Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема науково – дослідницької роботи: «Природно – заповідний фонд Іллінецького району». Мета

Скачати 162.31 Kb.

Тема науково – дослідницької роботи: «Природно – заповідний фонд Іллінецького району». Мета
Скачати 162.31 Kb.
Дата конвертації31.05.2017
Розмір162.31 Kb.

Глухота Н. Г.

учитель біології та географії

Хрінівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Іллінецького району

Вінницької області
Тема науково – дослідницької роботи: «Природно – заповідний фонд Іллінецького району».

Мета: дослідити об'єкти природно-заповідного фонду Іллінеччини з метою вивчення та збереження біологічного та ландшафтного різноманіття краю, підтримання загального екологічного балансу .

Природно-заповідний фонд України – це той світлий острівець серед забрудненого й виснаженого довкілля, який служить збереженню природних комплексів, екосистем, цінних видів флори й фауни, а головне – земель. Адже саме земля є першоосновою, яка дає життя. Земля є основним національним багатством. Так задекларовано в Конституції України.

Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

А унікальні землі природно -заповідного фонду України взагалі слід вважати золотим фондом держави, який вона зобов’язана зберегти нерозтраченим, оскільки руйнування їх значною мірою позначиться на генофонді природи України. До того ж, ця проблема жодним чином не може обмежитися певними регіональними масштабами, оскільки землі природно-заповідного фонду України розглядаються як складова частина світової системи природних територій, що перебувають під особливою охороною.

Проблема збереження навколишнього природного середовища є однією з найважливіших для нашої держави - України.

Природно-заповідний фонд України Приро́дно-запові́дний фонд Украї́ни - ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

Довкілля Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Потужне антропогенне і техногенне навантаження, екологічно необґрунтована господарська діяльність призвели до деградації грунтового покриву, зменшення видового складу лісів, луків, степів і водно-болотних комплексів, втрати біологічного та ландшафтного різноманіття. У забезпечені сталого розвитку держави, створенні здорового природного життєвого середовища, збереженні природних і окультурених ландшафтів та примноження біорізноманіття винятково важливу роль відіграють природно-заповідні території та об'єкти, які розглядаються як основа формування екологічної мережі України та системи єдиної Всеєвропейської екологічної мережі.

Екологі́чна мере́жа (Екомережа) - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі - природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Національна політика в галузі формування природно - заповідних територій виходить із світової концепції охорони довкілля та включає досвід міжнародних організацій та рішень Стокгольмської, Віденської, Бернської і Боннської конвенцій, в яких передбачається налагодження гармонійних стосунків суспільства з природою, при якому зростання добробуту людства не повинно виходити за межі екологічних можливостей Землі.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Для вдосконалення системи управління заповідною галуззю у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України створено урядовий орган Державну службу заповідної справи (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 року № 239) як спеціально уповноважений орган державного управління у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду та виданий Указ Президента України "Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні" (23 травня 2005 року №838).

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

До основних завдань об'єктів природно-заповідного фонду України варто віднести: підтримання загального екологічного балансу, охорону та збереження природної різноманітності ландшафтів, відтворення генофонду рослинного і тваринного світу, забезпечення ефективного використання природних ресурсів заповідних територій.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.

Заповíдник або заповідник суворого режиму - територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Згідно з МСОП класифікується як природоохоронна територія категорії Ia.

Ефективне функціонування природно-заповідного фонду (ПЗФ) відповідно до Стратегії розвитку природно-заповідної справи в Україні передбачає виконання цілого ряду екологічних, економічних і соціальних функцій та підвищення ролі заповідних територій як важливої складової сталого розвитку держави.

1

До основних екологічних функцій, які покладаються на об'єкти ПЗФ держави, варто віднести забезпечення загальної екологічної рівноваги в біосфері, збереження найбільш типових та унікальних природних комплексів і ландшафтів, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.


 Особливо актуальною для України є проблема збереження природної біорізноманітності ландшафтів, оскільки на території держави не змінених господарською діяльністю ландшафтів практично не залишилось.

