Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСучасний світ з його все більш зростаючими темпами життя несе в собі нову поведінку людей, що, у свою чергу, відтворює нові культурні цінності

Скачати 230.07 Kb.

Сучасний світ з його все більш зростаючими темпами життя несе в собі нову поведінку людей, що, у свою чергу, відтворює нові культурні цінності
Скачати 230.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір230.07 Kb.
  1   2

Сучасний світ з його все більш зростаючими темпами життя несе в собі нову поведінку людей, що, у свою чергу, відтворює нові культурні цінності. Одна з найактуальніших проблем пов’язана із впливом високотехнологічних засобів комунікації на культуру поведінки та свідомість дітей і молоді.

В українському суспільстві з’явилось таке поняття як «мобільна культура». За статистикою, кожен другий українець має мобільний телефон, а багато хто – і не один.

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.

Мобільний телефон Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.

Фахівці говорять, що так само, як з початком автомобільної ери виникла необхідність врегулювати дорожній рух, те саме необхідно зробити з етикою спілкування по мобільному телефону.

За ініціативи компанії «Київстар» центром суспільно-інформаційних технологій «Соціальна перспектива» в червні 2007 року було проведено дослідження «Вплив мобільного зв’язку на поведінкові норми українського соціуму» Мета – визначити рівень і стан існуючої культури користування мобільним зв’язком в Україні. Результати дослідження ще раз підтвердили, що українське суспільство, зокрема молодь, розуміючи поняття «мобільна культура», не завжди дотримується її етичних норм. Крім того, соціальне опитування показало, що існує потреба у формуванні та поширенні етики користування мобільним зв’язком. Молодь переважно розуміє необхідність переводити мобільний телефон у беззвучний режим у громадських закладах. Однак, це стосується лише церкви, лікарні та закладів культури, а ось навчальні заклади залишаються осторонь. Така тенденція обумовлена надзвичайними темпами розвитку інформаційних технологій.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Мобільна телефонія (англ. mobile telephony) - Впровадження переносних телефонних пристроїв у сучасний побут. Дослідження вказують, що мобільна телефонія суттєво впливає на зміни у способі життя і мисленні сучасних людей.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Розвиток мобільної телефонії і розвиток культури їх використання має відбуватися одночасно, бо в іншому разі неможливе становлення інформаційного суспільства європейського рівня.

Тому дітей та молодь необхідно привчати до цивілізованого спілкування з самого раннього віку, разом із формуванням загальнокультурних цінностей, навчити їх користуватися мобільним зв’язком у громадських місцях, дотримуючись правил мобільного етикету та поважаючи свободу оточуючих, тобто приділяти значну увагу вихованню молоді згідно з етичними правилами користування мобільним зв’язком.

Грома́дське мі́сце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Необхідно зазначити, що низький рівень культури в умовах розвитку інформаційних технологій чинить негативний вплив на безпеку життя дітей і молоді. Йдеться про використання мобільних телефонів і загалом продуктів інформаційного прогресу як засобів прояву насилля в школі.

Неправомірні дії з використанням мобільного зв’язку та нехтування культурними нормами цивілізованого спілкування не лише ставлять людину у залежне становище, але й наносять величезну моральну шкоду людству і є серйозною перепоною на шляху становлення суспільства європейського рівня.

Мора́льна шко́да - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб (Пункт 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.

Міністерство освіти і науки робило і робить певні кроки з метою розробки стратегічних напрямків національного виховання дітей та молоді.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Міністерством був виданий наказ № 420 від 24.05.2007 року «Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу», згідно з яким школярам заборонено користуватися мобільним телефоном під час навчального процесу», згідно з яким школярам заборонено користуватися мобільним телефоном під час занять. Однак це не вирішує питання формування культури користування мобільним зв’язком серед школярів у необхідній мірі. Саме тому національний мобільний оператор «Київстар» виступив ініціатором впровадження освітньої програми для середніх навчальних закладів, яка має на меті виховання у школярів культури користування мобільним телефоном як в школі, так і за її межами.

