Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема: Текстовий процесор Microsoft

Скачати 24.87 Kb.

Тема: Текстовий процесор Microsoft
Скачати 24.87 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір24.87 Kb.

10 клас (2.1.)

Тема: Текстовий процесор Microsoft Office Word 2007 (повторення)
Мета: сприяти формуванню знань про системи опрацювання текстів.

Дидактична: Розповісти учням про різні програми для обробки текстової інформації. Дати основні поняття: текстовий редактор, текстовий процесор, редагування, форматування, абзац, шрифт і його параметри і ін. Дати основні поняття. Продемонструвати призначення та основні функції текстових редакторів.

Познайомитись з середовищем тестового редактора, системами команд.Розвиваюча: Розвивати знання учнів в області інформаційних технологій.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Сприяти розвитку інтелектуальних вмінь узагальнювати, аналізувати, робити висновки.

Виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій обробки текстової інформації.

Сприяти вихованню культури роботи на уроці, формуванню наукового світогляду, дотримання техніки безпеки під час виконання практичної роботи, вихованню дбайливого ставлення до обладнання в кабінеті інформатики.

Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: ком’ютер, робочі дискети, текстовий редактор MS Word.

Форми роботи: мовні (розповідь, бесіда, індивідуальне опитування), самостійна робота за машинами.

Структура уроку

І Організаційний момент (1хв.).


ІІ Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності (10хв.).

ІІІ Вивчення нового матеріалу (20хв.).

ІV Закріплення набутих знань (10хв.)

V Підведення підсумків уроку (3 хв.).

VІ Інсруктаж домашнього завдання (1 хв.).

Хід уроку


І. Організаційний момент.

ІІ Індивідуальне опитування учнів по таким питанням:

 • Прикладне програмне забезпечення (визначення).

 • Класифыкацыя ППП.

 • З якою програмою ППП ви познайомились на минулому уроці?

 • Які види графіки вам відомі?

Отже, метою нашого уроку буде розглянути найбільш поширені програми з груп ППП - це прграми опрацювання текстової інформації або текстові редактори (процесори).

ІІІ Вивчення нового матеріалу (20хв.).

Основні поняття технології обробки текстової інформації.

Текст – це інформація, яка подається за допомогою символів, що вводяться із клавіатури. (листи, звіти, статті, документи тощо.)

Текстові редактори — це програми для створення, редагування, форматування збереження і друку документів. Сучасний документ може містити, окрім тексту, і інші об'єкти (таблиці, діаграми, малюнки і т. д.).

Досконаліші текстові редактори, що мають цілий спектр можливостей по створенню документів (наприклад, пошук і символів, засоби перевірки орфографії, вставка таблиць і ін.), називають іноді текстовими процесорами. Прикладом такої програми є Word з офісного пакету Microsoft Office.

Могутні програми обробки тексту — настільні видавничі системи — призначені для підготовки документів до публікації. Приклад подібної системи — Adobe PageMaker.

До основних функцій текстового редактора відносять: • Створення текстового файлу;
  Microsoft Office Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
  Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


 • Введення даних (символів, таблиць, графічних об’єктів);

 • Редагування об’єктів;

 • Форматування об’єктів;

 • Збереження текстової інформації у вигляді текстових документів на електроних носіях.

Редагування – перетворення, що забезпечує додавання, видалення, переміщення або виправлення змісту документа. Редагування документа зазвичай проводиться шляхом додавання, видалення або переміщення символів або фрагментів тексту.

Наприклад, працюючи з документом в текстовому редакторові Word, в нього можна вбудувати зображення, анімацію, звук і навіть відеофрагменти і таким чином із звичайного текстового документа отримати мультимедіа-документ.Форматування — перетворення, що змінює форму представлення документа. На початку роботи над документом доцільно задати параметри сторінки: її формат (розмір), орієнтацію, розмір полів і ін.

Форматування абзацу. Абзац є одним з основних об'єктів текстового документа. У комп'ютерних документах абзацом вважається будь-який текст, що закінчується символом (маркером) кінця абзацу, що управляє. Введення кінця абзацу забезпечується натисненням клавіші {Enter} і відображається символом ¶.
В процесі форматування абзацу задаються параметри його вирівнювання (вирівнювання відображає розташування тексту щодо меж поля сторінки), відступи (абзац цілком може мати відступи зліва і справа) і інтервали (відстань між рядків абзацу), відступ червоного рядка і ін.

Форматування символів. Символи - це букви, цифри, пропуски, знаки пунктуації, спеціальні символи, такі як @, *, &.
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
Символи можна форматувати (змінювати їх вигляд), задаючи шрифт, розмір і зображення.

Шрифт - повний набір символів певного зображення, включаючи прописні і рядкові букви, розділові знаки, спеціальні символи, цифри і знаки арифметичних дій.
Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.
Для кожного історичного періоду і різних країн характерний шрифт певного малюнка. Кожен шрифт має свою назву, наприклад Times New Roman, Arial, Courier і ін.

