Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Тема. Зона мішаних та широколистяних лісів Мета

Скачати 34.17 Kb.

Тема. Зона мішаних та широколистяних лісів Мета




Скачати 34.17 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір34.17 Kb.
Тема. Зона мішаних та широколистяних лісів Мета: надати знання про природну зону мішаних та широколистяних лісів та її географічне положення, удосконалювати навички та вміння давати комплексну характеристику природної зони, розвивати творчі здібності учнів;
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Широколистяні ліси помірного поясу - ліси, утворені листопадними деревами із широкими листовими пластинками. Утворюють у Північній півкулі широтну підзону, якій відповідає широтний пояс у горах між хвойними (бореальними) лісами й степами.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
виявляти характерні ознаки природних компонентів, що зазнали впливу господарської діяльності людини, удосконалювати навички роботи з різними тематичними картами. Обладнання: фізична карта України, карта природних зон, географічні атласи, роздатковий матеріал, ілюстрований матеріал, фотографії. Тип уроку: комбінований. Географічна номенклатура: Українське Полісся, Волинське Полісся, Житомирське Полісся, Київське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, Мале Полісся.
Новгород-Сіверське Полісся - природна область Поліської (мішанолісової) фізико-географічної провінції. Розташоване на крайному сході Придніпровської низовини та на зниженому схилі Середньоросійської височини, у межах Чернігівської та Сумської областей.
Волинське Полісся - природна область Полісся, що простягається із заходу на схід між річками Західний Буг і Случ. Займає більшу частину Волинської та північно-західну частину Рівненської областей.
А́тлас географі́чний - систематизований збірник географічних карт з одноманітним зовнішнім оформленням і змістом, підпорядкованим меті його складання.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Мале́ Полі́сся - край, природна область в Україні. Розташована на півночі Львівської та півдні й південному заході Рівненської областей, а також (частково) на півночі Тернопільської і Хмельницької областей.
Полісся - історико-етнографічна область, природно-географічний край, частина колишньої прабатьківщини слов'ян, давня етноконтактна зона. Полісся розташоване на території чотирьох держав: Білорусі, України, Польщі та Росії.
Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті природні зони рівнинної частини України; характеризувати географічне положення природної зони; виявляти характерні ознаки природних компонентів, що зазнали істотного впливу господарської діяльності людини; складати схему звʼязків між різними за походженням компонентами природно-територіальних комплексів; виявляти природно-заповідні обʼєкти, що створені в зоні; працювати з різними тематичними картами. Хід уроку І. Організаційний момент. ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів Методичний прийом «Бесіда» 1) У скількох природних зонах розташована Україна 2) Що таке природний комплекс Які природні компоненти входять до його складу 3) Що таке антропогенний комплекс Наведіть приклади. 4) Як поділяють ландшафти залежно від чинників формування 5) Назвіть одиниці фізико - географічного районування. ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності Розповідь учителя Із попередніх занять ви вже знаєте, шо таке ландшафт, які компоненти входять до його складу. Ви вивчили всі компоненти природи (рельєф, клімат, води, рослинний і тваринний світ України).
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
Якщо рухатися з півночі на південь, то в межах України, змінюється кількість тепла і. вологи Це призводить до утворення трьох природних зон мішаних та нироколистяних лісів, лісостепу і степу. IV. Вивчення нового матеріалу Сьогодні на уроці ми почнемо вивчати тему «Зона мішаних та широколистяних лісів» Епіграфом я взяла слова: Цей ліс живий! У нього добрі очі! Л. Костенко «Ліс  це особливий, безмежно добий і безмежно щедрим організм, який не просить нічого для підтримки свого існування Він бере піл захист усіх живих істот і пропонує тінь навіть лісорубові, який знищує його» (Будда) Методичний прийом «Мозковий штурм» Яке значення має ліс Методичний прийом «Розумники» 1) Географічне положення 2) Рельєф і корисні копалини. 3) Клімат. 4) Внутрішні води.
Вну́трішні во́ди - водна територія держави, за винятком територіальних вод. Відповідно до визначення Конвенції ООН з морського права до внутрішніх вод належать води, що знаходяться в сторону берега відносно базової лінії територіальних вод, за виключенням таких для держав-архіпелагів.
5) Грунтово-рослинний покрив і тваринний світ.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.