Програ́ма з ви́щої осві́ти (осві́тня програ́ма) - це курс (цикл) навчання, який реалізується за допомогою навчального процесу, і після закінчення якого слухачу присвоюється кваліфікація з вищої освіти.

Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.

10 липня 2007 року був підписаний Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та компанією «Київстар», яким обидві сторони засвідчили об’єднання зусиль у рамках програми «Мобільна культура», яка спрямована на формування етики спілкування по мобільному телефону учнівської молоді, виховання культури користування мобільним зв’язком серед школярів.

Моральне обличчя дитини, етика її поведінки та взаємин складаються не стихійно, а формуються в ході навчально-виховного процесу, який здійснюється школою, сім’єю, громадськістю. Надзвичайно важливу роль у вихованні нової людини відіграють заклади освіти. Саме тут у дітей і молоді формується розуміння етики і моралі, виробляються характер та переконання, ставлення до колективу, до самого себе.

Головна мета методичних рекомендацій полягає у роз’ясненні основних правил мобільного етикету та культури спілкування по мобільному телефону та донесення до молодшого покоління необхідності їх дотримання.

Культу́ра спілкува́ння - частина культури поведінки людини - сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки.
 1. Методичні основи організації навчально-виховної роботи з проблеми формування «мобільної культури»

Переходячи до розгляду поняття «мобільна культура», слід звернути увагу на загальнокультурні цінності суспільства. Зовнішня культура людини пов’язана із внутрішньою культурою, з моральними почуттями й уявленнями. Особа не може вважатися освіченою без знання правил етикету. Ми намагаємося демонструвати нашу ввічливість, повагу до старших, чемність та порядність. Отже, ці якості необхідно також переносити з площини особистого спілкування у площину спілкування по мобільному телефону.

Низький рівень культури поведінки дітей та молоді – надзвичайно актуальна проблема в житті нашого суспільства, а особливо культура користування мобільним зв’язком. Недарма кажуть, що в нас більше освічених людей, аніж вихованих. А тим паче, коли мова йде про дотримання етичних норм користування мобільним телефоном.

Педагогічним колективам навчальних закладів слід звернути увагу на розвиток якостей морального орієнтування в оточуючому середовищі, уміння задовольняти важливі потреби в культурі спілкування по мобільному телефону. Пояснення учням необхідності дотримання етичних норм використання мобільних телефонів як в школі, так і за її межами має якомога швидше увійти до педагогічного арсеналу педагогів.

Культура поведінки і спілкування по мобільному телефону втілює в собі результати виховання, ступінь розвитку моральної свідомості особистості в цілому.

Мора́льні ці́нності - моральні зразки, поняття, вимоги, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтувати себе в ньому.

Визнання школярами загальних правил поведінки, знання основних категорій етики, а тим паче визнання правил мобільного етикету – ще не показник мобільної культури особистості. Знання повинні знайти форму виявлення в діяльності, спілкуванні, відбиваючи глибину засвоєння норм мобільної поведінки і здатність втілити їх у життя. Тому методами формування мобільної культури є не лише освіта, а й вироблення навичок поведінки, організація діяльності і спілкування учнів, створення ситуацій вибору.

Водночас проблема виховання мобільної культури у дітей з раннього віку набуває неабиякої актуальності. Тому нагальне завдання – змінювати стереотипи, сприяти дотриманню норм мобільної культури. Зокрема, необхідно робити це через проведення широкої просвітницької роботи, спрямованої на впровадження норм етичного користування мобільним телефоном на рівні виховання загальнокультурних цінностей у свідомість громадян.

Проблема низького рівня мобільної культури є серйозною перепоною на шляху становлення інформаційного суспільства.

 1. Напрямки до обговорення питання популяризації правил мобільного етикету серед молоді.

