Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаTacis проект uk02

Tacis проект uk02
Сторінка2/12
Дата конвертації22.04.2017
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

"Перелік видів обробки або переробки, яку повинні пройти матеріали, що не походять з території країни, для набуття виробленою продукцією статусу походження".

Опис продукції, а також обробки та переробки у цьому переліку надаються на основі номенклатури Гармонізованої системи (ГС) на 4-значному рівні.

Отже, для встановлення походження продукції необхідно спершу правильно класифікувати за ГС продукцію, яка обробляється та переробляється, а також матеріали, що використовуються у її виробництві.

Остання версія ГС (ГС 1996) використовується у Єдиному митному тарифі ЄС, а отже є відповідним джерелом для отримання інформації.

Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Вищезазначений перелік складається з чотирьох стовпчиків:

"— у першому зазначена товарна позиція або номер групи. Якщо до номера позиції або групи вкачано "ех" (українською мовою "з" або "з групи"), це означає, що

8

специфікації в інших стовпчиках застосовуються лише до частини позиції або групи; • у другому стовпчику наведено опис продукції, яка підпадає під товарну позицію
  або групу;

 • у третьому та четвертому стовпчиках перелічені операції з обробки або
  переробки, необхідні для отримання статусу походження продукцією, яка
  вироблена з матеріалів, що не походять з країни.

Якщо для певної продукції або товарної групи критерії походження зазначені в обох стовпчиках, експортер може обирати, який критерій він бажає застосувати до своїх товарів.
Експортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що вивозить із країни експорту товар (товари).
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
У всіх випадках ці критерії застосовуються лише до матеріалів, що не походять з країни.

Основними критеріями, покладеними в основу розроблення переліку та визначення достатнього ступеню обробки або переробки, були:2.3.1. Критерії зміни класифікації за товарною номенклатурою

Це означає, що продукція, отримана від обробки або переробки, класифікується за іншою 4-значною позицією, ніж всі матеріали, використані у її виробництві, які не мають статусу походження.Простим прикладом є виробництво корзини з імпортної соломи. Корзина класифікується за позицією ГС 4602. Критерієм достатньої обробки або переробки для всієї товарної групи 46 є "виробництво, в якому всі матеріали класифікуються за іншою товарною позицією, ніж сам товар ".

Солома класифікується за товарною позицією 1401, отже критерій "зміни класифікації" виконується.

Іншим прикладом с виробництво м'яких дерев'яних крісел (товарна позиція 9401), виготовлених з прямої фанери (4412) та прямих розпиляних лісоматеріалів (4407), які під впливом пару вигинаються для формування сидіння, рами та підлокітників.

У цьому випадку знову відбувається зміна класифікації, передбачена стовпчиком 3 у рядку "з Групи 94" (меблі).

2.3.2. Критерій доданої вартості, який встановлює максимальну частку матеріалів,
що не мають статусу походження, у ціні продукції на умовах франко-підприємство.
Лісоматеріали - матеріали из деревини, що зберегли природну фізичну структуру і хімічний склад, та отримані з повалених дерев, хлистів (або з їх частин) шляхом поперечного та (або) поздовжнього поділу.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.


Прикладом є виробництво парасольок — позиція 6601, у стовпчику 3 якої записано: "виробництво, в якому вартість всіх використаних матеріалів не перевищує 50% від ціни товару на умовах франко-підприємство ".

9

Іншим прикладом є збирання автомобілів (товарна позиція 8703), при якому вартість використаних матеріалів, які не мають статусу походження, не повинна перевищувати 40% від ціни готового автомобіля на умовах франко-підприємство.

Парасо́ля, парасо́ль, парасо́лька, рідко зонт, доща́р - пристрій, призначений для захисту від опадів (дощу чи снігу) або від сонячних променів.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

Терміни "франко-підприємство" та "вартість" визначені у параграфах (f) та (g) Постанови ЄС.

Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.

Тобто, термін "ціна на умовах франко-підприсмство" означає ціну, що сплачується виробникові, на підприємстві якого відбулися останні обробка або переробка, за мінусом внутрішніх податків, які відшкодовуються при експорті.

Термін "вартість" у контексті матеріалів, що не мають статусу походження, означає митну вартість у визначенні Статті VII ГАТТ та відповідної Угоди COT.

