Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаTacis проект uk02

Tacis проект uk02
Сторінка1/12
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ

Методичні матеріали Генеральної системи преференцій

Європейського Союзу

з питань визначення країни

походження товару

Київ 2001

TACIS ПРОЕКТ UK02

МЕТОДИКА ДОСЯГНЕННЯ ЗНИЖЕННЯ МИТА ЗГІДНО 3 ГЕНЕРАЛЬНОЮ СХЕМОЮ ТОРГОВИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КЕРІВНИЦТВО З ПРАВИЛ ПОХОДЖЕННЯ

2

Неофіційний перекладЗМІСТ ВСТУП

 1. Преференції та застосування правил походження для їх отримання.
  Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

  Юридична база


 2. Основна структура правил походження
 1. Статус походження, що отримується внаслідок базових операцій, тобто
  продукція, повністю отримана на території країни

 2. Визначення "достатнього ступеня обробки або переробки"

 3. Перелік операцій, які вважаються достатньою обробкою або переробкою
 1. Критерій зміни класифікації за товарною номенклатурою

 2. Критерій доданої вартості

 3. Критерій спеціального процесу
 1. Визначення "недостатнього ступеня обробки або переробки"

 2. Перелік операцій, які вважаються недостатньою обробкою або
  переробкою

 3. Накопичення (кумуляція) походження

 4. Правило максимального вмісту матеріалів, що не мають статусу
  походження; положення щодо комплектів та нейтральних елементів;
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Нейтра́льний елеме́нт e для бінарної операції «•» - це елемент із властивістю x • e = e • x = x для всіх елементів x.

  вільні зони; упаковка

3. Документальне підтвердження походження

 1. Документи, які використовуються для підтвердження походження

 2. Органи або особи, які видають документи про походження

4. Правила перевезень

 1. Застосування прямих перевезень для запобігання зловживанням з ГСП

 2. Умови перевезень територією третіх країн

 3. Винятки для товарів, що пересилаються на виставки

з

5.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.
Спеціальні умови для сертифікатів походження за формою А: термін дії,
видача після вивозу продукції;
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
заміна викрадених, знищених або
загублених сертифікатів


 1. Термін дії

 2. Видача після вивозу продукції

 3. Заміна загублених, викрадених або знищених сертифікатів

6.
Загублені (англ. Lost) - культовий американський телесеріал, лауреат премій Еммі та Золотий глобус. У центрі сюжету - історія пасажирів авіалайнера, що зазнали катастрофи і опинилися на тропічному острові, повному загадок і таємниць.
Адміністративне співробітництво між країною-експортером та країною-
імпортером


 1. Органи країни-бенефіціара, що видають сертифікати за формою А

 2. Запити від митних органів ЄС про перевірку (верифікацію) сертифікатів;
  Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

  зберігання документів

 3. Органи в Україні, відповідальні за верифікацію сертифікатів

Додаток 1 - Порядок заповнення сертифіката походження за формою А Додаток 2 - Порядок визначення походження товарів

4

Правила походження, які застосовуються у Генералізованій системі преференцій Європейського союзуВступ

Міжнародні угоди, правила та процедури, що регулюють торгівлю, розроблялися протягом останніх 50 років, починаючи з Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).
Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою.
Головним етапом цього процесу стало заснування у 1994 році Світової організації торгівлі (COT).
Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[Джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.

Практично всі аспекти торгівлі товарами і навіть значний сегмент торгівлі послугами стали предметами таких міжнародних правил та угод.

Генералізована система преференцій (ГСП) та правила походження товарів також є частиною правил міжнародної торгівлі.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

Одним з фундаментальних елементів COT є так званий режим найбільшого сприяння (РНС). Він вимагає від кожного члена міжнародного торговельного співтовариства, який є членом COT, надавати всім іншим членам COT однаковий режим торгівлі товарами. Це означає, що стосовно до товарів, які ввозяться на територію члена COT та походять з території будь-яких членів COT, повинен існувати рівний режим застосування імпортних мит та інших заходів з регулюванню імпорту.

Винятки з РНС можливі, але підпадають під дуже жорсткі правила.

Генералізована система преференцій є винятком з РНС; а правила та обмеження її застосування встановлені Рішенням Договірних сторін ГАТТ від 28.11.79 p.

Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
, так званим Дозвільним положенням. Це положення дозволяє застосовувати до продукції країн, що розвиваються, більш сприятливий режим тарифних і нетарифних заходів. Країни, які користуються таким преференційним режимом, називаються країнами-бенефіціарами.

Розвинені країни, які надають такий преференційний режим, називаються країнами-донорами. Вони почали застосовувати такі торговельні заходи з 1971 року.

У 1993 році декілька розвинених країн розпочали надання преференційного режиму країнам з перехідною економікою колишнього Радянського Союзу.

Перехідна економіка - це економічна система, яка здійснює перехід від централізованої планової до ринкової системи. Країни з перехідною економікою зазнають ряду структурних перетворень, спрямованих на розвиток ринкових інститутів.
Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).
Європейський союз (ЄС) надає Україні ГСП з 1993 року.1. Преференції та застосування правил походження для їх отримання. Юридична база

Для застосування преференційного режиму до товарів, що походять з визначених країн-бенефіціарів, і лише з цих країн, необхідно було встановити правила походження. Такі правила були потрібні для запобігання зловживанням при використанні преференційного режиму до товарів, які не є реально вирощеними або виробленими у країнах-бенефіціарах, а лише перевозяться територією країни-бенефіціара з метою отримання преференційного режиму.

5

Для розроблення принципів правил походження товарів в рамках Уругвайського раунду торговельних переговорів ГАТТ були проведені переговори про укладення відповідної угоди.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Уругва́й (ісп. Uruguay МФА: [uɾuˈɣwai̯] Уругва́й), офіційно Східна Республіка Уругвай - держава в південно-східній частині Південної Америки, на узбережжі Атлантичного океану. Межує з Бразилією та Аргентиною.
Важливим елементом заключного пакету документів Уругвайського раунду, який також призвів до заснування COT у 1994 році, стала Угода про правила походження. Ця Угода стосується лише непреференційної торгівлі та застосування таких непреференційних інструментів, як захисні, антидемпінгові та компенсаційні заходи; дискримінаційні кількісні обмеження або тарифні квоти.Преференційні торговельні угоди, аналогічні угодам між членами зон вільної торгівлі, а також правила походження у преференційній торгівлі, які були предметом переговорів, не регулюються Угодою про правила походження.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн.

Проте у Спільній декларації до цієї Угоди були погоджені деякі принципи

застосування правил походження для преференційної торгівлі. Ці принципи

застосовуються також і до правил походження в рамках Генералізованої системи


преференцій.

Принципи правил походження у преференційних угодах або односторонніх заходах щодо надання преференційного режиму передбачають такі вимоги:

публічність;

зрозумілість;

точність;

незастосування змін, що мають зворотну силу;

право виробника на подання обґрунтованих запитів щодо попередньої оцінки

можливості застосування преференційного режиму до його товару.

Україна ще не є членом COT, але подала заявку про вступ до цієї організації. Отже, на цей час вона не має юридичного права вимагати застосування до неї Угоди про правила походження та Спільної декларації, яке надається членством у COT. Проте, оскільки ЄС є членом COT і виконує вимоги COT щодо правил преференційного походження, Україна отримує від ЄС такий режим, якби вона була членом COT. Україна користується РНС з боку ЄС на підставі Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС, і при цьому застосовуються правила Угоди COT про правила походження.

2. Основна структура правил походження

У розумінні ГСП ЄС товари вважаються такими, що походять з країни-бенефіціара, якщо вони:

повністю отримані в цій країні, або

у достатньому ступені перероблені або оброблені в цій країні.

Партнерство або товариство - форма організації підприємницької діяльності, що ґрунтується на об'єднанні (зазвичай пайовому) майна різних власників. При партнерстві двоє або більше осіб об'єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, розподіляють прибуток і несуть відповідальність за свої зобов'язання.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.


