Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема 21. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в натуру План (логіка) викладу І засвоєння матеріалу

Скачати 42.85 Kb.

Тема 21. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в натуру План (логіка) викладу І засвоєння матеріалу
Скачати 42.85 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір42.85 Kb.

Тема 21. Геодезична техніка перенесення проекту землеустрою в натуру

План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

3.14.1.
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Землеу́стрій або землевпорядкування - це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.
Геоде́зія (грец. γεωδαισια) - наука про методи визначення фігури і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань.
Способи перенесення проекту в натуру і умови їх застосування.


3.14.2. Етапи перенесення проекту в натуру.

3.14.3. Техніка перенесення проекту в натуру різними способами.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.


3.14.4. Закріплення проекту в натурі межовими знаками та проорювання меж.

1.

Перенесення проекту землеустрою в натуру полягає в прокладанні й закріпленні на місцевості границь ділянок, доріг які спроектовані на плані. Для перенесення проекту в натуру вибирають найбільш прості методи, що вимагають менших витрат часу й робочої сили на виробництво цього виду робіт і які забезпечують у той же час точність, що відповідає економічним і технічним вимогам господарства.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Технічно перенесення проекту в натуру представляє дію, зворотної зйомки: у процесі зйомки й складання плану контури угідь і ділянок місцевості наносять на план, при перенесенні ж проекту в натуру границі ділянок із плану переносять на місцевість.

Від перенесення проекту в натуру як завершальної стадії землевпорядних робіт у великому ступені залежить точність розташування на місцевості ділянок, паралельність або перпендикулярність їхніх сторін, розбіжність дійсних площ ділянок на місцевості із площами, зазначеними в експлікаціях (у відомостях площ ділянок).

Перпендикуля́рність - бінарне відношення між різними об'єктами (векторами, прямими, підпросторами тощо) в евклідовому просторі. Окремий випадок ортогональності.


Перенесення проекту в натуруце процес по закріпленню на місцевості меж полів, інших господарських ділянок, які запроектовані на плані.

Існує три способи перенесення:

– промірів (за допомогою мірної стрічки і екера);

– кутомірний (теодолітна і мірна стрічки);

– графічний (за допомогою мензули).

Вибір способів залежить:

– від вимог до паралельності чи перпендикулярності сторін;

– від способу проектування;

– від топографічних умов місцевості;

Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.

– від виду проектної лінії;

– від планово-картографічного матеріалу.

2.

Перенесення проекту в натуру складається з етапів:

1. Підготовчі роботи.

2. Виготовлення робочого креслення.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

3. Робота по перенесенню проекту в натуру.

4. Завершальні роботи.Підготовка даних для перенесення проекту в натуру методом промірів полягає у визначені на плані відстані між існуючими опорними точками і проектними точками (лініями). Відстань береться з плану вимірювачем і за допомогою масштабної лінійки.

Підготовка даних для перенесення проекту в натуру кутомірним методом передбачає прокладання на плані проектних теодолітних ходів. Початок і кінець ходу повинні починатись і закінчуватись точками з відомими координатами. Довжина ходу не повинна перевищувати 1 км. При масштабі 1:10000 і 2 км – при 25000 м. Кути між лініями проектного ходу визначаються за різницями дирекційних кутів, обчислених за формулою:

= arctg arctg [3.14.
Дирекці́йний кут (рос. дирекционный угол, англ. grid bearing, grid azimuth; directional angle; нім. Richtungswinkel m, Richtwinkel m, topographischer Azimut n, m, Gitterazimut n, m) - кут в горизонтальній площині, між напрямком, паралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за годинниковою стрілкою.
1]

а лінії за формулою:S= [3.14.2]

Підготовка даних для перенесення проекту в натуру графічним методом передбачає прокладання мензульних маршрутів. Дані для перенесення визначаються із плану.

Роботи із перенесення проекту в натуру передбачають виготовлення робочого креслення. Розмічувальне креслення містить всі проектні елементи, побудовані кути, міри ліній, ширину проектних доріг.3.

