Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехнічні рекомендації № на побудову автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії для об’єкту

Скачати 200.4 Kb.

Технічні рекомендації № на побудову автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії для об’єкту
Скачати 200.4 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір200.4 Kb.
дата Технічні рекомендації № ________________ на побудову автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії для об’єкту ________________________________________________________. На підставі п. 3.35. діючих «Правил користування електричною енергією» у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910, об’єкти з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис. кВтгод і більше, мають бути забезпечені засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локальним устаткуванням збору та обробки даних.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Характеристики засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних мають відповідати вимогам нормативних документів до автоматизованих систем комерційного обліку суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Загальні вимоги 1.1. Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (в подальшому АСКОЕ) повинна відповідати вимогам «Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах Енергоринку», затвердженій 17.04.2000р. Міністерством палива й енергетики України, Національною комісією регулювання енергетики України, Державним комітетом України по енергозбереженню, Державним комітетом з будівництва, архітектури й житлової політики України, Державним комітетом промислової політики України та «Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії», додаток №10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України. 1.2. В АСКОЕ повинна бути передбачена можливість дистанційної передачі інформації в ВАТ «Запоріжжяобленерго» (за допомогою електронної пошти у форматі макету 4024, 30818 (формат макету наведений у додатку №2 та №3 відповідно) та GPRSGSM-канал для доступу ВАТ «Запоріжжяобленерго» до первинної бази даних лічильників (регламентованого та за вимогою)). 1.3.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
В АСКОЕ повинні бути застосовані електролічильники, які внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України й відповідають вимогам діючих в Україні стандартів. Лічильники повинні мати два інтерфейсні виходи (RS485 таабо RS232). Тип і модифікацію приладів обліку погодити з ВАТ «Запоріжжяобленерго». Перелік місць установлення засобів обліку (п.3.10 ПКЕЕ): № пп Найменування обєкта Дозволена приєднувана потужність, кВт Рівень напруги розрахункового обліку, кВ Місце установки розрахункового обліку Тип і № розрахункового електролічильника, що застосовується на момент отримання технічних рекомендацій 1 2 3 4 5 6 1 2 1.4. Кожний вимірювальний комплекс, що входить до складу АСКОЕ, повинен мати технічний паспорт-протокол, що додається. 1.5. Первинна база даних (масив неопрацьованих даних з обєктів обліку) повинна формуватися з обовязковою привязкою вимірюваних величин до відповідної мітки часу з міткою якості. 1.6. Електролічильники повинні бути встановлені на діючих розрахункових приєднаннях відповідно до договору на постачання електроенергії й підключені до вторинних кіл трансформаторів напруги й току класу точності 0,5. 1.7.
Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.
Первинні дані АСКОЕ в неопрацьованому вигляді повинні підлягати архівації й зберіганню без будь-якого коригування. 1.8. АСКОЕ повинна забезпечити синхронізацію часу у всіх приладах обліку. 1.9. Для безвідмовної та стабільної роботи обладнання передбачити можливість дистанційного перезавантаження модему, згідно з ГОСТ 27.003-90 «Склад та загальні правила завдання вимог з надійності» та ГОСТ 27.410-87 «Методи контролю показників надійності та плани контрольних випробувань надійності». 1.10. Технічне завдання і робочий проект на побудову АСКОЕ погодити з ВАТ «Запоріжжяобленерго». В Технічному завданні та робочому проекті обов’язково повинні включатися однолінійна електрична схема розрахункового обліку, структурна схема розрахункового обліку та перелік приєднань і груп обліку електроенергії. 1.11.
Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.
Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.
Електри́чна схе́ма - це технічний документ, що містить у вигляді умовних графічних зображень чи позначень інформацію про будову виробу, його складові частини та взаємозв'язки між ними, дія якого ґрунтується на використанні електричної енергії.
