Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТематика магістерських робіт для студентів спеціальності «Управління навчальним закладом» на 2016-2017 н р

Скачати 30.83 Kb.

Тематика магістерських робіт для студентів спеціальності «Управління навчальним закладом» на 2016-2017 н р
Скачати 30.83 Kb.
Дата конвертації 12.05.2017
Розмір 30.83 Kb.

Тематика магістерських робіт для студентів спеціальності «Управління навчальним закладом»

на 2016-2017 н.р.

 1. Управління навчальними закладами як вид соціального управління.

 2. Науково-теоретичні основи психології управління закладами освіти.

  Психологія управління - це галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності, тобто вплив психології окремої людини та групи на процес управління і, навпаки, вплив управлінських відносин на психологію окремої людини та групи. 3. Психологія управління навчальними закладами як вид соціального управління.

 4. Психологічні проблеми управління закладами освіти: вітчизняний досвід.

 5. Психологія управління закладами освіти та організаційна психологія: порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних підходів.

  Організаці́йна психоло́гія або психологія менеджменту (за кордоном відома під назвами Industrial and organizational psychology, IO psychology, work psychology, work and organizational psychology, WO psychology, occupational psychology, personnel psychology, talent assessment) - застосування психологічних теорій та дослідницьких методик до проблем організації, управління та бізнесу. 6. Система психологічних чинників та умов підвищення ефективності управління закладами освіти: теоретична та експериментальна модель дослідження.

 7. Проблеми формування психологічної готовності керівників закладів освіти до управління.

 8. Психологічна готовність керівників закладів до управління: зміст, структура, основні тенденції розвитку.

 9. Теоретико-методологічні підходи до проблеми психологічної готовності керівників закладів освіти до управління.

 10. Аналіз факторів впливу на особливості становлення та розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до управління.

 11. Психологічні умови формування психологічної готовності керівників середньої освіти до управління.

  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах. 12. Мета, завдання, методика та етапи формування психологічної готовності керівників закладів освіти до управління.

 13. Система факторів та умов формування психологічної готовності керівників закладів освіти до управління.

 14. Основні проблеми вивчення особливостей психологічного консультування керівників закладів освіти з проблем управління.

 15. Демократизація управління навчальним закладом.

 16. Сучасні тенденції управління навчальними закладами.

 17. Історичні передумови розроблення інформаційно-аналітичної системи управління вищим навчальним закладом.

  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

  Психологічне консультування - сфера практичної професійної діяльності психолога, пов'язана з наданням допомоги потребуючим її людям у вигляді порад, рекомендацій щодо вирішення життєвих психологічних проблем.

  Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 18. Інформаційно-комунікативні технології та ефективна організація навчального процесу.

 19. Вплив стилю керівництва загальноосвітньою школою на навчальну мотивацію учнів середнього та старшого шкільного віку.

  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту. 20. Державне управління освітою на прикладі управління вищими навчальними закладами.

 21. Гносеологічний компонент професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти.

 22. Теоретичні засади і сучасний стан практики управління освітніми системами сільських районів.

 23. Теоретичні і практичні основи налагодження соціального партнерства закладу освіти із громадою.

  Соціа́льне партне́рство - це система взаємозв'язків між представниками найманих працівників (переважно професійними спілками) - з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями - з другого, і державою та органами місцевого самоврядування - з третього, що виражається у взаємних консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави. 24. Методи і засоби моделювання розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

 25. Використання соціокультурного потенціалу середовища школи з метою вибору оптимальної стратегії управлінської діяльності.

 26. Технологія формування іміджу навчального закладу.

 27. Зміст та організація управління дошкільним навчальним закладом.

 28. Мережева модель управління загальною середньою освітою.

 29. Здобутки системи особистісно орієнтованого управління.

 30. Формування іміджу сучасного навчального закладу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 31. Удосконалення процесу управління дошкільним навчальним закладом (на прикладі ДНЗ №….).

 32. Зарубіжний досвід управління вищими навчальними закладами (на прикладі країн Західної Європи).

  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

  Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі. 33. Системний підхід в управлінні навчальним закладом та його структурними підрозділами.

 34. Аналіз і оцінка ефективності управлінських рішень у закладах освіти.

 35. Гуманізація трудової діяльності як складова управлінської політики навчальних закладів.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. 36. Кадровий потенціал вищого навчального закладу та основні напрями його вдосконалення.

 37. Соціально-психологічні аспекти управління кадрами навчальних закладів.

 38. Досвід управління навчальними закладами: соціально-історичний аспект.

 39. Концептуальні засади підвищення ефективності діяльності вищого навчального закладу.

 40. Організація безперервного підвищення кваліфікації керівника освітньо-навчального закладу.

 41. Акредитація вищих навчальних закладів: її зміст та організація.

 42. Стратегічна мета освіти та її реалізація в умовах ринкових відносин.

  Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок. 43. Контрольно-аналітичний компонент управлінської діяльності керівника закладу освіти.

 44. Оптимізація системи нормативно-правового забезпечення закладів освіти.


Скачати 30.83 Kb.

2021