6) Природні комплекси. 7) Природоохоронні території. 8) Господарська діяльність. 9) Проблеми зони Методичний прийом «Час підручника» Учні за допомогою тексту підручника і карт атласу самостійно визначають південну межу зони лісів. Межа зони мішаних та широколистяних лісів проходить по лінії: Рави-Руської, Нестерова, Львова, Золочева, Кременця, Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина, Кролевця, Глухова. Методичний прийом «Робота з атласом» Завдання. За допомогою карт атласів визначте ті області України, які повністю або частково знаходяться в зоні мішаних та широколистяних лісів. Учні. Зона мішаних лісів охоплює значну частину Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської. Чернігівської та північні частини Сумської. Львівської і Тернопільської області. Площа цієї зони 113 тис. км, тобто 20 території України.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Мішані ліси простягаються із заходу на схід на 750 км, з півночі на південь  на 150 200 км. Методичний прийом «Географічна експедиція» Учні класу обʼєднуються в експедиційні групи з обраним капітаном. І група  геоморфологи ІІ група  кліматологи ІІІ група  гідрологи ІV група  біологи V група  екологи Кожен капітан отримує маршрутний лист, в якому прописані етапи руху експедиційного дослідження. Учні, користуючись різними джерелами інформації, проводять географічне дослідження щодо характеристики зони лісів. Кожна група висуває свого представника, висуває свого представника, що розповідає про дослідження, решта учнів йому допомагають. У кінці роблять загальний висновок. Завдання для групи геоморфологів За допомогою карти фізико-географічного районування та тектонічних карт зʼясуйте, в межах яких тектонічних структур розміщена зона мішаних і широколистяних лісів Зона мішаних і широколистяних лісів розміщена в межах різних геоструктур Східноєвропейської платформи.
Східноєвропейська платформа (Руська платфо́рма) - одна з найбільших, відносно стійких ділянок континентальної земної кори, що належить до числа давніх (дорифейських) платформ.
Найдавніша із них Український кристалічний щит. Зона лісів охоплює північно-східну частину УКЩ. На захід від нього вона займає частину Волино-Подільської плити. На схід від УКЩ розташована Дніпрово-Донецька западина. Крайня східна частина розташована на схилах Воронезького кристалічного масиву. У чому полягають відмінності в рельєфі зони мішаних та широколистяних лісів Зона мішаних лісів займає Поліську низовину.
Воли́но-Поді́льська плита́ - геологічна структура в Західній Україні. Фундамент її складається з магматичних і метаморфічних гірських порід архейського й ранньопротерозойського віку, розчленованих на окремі блоки.
Полі́ська низовина́ - низовина на півдні Білорусі та півночі України. Обмежена на півночі горбистими рівнинами центральної частини Білорусі, на півдні Придніпровською та Волинською височинами, на заході Прибузькою рівниною, на сході - Придніпровською низовиною.
Поліська низовина  це рівнина з висотою 200м. Найвищою її точкою є Словечансько-Овруцький кряж (висота 316 м.). Північна частина Придніпровської низовини та схили Середньоросійської височини.
Середньоруська височина (вживані назви - Лівобічна височина, Середня височина, Середньоросійська височина, деколи - Східньоєвропейська Центральна височина) - велика височина у центрі Східної Європи, що простягається з півночі - північний захід (від річки Ока на лінії Калуга - Рязань) на південно півд.
Словеча́нсько-О́вруцький кряж (або Овруцький кряж) - височинне пасмо на півночі Житомирської області (Житомирського Полісся) у межах Овруцького району, залишок стародавніх гірських пасм.
Придніпро́вська низовина́ (Дніпровська низовина) - низовина на півдні Східно-Європейської рівнини, на лівобережжі Дніпра, у межах Білорусі та України (Чернігівської, Сумської, Полтавської та частково Київської, Черкаської, Дніпропетровської і Харківської областей).
У межах зони поширені еолові форми рельєфу  перевіяні вітром піски, що утворюють дюни, горби. Льодовикові форми рельєфу  піщані (зандрові) поля, довгі пасма (ози). Широколистяні ліси вкривають височини  Волинську, Розточчя, Подільську (західну частину). Які корисні копалини є на Поліссі Знайдено поклади міді на Волині. На Поліссі є граніт, базальт, лабрадорит розробляються родовища яшми, топазів Великі родовища каолінів. На півдні залягають якісні гончарні глини, крейда, пісковини Найбільше з корисних копалин — торфу.
Форма рельєфу - спотворення поверхні літосфери. Форма рельєфу - це одиниця геоморфології.
