Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСуспільно-географічні особливості промисловості харківського регіону

Скачати 106.76 Kb.

Суспільно-географічні особливості промисловості харківського регіону
Скачати 106.76 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір106.76 Kb.
  1   2

УДК 911.3 Є. Ю. Телебєнєва, аспірантка

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
В роботі розглянуті суспільно-географічні особливості промисловості Харківського регіону, визначені загальні положення щодо особливостей промислового розвитку Харківської області, розглянуті основні промислові підприємства Харківської області та їх сучасний економічний стан. В статті показана структура основних промислових районів Харківської області. Розглянуто автореферат захищеної кандидатської дисертації Підгрушного Г.П.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Харківська область Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

,
щодо промислового і регіонального розвитку України. Також розглянута монографія Гладкого О.В., щодо суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій. Зроблені висновки щодо актуальності даного питання та подальшого дослідження у майбутньому.

Ключові слова: промисловість, промисловий район, Харківський регіон, підприємство, економічні показники.

Промисловий район або ж промисловий регіон - територія з чітко вираженою індустріально-виробничою спеціалізацією. Промислові райони звичайно складаються стихійно, хоч є спроби регулювання їх розвитку, тож іноді формуються планомірно.Е.Ю. Телебенева. СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. В работе рассмотрены общественно-географические особенности промышленности Харьковского региона, определены общие положения об особенностях промышленного развития Харьковской области, рассмотрены основные промышленные предприятия Харьковской области и их современное экономическое положение. В статье показана структура основных промышленных районов Харьковской области. Рассмотрена работа защищенной кандидатской диссертации Подгрушного Г.П. о промышленноми региональном развитии Украины. Также рассмотрена монография Гладкого А.В., об общественно-географических исследованиях промышленных агломераций. Сделаны выводы об актуальности данного вопроса и дальнейшего исследования в будущем.

Ключевые слова: промышленность, промышленный район, Харьковский регион, предприятие, экономические показатели.

E.Y.Telebeneva.SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF INDUSTRY Kharkiv region.The paper discusses the socio-geographic features industry Kharkiv region, defined by the general provisions of the peculiarities of industrial development of the Kharkiv region, the basic industry of Kharkiv region and their current economic situation. The article describes the structure of the main industrial areas of the Kharkiv region. Considered the protected dissertation Podgrushnogo GP on industrial and regional development in Ukraine. Also considered is the monograph Gladkiy AV, Socio-geographic studies of industrial agglomerations. About the relevance of this issue and further research in the future.

Keywords: industry, industrial district, Kharkiv region, enterprise economics.
Актуальність дослідження. Промисловість – це технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил, сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг [3].

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.

Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.

Орудия труда☃☃- понятие марксистской политэкономии, которое означает «все вещи, с помощью которых человек действует на предмет своего труда и преобразовывает его».

Особливості розвитку промисловості була і залишається досить актуальною темою для дослідження і визначення подальших перспектив розвитку міста та його потенціалу. Саме промисловість є провідною галуззю народного господарства і найважливішою складовою регіональних територіально-виробничих комплексів, основою підвищення рівня та якості життя населення. Під впливом промисловості відбувається трансформація економічних, соціальних, територіальних та інших структур регіонів країни, що й складає сутність їх розвитку.

Суспільно-географічні особливості промисловості Харківської області – актуальна проблематика наукових досліджень практичних розробок, яка була і залишається важливою в умовах сьогодення.

Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.Аналіз попередніх досліджень. Аналіз становлення економічного розвитку, розвитку господарства, промисловості та її окремих галузей, удосконалення, розміщення і територіальні особливості промислового виробництва – актуальна проблематика наукових досліджень, яка була і залишається важливою в умовах сьогодення.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Серед українських географів окремими проблемами промисловості та економічного розвитку регіонів і України взагалі, досліджують Підгрушний Г. П., Гладкий О.В., Іщук С.І., Голіков А.П. та ін.

Метою дослідження є розкриття суспільно-географічних особливостей промисловості Харківської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. Харківщина – одна з найбільш індустріально розвинених областей України.

Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/

У сфері промислового виробництва Харківщина займає 5 місце в країні. У регіоні сконцентровано 667 промислових підприємств, на яких працює 234 тис. чол.

Провідна роль належить машинобудуванню і металообробці, електроенергетиці. Продукція харківських підприємств відома в Україні і за її межами. Це – турбіни і трактори, генератори для атомних електростанцій, літаки, танки, металообробні верстати та ін. [2,4].

У січні–лютому 2013р. підприємствами області реалізовано


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
  1   2


Скачати 106.76 Kb.

  • Харківської області
  • Ключові слова
  • Е.Ю. Телебенева. СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА
  • E.Y.Telebeneva.SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF INDUSTRY Kharkiv region .
  • Keywords
  • Аналіз попередніх досліджень.
  • Метою дослідження