Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: "автоматизовані системи обробки інформації" Мета

Скачати 61.47 Kb.

Тема: "автоматизовані системи обробки інформації" Мета
Скачати 61.47 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір61.47 Kb.

Тема: "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ"

Мета: засвоєння учнями поняття інформаційної системи.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: лекція.

Методичне забезпечення: ПК з програмою Access 2010, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, роздатковий дидактичний матеріал.
Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.


План заняття

-   поняття інформаційної системи;

-   принципи управління в локальних мережах;

-   технологія "клієнт" - "сервер";

-   структура розподіленої бази даних;

-   конфігурація інформаційної системи.

 

Структура уроку 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

 • перевірка присутності учнів

 • перевірка готовності до уроку

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Що розуміють під мережею?

2. З яких елементів можуть складатися засоби передачі даних?

3. Що визначає архітектура мережі електронно-обчислювальних машин?

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

4. За якими ознаками можна класифікувати сучасні мережі?

5. Як поділяються мережі за віддаленістю комп'ютерів?

6. На які групи можна поділити функції встановленого на комп'ютері програмного забезпечення?

 

III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Однією з найважливіших умов забезпечення ефективного функціонування будь-якої організації є наявність розвиненої інформаційної системи.

Інформаційна система - це система, що реалізує автоматизований збір, обробку і маніпулювання даними і  включає технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення та обслуговуючий персонал 

 Сучасною формою інформаційних систем є банки даних.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
 Банки даних у своєму складі мають:

·  обчислювальну систему;

·  одну чи кілька баз даних (БД);

·  систему управління базами даних (СУБД);

·  набір прикладних програм (ПП).

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Банки даних виконують такі основні функції:

·  збереження даних та їхній захист;

·  зміна (відновлення, додавання і вилучення) даних, що зберігаються;

·  пошук даних з запитами користувачів;

·  обробка даних і виведення результатів.

База даних у складі інформаційної системи забезпечує збереження інформації і є пойменованою сукупністю даних, організованих за певними правилами, що включають загальні принципи опису, збереження і маніпулювання даними.

Принципи управління в локальних мережах

Є два основних принципи управління в локальних мережах: централізація і децентралізація.

У мережах з централізованим управлінням функції керування обміном даними покладені на файл-сервери. Файли, що зберігаються на сервері доступні робочим станціям мережі. Одна робоча станція до файлів іншої робочої станції доступу не має.

Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.
Сервер Се́рвер (англ. server - «служка») - у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення.

Перевагою централізованих мереж є значний рівень захищеності мережних ресурсів від несанкціонованого доступу, зручність адміністрування мережі, можливість створення мереж зі значною кількістю вузлів.

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.Технологія "клієнт-сервер"

Технологія "клієнт-сервер"  прийшла на зміну централізованій схемі керування обчислювальним процесом.

У централізованій схемі всі обчислювальні ресурси, дані та програми їхньої обробки були сконцентровані в одній машині (майнфреймі).

Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.
Користувачі мали доступ до ресурсів машини за допомогою терміналів (дисплеїв). Основною функцією терміналу було відображення інформації, що надається користувачеві.

В архітектурі "клієнт-сервер" місце терміналу посіла персональна електронно-обчислювальна машина (клієнтська), а майнфрейму - один або кілька потужних комп'ютерів, спеціально виділений для виконання загальних задач обробки інформації (комп'ютери-сервери).

Під час взаємодії будь-яких двох об'єктів у мережі можна визначати той, що надає певний ресурс, і той, що використовує цей ресурс. Споживача ресурсів називають клієнтом, а постачальника - сервером.  

Сервер  – це об’єкт мережі, що надає певний ресурс.

Клієнт  – це об’єкт мережі, що використовує наданий сервером ресурс.

Децентралізовані (однорангові) мережі не містять у своєму складі виділених серверів. Функції управління мережею в них почергово передаються від однієї робочої станції до іншоїАрхітектура інформаційної системи

Ефективність функціонування інформаційної системи суттєво залежить від її архітектури. Сьогодні перспективною є архітектура клієнт-сервер.