2.1. Статус походження, що отримується внаслідок базових операцій, тобто продукція, повністю отримана на території країни

6

Термін "повністю отримана" означає, що виробництво продукції відбувалося лише в одній країні. Для кваліфікації продукції як "повністю отриманої" не допускається участь інших країн у виробничому процесі.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.У відповідній Постанові ЄС міститься вичерпний перелік продукції, яка може вважатися повністю отриманою:

 1. мінеральні продукти, які було видобуто з надр землі або з морського дна;

 2. рослинна продукція, яку було зібрано у країні;

 3. живі тварини, народжені та вирощені у країні;

 4. продукція живих тварин, вирощених у країні;

 5. продукція, отримана шляхом полювання або риболовства, що велося у країні;

 1. продукція морського риболовства та інша продукція, отримана з моря за
  межами територіальних вод країни на її суднах;

 2. продукція, вироблена на борту її плавучих рибозаводів виключно з продукції,
  зазначеної у підпараграфі (f);

(h) вироби, що були у використанні, які було зібрано у країні, і які придатні лише для відновлення з них сировини;

(і) відходи та брухт, які отримуються в результаті виробничих операцій, що ведуться у країні;

Риба́льство - приватна або промислова ловля риби та інших водних тварин. Під рибальством також розуміють полювання інших водних тварин - молюсків, кальмарів, восьминогів, морських черепах, жаб, ракоподібних.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

(J) продукція, що видобувається з морського дна та його надр за межами територіальних вод країни, за умови, що вона має виняткові права на розробку такого дна та його надр;

(k) товари, які вироблено у країні виключно з продукції, яку зазначено у підпараграфах (a)-(j).

Під територіальними водами розуміється міжнародне правило щодо 12-мільноїзони.

Терміни "судна" та "плавучі рибозаводи" у цьому положенні поширюються на судна та плавучі заводи: • капітан та всі офіцери яких принаймні 75 відсотків команди яких є громадянами країни-бенефіціара або країни-члена ЄС;

 • які зареєстровано або які ходять під прапором країни-бенефіціара або країни-
  члена ЄС;

 • які задовольняють деяким спеціальним умовам щодо власності судна.

7

2.2. Визначення "достатнього ступеня обробки або переробки"

Існує лише декілька видів промислової продукції, які виробляються лише в одній країні.

Офіце́р - особа командного і начальницького складу в збройних силах, на флоті і в інших силових структурах, що позначає переважно військовий ранг (звання). Слово офіцер (лат. officiarius; нім. offizier) перекладається як службовець, і прийшло в українську мову «ахвіцер» через російську мову «рос.
Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Процес глобалізації призвів до широкої диверсифікації виробничих процесів, залучаючи до них навіть більше, ніж дві країни.

Проте у більшості випадків за допомогою низки економічно обґрунтованих правил можна встановити країну походження.

Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio - зміна, різноманітність; від лат. diversus - різний і facere - робити) - володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Краї́на похо́дження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці.

Для набуття статусу походження з країни-бенефіціара необхідно, щоб матеріали, які походять з іншої країни та були ввезені до країни-бенефіціара, були піддані "достатній обробці або переробці".

Операції, які вважаються достатніми у цьому контексті, залежать від виду продукції.2.3. Перелік операцій, які вважаються достатньою обробкою або переробкою

У ЄС затверджено перелік, в якому для всіх видів продукції встановлені умови, які повинні виконуватися для набуття статусу походження.

Цей перелік міститься у Додатку 15 Постанови (ЄЕК) №2454/93 зі змінами і доповненнями, внесеними Постановами Європейської Комісії (ЄК) №№12/97 та 1602/2000.

Європе́йська комі́сія (або скорочено Єврокомі́сія) - вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія може також користуватися функцією законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу.

У Додатку 14 до цієї Постанови містяться 7 вступних зауважень з поясненнями щодо використання і тлумачення переліку.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Назва переліку сама по собі дає уяву про його призначення і зміст:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • КЕРІВНИЦТВО З ПРАВИЛ ПОХОДЖЕННЯ
 • Основна структура правил походження
 • 3. Документальне підтвердження походження Документи, які використовуються для підтвердження походження Органи або особи, які видають документи
 • 4. Правила перевезень Застосування прямих перевезень для запобігання зловживанням з ГСП Умови перевезень територією
 • Правила походження, які застосовуються у Генералізованій системі преференцій Європейського союзу
 • Світової організації торгівлі
 • 2.1. Статус походження, що отримується внаслідок базових операцій, тобто продукція, повністю отримана на території країни
 • Визначення "достатнього ступеня обробки або переробки"
 • 2.3. Перелік операцій, які вважаються достатньою обробкою або переробкою