Міністерство освіти і науки України разом з національним мобільним оператором «Київстар» розробило орієнтовний план проведення навчальних занять на уроках позакласного читання, присвячених проблемі поширення правил мобільного етикету – це ознака вихованості і високої культури спілкування.

Однак формування мобільної культури серед учнівської молоді шляхом методично-виховної роботи не повинно обмежуватися одним заняттям на уроках позакласного читання, а має набути системного характеру, тобто темі формування мобільної культури має бути присвячено кілька занять. Нове заняття повинно відповідати новому правилу мобільного етикету. Таким чином значно легше донести до дітей необхідність і важливість сприйняття та дотримання етичних правил спілкування по мобільному телефону.
Орієнтовний текст лекцій:
Бурхливий розвиток інформаційно-комунікативного обладнання в світі стає нам ближчим і більш зрозумілим з точки зору доступності користування тими чи іншими електронними засобами, серед яких чільне місце посідає можливість користування засобами і функціями мобільного зв’язку. Ми вже настільки звикли до переваг такого виду спілкування, що часто не помічаємо, як в процесі мобільного спілкування не зважаємо на оточуючу нас дійсність. Ми поважаємо власне право на спілкування, нехтуючи іншими правами та обов’язками, що знайшли своє гідне відображення в Конституції України.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

На цьому етапі вашого життя головним обов’язком є навчання, навчання сумлінне і старанне. Ви не повинні пропускати жодного слова вчителя, жодного його пояснення. Саме тому недопустимим є користування мобільним зв’язком під час навчальних занять. На уроці головне ваше завдання – навчатися і спілкуватися з вчителями, а інше спілкування, навіть з батьками, можна здійснювати в час, вільний від навчальних занять. А щоб ваші батьки не хвилювались, дайте їм розклад, в якому буде зазначений час уроків і перерв, попередньо домовившись з батьками, що вони телефонуватимуть вам лише під час перерв.

Вимикаючи мобільний телефон під час занять, ви можете бути впевнені, що не пропустите жодного дзвінка від друзів або батьків завдяки послугам «Голосова пошта» та «Вам дзвонили», які пропонує національний мобільний оператор.

Проте, говорячи про мобільне спілкування взагалі, можна зробити висновок про недостатній рівень мобільної етики, і не лише серед молоді. Основні правила мобільного етикету допоможуть вам зрозуміти, де межа між особистою свободою спілкування і нормами соціальної поведінки.

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
 1. Намагайтеся вимикати мобільні телефони там, де є застереження «Будь ласка, вимкніть мобільний телефон».

Мобільний телефон – це досить складний електронний пристрій з великою кількістю різного роду випромінювань.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.

Проекспериментуйте з вашим телефоном – покладіть його біля звичайного увімкненого радіоприймача та зателефонуйте на нього. Ви почуєте, як в мелодію, що лунає з радіоприймача, примішуються неприємні шуми. Це означає, що радіосигнал, який приймає мобільний телефон разом із дзвінком, впливає на інші електронні пристрої.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

Тепер уявіть, що в лікарні випромінювання мобільного телефону заважає роботі пристроїв, від яких залежить життя людини чи коректність встановлення причин хвороби. Користуватись мобільним зв’язком у медичних закладах недопустимо.

Всі ми часто дивимось на небо і спостерігаємо за літаками. Чи замислювались ви над тим, як же вони літають, оскільки на небі немає таких шляхів і такої розмітки, як на дорогах? Літаки летять не збиваючись з курсу за допомогою радіолокаційних пристроїв, принцип роботи яких схожий з принципом роботи звичайного радіоприймача. Отже, мобільний телефон може негативно вплинути на надточні пристрої літака, особливо при зльоті та посадці.

Слід завжди пам’ятати це правило – від нього залежить життя людей. Вимкнений мобільний телефон в установах з великою кількістю радіоапаратури – запорука нашої безпеки.


 1. Пам’ятайте, що треба переводити свій мобільний телефон в режим «без звуку» або користуватися послугою «Голосова пошта» у театрах, музеях, кінотеатрах, на виставках.