У ЄС вартістю вважається ціна на умовах CIF, що сплачується імпортером експортерові, який не пов'язаний з ним організаційно.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Імпортéр (фр. importeur, англ. importer від лат. importo - ввожу) - суб'єкт господарсько-правових відносин, який ввозить товари з-за кордону, декларуючи їх надходження на митну територію країни.2.3.3. Критерій спеціального процесу передбачає, що у певних випадках спеціальні виробничі операції або стадії виробництва повинні здійснюватися з використанням матеріалів, що не мають статусу походження.

Багато прикладів застосування такого критерію можна знайти у текстильній промисловості. Наприклад, для отримання преференційного режиму при виробництві одягу необхідно, щоб дві стадії виробництва відбулися в одній країні. Отже, предмети одягу (група 62) повинні вироблятися з пряжі у країні-бенефіціарі.

Спеціальні стадії виробництва передбачені для певних хімічних речовин (група 28);

Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.
а у виробництві предметів з каміння (група 25) сировина повинна розрізуватися до встановленої мінімальної товщини.

2.4. Визначення "недостатнього ступеня"

Перед визначенням достатньої обробки або переробки необхідно спершу перевірити, чи операції з виробництва продукції не включені до переліку операцій, що вважаються "недостатньою обробкою або переробкою". Якщо виробничі операції знаходяться у такому переліку, то вони не вважатимуться достатньою обробкою або переробкою, незважаючи навіть на те, що вони можуть відповідати вимогам переліку у Додатку 15.2.5. Перелік операцій, які вважаються недостатньою обробкою або переробкою

Відповідний перелік у Статті 70 Постанови містить досить широкий опис операцій, які вважаються недостатньою обробкою або переробкою для надання статусу походження.

Наступні операції вважаються недостатньою обробкою або переробкою:

(а) операції із забезпечення утримання продукції у належному стані під час її перевезення або зберігання (вентиляція, розстилання, сушка, охолодження,

10

утримання в солі, двооксиді сірки або інших водяних розчинах, видалення пошкоджених частин та аналогічні операції); 1. прості операції, які складаються з видалення пилу, просіювання або
  відсіювання, сортування, класифікації, комплектування (у тому числі збирання
  комплектів виробів), мийка, фарбування, підрізання;
  Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
  Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
  Фа́рба (від нім. Farbe), рідше барва - речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір, для малювання картин, для захисту виробів або будов від дії зовнішнього середовища. Фарби - це загальна збірна назва матеріалів для фарбування.


 1. (і) зміна упаковки, а також розукомплектування і укомплектування

пакувальних одиниць;

(іі) просте розміщення у пляшки, флакони, торби, ящики, коробки, закріплення на картках або дошках тощо, а також інші прості операції з пакування; 1. наклеювання марок, етикеток та інших розпізнавальних знаків на продукцію або
  її упаковку;

 2. просте змішування продукції, одного або різних видів, коли один або більше
  компонентів такого змішування не відповідають умовам цього Розділу для того,
  щоб такі компоненти могли вважатися як такі, що походять з країни-
  бенефіціара або країни — члена ЄС;
  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.


 1. просте збирання частин для того, щоб вони разом складали закінчений виріб;

(g) комбінація двох або більше операцій, зазначених у підпараграфах (a)-(f);
(h) забій худоби.

Проте при визначенні достатньої або недостатньої обробки та переробки всі операції з виробництва певного товару, як у країні-бенефіціарі, так і в ЄС, повинні розглядатися разом.

Необхідно розуміти, що перелік операцій, які вважаються недостатньою обробкою або переробкою, застосовується лише при використанні матеріалів, що не мають статусу походження, і лише у випадках, коли не здійснювалася будь-яка інша обробка або переробка.

Можна навести наступні приклади:

Просте збирання кінцевої продукції з частин не надає статусу походження. Проте приклад стосовно збирання автомобілів у пункті 2.3.2 свідчить, що комплексне збирання може надавати кінцевій продукції статус походження.

В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».


У виробництві продукції здійснюються операції, що вважаються недостатньою обробкою або переробкою, та використовуються матеріали, які не мають статусу походження Проте, оскільки були також використані матеріали походженням з країни, продукція може вважатися такою, що не підпадає під дію Статті 70 Постанови, а отже може розглядатися за критеріями переліку операцій з достатньої обробки або переробки (Додаток 15).

