Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема педагогічної ради

Скачати 341.82 Kb.

Тема педагогічної ради
Скачати 341.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір341.82 Kb.
  1   2   3

Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Тема педагогічної ради

Підвищення наукового, фахового та методичного рівня вчителів у процесі самоосвіти
Вчитель живе доти, доки

вчиться, тільки-но він

перестає вчитися, в ньому помирає вчитель

К.

Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Ушинський


Хто намагається розібратися в хорошому та негативному на своїх уроках, той вже досяг половину успіху.

Професор Костянти́н Дмитро́вич Уши́нський (19 лютого (2 березня) 1824, Тула, Російська імперія - 22 грудня 1870 (3 січня 1871), Одеса, Херсонська губернія, Російська імперія) - український та російський педагог українського походження, кандидат юриспруденції і правознавець, один із засновників педагогічної науки та народної школи у Російській імперії, автор праць з теорії й історії педагогіки, підручників для початкового навчання і статей з педагогіки.В.Сухомлинський
Обгрунтування теми
Модернізація загальної середньої освіти, динамізм економічних процесів, що відбуваються в Україні, зумовили необхідність істотного оновлення освітнього змісту, структури, методів, організаційних форм навчання, спрямованого на створення оптимальних умов для демократизації і підвищення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня, формування його як особистості, компетентної у власній життєдіяльності.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Демократиза́ція - політична реформація, система заходів та законів, направлених на впровадження елементів демократії (народовладдя) в країні, суспільстві. Як правило мається на увазі суспільства, що не мають демократичного устрою, а саме: пост-тоталітарні, пост-авторитарні, ієрархічні суспільства.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Необхідною умовою успішної реалізації цих завдань є готовність вчителя до розуміння головних питань педагогіки, психології, інноваційних технологій педагогічної освіти, головних напрямків формування власної професійної компетентності.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Одним із важливих шляхів вирішення питання професійного зростання вчителя, формування професійних цінностей відповідно до вимог сучасної освіти вважається самоосвіта, самовдосконалення потягом продуктивної трудової діяльності.

Ці́нність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіологія, який підрозділяється на етичну й естетичну аксіологію.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.


Цілепокладання

Сприяння зростанню педагогічної та фахової майстерності кожного вчителя шляхом оновлення науково-теоретичних та психолого-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ розвитку національної системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій, творчого педагогічного досвіду.

Формування потреби в творчій самоосвіті протягом усієї активної життєдіяльності.


 1. Підвищення наукового, фахового та методичного рівня вчителів у процесі самоосвіти

Роман М.Ю.

2. Опрацювання пунктів Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Державна підсумкова атестація (ДПА) - випускні іспити, які складають випускники початкової (4 клас), основної (9 клас) та старшої (11 клас) школи, а також професійно-технічних і вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації в Україні.  1. ДПА у 4 класі виступ

Купар С.В.

  1. ДПА у 9 класі виступ Феєр Л.В.

 1. Ділова гра з елементами тренінгу на тему «Визначення конструктивних шляхів взаємодії з девіантними учнями».

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.Галас Т.М.

 1. Роль соціального педагога закладу освіти у попередженні суїцидальних тенденцій у дітей».

Рацин Т.В.
Перебіг засідання
І етап – теоретичний


 1. Доповідь «Роль самоосвіти в підвищенні педагогічної майстерності вчителя: теоретичний аспект» (заступник директора з навчально-виховної роботи).

  Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

  Самогу́бство (суїцид) - свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією. Медичний термін самогубства «суїцид» має коріння у латинській мові - лат. sui caedere вбивати себе.

  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень. 2. Міні-презентація «Видатні особистості: програма самовдосконалення».


ІІ етап – практичний
Форма проведення – дискусія
Питання для дискусії
1. Назвіть складові професійного зростання вчителя.

2. Які особистісні якості необхідні вчителю для самоосвітньої діяльності?

3. Інтелектуальний розвиток вчителя та його вплив на якість фахової майстерності.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

4. Чи існує зв’язок між культурним розвитком вчителя та педагогічною майстерністю?

5. Які зовнішні фактори впливають на ефективність самоосвітньої діяльності?
ІІІ етап – робота в групах
Питання для обговорення
І група 1. Які напрямки самоосвіти потрібні вчителю?

2. Чи існує зв'язок між самоосвітою та педагогічною творчістю?


ІІ група 1. В чому полягає основний мотив самоосвіти?

2. Як допомагають Вам знання, отримані в декількох навчальних закладах, у педагогічній діяльності?

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.


ІІІ група 1. Як ви розумієте поняття «особистісний розвиток»?

2.Чому професія вчителя вимагає безперервного самовдосконалення?


IV етап – «Нестандартний підхід»
Розв’яжіть педагогічну ситуацію
І група Ви розкриваєте класний журнал і думаєте, кого з учнів викликати. У цей час

Вам на стіл «приземляється» паперовий літачок.

Паперовий літак Паперовий літак (літачок) - іграшковий літак, зроблений з паперу. Ймовірно, він є найбільш поширеною формою аерограми, що є однією із гілок орігамі (японського мистецтва складання паперу). Японською такий літак називається 紙飛行機 (камі хікокі; камі=папір, хікокі=літак).

Що Ви зробите?


ІІ група Ви заходите в клас на урок. На столі сидить симпатичне пухнасте кошеня.

Ваші дії.


ІІІ група Підійшовши до дверей класу, в якому у вас за розкладом урок, Ви з’ясовуєте, що двері закриті, а в класі – тиша. Ваші дії.

Рішення педагогічної ради

  1   2   3


Скачати 341.82 Kb.

 • В.Сухомлинський Обгрунтування теми Модернізація загальної середньої освіти
 • Положення про державну підсумкову атестацію
 • ІІІ етап – робота в групах
 • Рішення педагогічної ради