АСКОЕ повинна зберігати працездатність при відключенні основної живильної мережі на період часу, що відповідає категорії надійності електропостачання електроустановок. 1.12. АСКОЕ повинна дозволяти отримати максимальну потужність підприємства в години максимуму та формування звітів за порядком визначення обсягів електроенергії при розрахунках за тарифами (у тому числі по двозонним та тризонним тарифами), згідно договору про постачання електроенергії. 1.13. АСКОЕ повинна відповідати: - ДСТУ 34.603-92 - Види випробувань автоматизованих систем; - ДСТУ 34.601-90 - Автоматизовані системи. Стадії створення; - ДСТУ 34.602-89 - Автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованих систем; - МПУ 01918-01 - Вимірювальні канали в комплексах технічних засобів автоматизованого обліку електроенергії.
При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) залежно від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.
Методика перевірки. МПУ 01918-01. 1.14. АСКОЕ повинна пройти: - державну метрологічну атестацію по МПУ 01918-01; - дослідно-промислову експлуатацію впродовж одного місяця; - приймальні випробування з перевіркою передачі інформації у ВАТ «Запоріжжяобленерго». 1.15. Здача АСКОЕ в дослідно-промислову й промислову експлуатацію повинна здійснюватися за участю представників служби СЗО ВАТ «Запоріжжяобленерго». 1.16. Здача в експлуатацію розрахункових засобів вимірів електроенергії повинна здійснюватися при участі представників відповідних підрозділів ВАТ «Запоріжжяобленерго», що мають договірні відносини із споживачем. 1.17. В технічне завдання на АСКОЕ необхідно обов’язково додавати однолінійну схему комерційного обліку та структурну схему АСКОЕ з відображенням розрахункових точок обліку. В робочий проект на АСКОЕ необхідно обов’язково додавати однолінійну схему комерційного обліку, структурну схему АСКОЕ з відображенням розрахункових точок обліку, при заміні розрахункової схеми обліку, що планується, (навіть при заміні приладів обліку) схеми електричні з’єднання елементів розрахункового обліку, підключення через „ІК”, схему монтажну елементів розрахункового обліку, місця і засоби їх пломбування. 1.
Розрахунко́ва схе́ма - об'єкт розрахунку, представлений у такому вигляді, коли збережено всі істотні особливості об'єкта відносно мети розрахунку. Тобто це спрощене (умовне) зображення споруди (чи основи споруди), системи конструкцій або механізму, прийняте для їх розрахунку.
18 Укласти договір про приведення електроустановки споживача до вимог п.3.35 ПКЕЕ із електропередавальною організацією. 2. Вимоги до багатофункціональних лічильників. 2.1. Лічильники повинні мати високу надійність і стабільність метрологічних параметрів і межповірочний інтервал - не менш 6 років. 2.2. Конструкція лічильників повинна виключати можливість несанкціонованого впливу на результати виміру. Лічильники повинні забезпечувати періоди інтеграції величин, які виміряються за 30 хвилин. 2.3. Лічильники повинні забезпечувати зберігання даних про електроспоживання при втраті живлення протягом не менше 35 діб. 2.4. Лічильники повинні забезпечувати зберігання графіка навантаження по кожному виду енергії не менше 35 діб. 2.5. Лічильники повинні мати можливість зовнішньої синхронізації ходу внутрішніх годин. 2.6. Лічильники повинні зберігати в енергонезалежній памяті відомості про всі випадки доступу до режиму параметризації й про всі позаштатні ситуації. Програма параметризації лічильників, у випадку параметрування сторонньою організацією, яка має право на виконання таких робіт, повинна бути погоджена зі службою СЗО ВАТ «Запоріжжяобленерго». Перевірка програми та введення паролів здійснюється службою СЗО ВАТ «Запоріжжяобленерго». При відсутності програми параметрування лічильників споживач повинен надати її, згідно п. 3.8. „Правил користування електричною енергією” (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005р. №910). Згідно п.3.8. «Правил користування електричною енергією», щодо вибору типів приладів обліку, ВАТ «Запоріжжяобленерго» рекомендує використовувати багатофункціональні лічильники виробників Лендіс анд Гір (Швейцарія): Z…R, Z…G; Ельстер Метроніка (Росія): А18… (та їх модифікації); Шлюмберже (Франція): SL7000 (Actaris), ACE6000 (Actaris). Вимоги до вимірювальних кіл. 3.1. Облікові кола вивести на окремі складання затискачів у загальному ряді затискачів. Лічильники підключити за допомогою клемних колодок або випробувальних блоків. Обраний спосіб підключення розрахункових лічильників повинен забезпечувати закорочування вторинних кіл трансформаторів струму, відключення струмових кіл від лічильника й кіл напруги в кожній фазі лічильників при їхній заміні або перевірці, а також включення зразкового лічильника без відєднання проводів і кабелів.
