Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТема заняття. Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами. Мета заняття

Скачати 59.43 Kb.

Тема заняття. Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами. Мета заняття
Скачати 59.43 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір59.43 Kb.


Тема заняття. Вектори в просторі (рівність векторів, колінеарність векторів, компланарність векторів). Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число, властивості дій над векторами.

Мета заняття: формування знань студентів про вектори в просторі, дії над векторами, заданими координатами, Формування вмінь застосовувати вивчений матеріал до розв'язування задач.
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.


Обладнання: схема «Вектори в просторі».

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання

I. Перевірити правильність виконання задачі № 63 за заготовленими


записами на дошці.

Розв'язання задачі № 63


Нехай SO α, SAO = 45°, OAB = 45° (рис. 292). Проведемо SO ОА. Не­хай SO = а; тоді ОА = а, OB = a. ΔOSA = ΔOSB = ΔОАВ (за двома ка­тетами). Із рівності трикутників випливає, що SA = SB = AB, тобто ΔSAB — рівносторонній; отже, SAB = 60°.

Відповідь. 60°.


II. Сприйняття й усвідомлення нового матеріалу

Учням пропонується прочитати в підручнику п. 35 і 36 і познайоми­тися з векторами в просторі та діями над векторами в просторі.

Далі пропонується фронтально обговорювати запитання та викону­вати додаткові завдання.

1. Що таке вектор? Що таке абсолютна величина вектора?

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Абсолютні величини - різновид статистичних показників; величини, що характеризують розміри, рівень, обсяг певних явищ у конкретному місці (на конкретній території) у конкретний час (або за певний проміжок часу, період).
Які вектори називаються однаково напрямленими? протилежно напрямленими?Завдання.

а) Укажіть однаково напрямлені, протилежно напрямлені вектори серед векторів, які вказані на зображенні прямокутного паралеле­піпеда (рис. 293).

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

б) Знайдіть ||, ||,|| (рис. 294), якщо на рисунку зображено куб з ребром 5 см.


2. Які вектори називаються рівними? протилежними?

Завдання.

а) ABCD — паралелограм (рис. 295). Які векторні рівності можна записати?

б) Чи можлива рівність векторів АВ і ВА ?

в) Укажіть рівні і протилежні вектори, якщо на рис.296 зображено прямокутний паралелепіпед.

Паралелогра́м - чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні.
Прямокутний паралелепіпед - паралелепіпед, всі грані якого є прямокутниками.

3. Дайте означення координат вектора з початком у точці А (а1; а2; а3) і кінцем у точці В (b1; b2; b3). Яка умова рівності векторів, заданих координатами?Завдання.

а) Дано точки А (2; 3; 4), B(1; 1; 1). Які координати векторів , ?

б) Які координати вектора , якщо А (5; 1; -3), точка О – поча­ток координат?

в) Коли вектор (1; 2; 3) відклали від початку координат, то діста­ли вектор ОА.

Початок координат - точка, де осі системи координат перетинаються. Початок координат поділяє кожну вісь системи на дві половини: позитивну та від'ємну.
Які координати точки А?

г) Знайти ||, якщо А (1; 2; 3), В (3; 2; 1).

д) Дано точки А(3; -2; 5), В(-4; 6; 1), С(-2; - 6; -11), D(х; у; z). Знайдіть х, у, z, якщо .

е) Абсолютна величина вектора (5; 3; z) дорівнює 9. Знайдіть z.
4. Що називається сумою (різницею) векторів (аx; аy; аz) і (bx; by; bz)? Яка умова належності точок А, В, С прямій?

Завдання.

а) Дано вектори (4; -5; 6), (-1; 2; 5). Знайдіть: , , | |, | |.

б) Чи лежать на одній прямій точки А, В, С, якщо А(3; -7; 8), В(-5; 4; 1), С (27; -40; 29)?

в) Знайдіть координати точки С такої, що СА СВ = 0, якщо А(-5; 7; 12), В(4; -8; 3).

г) Знайдіть координати векторів і , якщо = , = , (4; -1; 5), (6; 3; 1).

д) Чи може бути нульовим вектором сума трьох векторів, модулі яких дорівнюють 7; 1; 8?

е) Спростіть: ; .

5. Що називається добутком вектора (аx; аy; аz) на число λ? Які век­тори називаються колінеарними? Яка умова колінеарності ненульових векторів?Завдання.

а) Дано (1; -2; 3), (-2; 1; -3). Знайдіть координати векторів 2; - 3; 2 3; 2 - 3.

б) Знайдіть |2|, якщо (1; 2; 2).

в) Чи колінеарні вектори (2; 3; 8) і (-4; 6; - 16) ?

г) При якому значенні т і п вектори (15; т; 1) і (18; 12; п) колінеарні?

д) Чи колінеарні вектори АВ і CD, якщо А(3; -2; 5), B(-1; 4; 7), C(1; 3; 6), D(-3; 9; 18)?

е) При яких значеннях т і п вектори АВ і CD колінеарні, якщо A(1; 0; 2), B(3; n; 5), C(2; 2; 0), D(5; 4; m)?
6. Три вектори називають компланарними, якщо відповідні їм на­прямлені відрізки розміщені в паралельних площинах. Вектори , і компланарні тільки за умови, що точки О, А, В, С лежать в одній площині.

Завдання.

а) Чи компланарні вектори (3;

Компланарність (рос. компланарность, англ. complanarity, нім. Ko(m)planarität f) - багатозначний термін, який означає паралельність.
2; 0), (6; 3; 0), (8; 1; 0)?б) ABCD — тетраедр, К, Р, Т — середини його ребер АВ, АС і AD. Чи компланарні вектори , і ; , і ?

III. Домашнє завдання


§ 4, п. 35—36; контрольні запитання № 18—20; задачі № 51—53 (с. 58).

IV. Підведення підсумку заняття


Підведення підсумку заняття доречно провести з використанням даної схеми.

Вектори в просторі

^т: :••:•;' '/і-'ргй'ї:'. '•. '• {^: у '.•?":•: ••':?': ї:':':^''.":;'::^':^, '.':'•"• '.';Sї^::•:";:^;:•^'"'i*^W?Rll.ЩЩ^;;^^•;^^HЛ<.ll^^^^^ ^•:•^^^f^^y.^^:::f^.:?:ї'•^^л.^\\'\•v^f:^.їл^v^^.'^fк^i
Координати вектора (рис. а)

(хВ – хА; уВ – уА; zВzА)
Довжина вектора

(аx; аy; аz):

Рівність векторів


(аx; аy; аz) = (bx; by; bz)

Сума векторів (рис. б)

(аx; аy; аz) (bx; by; bz) = (аx bx; аy by; аz bz).

=

Різниця векторів (рис. в)

(аx; аy; аz) – (bx; by; bz) = (аxbx; аy by; аzbz).

=
Добуток вектора на число

λ·(аx; аy; аz) = аx; λаy; λаz)
Колінеарні вектори

і колінеарні, якщо

= λ·


Скачати 59.43 Kb.

  • І. Перевірка домашнього завдання
  • Розвязання задачі № 63
  • III. Домашнє завдання
  • Вектори в просторі
  • Довжина вектора
  • Рівність векторів
  • Добуток вектора на число
  • Колінеарні вектори