Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника

Скачати 343.41 Kb.

Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
Скачати 343.41 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір343.41 Kb.
  1   2

Тематика та зміст лабораторних занять
Лабораторне заняття №1

Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника.

Зміст

 1. Текст як результат дидактичної комунікації.

 2. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника (коментарі за працями Л.Рис, Г.Зоммер, Т.Кудрявцева, Н.Гончарова, В.Русецький, Т.Симоненко). Типологія навчальних текстів.

 3. Техніка аналізу навчальних текстів і комунікативних ситуацій у процесі навчальної взаємодії.

Основна література

  1. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістична генологія: Навчальний посібник. – К.
   Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
   : Видавничий центр «Академія», 2006. – 248с. (Альма-матер)

  2. Безугла Л.Р., Бондаренко Є.В. та ін. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен/ Під загальн. ред. Шевченко І.С.: Монографія. – Харків: Константа, 2005. – 356с.

  3. Загнітко А. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Науково-навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289с.

  4. Загнітко А.П. Сучасні лінгвістичні теорії: Монографія. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 219с.

  5. Пшонковская И.А. Стратегии развития критического мышления в парадигме текстологической эвристики. – Режим доступу: http://ito.edu.ru/2005/Moscow/VIII/VIII-0-5148.html. – Заголовок з екрану.

Додаткова література

 1. Бахтин М.М. Проблемы текста в лингвистке, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Художественная литература, 1979. – С. 67-156.

 2. Дмитриевская И.В. Текст как система: понимание, сложность, информативность. – Иваново, 1985.

 3. Колегаева И. Текст как единица научной и художественной коммуникации. – Одесса, 1991.

 4. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образования XXI века. – Харьков: Университет внутренних дел., 1999. – 219с.

Проблемні питання

 1. Як називається розділ лінгвістики, що досліджує текстові структури?

 2. Схарактеризуйте текст як одиницю мовлення і як одиницю мови.

 3. Які властивості тексту вам відомі. Дайте коротку характеристику кожній.

 4. З’ясуйте значення поняття «дидактична комунікація», «навчальний текст».

 5. Схарактеризуйте основні типи навчальних текстів та їх значення у навчальному процесі вищої школи.
  Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
  Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


Практичні завданняДо заняття

Завдання 2. Підготуйте реферативне повідомлення на теми (за вибором магістранта):

  • Текст – результат дидактичної комунікації.

  • Навчальний текст – основна форма організації мовлення вчителя-словесника.

  • Техніка аналізу навчальних текстів і комунікативних ситуацій у процесі навчальної взаємодії.

На занятті

 1. Аналіз комунікативних ситуацій.

 2. Аналіз анотованих наукових джерел.

 3. Слухання реферативних повідомлень.

Методичні настанови

Сучасний учитель-словесник повинен володіти достатнім рівнем професійної мовнокомунікативної компетенції, тобто бути здатним спілкуватися в типових умовах професійної діяльності, володіти потенціалом дидактичного курсу, репрезентувати нормативні та доступні для сприйняття навчальні тексти, бути здатним розв’язувати комунікативні завдання в ситуаціях професійної комунікації.Готуючись до заняття, опрацюйте рекомендовану літературу з теми. Особливу увагу зверніть на техніку аналізу навчальних текстів і комунікативних ситуацій у процесі навчальної взаємодії.
Лабораторне заняття №2

Тема. Аналіз програм з лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

Зміст

 1. Основні завдання вивчення лінгвістичних дисциплін у вищій школі.

 2. Зміст і структура курсів української мови на філологічних і нефілологічних факультетах.

 3. Аналіз вузівських типових і робочих програм з української мови (за традиційним і модульним навчанням):

  • зміст, структура навчальної та робочої програм;

  • основні положення «Пояснювальної записки»;

  • принципи побудови традиційної та модульної програм;

  • наступність і перспективність у вивченні лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін у ВНЗ;

  • структура розділів програми;

  • співвідношення між теоретичними знаннями та практичними уміннями й навичками студентів.

 4. Аналіз вузівських підручників і навчально-методичних посібників з сучасної української мови, ділової української мови, методики навчання української мови.
  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
  Українська мова Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.


 5. Складання анотації на навчальну програму, підручник, методичний посібник.

Основна література

 1. Вихованець І.Р. Граматика української мови.
  Граматика української мови Украї́нська мо́ва (вимовляється [ukrɑ'jınʲsʲkɑ 'mɔwɑ]) - мова, поширена у південно-східній Європі, належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної родини. Єдина державна мова в Україні та одна з трьох офіційних мов у Придністров'ї.
  Синтаксис: Підручник. – К., Либідь, 1993. – 368с.

 2. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. – К.: Вища школа, 1989. – 350 с.

 3. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. – К.: Вища школа, 1987. – 350 с.

 4. Єрмоленко С.І. Синтаксис простого речення у ВНЗ. Програма спецкурсу для філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 75-81.

 5. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1972.

 6. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.
  Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
  Літерат́урна мóва - це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемних так і в усних різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей.
  : Наукова думка, 1984. – 255 с.

 7. Караман С. Спецкурс «Актуальні проблеми поглибленого вивчення української мови в гімназіях» // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 58-60.

 8. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту (програма курсу для філологічних факультетів) // Дивослово. – 2006. – № 11. – С. 36-39.

 9. Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.
  Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
  Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.
  Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 405 с.

 10. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах (Програма для студентів спеціальності 7.
  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
  010103 ПМСО Українська мова і література факультетів української філології педагогічних університетів та інститутів) / Укладачі: С.О.Караман, М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2001. – 25с.

 11. Програма факультативу «Етимологія української мови» // Українська мова і література в школі. – С.50-53.

 12. Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу «Дидактична текстологія» (програма для студентів філологічних факультетів) // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 43-48.

 13. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. – 414 с.

 14. Сучасна українська мова. Синтаксис: Підручник / За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.

Додаткова література

  1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 557с.

  2. Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови // Українська мова і література в школі. – 1990. – №8. – С. 26-31.

  3. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навчальний посібник. – К., 1997. – 168 с.

  4. Концепція педагогічної освіти. – К.
   Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
   : Міносвіти України, 1998. – 20 с.

  5. Любашенко О. Українська мова як мова навчання та дисципліна у вищій школі // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 7. – С. 39-42.

Проблемні запитання

 1. Які принципи лежать в основі побудови навчальних і робочих програм.

 2. Поясніть реалізацію принципу цільового призначення інформаційного матеріалу в модульній програмі з ділової української мови, ілюструючи свою відповідь прикладами.

 3. Як у модульних програмах з сучасної української мови реалізуються принцип зворотного зв’язку та принцип поєднання комплексних, інтегрувальних і часткових дидактичних цілей?

 4. Чи відповідає інтерпретація лінгвістичних відомостей у чинних вузівських підручниках сучасній парадигмі лінгвістичної науки?
  Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
  Обґрунтуйте свою думку (урахування здобутків психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики тощо).
  Когнітивна лінґвістика (від англ. cognition «знання, пізнання», «пізнавальна здатність») - мовознавчий напрям, який розглядає функціонування мови як різновид когнітивної, тобто пізнавальної, діяльності, а когнітивні механізми та структури людської свідомості досліджує через мовні явища.


 5. Відомо, що шкільна навчальна теорія розробляється на основі наукової, причому шкільна теорія не може осягнути коло знань у певній галузі повністю, а, отже, є її своєрідною проекцією, що здійснюється з урахуванням мети й завдань шкільної освіти, а також вікових особливостей учнів. Проілюструйте цю тезу конкретними прикладами.

 6. Яким ви уявляєте собі підручник для філологічних факультетів вищих навчальних закладів нового покоління?
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


Практичні завдання

До заняття

Завдання 1. Прочитайте типові програми з таких дисциплін: «Сучасна українська літературна мова», «Ділова українська мова», «Практичний курс української мови», «Основи культури та техніки мовлення», «Методика навчання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах». Законспектуйте основні положення пояснювальної записки до них (одна програма за вибором магістранта).
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.


Завдання 2. Складіть список підручників, рекомендованих студентам для обов‘язкового та додаткового опрацювання однієї з дисциплін (за вибором магістранта).

На занятті

Завдання 1. Складіть анотацію на підручник з сучасної української літературної мови для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Завдання 2. Користуючись типовим планом певної спеціальності, заповніть таблицю «Розподіл годин на вивчення мовознавчих дисциплін спеціальності ……. на філологічному факультеті» (спеціальність за вибором магістранта).


Назва

дисципліни


Кредити

Всього

годинЗ них аудиторних:

лекцій

практичних

самостійних


Методичні настанови

Вивчення української мови у вищому навчальному закладі спирається на досягнення мовознавчої науки, Закон про мови та Конституцію України, де законодавчо визнано українську мову державною.