Трансформа́тор стру́му (англ. current transformer) - вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування, практично пропорційна первинній напрузі і у разі відповідного з'єднання, відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю.
Конструкція складань, коробка затискачів розрахункових лічильників, клемних колодок або випробувальних блоків повинна забезпечувати можливість їхнього пломбування. 3.2. Навантаження вторинних кіл вимірювальних трансформаторів, до яких приєднуються лічильники, не повинна перевищувати номінальних значень. Перетин і довжина проводів і кабелів у колах напруги розрахункових лічильників повинні вибиратися такими, щоб втрати напруги в цих колах становили не більше 0,25 номінальної напруги при живленні від трансформаторів напруги класу точності 0,5. 3.3. Припустиме навантаження трансформаторів струму повинно відповідати п.1.5.17 ПУЕ. Клас точності вимірювальних трансформаторів струму повинен бути 0,5s, згідно п. 1.5.16 ПУЕ. 3.4. Конструкція трансформаторів струму та напруги повинна виключити можливість доступу до затискачів вторинної обмотки й передбачати їхнє пломбування. 3.5. У розрахункових точках обліку електроенергії виконати заходи, спрямовані на виключення можливості доступу до оголених струмоведучих силових частин і трансформаторів струму, розташованих до приладів обліку й передбачити відповідне пломбування. Вимоги до апаратних і програмних засобів АСКОЕ. 4.1.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Апаратні засоби повинні базуватися на обчислювальних засобах загального застосування підвищеної надійності, керованих стандартними операційними системами. 4.2.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Програмне забезпечення повинне бути сертифіковане по місцю використання. 4.3. Програмні й апаратні засоби повинні забезпечувати: перевірку вірогідності даних з формуванням ознак якості даних; передачу даних з міткою якості, часом і датою, яким вони відповідають; роботу не менш чим із двома незалежними каналами; гнучке конфігурування й настроювання користувачем необхідних функцій; індикацію позаштатних ситуацій, виявлення й збереження з фіксацією дати й часу виникнення всіх подій, повязаних з позаштатними змінами програмних і апаратних засобів; зчитування даних з лічильників без використання паролю повного доступу до лічильника, який надає можливість виконувати повне перепрограмування та встановлюється ВАТ «Запоріжжяобленерго». 4.4. Основним компонентом програмних засобів повинна бути інформаційна база даних (ІБД). Вона повинна будуватися на основі стандартної реляційної системи керування базами даних, що підтримує архітектуру клієнтсервер. 4.5.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Первинні дані в ІБД не можуть бути змінені, допускається тільки завантаження цих даних в архів і видалення з ІБД по закінченні строку зберігання. Якщо буде потреба ці дані можуть завантажуватися в ІБД із архіву. Первинні дані повинні бути закриті паролем з боку ВАТ «Запоріжжяобленерго». 4.6. Всі субєкти - користувачі можуть мати регламентований доступ до неопрацьованих даних тільки на читання. Логічна структура інформаційної бази даних АСКОЕ повинна містити: масив неопрацьованих даних (первинні дані); масив даних ручного введення й розрахованих величин; масив даних про позаштатні ситуації з міткою часу (перерва подачі живлення, спроба несанкціонованого доступу і т.і.
Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
); масив звітних даних; масив нормативно-довідкової інформації. 4.8. У масиві неопрацьованих даних повинна зберігатися інформація, що збирається з автоматизованих обєктів обліку та дані ручного введення з неавтоматизованих обєктів обліку. 4.9. Масив даних ручного введення та розрахованих величин включає інформацію, що вводиться оператором системи вручну або розраховується на основі неопрацьованих даних. 4.10.
Маси́в - впорядкований набір фіксованої кількості однотипних елементів, що зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам'яті, мають порядковий номер і спільне ім'я, що надає користувач.
Масив звітних даних повинен служити для підготовки необхідних вихідних документів. Споживачі ВАТ «Запоріжжяобленерго» повинні мати регламентований доступ до звітних даних тільки для читання. 4.11. Звітна інформація повинна надаватися по формах та в форматі, погодженим з ВАТ «Запоріжжяобленерго». 4.12. Масив нормативно-довідкової інформації повинен містити необхідну для нормального функціонування системи обліку інформацію. Її введення здійснюється по спеціальній процедурі, з фіксацією виконуваних дій. Споживач і ВАТ «Запоріжжяобленерго» повинні мати регламентований доступ до неї тільки для читання. 4.13. Для проведення розрахунків, дозволу спірних питань і статистичної звітності строк зберігання всіх даних в ІБД повинен бути не менш одного року, на зовнішньому носії - не менш трьох років. Заступник директора з енергозбуту ВАТ «Запоріжжяобленерго» О.В. Бохан Додаток №1 ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ вимірювального комплексу 1. Назва обєкта (електростанція, підстанція) ___________________________ 2. Назва приєднання _______________________________________________ 3. Дата вводу комплексу в експлуатацію ______________________________ 4. Основні паспортні та експлуатаційні дані: 4.1. Лічильники електричної енергії: Позначення лічильника по схемі обліку електроенергії, вид обліку (розрахунковий основний і дублюючий, технічний), вид енергії (Wа або Wр) _________________________________________________________________ Тип ________________, N ___________, напруга ______________, струм __________, клас точності ____________, схема включення _____________, кількість тарифів ____________, інші дані ________________________________________________________________________________________.  4.2. Трансформатори струму: Тип ________, N _______ (фази A, B, C), клас точності вимірювальної обмотки: ____ (фаза A), ____ (фаза B), ____ (фаза C), коефіцієнт трансформації _____, припустиме навантаження ______, фактичне навантаження _______, інші дані  _________________________________________________________________. 4.3. Трансформатори напруги: Тип ________, N _________ (фази A, B, C), клас точності: _____ (фаза A), ____ (фаза B), ____ (фаза C), коефіцієнт трансформації ________, припустиме навантаження ______, фактичне навантаження _______, інші дані ________________________________________________________________. 5.
Трансформа́тор напру́ги (англ. voltage transformer; VT) - вимірювальний трансформатор, у якому за нормальних умов використання вторинна напруга є пропорційною до первинної напруги та за умови правильного вмикання зміщена відносно неї за фазою на кут, близький до нуля.
Схеми зєднання і кабельні звязки: Струмові кола: Схема зєднання вимірювальних обмоток трансформаторів струму ________ Схема зєднання кабелів (з зазначенням маркування, назви збірок виводів шафів і панелей), параметри кабелів та інші ________________________________  Кола напруги: Схема зєднання кабелів (з зазначенням маркування, назви збірок виводів шафів і панелей), параметри кабелів та інші ________________________________  Припустиме значення втрат напруги від ТН до лічильника ______________  Фактичне значення втрат напруги від ТН до лічильника _________________ 6. Допоміжні апарати: 6.1. Автоматичні вимикачі: Позначення на схемі ______, тип ______, номінальний струм _______, тип захисту і уставка _______, N ____. 6.2.
Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.