- nМожна навести приклад з виробництва фруктового соку (товарна позиція 2009) у країні-бенефіціарі, в якому використовуються фрукти та цукор, повністю вироблені у даній країні.
Фру́кт, у мн. садовина́ (лат. fructus - плід) - соковитий, зазвичай їстівний, плід дерева чи куща. Різновидом фруктів є також деякі ягоди.
Виробник розливає сік у імпортні пляшки, що не мають статусу походження.


Хоча виробник "пакує" товар у пляшки, які не мають статусу походження (і це підпадає під підпараграф (с)(іі) переліку операцій з недостатньої обробки або. переробки), такий розлив, звичайно, не позбавляє сік статусу походження, за умови що всі використані матеріали класифікуються за іншою позицією, ніж: 2009, і що вартість цукру та інших матеріалів з групи 17 не перевищує 30% від ціни кінцевої продукції на умовах франко-підприємство (Див.: стовпчик 3 позиції 2009 у Додатку 15).

Продукція, отримана шляхом простого збирання матеріалів, що не мають статусу походження, яка згодом була пофарбована, упакована або етикетована, не набуває статусу походження згідно підпараграфа (g) переліку операцій з недостатньої обробки або переробки.

Продукція отримується шляхом забою худоби, що не має статусу походження (група 1), а отримане м 'ясо упаковується, етикетується і заморожується. Всі ці операції окремо вважаються недостатніми. Проте, оскільки до складу виробничого процесу входить забій худоби (підпараграф (h)), їх комбінація вже не вважається недостатньою.

Отже, вироблену продукцію можна розглядати за критеріями походження упакованого та замороженого м 'яса (група 2), передбаченими Додатком 15.

Проте ця продукція все одно не отримає статусу походження, оскільки всі використані матеріали, що класифікуються у групах 1-2, повинні походити з країни-бенефіціара.

2.6. Накопичення (кумуляція) походження

Принцип кумуляції використовується для сприяння та розвитку співробітництва між різними країнами-бенефіціарами, або між країнами-бенефіціарами та країнами-донорами. Цей принцип передбачає, що операції з обробки або переробки, які відбулися у двох або більше зазначених країн, вважаються здійсненими в одній країні.

У випадку України принцип кумуляції застосовується до преференційної торгівлі з країнами ЄС.

Таким чином, матеріали походженням з ЄС, які в Україні були піддані обробці або переробці, що не включена до переліку недостатньої, для цілей застосування ГСП вважаються матеріалами походженням з України.

Для виконання умов кумуляції в Україні повинна відбутися достатня обробка або переробка. Така кумуляція називається "двосторонньою кумуляцією" або "вмістом донорської країни".

12

У більшості випадків виробництва текстильних виробів та одягу з давальницької сировини принцип кумуляції надає кінцевій продукції українське походження, і така продукція відповідає вимогам для застосування знижених тарифів за ГСП.

Кумуля́ція (лат. cumulatio, cumulus - скупчення, від лат. cumulo - накопичую) - сумарність: (кумулятивність - інтегративність)
Дава́льницька сировина́ - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо Д. с., з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану Д. с. та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.Наприклад, сорочки (6205) або блузи (6206), вироблені в Україні з тканин, що походять з ЄС, отримають статус походження з України. Дві стадії виробництва - виготовлення тканини та розрізування і пошив, через застосування принципу кумуляції вважаються здійсненими в одній країні-бенефіціарі.

Принцип кумуляції також застосовується до певних угруповань країн, що розвиваються, наприклад Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Центральноамериканського єдиного ринку (САСМ), Андської групи та Південноазійської асоціації регіонального співробітництва (SAARC).
Угрупо́вання - комплекс видів живих організмів, що входять до складу однієї екосистеми.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Асоціація держав Південно-Східної Азії (англ. Association of SouthEast Asian Nations, ASEAN, АСЕАН) - геополітична та економічна міжнародна організація, до якої входять 10 країн, розташованих в Південно-Східній Азіï.
В межах кожного з цих регіонів статус походження, як правило, закріплюється за країною-членом, в якій відбувалася остання достатня обробка або переробка. У певних випадках визначення країни походження в регіональному угрупованні залежить від вартості, доданої у кожній країні-бенефіціарі, що належать до одного угруповання.


Звичайно, положення щодо кумуляції розширюють можливості преференційної торгівлі для країн-учасників. Серед держав-членів СНД таких угруповань ще не створено.