За способом відображення в комп'ютері розрізняються шрифти растрові і векторні. Для представлення растрових шрифтів служать методи растрової графіки, символи шрифту - це групи пікселів. Растрові шрифти допускають масштабування тільки з певними коефіцієнтами.

У векторних шрифтах символи описуються математичними формулами і можливе довільне їх масштабування. Серед векторних шрифтів найбільшого поширення набули шрифти типу True Type.

Розмір шрифту. Одиницею вимірювання розміру шрифту є пункт (1 пт = 0,376 мм).

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
У текстовому редакторові Word за умовчанням використовується шрифт Times New Roman розміром 12 пт. Нижче приведені приклади представлення тексту за допомогою шрифту різного розміру:

Шрифт розміром 14 пт.

Шрифт розміром 10 пт.

Шрифт розміром 6 пт.

Зображення. Окрім нормального (звичайного) зображення символів зазвичай застосовують напівжирне, курсивне і напівжирне курсивне.

Формат файлу визначає спосіб зберігання тексту у файлі. Простий формат текстового файлу (ТХТ) містить тільки символи (числові коди символів), інші ж формати (DOC, RTF) містять додаткові коди, що управляють, і забезпечують форматування тексту.Різні кодування кирилиці

Починаючи з кінця 60-х років комп'ютери все більше почали використовуватися для обробки текстової інформації, і в даний час частка персональних комп'ютерів в світі (і велика частина часу) зайнята обробкою саме текстової інформації.

Традиційно для кодування одного символу використовується кількість інформації, рівна 1 байту, тобто I = 1 байт = 8 бітний.

В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.

Кодування полягає в тому, що кожному символу ставиться у відповідність унікальний десятковий код від 0 до 255 або відповідний йому двійковий код від 00000000 до 11111111. Таким чином, людина розрізняє символи по їх зображенню, а комп'ютер - за їх кодом.

При введенні в комп'ютер текстової інформації відбувається її двійкове кодування, зображення символу перетвориться в його двійковий код. Користувач натискає на клавіатурі клавішу з символом - і в комп'ютер певна послідовність з восьми електричних імпульсів (двійковий код символу). Код символу зберігається в оперативній пам'яті комп'ютера.

В процесі виведення символу на екран комп'ютера проводиться зворотний процес - декодування, тобто перетворення коду символу в його зображення.

Важливо, що привласнення символу конкретного коду фіксується в кодовій таблиці. Перші 33 коди (з 0 по 32) позначають не символи, а операції (переклад рядка, введення пропуску і т. д.).

Коди з 33 по 127 інтернаціональних і відповідають символам латинського алфавіту, цифрам, знакам арифметичних операцій і розділовим знакам.

Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.

Коди з 128 по 255 є національними, тобто в національних кодуваннях одному і тому ж коду відповідають різні символи. На жаль, в даний час існує п'ять різних кодових таблиць для російських букв (ЯКІ-8, Ср1251, Ср866, Маc, ISO), тому тексти, створені в одному кодуванні, правильно не відображатимуться в іншому.

Кожне кодування задається своєю власною кодовою таблицею. Одному і тому ж двійковому коду в різних кодуваннях поставлені у відповідність різні символи.


Останнім часом з'явився новий міжнародний стандарт Unicode, який відводить на кожен символ не один байт, а два, і тому з його допомогою можна закодувати не 256 символів, а N = 2 = 65 536 різних символів.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.

Створення нового документа

Завантаження текстового редактора MS Word здійснюється декільеома способами: Пуск – Програми – Microsoft offis – MS Word.

1. В меню Файл виберіть команду Створити.

2. Щоб створити новий документ, виберіть вкладку Загальні і клацніть двічі значок «Новий документ».

Щоб створити документ за допомогою шаблону або майстра, виберіть вкладку, відповідну типу документа, який потрібно створити, і клацніть двічі значок шаблону або майстра, якого передбачається використовувати.
Збереження нового документа

1. Натисніть кнопку Зберегти .

2. Щоб зберегти документ в іншій паці або диску, виберіть потрібний диск і папку із списку папок або клацніть двічі потрібну папку в списку.

Щоб зберегти документ в новій папці, натисніть кнопку Створити папку.

3. Введіть ім'я документа в поле Ім'я файлу.

У разі потреби ім'я файлу може бути довгим, складатися з декількох слів і служити коротким описом документа.

4. Натисніть кнопку Зберегти.

При збереженні існуючого документа – Натисніть кнопку Зберегти.Закриття документа. Виберіть команду Закрити в меню Файл.

Форматування тексту, абзаців, сторінок ми будемо виконувати на наступній практичній роботі.


ІV Закріплення набутих знань (10хв.)

Учні знайомляться з текстовим редактором (запуск – меню –вихід)

V Підведення підсумків уроку (3 хв.).

VІ Інсруктаж домашнього завдання (1 хв.).

Скачати 24.87 Kb.

 • Структура уроку
 • Хід уроку