103.86 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір103.86 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Національний університет водного господарства та природокористування

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.

Во́дне господа́рство - галузь економіки, що розробляє і здійснює заходи щодо використання поверхневих і підземних вод для різних галузей економіки, а також здійснює охорону вод і боротьбу з їх шкідливою дією.
акад. С. Дем’янчука

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Інститут механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі (Польща)Міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»

19-22 лютого 2015 року

м.
Казимир ІІІ, званий Вели́кий (пол. Kazimierz III Wielki, 30 квітня 1310 - 5 листопада 1370) - польський король (1333–1370), титулярний «Король Русі», останній представник династії П'ястів. Розпочав експансію Польщі на українські землі.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Рівне (РДГУ – НУВГП – МЕГУ)

Роботу конференції планується проводити за такими науковими напрямками:

 • математичне моделювання;

 • обчислювальні методи;

 • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;

 • проблеми автоматизації, керування, оптимізації та ідентифікації параметрів математичних моделей технічних, технологічних, техногенних та економічних процесів;

 • моделювання фізичних, технічних і соціальних систем;
  Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.


 • інформаційні технології та робототехніка;

 • питання історії та методики викладання математики та інформатики;
  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).


 • суміжні питання математики.

Передбачаються: пленарні доповіді (до 30 хв.), секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення (заочна участь); вибрані доповіді в on-line режимі.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Постоловський Р.М. – професор, ректор РДГУ (співголова);

 • Петрівський Я.Б. професор, завідувач кафедри вищої математики, проректор РДГУ (співголова);
  Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.


 • Мошинський В.С. професор, ректор НУВГП (співголова);

 • Борейко В.І. професор, проректор з наукової роботи МЕГУ (співголова);

 • Бомба А.Я. професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ (співголова);

 • Лазурик В.Т. професор, декан факультету комп’ютерних наук ХНУ ім. В.Н. Каразіна;

 • Семенов В.В. – професор кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т.Шевченка;

 • Тадеєв П.О. – професор, директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки НУВГП;
  Обчислювальна математика Обчи́слювальна матема́тика - розділ математики, що включає коло питань, зв'язаних з виконанням наближених обчислень. У більш вузькому розумінні, обчислювальна математика - теорія чисельних методів розв'язування типових математичних задач.
  Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


 • Шахрайчук М.І.   доцент, декан факультету математики та інформатики РДГУ;

 • Янчук П.С. професор, декан факультету кібернетики МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука;

 • Качмарек Маріуш (Kaczmarek Mariusz) – професор, директор Інституту механіки і прикладної інформатики Університету Казимира Великого в Бидгощі, Польща;

 • Анджей Новаковський (Andrzej Nowakowski) – професор, ректор Університету інформатики в Лодзі, Польща.ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 • Сергієнко І.В.академік НАН України, директор Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (співголова);

 • Кушнір Р.М. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (співголова);

 • Ляшко С.І. – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної математики КНУ ім. Т. Шевченка (співголова);

 • Бомба А.Я.доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики РДГУ (заступник голови);
  До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.


 • Власюк А.П. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та обчислювальних методів МЕГУ ім. С.
  Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
  Дем’янчука;


 • Базилевич Р.П. – доктор технічних наук, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

 • Буй Д.Б.доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теорії та технології програмування КНУ ім. Т. Шевченка;

 • Булавацький В.М. – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.
  Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.
   Глушкова НАН України;


 • Воробель Р.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;

 • Гандель Ю.В. – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичної фізики на обчислювальної математики ХНУ ім. В.Н.
  Математична фізика - загальна назва математичних методів дослідження і розв'язання диференціальних рівнянь, які виникають, зокрема, в фізиці. Теорія математичних моделей фізичних явищ; займає особливе положення і у математиці, і у фізиці, перебуваючи на стику цих наук.
   Каразіна;

 • Гаращенко Ф.Г. доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моделювання складних систем КНУ ім. Т.
  Складна система Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
  Шевченка;

  1   2


Скачати 103.86 Kb.

 • проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності;
 • та робототехніка; питання історії та методики викладання
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Постоловський Р.М.
 • Мошинський В.С.
 • Лазурик В. Т.
 • – професор, директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки
 • Шахрайчук М.І.
 • Анджей Новаковський
 • директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ( співголова ) ; Ляшко С.І.
 • Власюк А.П.
 • Базилевич Р. П.
 • – доктор технічних наук, професор, завідувач відділу обчислювальних методів і систем перетворення інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;
 • Гандель Ю. В.
 • Гаращенко Ф.Г.