Більшість з нас із задоволенням проводить вільний час у кінотеатрі, переглядаючи новинки кінопрокату з цікавим сюжетом, активним дійством і улюбленими акторами… І більшість з нас відволікає, коли в напружений момент тишу порушує сигнал мобільного телефону.

Мобільні оператори подбали про такі ситуації, налагодивши послугу «Голосова пошта», яка вмикає автовідповідач у разі вимкненого мобільного телефону. Просто замовте цю послугу у мобільного оператора і відпочивайте, насолоджуючись цікавим дійством та грою улюблених акторів. Настроївши послугу «Голосова пошта», ми виказуємо нашу повагу до оточуючих нас людей і до акторів театру, які працюють заради нас, глядачів.Режим мобільного телефону «без звуку» буде доречним в музеях та на виставках, де ніщо не повинно заважати оточуючим милуватись мистецтвом. А у разі потреби можна вийти з зали і відповісти на дзвінок, не відволікаючи інших людей.


 1. Оберіть такі рінгтони, які приємні вам і водночас не будуть турбувати оточуючих.

Скільки людей, стільки й уподобань – це можна сказати і про музичні уподобання. З таким музичним різноманіттям, яке існує, важко вибрати собі якийсь один унікальний рінгтон, але те, що подобається вам, може не сподобатись, і навіть образити інших. Поважайте, будь-ласка, оточуючих вас людей, не ставте на свій мобільний телефон дратівливі мелодії, грубі вислови, неприємні звуки й пісні специфічних музичних жанрів.

Музичний жанр (фр. genre - рід, вид, тип, манера) - багатозначне поняття, що характеризує класифікацію музичної творчості за родами і видами, з огляду на їх походження, умови виконання, сприймання та інші ознаки (зміст, структура, засоби виразності, склад виконавців тощо).
 1. Установіть мінімальну гучність сигналу мобільного телефону, коли ви відпочиваєте разом з іншими людьми.

Вам же цікаво відпочивати з вашими друзями в громадських місцях, таких як кафе або ігрові спортивні майданчики.

Спорти́вний майда́нчик - це спеціалізований майданчик, що має спеціальне покриття (синтетичне, асфальто-бетонне, трав'яне, ґрунтове), розмітку для різних ігрових видів спорту та, необхідне обладнання. Розмітка майданчика повинна відповідати правилам затвердженим відповідними спортивними федераціями.

Ваша компанія весело проводить час разом, і вам було б неприємно, якби в когось з оточуючих голосно дзвонив мобільний телефон. Це є неповагою до оточуючих – тим самим людина свідчить, що їй цікавіше із співрозмовником, який телефонує, ніж з присутніми. Не дозволяйте собі демонструвати зневагу до оточуючих, поставте рінгтон вашого телефону на мінімальну гучність, а в разі дзвінка чемно вибачтеся перед присутніми і відійдіть у тихе місце для розмови.


 1. У громадських місцях: бібліотеці, магазинах, транспорті, ліфті намагайтеся розмовляти по мобільному телефону максимально тихо та коротко.

Своїми розмовами ви можете заважати оточуючим, тим самим виказуючи до них неповагу. Оточуючим вас людям зовсім не цікаво знати про ваші справи та слухати ваші теревені з друзями. Краще вибачтеся перед тим, хто вам телефонує, та передзвоніть йому пізніше, коли ви будете на самоті, або говоріть максимально тихо. До речі, вихована людина, що телефонує, обов’язково поцікавиться, чи зручно її співрозмовнику розмовляти в цей момент, або слід пере телефонувати пізніше.


 1. Більшість сучасних телефонів фіксує номер, з якого зроблено виклик, і повідомляє про пропущені дзвінки. Якщо вам не відповіли відразу, не варто повторювати виклик – наберіться терпіння і зачекайте, доки абонент зможе передзвонити вам.