Готуючись до заняття, детально вивчіть «Пояснювальну записку» до програми. Глибокого осмислення потребують поняття мета, завдання вузівського курсу української мови, вимоги щодо знань і вмінь студентів. Важливо зрозуміти, у чому полягають особливості кожної з програм (типової, робочої). Детально проаналізуйте зміст типової та робочої програм, звертаючи особливу увагу на структуру.

Курс сучасної української літературної мови у вищому навчальному закладі тісно пов’язаний з професійною підготовкою вчителя української мови і літератури та іноземних мов, вчителя початкової школи та вихователя дошкільних закладів, будь-якого спеціаліста-гуманітарія.

Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Завдання цього курсу – подати основні відомості про фонетичну систему, лексичний склад і граматичну будову сучасної української літературної мови, допомогти студентам опанувати її літературні норми.

Поняття «Сучасна українська літературна мова» слід розуміти як унормовану літературну форму загальнонародної української мови від часів І.П.Котляревського, Т.Г.Шевченка і до нашого часу. Лінгвістичну основу цього курсу становлять теоретичні питання української мови на сучасному етапі її розвитку.

Курс «Ділова українська мова» має на меті допомогти студентам вищих навчальних закладах вести документацію, грамотно й оперативно на сучасному рівні складати будь-які листи і документи. Службова документація охоплює всі сторони виробничої діяльності людини. Якість службового документа безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та на її результати. Документи є візитною карткою, додатковою рекламою. Соціальна функція ділового мовлення (писемного й усного) дуже важлива: ділове мовлення обслуговує суспільні відносини людей, служить для взаємозв’язків у галузі політичних, економічних, соціальних і культурних відносин.

Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.

Основне завдання «Практичного курсу української мови» і полягає в тому, щоб допомогти студентам оволодіти нормами української літературної мови в її усній і писемній формах, ознайомити їх з тими науковими джерелами, до яких можна звертатися для постійного вдосконалення культури мовлення.

Культу́ра мо́влення - це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.
Основну увагу на заняттях цієї дисципліни зосереджено на орфографічних, орфоепічних і пунктуаційних правилах. Крім того, розглядаються особливості відмінювання і правопису змінюваних частин мови.
Части́ни мо́ви - великі за обсягом класи слів, об'єднаних спільністю загального граматичного значення і його формальних показників.

«Основи культури та техніки мовлення» – навчальна дисципліна, курс, який викладається педагогічному факультеті. Прийнято вважати, що коло його проблематики ширше, а ніж в практичній стилістиці, оскільки включає актуальні питання практичної (і загальної) стилістики. Специфіка цього курсу полягає в тому, що він повинен активізувати засвоєні в середній школі та у вузі знання норм і всіх можливих варіантів літературної мови, навчити користуватися ними в різноманітних практичних мовленнєвих сферах (у функціональних і структурних стилях мовлення, для створення відповідного колориту мовлення).

Під засобами навчання розуміють підручники, навчальні посібники, наукову, науково-популярну та довідкову літературу, дидактичні матеріали, журнали, методичні вказівки тощо.

Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

У вищій школі, на відміну від загальноосвітньої, основним засобом навчання в якій є підручник, таку жорстку вимогу ставити недоцільно, оскільки вузівські курси будуються в основному навколо лекційних, практичних і лабораторних занять. Викладач, який створює лекційний курс, може його будувати за власними підходами, структурою, уподобаннями. Він використовує різну навчальну і методичну літературу та рекомендує різноманітні підручники, навчальні посібники, наукові видання, фахові журнали тощо.

Хоч у студентів уміння працювати з книгою сформовані ще зі школи, досвід свідчить про те, що слід спеціально ознайомлювати студентів з уміннями користуватися бібліотечними фондами.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
Таку роботу мають проводити викладачі, які відповідають за лекційний курс і вже на першій лекції пропонують студентам список основної та додаткової літератури, працівники бібліотеки. У процесі читання лекцій викладач повинен рекомендувати студентам ті літературні джерела, у яких навчальний матеріал викладений найбільш вдало і які розраховані саме на студентів відповідного факультету. Список джерел, які викладач рекомендує як додаткові, особливо необхідний, коли певні питання винесені на самостійне опрацювання студентами.


Лабораторне заняття №3

  1   2


Скачати 343.41 Kb.

 • Основна література Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістична генологія: Навчальний посібник
 • Практичні завдання До заняття Завдання 2.
 • Лабораторне заняття №2 Тема.
 • Основна література Вихованець І.Р. Граматика української мови
 • Українська літературна мова
 • Практичні завдання До заняття Завдання 1.
 • Завдання 2.
 • Завдання 1.