Запобіжники: Позначення на схемі ______, тип ______, номінальний струм _______, струм плавкої вставки __________. 7. Інформаційно-вимірювальна система: Тип _________, N __________, інші дані ______________________________ _________________________________________________________________. 8.
Вимі́рювальна інформаці́йна систе́ма (ВІС) - сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, об'єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації з метою надання її споживачеві (в тому числі в АСК) у потрібному вигляді.
Похибка вимірювання комплексу (обчислювальна) ___________________. 9. Реєстратор подій: Позначення на схемі ___________, тип ____________, N ________, інші дані _________________________________________________________________. 10. Дата, вид повірки елементів комплексу: Первинний протокол від _______________ 20_ р. N ___________________ 11. Дата, назва виконаних робіт: Первинний протокол від _________________ 20_ р. N _________________ _________________________________________________________________. Підписи відповідальних осіб:   _____________________________ _____________________________  Додаток №2 ФОРМАТ МАКЕТУ 4024 Цей документ описує формат електронного документа «Макет 4024», що містить інформацію про фактичні значення сумарного споживання й генерації електроенергії й середньої потужності за кожний інтеграційний період минулої операційної доби по межах надходженняпередачі електроенергії до підприємства.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Електронний документ «Макет 4024» передається щодня у вигляді текстових файлів формату CSV.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Розширення імя електронного документа повинне бути txt. Електронний документ «Макет 4024» створюється на початку доби, що йде за звітною операційною добою, включається в поштове повідомлення як вкладення з темою: «model:4024найменування підприємства» і до 10:00 години за київським часом пересилається по електронній пошті на адреси ВАТ «Запоріжжяобленерго»: d.yudin@zoe.com.ua; ASKOE.MAKET@zoe.com.ua; askue.zoe.maket@gmail.com; energocentr@zoe.com.ua. В одному файлі макета повинні передаватися дані по всіх приєднаннях і параметрам обліку електроенергії. У разі укладення підприємством договорів з декількома РЕМ, дані повинні передаватися у різних файлах макетах у відповідності до номерів договорів та належності до РЕМ. Кожне приєднання й кожний параметр передається окремим рядком. Кожний рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (перехід на новий рядок). Параметри обліку передаються в цілих кВтгод (кваргод) - для електроенергії за добу та у цілих кВт (квар) - для середньої потужності, визначених шляхом округлення згідно правил математики. Кількість електроенергії за добу (Wдоб) розраховують за формулою наведеної в п.8 як суму значень середньої потужності за кожний інтеграційний період, взятих з точністю не менше, ніж з двома десятковими знаками після коми. Імя вкладеного файлу повинно бути: NNSSSS_4_РРMMДД, де NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23). Для підприємств, що уклали договір на пряму з ВАТ «Запоріжжяобленерго» даний код - «01», а для підприємств, що уклали договір з ВАТ «Запоріжжяобленерго» через РЕМ: Мелітопольський Сільський РЕМ - 02 Акимівський РЕМ - 03 Приазовський РЕМ - 04 Приморський РЕМ -05 Веселівський РЕМ - 06 Бердянський Міський РЕМ – 07 Токмакський РЕМ – 08 