Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТехніко-економічне обґрунтування

Техніко-економічне обґрунтування
Сторінка1/15
Дата конвертації07.04.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗМІСТ


ВСТУП 2

1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 3D ЗОБРАЖЕНЬ 3

2РОЗРОБКА МЕТОДУ ЗАХИСТУ 3D ЗОБРАЖЕНЬ ЦИФРОВИМИ ВОДЯНИМИ ЗНАКАМИ 18

3РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ВБУДОВУВАННЯ ЦВЗ У 3D ЗОБРАЖЕННЯ 29

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 37

ВИСНОВКИ 49

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 49

27.

Цифровий формат (англ. Digital data) - тип сигналів і форматів даних в електроніці, що використовують дискретні стани (на відміну від аналогового сигналу, який використовує безперервні зміни сигналу).
Стеганогра́фія - (з грец. στεγανός - прихований + γράφω - пишу) - тайнопис, при якому повідомлення, закодоване таким чином, що не виглядає як повідомлення - на відміну від криптографії. Таким чином непосвячена людина принципово не може розшифрувати повідомлення - бо не знає про факт його існування.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Водяний знак, англ. watermark , (також філігрань) - видиме зображення або малюнок на папері, який виглядає світліше при перегляді на просвіт (або темніше при перегляді у відбитому світлі на темному фоні).
Alpha Tec LTD introduces the new version 1.2 of Meshmark. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// www.3dlinks.com/ 3DNews.cfm?NewsID=739 51

28.Козоріз МЛ Управління інноваційними процесами в регіонах : - монографія // Ін-т регіональних досліджень України / М. Л Козоріз. — Львів: ЛБІ ИБУ, 2006. - 263 с. 51

29.Тарифи на електроенергію для підприємств. Стаття з сайту ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://oblenergo.cv.ua/rates-for-enterprises.php?cid=2348&page=1 52

30.Федулова Л.І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Л. І. Федулова. - К. : Основі 2005. - 552 с. 52

31.Мінімальна місячна оплата праці в Україні.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Фінансовий портал Мінфін. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http:// index.minfin.com.ua/ index/salary/ 52

32.Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання / М.Т.

Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.
Пашута. - К. : ЦШІ. 2005.- 117 с. 52

33.Ставка податку на додану вартість [Електронний ресурс] — Режим доступу:http://pravoznavstvo.at.ua/news/znizhennja_stavki_podatku_na_ dodanu_ vartist_ perenositsja_na_2015_rik/2013-12-22-476 52

ДОДАТКИ 53

ВСТУП


Актуальність теми. Поширене використання 3D зображень у останні роки викликало розробку різноманітних шляхів для їх купівлі чи створення. Разом із цим, розвиток мережі Інтернет спричинив поширення цього нового виду медіа файлів.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Оскільки готове 3D зображення коштує дорого, є майном автора і захищене Законом України «Про авторське право та суміжні права», зріс інтерес до розробки технологій для забезпечення захисту 3D.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Цифрові водяні знаки успішно використовуються для цих цілей як і для захисту інших видів медіа, таких як зображення і відео. Але досягнення достатньої стійкості цифрових водяних знаків до атак і ефективного їх застосування потребує великих зусиль, а реалізованих програм розроблених методів захисту є недостатньо. Тому актуальним є розробка програми сеганографічного захисту 3D зображень.Мета і задачі дослідження.

Метою дослідження є удосконалення методу забезпечення захисту 3D зображень від несанкціонованого копіювання.

Задачами дослідження є:

Аналіз існуючих методів захисту 3D зображень;

Розробка моделі роботи алгоритму захисту;

Реалізація моделі захисту 3D зображень у вигляді програми .Об’єкт дослідження - процес забезпечення захисту авторських прав 3D зображень.

Предмет дослідження - методи і засоби захисту інформації від несанкціонованого копіювання 3D зображень.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


Наукова новизна одержаних результатів.

Удосконалено метод захисту авторських прав 3D зображень за рахунок шифрування вихідного ЦВЗ до вбудовування, що дозволило підвищити стійкість до виявлення не збільшуючи спотворення 3D моделі.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.


Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено програму захисту авторських прав 3D зображень, яка підтримує універсальний формат їх зберігання, що дозволило здійснювати маркування будь-яких 3D зображень цифровим водяним знаком.

1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 3D ЗОБРАЖЕНЬ

Завдяки розвитку інформаційних технологій, сьогодні можна представляти багато різних видів інформації у цифровому вигляді.

Маркування - це процес нанесення марковання. Нанесення тексту, умовних позначень та малюнків на упаковку та (чи) продукцію. У процесі наноситься комплекс відомостей різного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їхніх комбінацій.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Великого поширення у останні роки набувають тривимірні зображення.

Тривимірна графіка – розділ комп'ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об'ємних об'єктів. Найчастіше застосовується для створення зображень, які в подальшому використовуватимуться на площині екрану або аркушах друкованої продукції в архітектурній візуалізації, кінематографі,телебаченні, відеоіграх, друкованій продукції, а також в науці та промисловості.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Тривимірне зображення на площині відрізняється від двовимірного тим, що включає побудову геометричної проекції тривимірної моделі(сцени) на площину (наприклад, екран комп'ютера) за допомогою спеціалізованих програм.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
При цьому модель може, як відповідати об'єктам з реального світу (автомобілібудівліураганастероїд), так і бути повністю абстрактною (проекція чотиривимірного фрактала).

3D сцена може містити:


 • геометрію у різних формах представлення (полігональна модель, поверхня на основі кривих ліній і т. д.);

 • текстури (інформація про візуальні властивості моделі, наприклад, колір стін чи відбиваюча властивість скла);

 • джерела світла (позиція, напрям, потужність, колір);

 • камери (вибір точки та кута побудови проекції);

 • додаткові об’єкти, що імітують атмосферні явища (хмари, полум’я, вітер, сила тяжіння, ін.
  Атмосфе́рні явища - видимий прояв складних фізико-хімічних процесів, що відбуваються в повітряній оболонці Землі - атмосфері.
  Гравіта́ція або тяжіння - властивість тіл із масою притягуватись одне до одного. Гравітаційна взаємодія найслабша із фундаментальних взаємодій, однак її характерною особливістю є те, що тіла, які мають масу, завжди притягаються одне до одного.
  )

 • джерела частинок (використовують для імітації рідких чи пароподібних речовин ін.);

 • допоміжні об’єкти (прив’язки кісток, лінійки і таке інше).
  Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.


  1. Каталог: portal -> static
   static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
   static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
   static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
   static -> Вступ актуальність теми дослідження
   static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
   static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
   static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15 • Актуальність теми.
 • Мета і задачі дослідження.
 • Об’єкт дослідження
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів.