Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Відкривання І збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора

Тема: Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення. Середовище текстового процесора. Відкривання І збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора
Дата конвертації03.06.2017
Розмір80.4 Kb.

Урок_1 Дата: 04_09_14 р.

Тема: Поняття текстового документа, його об’єктів. Текстовий процесор, його призначення.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.

Мета: Формувати теоретичні знання про системи опрацювання текстів, дати уявлення про текстовий редактор і текстовий процесор.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Пояснити основні поняття щодо створення текстових документів в редакторах та процесорах, їх особливості та відмінності.
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


Обладнання:  ПК; зошит.

Очікувані результати:

 • Учень пояснює призначення текстового процесора;

 • Описує середовище текстового процесора;

 • Описує алгоритм створення текстового документа;

описує поняття:

 • текстовий документ;

 • текстовий процесор;

наводить приклади:

 • об’єктів текстового документа;

уміє:

 • створювати, відкривати, редагувати та зберігати документи в середовищі текстового процесора;


Тип уроку: комбінований урок.
Хід уроку.
І. Організаційний момент

ІІ. Опрацювання нового матеріалу

ІІІ.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Засвоєння нових знань і вмінь.


ІV. Висновок уроку

V. Домашнє завдання
ІІ. Поняття текстового документа, його об’єктів. Системи обробки текстів.

Основні об'єкти текстового документаТе́кстовий проце́сор (англ. word processor) — комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту. Загальноприйнятим стандартом текстового процесора давно став Microsoft Word.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

Функції текстових процесорів зазвичай включають компонування і форматування тексту, широкі можливості роботи зі змістом і сторінками, розширений набір доступних символів, перевірку орфографії, впровадження в документ гіперпосилань, графіки, формул, таблиць й об'єктів.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Деякі текстові процесори мають власну вбудовану скриптову мову для автоматизації операції з обробки документів.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Текстові процесори були одними з перших застосунків для підвищення продуктивності роботи в офісі, і разом з розвитком комп'ютерів пройшли значний шлях еволюції зі збагачення функціональністю і зручністю роботи.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Документ Word може містити не лише текст, а й інші об'єкти (зокрема, малюнки, таблиці, діаграми, кнопки).

Означень поняття «текст» є кілька. Ми з вами будемо вважати, що текст — це зв'язна послідовність символів, і не розглядатимемо такі його характеристики, як стиль (науковий, художній тощо), тема чи повнота викладення. Виділимо в тексті об'єкти так, як їх «бачить» програма Word. Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складаються речення, які, у свою чергу, групуються в абзаци.  

Символ  найменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.


Слово  основна одиниця мови; у програмі Word словом вважається послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунк-туації і пробілом.  

Речення  граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів, що являє собою окрему, відносно незалежну думку; у програмі Word реченням вважається послідовність слів, яка починається з вели¬кої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
Знак питання (?) - розділовий знак, ставиться зазвичай в кінці речення для вираження питання чи сумніву.


Абзац  основна структурна одиниця тексту, що містить завершену думку; У програмі Word абзацом вважається послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.
Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Абзац може займати один або кілька рядків.

Рядок  послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні. Далі йтиметься про те, як в документі Word створюються зазначені об'єкти та які операції з ними можна виконувати.
Текстце довільна інформація, яка подається за допомогою символів, що вводяться з клавіатури.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Прикладами текстів є статті, документи, листи тощо.

Системи обробки текстів — програми для створення, редагування і друку текстових документів.

1.текстові редактори

2 текстові процесори

3 настільні видавничі системиТекстовий редактор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати і зберігати текст. (Multi-Edit, WordPad, Блокнот, Твір,Лексикон...)

Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати преніс слів та багато інших складних операцій (MicrosoftWord, WordPrefect, OpenOffice, Word-Start...
Право́пис - сукупність загальновизнаних і загальнообов'язкових правил, що встановлюють способи передання мови на письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Інколи терміни «орфографія» і «правопис» уживаються як тотожні.
)


Настільна видавнича система – це програма, за допомогою якої можна створювати восокоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування у друкарні. (AdobePageMaker, Publisher...)

Системи опрацювання текстів мають бібліотеки шрифтів, малюнків, інструментів, різноманітніші можливості обробки текстів, ніж звичайні текстові редактори.

Основні переваги застосування текстового процесора при створенні документів:

1)    естетичний зовнішній вигляд документу;

Оригіна́л-маке́т - підписані головним редактором шпальти майбутнього друкарського продукту.
Наклад, тираж - загальна кількість примірників видання однієї назви.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

2)    простота редагування;

3)    можливість повторного використання документів;

4)    перевірка правопису і граматики;

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.

5)    можливість об'єднання різних видів даних.

Введення тексту — це процес набирання тексту на клавіатурі комп'ютера. Учням слід пояснити, що на екрані знаходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай називають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і служить для вказування місця набору і редагування тексту.

Завдяки тому, що значки у файлів різні за виглядом, ви можете, не відкриваючи файл, визначити, дані якого типу він містить і в якій програмі з ним можна працювати.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Інакше кажучи, кожен значок відповідає певному типу файлу.Формат найпоширеніших текстових документів:

 • TXT – у файлі зберігається тільки текст із розбиттям на абзаци і без форматування;

 • DOC – у файлі зберігається тільки текст, рисунки, встановлені об’єкти, значення їх властивостей;

 • RTF – у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Будова вікна MicrosoftWord:

На екрані знаходяться два курсори: курсор клавіатури і миші, який зазвичай називають вказівником (маркером). Курсор клавіатури знаходиться тільки в полі тексту і служить для вказування місця набору і редагування тексту.

У верхній стрічці міститься інформаційний рядок(головне меню) При виборі одного з розділів головного меню з'являється випадаюче меню

Декілька рядів нижче займає панель інструментів, де розташовані інструменти для обробки тексту. Вибір інструментів здійснюється шляхом встановлення вказівника миші на кнопці, що відповідає за певну команду і натиснення лівої кнопки миші. За замовчуванням на екран виводиться лише стандартнапанель інструментів та панель інструментів форматування.c:\users\hardi\desktop\1231-300x219.png

Під панелями інструментів знаходиться лінійка і робочий екран або поле документу, в яке під час створення документу вводиться текст та графічні об'єкти. Лінійка відображає відступи абзацу, табуляцію, розміри полів сторінки та ширину колонок.

Нижня стрічка - стрічка стану.

Ми можемо виконати переміщення в текстіПри цьому наше місцезнаходження в тексті вказує курсор, що має вигляд блимаючої вертикальної риски. Переміщення в тексті можна виконати або користуючись клавішами керування курсором або клавішами швидкого переміщення в тексті:

Ноme - у початок поточної стрічки;

Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

End - у кінець поточної стрічки;

Page up - на екранну сторінку вгору;

Page down - на екранну сторінку донизу;

Ctrl Ноme - у початок тексту;

Ctrl End - у кінець тексту.

Для переміщення можна використати і кнопки прокруткищо розташовані на вертикальній полосі прокрутки, яка знаходиться справа.

Щоб викликати підказку або довідку, потрібно у інформаційному рядку вибрати ?, далі у ви падаючому меню Виклик довідки. Виводиться список розділів. Традиційними способами можна вибрати питання, з якого потрібно отримати підказку. Опрацювавши інформацію, можна повернутись у список розділів вибравши Розділити або відмінити довідку.

Робота з вікнами передбачає можливість обробки кількох документів паралельно.

Географічна паралель або рівнобі́жник (грец. παράλληλος - уздовж одне одного) - лінія перетину поверхні земної кулі площиною, паралельною (рівнобіжною) до площини екватора.
Щоб вивести певний текст у робочий екран необхідно у головному меню вибрати розділ вікно, у нижній частині ви падаючого меню вибрати текст за його назвою. Щоб вивести на екран одночасно вікна всіх документів, потрібно ви падаючому меню розділу Окно вибрати функцію Упорядочить все.

 

ІII. Засвоєння нових знань і вмінь.Усні вправи:

 • Назвати спільні елементи вікна „Мій комп’ютер” та текстового процесора Word.

 • Назвати елементи вікна, які є тільки в текстовому процесорі Word.

 • Назвіть елементи рядка стану та їх призначення.

Практичні завдання:

 • Знайти і завантажити  програму Word різними способами.

 • Додати панель інструментів Малювання у вікні Word.
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 • Розкрити документ на весь екран.

 • Вилучити та відновити на екран Лінійку (вертикальну та горизонтальну)

 • Включіть довідку Microsoft Word, спробуйте скористуватись нею.

IV. Висновок уроку

 • Сьогодні я дізнався …

 • Сьогодні я навчився …

V.  Домашнє завдання: 

 Опрацювати план-конспект, який можна завантажити за посиланням http://dugk.
Посилання (англ. reference), також поклик - посилання у паперових і електронних документах - уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.
edukit.dn.ua/distancijne_navchannya/6_klas/informatika/ , підготувати повідомлення за темою «Професії, що потребують знання систем обробки текстів». Повідомлення надіслати на пошту вчителя інформатики Dioozz@mail.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
ru , назвати файл: Ім'я_Фамілія_6 клас_урок_1_04_09_14р
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета • Середовище текстового процесора. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора . Мета
 • Обладнання
 • І V . Висновок уроку V. Домашнє завдання ІІ . Поняття текстового документа, його об’єктів. Системи обробки текстів .
 • Символ
 • Слово
 • Речення
 • Абзац
 • Рядок
 • Текст
 • Текстовий редактор
 • Настільна видавнича система
 • Системи опрацювання текстів
 • Введення тексту
 • Формат найпоширеніших текстових документів
 • Будова вікна MicrosoftWord
 • Переміщення
 • Розділити
 • І II . Засвоєння нових знань і вмінь.
 • IV . Висновок уроку Сьогодні я дізнався … Сьогодні я навчився … V. Домашнє завдання