Екологічна рівновага - це відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового розміщення, сезонних змін, біотичного кругообігу речовин та інших біологічних процесів у природних або змінених людиною екологічних системах.

Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.

Терито́рія держа́ви (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - обмежена кордонами частина земної кулі, що знаходиться під суверенітетом певної держави.

За результатами багаточисельних досліджень, знищення комплексів дикої природи заради їх освоєння коштує світовому співтовариству до 250 млрд. доларів США на рік. Зупинити темпи втрат біорізноманіття можна лише за допомогою створення репрезентативних та ефективно керованих природоохоронних територіальних систем та збільшення обсягу витрат на охорону, збереження та відтворення біотичного та ландшафтного різноманіття планети. Створення екологічної мережі, основою якої є території природно-заповідного фонду країни, є основним елементом практичного впровадження екологічної системи природокористування та дасть змогу ефективно забезпечити збереження як біорізноманіття природних екосистем, так і генофонду цінних представників флори і фауни різних природно кліматичних зон України.

Екосисте́ма - це сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле.

Поряд із екологічними функціями на природно-заповідні об'єкти покладається і виконання цілого ряду економічних завдань та функцій, що забезпечують ефективне використання заповідних територій та повноцінне їх фінансування Незаперечним є твердження, що природно-заповідні території формують збалансоване використання природних ресурсів та безпосередньо чи опосередковано впливають на розвиток економічних відносин району їх розташування.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів

Сучасна криза відносин у суспільстві та екологічна криза дають підстави твердити, що стратегія, в основі якої лежить максимальне використання ресурсів природи без інвестування процесу їх відтворення, зазнала поразки.

Екологі́чна кри́за - термін для позначення важкого перехідного стану екологічних систем і біосфери в цілому. Стан екологічної кризи означає наявність значних структурних змін навколишнього середовища. Традиційно виділяються екологічні кризи природного та антропогенного походження.

Пріоритет промисловості, урбанізація, споживацтво прискорюють деградацію довкілля. Необхідні принципові зміни у відносинах між суспільством і природою, зміни у структурі сучасної економіки.

Після проголошення незалежності України в процесі розбудови молодої держави одним з найважливіших постало питання формування сучасної екологічної політики, яка б відповідала як внутрішнім потребам, так і вимогам європейського екологічного процесу. Неможливо створити самостійну і процвітаючу державу в екологічно неблагополучному середовищі. Саме такий підхід до державотворення знайшов своє відображення в статті 16 Конституції України: «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Збереження біологічного й ландшафтного різноманіття є одночасно і метою, і засобом підтримання екологічної рівноваги у біосфері. Усвідомлення залежності виживання людини як біологічного виду від виживання інших видів, від збереження всієї повноти генофонду в екосистемах як запоруки підтримання їх рівноваги, є певним логічним завершенням розвитку екологічної свідомості українського суспільства на

рубежі третього тисячоліття і сприймається нашим суспільством як його внутрішня потреба і запорука подальшого виживання.

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем.

Вид (англ. species) - одна з головних одиниць біологічної класифікації, таксономічна категорія. Зазвичай вид є якісно відокремленою формою живих істот, основною одиницею еволюційного процесу. У випадку організмів, що розмножуються статевим шляхом, вид зазвичай визначається як група організмів, що здатні до продукування життєздатного і плодючого потомства при схрещуванні.

Сучасні уявлення про біорізноманіття безпосередньо пов’язані з концепцією рівнів організації живої речовини, заснованої на системному підході (клітина - організм - популяція - екосистема). При розгляді проблем управління природними ресурсами, маючи на меті насамперед збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, цілком логічно виходити з уявлення про природні системи і про суспільство як про відкриті самоорганізовані системи, які взаємодіють між собою.

Сучасний стан навколишнього природного середовища в Іллінецькому районі можна охарактеризувати як відносно стабільний. Про те, в попередні роки, господарської

2

діяльності людини, її ставлення до навколишнього середовища значно погіршило станякості питної води, водойм, прибережних смуг, землі що є в обробітку. Значне накопичення побутових відходів, залишків небезпечних засобів захисту рослин та інші негативні фактори зобов’язують владні структури, громадськість та всіх жителів району вжити дієвих заходів по поліпшенню екологічної ситуації в районі.

Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

Ілліне́цький райо́н - район Вінницької області в Україні. Район остаточно, в існуючих кордонах, сформувався у 1980 році і займає територію 914,5 км², що становить 3,45% території області. Адміністративний центр району місто Іллінці, де проживає 11,3 тисяч чоловік.

За́хист росли́н (або контроль шкідників) - це комплекс заходів, які спрямовані на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби, бур'яни.

Першочерговим

завданням стало збереження видів флори і фауни, що стали рідкісними та зникаючими на території району; окремих ландшафтів, гідрологічних об’єктів і геологічних утворень, які увійшли до природно-заповідного фонду.

Через високий рівень антропогенного навантаження на природні комплекси та ряд соціально-економічних проблем в районі відсутні вищі категорії природно-заповідного фонду: біосферні заповідники, національні природні парки, природні заповідники та регіональні ландшафтні парки.

Регіона́льні ландша́фтні (пейзажні) па́рки (РЛП) - окрема категорія територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.

Основними категоріями є заказники, пам’ятки природи загальнодержавного і місцевого значення.

Площа об’єктів та територій природо-заповідного фонду на 03.11. 2014 р. становить 619,24 га, що складає лише 0,62 % від загальної площі району.

Дослідження проведені за фінансової підтримки з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Інститутом зоології ім.І. І. Шмальгаузена НАН України проведено обстеження природніх біоценозів. В результаті проведених досліджень виявлено ряд ділянок, які представляють науковий інтерес і потребують заповідання.

Заказники - природні території, створені з метою збереження й відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їх території з дотриманням вимог охорони довкілля може здійснюватись обмежена господарська діяльність.


З метою вивчення, збереження рідкісних і типових видів місцевої флори, гідрологічних об’єктів створено пам’ятки природи місцевого значення. Але головне призначення цих закладів - виконання освітньо-виховної роботи, виховання у людей дбайливого ставлення до природи.

Чим характеризується природоохоронне законодавство України?

Типовий вид у біологічній систематиці - вид, що виступає як номенклатурний тип для роду. Типовий вид в усіх спірних ситуаціях виступає як єдиний об'єктивний носій даної родової назви.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Зрозуміло, що охорона рослин, грибів і тварин неможлива без створення відповідної законодавчої бази. Закони регулюють усі питання, пов'язані з охороною довкілля та природокористуванням. Насамперед слід пригадати Основний Закон нашої держави - Конституцію України, на положеннях якої розробляють усі інші закони. Питання охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів регулюються положеннями Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про рослинний світ».

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Усі питання, пов'язані зі створенням та діяльністю природоохоронних територій, регулює Закон України «Про природно-заповідний фонд України».В Україні охорона довкілля здійснюється під керівництвом Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки. Ця установа координує зусилля державних структур, наукових та освітніх закладів, громадських організацій у галузі охорони природи.


Аналізуючи районну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки, слід зазначити, що загальна характеристика лісистості в районі складає 15697 га або 17,2 %від загальної території району. Із них 11,5 тис. га знаходиться в користуванні Дашівського лісомисливського господарства та Іллінецькому державному лісовому господарстві, 2 тис.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Ядерна безпека - дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.

га в користуванні Іллінецького райагролісу і 2 тис. га – ліси загального користування.

Відповідно до прийнятої Програми «Ліси Іллінеччини на 2012-2020 роки» передбачено виділити більше 400 га земельних ділянок, які за своїми природними властивостями мають низьку продуктивність, або характеризуються природними властивостями заболоченість, еродованість, наявність схилів крутизною більше 7 градусів

Основними причинами зменшення рівня біорізноманіття в районі є відсутність

3

збалансованого функціонування господарської діяльності, зокрема це пов’язано із приватизацією землі, внаслідок чого відбулися зміни складу та структури грунтів, розорювання пасовищ та сіножатей.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).Планується на найближчу перспективу довести залісненість району до 21 %. Крім того, всім лісокористувачам необхідно виготовити правонаступлюючі документи на землекористування. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі включає:

 • збереження природно – заповідного фонду;

 • розвиток просторових елементів екомережі;

 • збереження видів тварин і рослин, занесення до Червоної книги України.

  Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.На території Іллінецького району створено два ботанічні заказники загальнодержавного значення, два ботанічні і два ландшафтні заказники місцевого значення, дві ботанічні та дві гідрологічні пам’ятки місцевого значення.

У відповідності до постанови Ради Міністрів УРСР від 2.11.84р. №434 створений «Іллінецький» біологічний заказник загальнодержавного значення площею 432 га на території ДП “Іллінецьке лісове господарство” , в околицях села Борисівки, що на південь від міста Іллінці.

Охороняється лісовий масив у басейні річки В'язовиця (права притока Собка). Масив типовий для плакорів Подільської височини. Переважають дубово-грабові та дубові ліси з домішкою ясенаяворачерешні. У підліску — ліщинабруслина європейськасвидина. Багатий трав'яний покрив утворюють осока волосистазірочник лісовийяглиця звичайнакопитняк європейський. З рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України, трапляються цибуля ведмежаскополія карніолійськалюбка зеленоквітковалюбка дволистагніздівка звичайнакоручка чемерникоподібна.

На території заказника забороняється: • знищення і пошкодження дерев, чагарників, трав’яної рослинності;

 • збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

 • сінокос в період вегетації квіткових рослин;

 • влаштування пасовищ для худоби, випас та перегін її через територію заказника;

 • будь – яке засмічення території;

 • вигулювання собак;

 • організація таборів, місць стихійного відпочинку, розведення вогнищ;

 • в’їзд на територію заказника всіх видів механічного транспорту за виключенням службового транспорту.

На території Дашівського лісомисливського господарства створено «Дашівський» біологічний заказник загальнодержавного значення площею 116 га відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 2.11.84р. №434. Ц е ділянка високопродуктивних дубово-ясеневих лісонасаджень з участю черешні та явора. В трав'яному покриві серед насаджень зростає цибуля ведмежа, а також скополія карніолійська та ряд представників сімейства орхідних : любка зеленоквіткова, коручка темно - червона і широколиста, гніздівка звичайна - види, які занесені до Червоної книги України .

На території Кантелинської сільської ради відповідно до рішення 11 сесії 23 скликання облради від 17.12.99 р. створено ботанічний заказник місцевого значення «Запопова» площею 35,2 га.

4

Тут охороняється заболочене днище балки з лучно – болотною рослинністю.На території Тягунської сільської ради у селі Володимирівка відповідно до рішення сесії обласної ради №903 5скликання від 10.12.09р. діє ботанічний заказник місцевого значення «Чагарник» площею 5 га. Цінна ділянка, в трав’яному покриві якої зростають черевички зозулині, мишій сизий, козельці сумнівні, королиця звичайна.

« Баглайові левади» - це ландшафтний заказник місцевого значення площею 23,7 га, створений у 2009 році на території Білківської сільської ради. Це мальовничий ландшафт остепнених луків. Тут зустрічається мати й мачуха, суданська трава, барвінок малий, мишій сизий, деревій, миколайчики сині, дзвоники, чебрець, котячі лапки дводольні, очиток їдкий, козельці сумнівні, згір звичайний , королиця звичайна. Поширені лікарські рослини такі як бузина чорна, глід колючий, чебрець боровий, звіробій звичайний, деревій звичайний, собача кропива звичайна, живокіст лікарський, спаржа лікарська.

«Гадаї» - це ландшафтний заказник місцевого значення площею 7, 3 га, створений у 2009 році на території Слободищенської сільської ради. Тут охороняються лікарські рослини такі як бузина чорна, глід колючий, чебрець боровий, звіробій звичайний, деревій звичайний, собача кропива звичайна, живокіст лікарський, спаржа лікарська.