Гончарні глини - різновид гірської породи, - глини,- придатний для гончарного виробництва.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
На півночі Рівненщини с розсипне родовище якісного бурштину. Викопна рослинна живиця бурштин (янтар) відомі з прадавніх епох. Ще Пліній відмічав «Наступним за порядком після кришталю серед предметів розкошу ми бачимо бурштин». Бурштин цінують за його красу, сприятливий вплив на психоемоційну сферу та лікувальні властивості, відомі з давнини. З нього виготовляють еліксири, прикраси, амулети і талісмани. Згідно з трактатами китайської медицини, він зміцнює діяльність внутрішніх органів людини, зупиняє кровотечі, усуває синці а також є засобом від страху.
Розсипне родовище (рос. рассыпные месторождения, англ. placer deposits; placers; нім. Seifenlagerstätten f pl, Seifen f pl, elluviale Trümmerlagerstätten f pl) - скупчення уламкових гірських порід, що містять цінні мінерали, розробка яких економічно доцільна і технічно можлива на даному рівні розвитку техніки.
Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.
Традиційна китайська медицина (ТКМ, англ. Traditional Chinese Medicine, TCM) - система сучасних вчень і практик, що зародилися в Стародавньому Китаї, і виникли з уважного спостереження за функціонуванням людського організму та подальшої систематизації цих спостережень, з використанням характерної для даного регіону парадигми, яку можна охарактеризувати як вчення про символи і числа.
Завдання для групи кліматологів За кліматичною картою визначте температуру найтеплішого і найхолоднішого місяців. Які переважають вітри Порівняйте, яку кількість опадів отримує західна і східна частина зони. Який коефіцієнт зволоження Які переважаючі типи погоди характерні для пір року Назвіть метеорологічні явища у зоні лісів, що ускладнюють роботу транспорту та інших галузей господарства. Клімат зони мішаних лісів помірно континентальний.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Коефіцієнт зволо́ження - відношення річної кількості опадів до випаровуваності за той самий період. Є одним з головних кліматичних показників і вказує на посушливість, чи навпаки - вологість клімату. Якщо коефіцієнт зволоження більший, то клімат вологіший, а якщо менший - то сухіший.
Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.
Мішаний ліс - природна зона лісів, що утворені хвойними і листяними деревними породами.
Радіаційний баланс становить 1800-1850мДжмґ.
Радіаці́йний бала́нс земно́ї пове́рхні - алгебраїчна сума потоків радіації в певному об'ємі, або на певній поверхні, тобто різниця між поглинутою радіацією і ефективним випромінюванням цієї поверхні. Річні його величини в цілому для Землі додатні.
Переважають західні і північно-західні вітри. Середня температура січня знижується із заходу на схід від 4,5— 8° С, що зумовлено переміщенням повітряних мас. Температура липня - відповідно 17° та 19° . Кількість опадів на заході - 700 мм, на сході - 550 мм. Випаровуваність не більше 400 - 450 мм. Тому коефіцієнт зволоження > 1. Полісся належить найбільше зволожених місцевостей в Україні.
Напрямок руху повітря. Більше всього опадів випадає там, де переважають висхідні рухи повітря, і менше - при спадних. Екваторіальна зона низького тиску (2000-3000 мм/рік і більше). Навітряні схили височин і гірських хребтів одержують більше атмосферних опадів, ніж підвітряні схили. Найвологіше місце на Землі, Черапунджі (близько 12 000 мм опадів на рік) знаходиться на навітряному схилі Гімалаїв на висоті близько 1300 м у Індії.
Весна прохолодна. Літо тепле, вологе. Дощова осінь. Зима сніжна, з відлигами. Завдання для групи гідрологів За допомогою фізичної карти визначте найбільші річки та озера Полісся. Походження озер Полісся, їх характеристика. Причини утворення боліт. Методичний прийом «Проблемне питання» Чому раніше вважали, що болота  це «хворобливі лишаї» на тілі Землі, які не можна було використовувати в господарстві Річки Полісся представлені густою річковою стікою, великою кількістю озер і запасами підземних вод. Річки мають мішане живлення, добре виражена весняна повінь. Річки цієї зони належать до басейну Дніпра та Західного Бугу.
За́хідний Буг (Буг) (біл. рака Заходні Буг, пол. Bug, рос. Западный Буг) - річка в Україні, Білорусі та Польщі (де називається просто Буґ), ліва притока Нарева (басейн Вісли).
У Поліссі багато озер. Особливо багато їх на заході Волині (понад 170). Це Шацькі озера: Світязьке, Пісочне, Пулемецьке, Лука.
Шацькі озера - група з понад 30 озер у північно-західній частині Шацького району Волинської області, у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу , поблизу смт Шацьк. Шацькі озера розташовані серед лісових масивів, де побудовано багато санаторіїв і таборів відпочинку.