Процес відкладання лінії заданої довжини полягає в тому, що довжину проектної лінії, яка є горизонтальним положенням, будують вздовж заданого направлення.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Попередньо компанують мірну стрічку. Перевіреною стрічкою в створі заданого направлення відкладають довжину проектної лінії, згідно правил вимірів. Правильність відкладання контролюють, вимірюючи довжину лінії. Якщо великої помилки немає, лінію закріплюють на місцевості.

Процес відкладання лінії заданої довжини полягає в тому, що довжину проектної лінії, яка є горизонтальним положенням, будують вздовж заданого направлення. Попередньо компанують мірну стрічку. Перевіреною стрічкою в створі заданого направлення відкладають довжину проектної лінії, згідно правил вимірів. Правильність відкладання контролюють, вимірюючи довжину лінії. Якщо великої помилки немає, лінію закріплюють на місцевості.

Залежно від розташування проектних точок щодо пунктів геодезичної опори в практиці перенесення проекту в натуру теодолітом можуть бути різні випадки визначення положення проектних точок на місцевості.

Способи:

Прокладання кутомірного ходу.

Полярний спосіб (спосіб полярних координат)

Спосіб кутових засічок.

Теодолі́т - маркшейдерсько-геодезичний прилад для вимірювання кутів (горизонтальних і вертикальних) на місцевості. Застосовують теодоліт при геодезичних, маркшейдерських, астрономічних та інших роботах.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Полярна система координат - двовимірна система координат, в якій кожна точка на площині визначається двома числами - кутом та відстанню. Полярна система координат особливо корисна у випадках, коли відношення між точками найпростіше зобразити у вигляді відстаней та кутів; в більш поширеній, Декартовій, або прямокутній системі координат, такі відношення можна встановити лише шляхом застосування тригонометричних рівнянь.


Спосіб лінійних засічок.

Спосіб обходу

Спосіб створів.

Спосіб перпендикулярів

Перенесення проекту в натуру мензулою (графічним способом).

Проект у натуру мензулою переносять із планшетів мензульної зйомки або аерофотозйомки в наступних випадках: при графічному або механічному способі проектування, при проблемі перенесення проекту тільки мірним приладом через умови місцевості, або коли точки ситуації по точності не можуть бути використані як опора, а також якщо по границях землекористування й усередині нього відсутні теодолітні ходи, наявна геодезична мережа рідка й застосування теодоліта нераціонально.

Землекористування - поняття, яке має декілька значень і використовується, як іменник та дієслово.
Разом із цим наявність великої кількості точок у напівзакритій місцевості робить застосування мензули для перенесення проекту в натуру досить ефективним.Під час перенесення проекту часто використають як опору ситуаційні точки й контури, що пізнаються на місцевості. При цьому матеріали аерофотозйомки мають велику перевагу над планами наземних зйомок, тому що аерофотоматеріали насичені зображенням дрібних подробиць місцевості.

4.

Знайшовши місце розташування меж земельної ділянки їх закріплюють на місцевості межовими знаками (дерев'яними, залізобетонними стовпами довжиною 135-150 см, діаметром 15-20 см).
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Межа одного і того ж землекористування повинна бути закріплена межовими знаками одної конструкції.
Будо́ва - сукупність будівель та споруд, об'єктів будівництва, розширення та реконструкція яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови.
Навкруг стовпів обкопують курган з канавою (внутрішній діаметр 2,5-2.8 м. зовнішній 53,5-3,8 м, глибина канави 0,3-0.4 м)


Скачати 42.85 Kb.

  • 3.14.4. Закріплення проекту в натурі межовими знаками та проорювання меж. 1. Перенесення проекту землеустрою в натуру
  • Перенесення проекту в натуру
  • Підготовка даних для перенесення проекту в натуру методом промірів
  • Перенесення проекту в натуру мензулою (графічним способом).