Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Форматування абзаців, рядків, символів. Створення списків. Мета. Навчальна

Скачати 62.55 Kb.

Тема. Форматування абзаців, рядків, символів. Створення списків. Мета. Навчальна
Скачати 62.55 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір62.55 Kb.

Тема. Форматування абзаців, рядків, символів. Створення списків.
Мета.

Навчальна. Навчити форматувати абзаци, рядки та символи веб-сторінки, створювати марковані та нумеровані списки.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.Розвиваюча. Розввати інформатичну компетентність та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення HTML-документу.

Матеріали для роботи з учнями:

 • Плакати до теми.

План

 1. Усне опитування з перевіркою практичних навичок роботи.

  Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

  Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом. 2. Форматування абзаців. рядків та символів.

 3. Створення списків.

 4. Типові завдання до уроку.

 5. Запитання до уроку.

 6. Домашнє завдання.

Хід уроку
Актуалізація опорних знань

1. Усне опитування з перевіркою практичних навичок роботи.
Вивчення нового матеріалу

2. Форматування абзаців. рядків та символів.

Щоб текст сторінки не відображався суцільним текстом, використовують такі одинарні теги:
 
- початок абзацу (текст після тега починається з нового абзацу);


 - початок нового рядка (текст після тега починається з нового рядка);


 - горизонтальна лінія (у рядку, де розміщено тег, відображається горизонтальна лінія).

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).

При використанні тега


 спочатку вставляється порожній рядок. Далі текст виводиться з початку нового рядка. Якщо вжито тег
,
 то порожній рядок не вставляється.

Перед деякими фрагментами тексту можуть розміщатися заголовки.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

Вони виділяються більшим шрифтом. HTML має теги для задання величини заголовків (шість рівнів). Найкрупнішим шрифтом виділяються заголовки першого рівня, а найдрібнішим – шостого.

Текст заголовка визначається парним тегом

, де – номер рівня.

Наприклад, фрагмент HTML-документа Ласкаво просимо! 

  відображається як заголовок першого рівня.

Абзаци й заголовки можна вирівнювати по центру, лівому чи правому краю. Для цього в імені команди в початковій частині тега вказується параметр ALIGN (вирівняти) й після знака «=» (дорівнює) одне з наступних значень:CENTER – по центру;

LEFT по лівому краю;

RIGHT – по правому краю.

Наприклад, фрагмент HTML-документа
 Заходьте ще! Відображається як текст „Заходьте ще!”, який притиснуто до правого краю.

Якщо в тексті HTML-документа існують додаткові пробіли між словами, то при виводі в броузері вони можуть вилучатися. Щоб зберегти пробіли при відображенні, треба вказати парний тег .
 Він позначає попередньо відформотований текст, тобто текст, що відображається шрифтом фіксованої ширини із збереженням усіх пробілів. Часто цей тег використовується для виведення тексту у вигляді таблиці.

Наприклад, HTML-документ, який подано на рисунку

 

відображається в броузері в такому вигляді:У наведеному вище прикладі використані теги, що керують шрифтом виведення окремих символів.

Для форматування символів у мові HTML існують теги:Теги форматування символів

Тег

ПризначенняНапівжирнийКурсивПідкреслений

 

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1pq6ff4re6jkwd2dfvvbkwuphchuo2thxt9kbmf38gmo&image_id=1j1j11yurv9wnt11qnkr1wh4aace56ic

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1pq6ff4re6jkwd2dfvvbkwuphchuo2thxt9kbmf38gmo&image_id=1fcvz0mw9zukqtxwiuba42vulwecbjks

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1pq6ff4re6jkwd2dfvvbkwuphchuo2thxt9kbmf38gmo&image_id=1aipauiuaohdakqkgbfvcdjzghcho1zq
Вивчення нового матеріалу

3. Створення списків.

 Якщо у Web-документі треба перераховувати дані, то їх виводять у вигляді списку. Найчастіше використовуються списки таких типів:

·             Ненумеровані (маркіровані) – відображаються у вигляді послідовності позначених елементів, позначаються тегом 

;

·             Нумеровані – відображаються у вигляді списку, елементи якого мають послідовні номери, позначаються тегом

;

·             Словник визначень – відображається у вигляді термінів і їх визначень, позначається тегом  

.

Перед кожним елементом ненумерованого й нумерованого списків вказується одинарний тег

 • . У списку типу словника визначень перед кожним терміном вказується одинарний тег
  , а перед його визначенням – тег
  .

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

  Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.  HTML-документ із нумерованим списком Захоплення та словником визначень, у якому пояснюється кожний вид захоплень наведено на рисунку.

  (1)ненумерований список, (2) словник визначень.

  Як відображаються ці списки у вікні броузера,

  показано на слідую чому рисунку

  Початок і закінчення ненумерованого списку позначено парним тегом

  , а перед кожним елементом спискуодинарний тег
 •  (наприклад, 
 • інформатика).

  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.  Словник визначень обмежено парним тегом  
  У ньому кожний термін починається одинарним тегом
  , а його пояснення – тегом
  . Наприклад, у словнику визначень використовується термін Інформатика та його визначення:

   Інформатика

   Мені подобається створювати додатки в Access

  відображається в броузері в такому вигляді:

  У наведеному вище прикладі використані теги, що керують шрифтом виведення окремих символів.

  Для форматування символів у мові HTML існують теги:  https://docs.google.com/document/pubimage?id=1pq6ff4re6jkwd2dfvvbkwuphchuo2thxt9kbmf38gmo&image_id=1kt_oxun3ugon0hiw85bu4pwl-kzjc9a
  4. Типові завдання до уроку.

  Завдання. Створити найпростішу веб-сторінку на якій представити заголовок текстового документу по центру, вписати довільний текст напівжирним шрифтом та вставити маркований список.

  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


  5. Запитання до уроку.

  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.  1. Які теги відповідають за оформлення абзаців  на веб-сторінці?

  2. Які теги дозволяють форматувати текст?

  3. Які теги дозволяють зберігати відступи при відображення сторінки?

  4. Які теги дозволяють формувати списки?

  5. Що таке атрибути тег?


  6. Домашнє завдання.

  • Відпрацювати практичні навички роботи з абзацами, символами, списками.

  • Підготуватись до усного опитування з демонстрацією практичних навичок роботи.

  • Підготуватися до практичної роботи №1: “Створення найпростішої веб-сторінки”.


 • Скачати 62.55 Kb.

 • Тема. Форматування абзаців, рядків, символів. Створення списків. Мета. Навчальна.
 • Розвиваюча.
 • Хід уроку Актуалізація опорних знань 1. Усне опитування з перевіркою практичних навичок роботи. Вивчення нового матеріалу
 • . HTML
 • Вивчення нового матеріалу 3. Створення списків.
 • Ненумеровані
 • Словник визначень
 • Інформатика
 • 4. Типові завдання до уроку. Завдання.