Вона передбачає наявність комп'ютерної мережі та розподіленої бази даних, що містить базу даних корпоративну (БДК) та бази даних персональні (БДП).

Корпоративна база даних розміщується на сервері, персональні бази даних розміщуються на комп'ютерах співробітників підрозділів, що є клієнтами корпоративної бази даних.

Згадайте, що називають клієнтом та сервером в архітектурі "клієнт-сервер".

Сервером певного ресурсу в комп'ютерній мережі називають об’єкт, який керує цим ресурсом, клієнтом - об’єкт, який використовує цей ресурс.

Ресурсом комп'ютерної мережі можуть виступати, наприклад, бази даних, файлові системи, служби друку, поштові служби.

Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Тип сервера визначається типом ресурсу, яким він керує. Наприклад, якщо ресурсом є база даних, то відповідний сервер називають сервером бази даних.

Перевагою організації інформаційної системи за технологією клієнт-сервер є вдале поєднання централізованого збереження, обслуговування та колективного доступу до загальної корпоративної інформації з індивідуальною роботою над персональною інформацією.

Структуру розподіленої бази даних, побудованої за архітектурою клієнт-сервер можна представити такою схемою:

http://ito.vspu.net/sait/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ped_prakt_5_kyrs/files/kovalchyk/yroku/yrok1.files/image002.gif

Корпоративна база даних створюється, підтримується та функціонує під управлінням сервера бази даних, наприклад, Microsoft SQL Server.

Для створення та управління функціонуванням персональних баз даних і додатків, які з ними працюють, використовуються системи управління базами даних, наприклад, Access.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

У залежності від розмірів організації та особливостей задач, що виконуються, інформаційна система може мати одну з таких конфігурацій:

·  комп'ютер-сервер, що містить корпоративну та персональні бази даних;

· комп'ютер-сервер та персональні комп'ютери з персональними базами даних;

· кілька комп'ютерів-серверів та персональних комп'ютерів з персональними базами даних.

Використання архітектури клієнт-сервер дає можливість поступового нарощування інформаційної системи організації.

Розподілення загальної бази даних на корпоративну та персональні дозволяє зменшити складність проектування бази даних і внаслідок цього зменшити вірогідність помилок під час проектування та вартість проектування.

Значною перевагою використання баз даних в інформаційних системах є забезпечення незалежності даних від прикладних програм. Така незалежність досягається підтримкою системою управління базами даних багаторівневого представлення даних в базі даних на логічному та фізичному рівнях.

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.   Які основні принципи управління в локальних мережах?

2.   Що називають клієнтом в архітектурі "клієнт-сервер"?

3.   Що називають сервером в архітектурі "клієнт-сервер"?

4.    Яка архітектура інформаційної системи є сьогодні перспективною?

5.    З яких компонентів складається інформаційна система в архітектурі "клієнт-сервер"?

6.    Яку структуру має розподілена база даних, побудована за архітектурою клієнт-сервер?

Розподілена база даних (англ. distributed database, DDB) - сукупність логічно взаємопов'язаних баз даних, розподілених у комп'ютерній мережі. Логічний зв'язок баз даних в розподіленій базі даних забезпечує система управління розподіленою базою даних, яка дозволяє управляти розподіленою базою даних таким чином, щоб створювати у користувачів ілюзію цілісної бази даних.

7.    Які переваги надає використання архітектури клієнт-сервер?V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати лекцію


Скачати 61.47 Kb.

 • Тип уроку
 • Структура уроку ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
 • III. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 • Інформаційна система - це система, що реалізує автоматизований збір, обробку і маніпулювання даними і включає технічні засоби обробки даних , програмне забезпечення
 • Принципи управління в локальних мережах
 • Технологія "клієнт-сервер"
 • Сервер – це об’єкт мережі, що надає певний ресурс. Клієнт – це об’єкт мережі, що використовує наданий сервером ресурс.
 • Архітектура інформаційної системи
 • IV . ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 • V . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