Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТематика контрольних робіт з дисципліни «Економіка регіону»

Тематика контрольних робіт з дисципліни «Економіка регіону»
Дата конвертації28.04.2017
Розмір32 Kb.

Тематика

контрольних робіт з дисципліни

«Економіка регіону»


 1. Особливості функціонування галузей переробної промисловості регіону в трансформаційний період.

 2. Торгівля як галузь регіональної економіки: проблеми та перспективи розвитку.
  Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.
  Регіональна економіка - це галузь економічної науки, яка вивчає територіальну організацію виробництва. Вона описує економічні процеси та явища, які пов'язані з ринковим розвитком господарства різних регіонів та їх включення у єдиний економічний простір.


 3. Інвестиції та їх вплив на регіональний розвиток.

 4. Операції з нерухомим майном: їх економічна сутність та тенденції розвитку.

 5. Оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям: вплив на економічний розвиток регіону.

 6. Сучасні проблеми розвитку сільського господарства регіонів України.

 7. Туризм – як галузь регіональної економіки.

 8. Лісове господарство як складова ефективного розвитку економіки регіону.

 9. Природно-ресурсний потенціал регіону та проблеми залучення в господарський оберт.

 10. Особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу регіону.
  Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
  Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
  Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.


 11. Відходи виробництва та економіко-екологічна доцільність їх використання.

 12. Виробнича інфраструктура регіональних господарських систем, сутність та динаміка розвитку.

 13. Геологорозвідувальні роботи та їх вплив на використання мінерально-сировинних ресурсів регіону.

 14. Якість освітніх послуг та їх вплив на формування людського потенціалу.

 15. Здоров’я нації – категорія економічна. Регіональний аспект регіону.

 16. Житлово-комунальне господарство регіону: сучасний стан та проблеми розвитку.

 17. Особливості функціонування регіонального ринку будівельно-монтажних робіт.

 18. Інноваційна модель регіонального розвитку.

 19. Людський капітал регіону: особливості формування та використання.

 20. Антикризові заходи: управлінський аспект.

 21. Готельно-ресторанний бізнес в Чернігівській області: сучасний стан, проблеми розвитку.
  Чернігівська область Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.


 22. Перспективи розвитку домашніх господарств як первинної ланки економіки регіону.

 23. Рекреаційний потенціал регіону та особливості його залучення в економічну діяльність.

 24. Екологічні проблеми регіону, їх вплив на економічну ситуацію та шляхи їх розв’язання.

 25. Діяльність місцевих органів влади у напрямку активізації підприємницької діяльності.
  Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.
  Капіталізм Капіталі́зм - суспільний лад, економічна система виробництва та розподілу, заснована на принципах приватної власності, особистої ініціативності, раціональності та ефективності використання наявних ресурсів, максимізації прибутку (капіталу).


 26. Енергозбереження як стратегічний напрямок розвитку економіки регіону.

 27. Галузі регіональної спеціалізації як ядро формування сучасного сегменту національної економіки на просторовому рівні.
  Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.


 28. Сутність пенсійної реформи та її вплив на детінізацію економіки регіону.

 29. Ринок праці та особливості його функціонування в кризовий період.

 30. Тіньова економіка регіону, її складові та перешкоди на шляху легалізації.

 31. Кластерний підхід до формування регіональних господарських комплексів.

 32. Духовно-культурна сфера регіону та її вплив на відтворення людського потенціалу.

 33. Інтелектуальна власність та проблеми її захисту та ефективного використання.

 34. Земля – як вагомий ресурс регіональної господарської системи.

 35. Соціальна домінанта та її вплив на активізацію економічної діяльності в регіоні.
  Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


 36. Промисловий комплекс регіону: структура, динаміка та тенденції розвитку.

 37. Агропромисловий комплекс регіону та проблеми використання його потенціалу.

 38. Особливості розвитку машинобудівної галузі промисловості регіону.

 39. Харчова промисловість – як провідна галузь регіональної господарської системи.

 40. Промисловість будівельних матеріалів та її вплив на формування регіонального ринку інвестиційних товарів.
  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
  Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.


 41. Хімічна промисловість регіону та економіко-екологічні проблеми її розвитку.

 42. Технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори як центри інноваційного розвитку регіону.

 43. Продуктивні сили регіону: зміст на ефективність використання.

 44. Сталий розвиток регіону: теоретико-методологічний аспект.

 45. Взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку регіону: практичний досвід.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


 46. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону.
  Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.


 47. Зовнішньоекономічна діяльність регіонального господарського комплексу.

 48. Транскордонне співробітництво регіону.

 49. Інституційні засади розвитку регіональних господарських систем.

 50. Платоспроможність внутрішнього ринку та її вплив на темпи економічного розвитку регіону.

 51. Житлове будівництво, його вплив на соціально-економічний розвиток регіону.

 52. Роль фізичної культури і спорту в підвищенні продуктивності суспільної праці.
  Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.