Пологівський РЕМ – 09 Чернігівський РЕМ – 10 Оріхівський РЕМ – 11 Куйбишевський РЕМ – 12 Розівський РЕМ – 13 Вільнянський РЕМ – 14 Запорізький РЕМ – 15 Кам’янко-Дніпровський РЕМ – 16 Василівський РЕМ – 17 Михайлівський РЕМ – 18 ЗМЕМ – 19 Бердянський сільський РЕМ – 20 Мелітопольський міський РЕМ – 21 Новомиколаївський РЕМ – 22 Гуляйпільський РЕМ – 23 SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999). РР – рік (2 символи); MM – номер місяця (2 символи, від 01-12); ДД – номер дня місяця (2 символи, від 01-31 – дата звітної операційної доби); 8. Зміст файлу формату CSV, що включається в поштове повідомлення: ((4024:РРMMДД:NNSSSS (NNSSSSRRRRU1:PP:VV):Wдоб:P1:P2:P3:P4:P5:…:Pn (NNSSSSRRRRUn:PP:VV):Wдоб:P1:P2:P3:P4:P5:…:Pn ==)) Легенда: ((4024 – початок і ідентифікація файлу; РР – рік (2 символи); MM – номер місяця (2 символи, від 01-12); ДД – номер дня місяця (2 символи, від 01-31 – дата звітної операційної доби); NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23); SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999); знак розділу. 2-ий та наступні рядки: NNSSSSRRRRU1 - код 1-го приєднання (11 символів); NNSSSSRRRRUn - код n-го приєднання (11 символів); Формат коду параметра: NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23); SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999); RRRR – номер точки обліку (4 символи, від 0001 до 9999); U – клас напруги (1 символ, 1-0,4 кв, 2-6-10кв, 3-35 кв, 4-110 кв, 5-154 кв, 6-220 кв, 7-330 кв, 8 -500кв, 9-750кв і вище). PP – код параметру обліку (2 символи): 01, 02, 03, 04 де: 01 - прийом актив А 02 - генерація актив А-А- 03 - прийом реактив R 04 - генерація реактив R-R- VV- інтеграційний період Tm у хвилинах: наприклад 30 хв.; Wдоб – значення сумарної енергії за добу в цілих кВтгод (кварч) Wдоб = Р1 Th Р2 Th … Р48 Th де: Th - інтеграційний період у годинах: Th = VV60 P1 - значення середньої потужності в цілих кВт (квар) за перший інтеграційний період. Pn - значення середньої потужності в цілих кВт (квар) за останній n-й інтеграційний період. Кількість інтеграційних періодів визначається по формулі: n= 6024VV. ==)) закінчення файлу. 9. У разі внесення змін до файлу макета 4024 (зміна кодування точок обліку, зміна кількості точок обліку та інше) підприємство повинно письмово погодити зміни з ВАТ «Запоріжжяобленерго». Телефон для довідок ВАТ «Запоріжжяобленерго»: (061)286-30-36 – Служба засобів обліку; (061)225-31-73(74) – гр. АСКТП. 10. Приклад змісту файлу формату CSV, що включається в поштове повідомлення, для передачі макета по трьох приєднаннях, при інтеграційному періоді 30 хв: - Перше приєднання (08099900011) – повні дані сумарного споживаннягенерації електроенергії та середньої потужності за кожний інтеграційний період минулої операційної доби; - Друге приєднання (08099900021) – неповні дані споживаннягенерації електроенергії та середньої потужності; - Третє приєднання (08099900032) – відсутні дані по споживаннюгенерації електроенергії та середньої потужності. Приклад формування макету у випадку відключення лічильника, виявлення порушень (відмов чи збоїв) у роботі мереж передачі даних чита обладнанні автоматизованого збору і передачі даних, розташованого на об’єктах обліку електроенергії (у тому числі комунікаційних інтерфейсів із лічильниками, засобів дистанційного зчитування ПБД лічильників, комп’ютерної мережі, засобів телекомунікації та зв’язку, тощо).