2.7. Правило максимального вмісту матеріалів, що не мають статусу походження; положення щодо комплектів та нейтральних елементів; вільні зони;упаковка

- Правило максимального вмісту (Стаття 71 Постанови) дозволяє використання у
виробництві певного товару матеріалів, що не мають статусу походження, якщо їх
вартість не перевищує 10% від ціни товару на умовах франко-підприємство. Проте,
якщо у переліку Додатку 15 передбачена інша частка таких матеріалів, правило
максимального вмісту не діє, і застосовуються вимоги переліку.

Правило максимального вмісту не поширюється на текстильні вироби та одяг (групи 50-63).

Тексти́ль (від лат. textere - «плести»), також текстильні матеріали - м'який матеріал, що являє собою щільну мережу природних або штучних волокон (ниток або пряжі). Пряжа виготовляється в процесі прядіння сировини з волокон вовни, льону, бавовнику або іншого матеріалу на ткацькому верстаті, виготовляючи довгі нитки.

Однак для певних видів одягу (групи 61-65) застосовується Вступне зауваження 6 Додатку 14, яке дозволяє використання матеріалів (окрім підкладок і прокладок), що не мають статусу походження, якщо їх вартість не перевищує 8% від ціни кінцевої продукції, і якщо такі матеріали не класифікуються за тією ж позицією, що і кінцева продукція.

- Комплекти мають статус походження лише у випадку, коли їх складові мають


статус походження. Проте комплект, складений з продукції, що походить і не
походить з країни, набуває статус походження, якщо вартість складових, які не
походять з країни, не перевищує 15 відсотків від ціни комплекту на умовах франко-
підприємство. Прикладом може бути комплект вартістю 65 євро, що складається
з жіночої блузи (вартістю 25 євро) та сорочки (вартістю 35 євро) походженням з
країни-бенефіціара, а також імпортованої краватки-метелика (вартістю 5 євро),
що не походить з країни-бенефіціара. Отже, комплект матиме статус

Із

походження з країни-бенефіціара, оскільки вартість краватки не перевищує 8% ціни комплекту.- Енергоносії та пальне, промислове устаткування та обладнання, а також машини та інструменти, які використовуються в обробці або переробці товарів, вважаються нейтральними елементами при визначенні походження кінцевої продукції; і їх походження не має значення. Такий самий принцип застосовується до товарів, які не входять до кінцевого складу продукції.

Вільні зони, тобто зони в межах країни, які не вважаються її митною територією, і в яких застосовуються спеціальні митні правила, вважаються частиною країни;
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Митні правила - установлена система норм, що залежно від об'єктів, суб'єктів, цілей, засобів, способів та етапів переміщення через митний кордон, визначає порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.
а до товарів, вироблених в таких зонах, застосовуються звичайні правила походження ГСП.

Упаковка, яка для цілей класифікації включається до складу продукції (Загальне правило №5 Гармонізованої системи), також включається до складу продукції і для цілей визначення походження.

Прикладами є кейси та чохли для музичних інструментів, зброї, креслярських інструментів тощо, які спеціально сформовані або обладнані для зберігання цих товарів, зазвичай продаються з ними та придатні для тривалого користування.
Музи́чний інструме́нт - інструмент, призначений для виконання музики. В принципі будь-який інструмент, що здатний відтворювати звуки за певних умов і в певних музичних традиціях може бути використаним, як музичний.
Іншими прикладами є пакувальні матеріали та контейнери (окрім транспортних), які продаються разом з товарами.


3.Документальне підтвердження походження

3.1. Документи, які використовуються для підтвердження походження

Залежно від процедурних вимог використовуються три основних форми документів про походження:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 2.3.1. Критерії зміни класифікації за товарною номенклатурою
 • 2.3.2. Критерій доданої вартості
 • "франко-підприємство" та "вартість"
 • "ціна на умовах франко-підприсмство"
 • 2.3.3. Критерій спеціального процесу
 • 2.4. Визначення "недостатнього ступеня"
 • 2.5. Перелік операцій, які вважаються недостатньою обробкою або переробкою
 • Правило максимального вмісту матеріалів, що не мають статусу походження; положення щодо комплектів та нейтральних елементів; вільні зони;упаковка
 • 3.1. Документи, які використовуються для підтвердження походження