Існує «золоте» правило п’яти викликів, яке підказує нам оптимальну кількість гудків в слухавці. Неетично тримати слухавку до моменту, коли оператор відключає дзвінок (це, як правило, відбувається після 12-15 гудка). Зачекайте п’ять гудків, ваш виклик побачать і перетелефонують у зручний час.


 1. Небажано телефонувати на мобільний до 9 години ранку і після 22 години вечора – ваш абонент і члени його родини можуть відпочивати, і ваш дзвінок може бути дуже недоречним.

Щойно ми мали розмову про етикет користування головною функцією мобільного телефону – безпосереднім зв’язком між людьми, переваги якого тісно пов’язані з особистісним спілкуванням. Хоча функції сучасних мобільних телефонів не обмежуються лише простою можливістю зробити або прийняти дзвінок – вони набагато ширші. Іншим важливим елементом мобільної культури слід вважати користування найбільш розповсюдженими, після особистісного спілкування, функціями мобільних телефонів, такими як SMS, MMS, фотокамерою, музичним програвачем (mp3 – плеєром).


 1. Якщо під час вистави або в бібліотеці вам потрібно терміново відправити SMS або інше повідомлення, вимкніть сигнал клавіатури – він може заважати оточуючим, відволікати їх від вистави чи від читання книжок або навіть дратувати.
 1. Тестування вашого телефону на рівень гучності рінгтонів краще проводити вдома, а не в громадських місцях – ви можете просто налякати людей несподіваними гучними звуками. Слухати музику зі свого телефону краще теж вдома або зі згоди всіх присутніх людей (наприклад, в гостях у кімнаті, де зібралися друзі), тому що музичні смаки у більшості відрізняються. І навіть користуючись навушниками, слід встановлювати мінімальну гучність, аби чути зовнішні звуки. Особливо це актуально, коли ви переходите проїжджу частину. Цінуйте власне життя, воно у вас єдине!
 1. Недопустимим є використання чужих мобільних телефонів та повідомлення номерів третім особам без згоди їхніх власників.

Поважайте приватність – не читайте текстові повідомлення та не переглядайте список дзвінків у чужому номері без дозволу. Навіть якщо це ваші друзі або близькі знайомі. Правила етикету також говорять про те, що недопустимим є передача телефонних номерів без згоди їхніх власників.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.

Поводьтеся з оточуючими так, як би ви хотіли, щоб вони поводились із вами.


 1. Фотографуючи або знімаючи відео на свій мобільний телефон, поважайте приватне життя інших людей.

  Особисте життя - це особлива частина приватної сфери людської життєдіяльності, яка полягає в різноманітних відносинах, стосунках, явищах, подіях і таке інше, що не мають публічного значення, визначається і регулюється самою особою.Надзвичайно важливим аспектом безпеки дитини є використання такої функції мобільного телефону, як відеокамери, в корисному руслі. Обов’язково запитуйте про можливість зйомки у оточуючих, про кого ви хотіли б згадати пізніше. І вже зовсім неприпустимо знімати на власний телефон насилля. Сьогодення характеризується бурхливим сплеском невмотивованої жорстокості. Така поведінка не може бути гарним прикладом для наслідування, замислитесь над цим, будь-ласка!

Національні мобільні оператори подбали про безпеку підлітків, випустивши в світ нову послугу «Мобільний Маячок», суть якої полягає в активації, за обов’язкової згоди підлітка, функції пошуку мобільного телефону. Відтак, у разі потреби, батьки завжди прийдуть на допомогу і не дозволять вас скривдити. Поважайте ваших найкращих друзів – ваших батьків: чим більше вони знають про вас, тим кращі ваші з ними стосунки, тому що в хвилях бурхливого життя ви можете виявитися безпорадними перед насиллям, а ваші батьки вчасно прийдуть на допомогу.

  1   2


Скачати 230.07 Kb.

 • Методичні основи організації навчально-виховної роботи з проблеми формування «мобільної культури»
 • Напрямки до обговорення питання популяризації правил мобільного етикету серед молоді.