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Примітка: У разі неповних або відсутніх даних по споживаннюгенерації електроенергії та середньої потужності, Споживач повинен вжити всі можливі заходи для отримання відсутніх даних протягом доби, наступної за розрахунковою, скоригований макет передати повторно в найкоротший термін до ВАТ «Запоріжжяобленерго» і повідомити про це інженеру служби засобів обліку за телефоном (061)286-30-36 та черговому фахівцеві групи АСКТП за телефоном (061)225-31-73(74). Скоригований файл макета повинен містити дані по всіх приєднаннях і параметрам обліку електроенергії. Імя вкладеного файлу повинно бути: NNSSSS_4_РРMMДД_KORUGp, де p – порядковий номер скоригованого макету надісланого до ВАТ «Запоріжжяобленерго» (1 символ, від 1-9). ((4024:121109:080999 (08099900011:01:30):523128:24766:23135:21168:23947:27237:25683:25473:25809:22547:21322:25221:26187:22379:27083:25634:20356:13090:10542:9912:17192:22260:25473:23121:23625:21882:22316:25746:23583:22771:25991:24528:17871:23513:23275:24500:25725:21637:12579:13405:13433:14679:19740:22624:18998:19943:24045:26082:24227 (08099900011:02:30):000000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000 (08099900011:03:30):390404:18368:17675:17724:18872:19026:18403:18725:18830:17367:17458:18858:19481:15575:20328:20447:17171:11277:7504:6699:9534:14574:18501:17584:19747:19187:18557:20034:17073:16632:20335:18207:14847:18263:16394:17402:18739:16436:10458:9821:7623:7504:11179:16086:13930:17220:18396:19355:17402 (08099900011:04:30):000000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000 (08099900021:01:30):000000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900021:02:30):000001:000:000:000:000:000:000:002:000:000:000:000:000:000:000:::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900021:03:30):000000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:000:::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900021:04:30):000523:079:079:079:079:079:079:079:079:079:079:079:082:079:014:::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900032:01:30)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900032:02:30)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900032:03:30)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: (08099900032:04:30)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ==) Додаток №3 ФОРМАТ МАКЕТУ 30818 1. Цей документ описує формат електронного документа «Макет 30818», що містить інформацію про фактичні добові значення показань електролічильників. 2. Електронний документ «Макет 30818» передається щодня у вигляді текстового файлу формату CSV. Розширення імені електронного документа повинне бути txt. 3. Електронний документ «Макет 30818» створюється на початку доби, що є наступною за звітну операційну добу, включається в поштове повідомлення як вкладення з темою: «model:30818найменування підприємства» і до 10:00 годин за київським часом пересилається по електронній пошті на адреси ВАТ «Запоріжжяобленерго» – d.yudin@zoe.com.ua; ASKOE.MAKET@zoe.com.ua; askue.zoe.maket@gmail.com; energocentr@zoe.com.ua. 4. В одному файлі макета повинні передаватися дані по всіх приєднаннях і параметрам обліку електроенергії (у разі укладення підприємством договорів з декількома РЕМ, дані повинні передаватися у різних файлах макетів у відповідності до номерів договорів та належності до РЕМ). Кожне приєднання й кожний параметр передається окремим рядком. Кожний рядок закінчується символами CR (повернення каретки), LF (перехід на новий рядок). 