Надзвичайно цікавим з точки зору історії Поділля є памятка природи місцевого значення « Дуб Івана Богуна» у с. Кальник Іллінецького району. Дерево являє собою старовинний екземпляр дуба череватого віком понад 365 років, висотою двадцять метрів. Цей стрункий красень на висоті 1,3 метри в обхваті досягає чотирьох метрів. Даний дуб знайшов професор Григорій Казмірчук з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За словами дослідника легендарний Іван Богун посадив даний дуб після висвяти на полковника Кальницького.

Ще однією ботанічною пам’яткою відповідно до рішення облвиконкому від 29.08.84р. № 371 є «Віковий дуб», віком понад 200 років, який зростає на території Дашівського лісомисливського господарства.

На території Павлівської сільської ради знаходиться цінне джерело ґрунтової води, що живить струмок, який впадає в річку Вільшанку, пов’язане з перебуванням в селі бригади Г.І.Котовського. Відповідно до рішення облвиконкому №371 від 29.08.84р. його визнано гідрологічною пам’яткою місцевого значення «Криничка котовців».

Гідрологічна пам’ятка місцевого значення «Лісова криниця» - це великодебітне джерело ґрунтової води, яке живить струмок, що впадає в річку Неменку, знаходиться в селі Неменка.

Протягом січня – березеня 2014р. державна екологічна інспекція у Вінницькій області провела державний контроль за охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів у Вінницькій області. Було виявлено порушення щодо діяльності заказників "Іллінецький", "Баглайові левади", "Чагарник", "Гадаї", пам'ятки природи місцевого значення "Лісова криниця"

Досить важливим тут є розуміння потреб місцевого населення, адже місцеве населення розуміє біорозмаїття не як наукову проблему, а як проблему соціальну й економічну, від правильного розв’язання якої залежить його власний розвиток і добробут. Дійсно, найбільш вдалими проектами збереження біорозмаїття були такі, що виконувалися місцевим населенням із урахуванням усіх аспектів біорозмаїття. В таких проектах політики надають підтримку, вчені забезпечують технічними порадами, але реальну роботу здійснює місцеве населення.

Роль природно-заповідного фонду в біосфері та життєдіяльності суспільства, як складової сталого розвитку, є надзвичайно важлива і багатогранна. Тому, питання взаємодії природи і людини, удосконалення нормативноправової бази із заповідної справи, покращення фінансового забезпечення заповідних об'єктів та розширення мережі природно-заповідних територій потребують подальшого детального вивчення.

5

Покращення умов проживання людини, здійснення екологічного виховання і природоохоронної освіти, формування екологічної культури населення, збереження історико-культурної спадщини району та регулювання суспільних відносин щодо охорони природного середовища головні функції, покладені на природно - заповідні об'єкти Іллінеччини та всієї України.

Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.Охорона навколишнього середовища найактуальніша проблема сьогодення. Проблема бережного ставлення до природи, охорони навколишнього середовища стає дедалі актуальнішою. Сьогодні людство, сягнувши надзвичайно високого рівня пізнання й розвитку, створило реальну загрозу для свого існування. Мається на увазі наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне якісне і кількісне знищення природних умов і ресурсів, необхідних і достатніх для існування живого, передусім людини.

Метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб людини, так і природи. Діяльність з охорони природи продиктована необхідністю зберегти її заради людини.

Конституція України - головний закон нашої держави - зобов'язує всіх людей не заподіювати шкоди природі, відшкодовувати завдані ними збитки, тобто берегти природу. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991) говорить, що кожна людина має право на безпечне для життя навколишнє середовище. Але згідно з цим законом люди мають і обов'язки - берегти природу, тобто раціонально використовувати її багатства, дотримуватись законів.

6

Література 1. Яворська О. Г. , Заповідні об’єкти Вінниччини. – Вінниця Велес , 2005.

 2. Яворська О.Г., Реєстр природно – заповідного фонду Вінницької області. – Вінниця, 2005.

 3. Денисик Г. І., Природа Вінниччини. – Вінниця, 2008.

 4. Районна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013 – 2018 роки.

 5. Годованюк А. Й., Правовий режим земель природно – заповідного фонду. - Київ, 2008.


7Скачати 162.31 Kb.

 • Кабінету Міністрів України
 • Закону України
 • «Чагарник»
 • «Криничка котовців».