Найбільше з груп Шацьких озер  це о. Світязь. Його площа 24,2 км, середня глибина -7м,а максимальна 58 м. Східна частина озера мілководна, західна  глибоководна Температура води на глибині 9 С, а у верхніх шарах 20° С. Його утворене крейдяними породами, які схильні до карстових процесів Живиться підземними водами і атмосферними опадами. Завдання для групи біологів Які типи грунтів поширені на Поліссі Дерново-підзолисті та болотно-лучні, які охоплюють 95 території На окремих ділянках під широколистими лісами трапляються сірі лісові грунти та чорноземи ошдзоясні.
За інших рівних умов кількість опадів зменшується від низьких широт до високих.
Карст - геологічна формація, яка формується в процесі розчинення чи вилуговування гірських порід поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу. Термін походить від назви вапнякового плато Карст, або Крас біля Трієсту у Словенії.
Сірі лісові ґрунти - тип ґрунтів, що формуються головним чином під лісами (переважно листяними) з трав'янистим покривом в умовах континентального, помірно вологого клімату. Утворюються на лесоподібних покривних суглинках, карбонатних моренах і інших материнських породах, зазвичай багатих кальцієм, в умовах промивного водного режиму.
На значній частині поширені торфо-болотні грунти, які переважають у її північній частині. Які ліси ростуть в зоні мішаних та широколистяних лісів Яка середня лісо стійкість зони Ліси охоплюють ˃ 20 території. Тут ростуть переважно соснові ліси  бори, сосново-дубові ліси  субори, сосново-дубово-грабові ліси  сугрудки та вільхові ліси  вільхи. Підлісок: ліщина, верба козяча, бруслина, бузина, Рододендрон жовтий  реліктова рослина, занесена до Червоної книги. Додаткова інформація про сосну. Часто її називають перлиною лісу Звідки ж зявилася на Поліссі їда висока, струнка красуня Стародавні греки склали про неї легенду.
Сосновий ліс, сосняк - ліс, в деревостані якого головною лісоутворювальною породою є сосна. Це вічнозелений світло-хвойний ліс, який росте переважно в помірній лісовій та лісостеповій зоні Північної півкулі, також зустрічається в тропіках та субтропіках.
Верба козяча (Salix caprea L.) - вид рослин із роду Верба, поширений у Європі й Західній і Центральній Азії. Через ранній період цвітіння з початку березня, ця верба є важливою першою рослинною їжею для комах, як-от бджоли.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Методичний прийом «Легенда» Давня грецька легенда розповідає: бог холодних північних вітрів Борей закохався у німфу Пітіс. Він невідступно слідував за дівчиною, розвівав її довгі світлі локони  ось-ось підніме красуню і понесе в далекі сніжні краї. Перелякалася Пітіс, забігла до старенького Пана  лісовика і стала благати про допомогу, і вкрив її Пан зеленими шатами, а сам пішов ліси доглядати. Аж ось налетів розлючений Борей, став дерева хитати, шукаючи між ними Пітіс. Але міцно тримала зелені шати красуня німфа. Деревяніло від холоду її тендітне тіло  так і застигла вона на віки з зеленими шатами на золотистому тілі  стовбурі. Сльози нещасної дівчини впали на кору, перетворивши на прозору смолу, в них сум за втраченою молодістю, вродою і коханням. Який тваринний світ зони мішаних та широколистяних лісів Тваринний світ зони мішаних лісів різноманітний. Із ссавців  лось, благородний олень, козуля, дика свиня, вовк, лисиця, заєць, білка. З птахів  глухар, рябчик, тетерів, дятел, лелеки. У річках мешкає понад 30 видів риб: короп, лящ, плітка, линь, карась, сом, щука. Завдання для групи екологів Які ландшафти переважають в зоні мішаних та широколистяних лісів Найпоширенішими ландшафтами зони Полісся є моренно зандрові рівнини з дерново-підзолистими грунтами під борами і суборами, болотні ландшафти, опільські низовинно-височинні з сірими лісовими грунтами нині під сільськогосподарськими угіддями. На які фізико-географічнії області поділяється Українське Полісся Українське Полісся за особливостями поєднання поділяють на такі фізико-географічні області: Волинське Полісся. Житомирське Полісся, Київське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся, Мале Полісся. Назвіть заповідників заказники і національні парки Поліссі. Поліський, Черемський Рівненський заповідники, Швацький та Деснянсько-Старогутський національні природні парки, заказник «Нечемне». Який заповідник створений в 2016 році в зоні лісів В 2016 році створений радіаційно-екологічний біосферний заповідник площею 227 тис. га. Як людина використовує природні ресурси Полісся Середня розораність Полісся дорівнює 30 . Природні умови дають вирощувати льон-довгунець, картоплю, жиго, хміль, овочеві культури. Розводити велику рогату худобу.
Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
Бик свійськи́й, або коро́ва (Bos taurus) - вид ссавців роду Бик родини бикових (Bovidae). Слово «корова» позначає самицю виду, а «свійський бик» або «домашній бик» - самця. Розводять для здобуття м'яса, шкіри та молока.
Велике значення мають водні та лісові ресурси для рекреаційної діяльності. Проте нині на значній території будь-яка діяльність людини обмежена чи навіть заборонена внаслідок забруднення території радіоактивними речовинами після аварії на Чорнобильській АЕС. Які проблеми виникли в зоні Полісся Заболочення, перезволоження, ерозія, карстовопровальні процеси, інтенсивний випас худоби, наслідки аварії на ЧАЕС, видобуток бурштину. Захистивши свої дослідження учні роблять висновок. Методичний прийом «Картографічний практикум» Завдання. Знайдіть на карті фізико-географічного районування України географічні області та заповідники й нанесіть їх на контурні карти.
Районува́ння фі́зико-географі́чне (рос. райони́рование фи́зико-географи́ческое, англ. physical and geographical regionalization, нім. physikalisch-geographische Rayonierung f) - система територіального поділу земної поверхні на супідрядні природні регіони, які відрізняються комплексом природних властивостей, зумовлених їхнім положенням, історією розвитку та характером фізико-географічних процесів.
Методичний прийом «Мандрівка в Інтернет» Учням пропонують самостійно знайти в мережі Інтернет інформацію про діяльність природних заповідників, заказників, національних парків. V. Закріплення нових знань і вмінь учнів 1. Методичний прийом «Тест-контроль» 1 Серед фізико-географічних областей України найбільшими заболоченими є … Полісся а) Київське; б) Житомирське; в) Волинське; г) Чернігівське; д) Новгород-Сіверське; 2 Які типи озер зустрічаються у природній зоні мішаних лісів а) вулканічні; б) карстові; в) тектонічні; г) прируслові. 3. Ліси займають ____ території зони, а) 20 ; б) 30 ;; в) 35 ; г) 40 . 4 Південна межа зони мішаних лісів проходить: а) Карпатами; б) лісостепом; в) степом. 5.Для Полісся характерна більша кількість днів з ... а) циклонічною діяльністю; б) антициклончною діяльністю. 6. Типовим природним багатством для всього Полісся є ... а) кам яне вугілля: б) каолін; в) глина: г) торф. 7. В основі рельєфу зони мішаних лісів лежать: а) височини б) гори; в) низовини. 2. Методичний прийом «Кросворд» П О Л І С С Я 1. Заповідник Житомирського Полісся (Поліський) 2. Полохливе дерево (Осика ) 3. Заплавне озеро Припяті (Любʼязь) 4. Права притока Дніпра (Ірпінь ) 5. В народі це озеро називають Українським Байкалом (Світязь) 6. Найпоширеніша в Україні хвойна рослина (Сосна) 7. Інша назва бурштину ( Янтар) 3. Методичний прийом «Асоціація» Учні повинні висловити ті асоціації, які виникають у них при словосполученні: «Зона мішаних та широколистяних лісів України». VІ. Підсумок уроку Ліс  вічне джерело краси, натхненням, здоровʼя. Ліс має багато друзів, але основним другом і захисником його повинна бути людина. А тому втручання людини в цей чудовий світ природи має бути із значенням справи  обережним і дбайливим. Геніально відтворене відчуття єдності природи та людини саме в цій природній зоні. Людині необхідно цей звʼязок з богинею  Природою. Для людини закон  Зберегти все, що є. І примножити стократ, Що земля нам дає. VІ. Домашнє завдання Опрацювати відповідний параграф підручника, скласти твір-мініатюру на тему «Моя мандрівка лісами».
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
article -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
article -> Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8312. Io. 63. 21-2014
article -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7111. Со. 10. 00-2014
article -> Пояснювальна записка Скориговано за зауваженнями експертизи 104. 011. 00. 000-пз-01-01 Технічний директор


Скачати 34.17 Kb.

  • Українське Полісся , Волинське Полісся
  • Східноєвропейської платформи
  • Волино-Подільської плити
  • Словечансько-Овруцький кряж