6. Показання передаються у кВтг (кварг). Показання приводять із не менш чим із двома знаками після коми. 7. Імя вкладеного файлу повинно бути: NNSSSS_8_РРMMДД, де NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23) для підприємств що уклали договір на пряму з ВАТ «Запоріжжяобленерго» даний код - «01» для підприємств що уклали договір з ВАТ «Запоріжжяобленерго» через РЕМ Мелітопольський Сільський РЕМ - 02 Акимівський РЕМ - 03 Приазовський РЕМ - 04 Приморський РЕМ -05 Веселівський РЕМ - 06 Бердянський Міський РЕМ – 07 Токмакський РЕМ – 08 Пологівський РЕМ – 09 Чернігівський РЕМ – 10 Оріхівський РЕМ – 11 Куйбишевський РЕМ – 12 Розівський РЕМ – 13 Вільнянський РЕМ – 14 Запорізький РЕМ – 15 Кам’янко-Дніпровський РЕМ – 16 Василівський РЕМ – 17 Михайлівський РЕМ – 18 ЗМЕМ – 19 Бердянський сільський РЕМ – 20 Мелітопольський міський РЕМ – 21 Новомиколаївський РЕМ – 22 Гуляйпільський РЕМ – 23 SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999). РР – рік (2 символи); MM – номер місяця (2 символи, від 01-12); ДД – номер дня місяця (2 символи, від 01-31 – дата звітної операційної доби); 1-ий рядок (24 символи): ((30818:MMDD:NNSSSS: ((30818 - початок й ідентифікація файлу; MM – номер місяця (2 символи, від 01-12); ДД – номер дня місяця (2 символи, від 01-31 – дата звітної операційної доби); NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23); SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999); знак розділу. 2-ий та наступні рядки: (код параметра):сумарні показання на кінець доби: показання по тарифу 1: .... : показання по тарифу 3:: Формат коду параметра (12 символів) NNSSSSRRRRUE, де NN – унікальний номер РЕМ (2 символи, від 01-23); SSSS – номер договору підприємства на постачання електроенергії із ВАТ «Запоріжжяобленерго» (4 символи, від 0001 до 9999); RRRR – номер точки обліку (4 символи, від 0001 до 9999); U – клас напруги (1 символ, 1-0,4 кв, 2-6-10кв, 3-35 кв, 4-110 кв, 5-154 кв, 6-220 кв, 7-330 кв, 8 -500кв, 9-750кв і вище). E – Номер параметра Прийом актив - 1 Генерація актив - 2 Прийом реактив (квадрант I) - 3 Прийом реактив (квадрант ІІ) - 4 Генерація реактив (квадрант III) - 5 Генерація реактив (квадрант IV) -6 Прийом реактив - 7 Генерація реактив - 8 Рядки для параметрів, які не враховуються лічильником у файлі не вказуються. Всі значення параметрів - у вигляді числа. Поділ цілою й десятою частинами числа розділяти комою. Необхідність передачі показання по тарифах визначається при налагоджувані системи. Файл закінчується символами ==)) 8. У разі внесення змін до файлу макета 30818 (зміна кодування точок обліку, зміна кількості точок обліку та інше) підприємство повинно письмово погодити зміни з ВАТ «Запоріжжяобленерго». Телефон для довідок ВАТ «Запоріжжяобленерго»: (061)286-30-36 – Служба засобів обліку; (061)225-31-73(74) – гр. АСКТП. 9. Приклад змісту файлу формату 30818, що включається в поштове повідомлення, для передачі макета по двох приєднаннях: - Перше приєднання (01000300012) – повні дані добових значень показів електролічильників; - Друге приєднання (01000300021) – відсутні дані добових значень показів електролічильників. Приклад формування макету у випадку відключення лічильника, виявлення порушень (відмов чи збоїв) у роботі мереж передачі даних чита обладнанні автоматизованого збору і передачі даних, розташованого на об’єктах обліку електроенергії (у тому числі комунікаційних інтерфейсів із лічильниками, засобів дистанційного зчитування ПБД лічильників, комп’ютерної мережі, засобів телекомунікації та зв’язку, тощо). Примітка: У разі відсутності даних добових значень показів електролічильників, Споживач повинен вжити всі можливі заходи для отримання відсутніх даних протягом доби, наступної за розрахунковою, скоригований макет передати повторно в найкоротший термін до ВАТ «Запоріжжяобленерго» і повідомити про це інженеру служби засобів обліку за телефоном (061)286-30-36 та черговому фахівцеві групи АСКТП за телефоном (061)225-31-73(74). Скоригований файл макета повинен містити дані по всіх приєднаннях і параметрам обліку електроенергії. Імя вкладеного файлу повинно бути: NNSSSS_8_РРMMДД_KORUGp, де p – порядковий номер скоригованого макету надісланого до ВАТ «Запоріжжяобленерго» (1 символ, від 1-9). ((30818:1212:010003: (010003000121):146,852:85,669:29,202:31,976:: (010003000122):0:0:0:0:: (010003000123):5,224:3,402:0,907:0,913:: (010003000124):138,99:74,49:28,27:36,22:: (010003000125):0:0:0:0:: (010003000126):58,01:20,01:38,00:0,00:: (010003000211):::::: (010003000212):::::: (010003000217):::::: (010003000218):::::: ==))


Скачати 200.4 Kb.

  • Технічне завдання і робочий проект
  • Апаратні засоби
  • Інформаційно-вимірювальна система